3 Reasons Music Producers & Musicians Fail - Trzy powody, dla których producenci muzyczni i muzycy zawodzą (https://hyperbitsmusic.com/3-reasons-music-producers-and-musicians-fail/)

 0    59 schede    Mood
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dwell on sth
phrasal verb
Stop dwelling on your problems, it won't help. / 2. I can't stop dwelling on the fact that I missed out on getting a promotion at work. / 3. "Let’s not dwell on the past," she said.
inizia ad imparare
rozpamiętywać coś, rozwodzić się nad czymś, rozgrzebywać coś (np. przeszłość)
to keep thinking or talking about sth, especially sth bad or unpleasant
Przestań rozwodzić się nad swoimi problemami, to nie pomoże. / 2. Nie mogę przestać rozmyślać nad faktem, że zmarnowałem okazję na awans w pracy. / 3. "Nie rozpamiętujmy przeszłości" - powiedziała.
dwell on sth
phrasal verb
Stop dwelling on your problems, it won't help. / 2. Close the door on the past. You don’t try to forget the mistakes, but you don't dwell on it.
inizia ad imparare
rozpamiętywać coś, rozwodzić się nad czymś, rozgrzebywać coś (np. przeszłość)
to keep thinking or talking about sth, especially sth bad or unpleasant
Przestań rozwodzić się nad swoimi problemami, to nie pomoże. / 2. Zamknij drzwi przeszłości. Nie masz zapominać błędów, ale to nie znaczy, że masz się nad nimi rozwodzić.
dwell - dwelt/dwelled - dwelt/dwelled
She dwelt in the country for most of the summer. / 2. I am going back to my world where no evil will dwell from now on.
inizia ad imparare
zamieszkiwać, mieszkać, przebywać, rezydować [written]
to live in a place or in a particular way > żyć w miejscu lub w okr. sposób
Przez większość lata przebywała na wsi. / 2. Wracam do mojeg świata, gdzie odtąd nie będzie mieszkać żadne zło.
stepping stone
dosł.: kamień (ułatwiający przejście przez rzekę)
an event or experience that helps you achieve sth else [+ to]: I see this job just as a stepping stone to better things. / 2. This could be a stepping stone, you know. / 3. Just think of it as a stepping stone.
inizia ad imparare
kładka, pomost (coś przejściowego prowadzącego do celu)
an event or experience that helps you achieve sth else;
Widzę tę pracę jako pomost do lepszych rzeczy. / 2. To może być kamień milowy, wiesz. / 3. Pomyśl, że to kroczek w twojej karierze.
build (sth) on sth (also build upon sth)
We must build on our reputation to expand the business. / 2. All of your theories are built on untrue accusations. / 3. We need to build on the ideas we have had so far. / 4. What did you build your theory on?
inizia ad imparare
opierać (coś), bazować na czymś (np. na dowodach, faktach, pomysłach, doświadczeniu)
to develop sth that was started in the past or created by someone else
Musimy opierać się na naszej reputacji, aby rozwijać działalność. / 2. Wszystkie twoje teorie są oparte na nieprawdziwych oskarżeniach. / 3. Musimy opierać się na dotychczasowych pomysłach. / 4. Na czym oparłaś swoją teorię?
odds
in gambling (the activity of risking money guessing the result of sth), a probability expressed as a number
noun [plural] Do music producers and musicians tend to fail? I guess so. After all, the odds are against you. / 2. The odds against my horse winning (= that it will not win)/on my horse winning (= that it will win) are a hundred to one.
inizia ad imparare
szanse, prawdopodobieństwo, los / notowania u bukmacherów (np. na zwycięstwo konia w wyścigach)
the probability (= how likely it is) that a particular thing will or will not happen
Czy producenci muzyczni i muzycy mają tendencję do porażki? Tak myślę. W końcu szanse są przeciwko tobie. / 2. Szanse przeciwko mojemu koniowi (= że nie wygra) / na wygraną mojego konia (= że wygra) są sto do jednego.
odds
noun [plural] (+on): What are the odds on him being (= do you think he will be) re-elected? / 2. (+are): If you drive a car all your life, the odds are that you'll have an accident at some point.
inizia ad imparare
szanse, prawdopodobieństwo, los / notowania u bukmacherów (np. na zwycięstwo konia w wyścigach)
the probability (= how likely it is) that a particular thing will or will not happen
Jakie są szanse na to, że będzie (= czy uważasz, że będzie) ponownie wybrany? / 2. Jeśli prowadzisz samochód przez całe życie, istnieje szansa, że w pewnym momencie zdarzy ci się wypadek.
after all
used to add information that shows that what you have just said is true
Do music producers and musicians tend to fail? I guess so. After all, the odds are against you. / 2. Chile is, after all, an interesting country to visit. / 3. It wasn't so bad, after all.
inizia ad imparare
ostatecznie, w końcu, mimo wszystko, przecież, wszak, wszakże
despite earlier problems or doubts;
Czy producenci muzyczni i muzycy mają tendencję do porażki? Tak myślę. W końcu szanse są przeciwko tobie. / 2. Chile jest, mimo wszystko, ciekawym krajem do zwiedzenia. / 3. Pomimo wszystko, nie było tak źle. /
after all
used to add information that shows that what you have just said is true
It wasn't so bad, after all. / 2. I do like her - after all, she is my sister. / 3. Do music producers and musicians tend to fail? I guess so. After all, the odds are against you.
inizia ad imparare
ostatecznie, w końcu, mimo wszystko, przecież, wszak, wszakże
despite earlier problems or doubts;
Pomimo wszystko, nie było tak źle. / 2. Lubię ją - w końcu to moja siostra. / 3. Czy producenci muzyczni i muzycy mają tendencję do poniesienia porażki? Tak myślę. W końcu szanse są przeciwko tobie.
undiscovered
The Eucharist is still the undiscovered land, the unknown world.
inizia ad imparare
nieodkryty, niezbadany
Eucharystia wciąż jest ziemią nieodkrytą, światem nieznanym.
mainstream
noun & adjective
[noun] Every bit of music out there that's making it into the mainstream is really about nothing. / 2. [adjective]: More mainstream groups have also been getting in on the action. / The story was largely ignored by the mainstream press.
inizia ad imparare
dominujący trend, główny nurt / powszechnie akceptowany
Każdy kawałek muzyczny, który teraz dostaje się do głównego nurtu jest w zasadzie o niczym. / 2. Więcej powszechnie akceptowanych grup zaczęło dołączać do akcji. / Historia została w dużej mierze zignorowana przez prasę głównego nurtu.
jarring
And while those numbers can be jarring, there is something to be said about pursuing a creative endeavor.
inizia ad imparare
wstrząsający (o doświadczeniu) / drażniący / gryzący się, kłócący się (np. kolor)
I podczas gdy te liczby mogą być wstrząsające, trzeba coś powiedzieć o dążeniu do kreatywności.
endeavor / endeavour [British English]
noun
an effort or attempt to do sth: Writing is a very different endeavor than teaching. / 2. In spite of my best endeavours, I couldn't contact her.
inizia ad imparare
wysiłek, próba, staranie, przedsięwzięcie
an effort or attempt to do sth
Pisanie jest zupełnie innym przedsięwzięciem niż nauczanie. / 2. Pomimo usilnych prób, nie mogłem się z nią skontaktować.
endeavor / endeavour [British English]
verb [+ to infinitive ]
verb [+ to infinitive ] Engineers are endeavouring to locate the source of the problem. / 2. I endeavored to explain the legal consequences of his action.
inizia ad imparare
starać się, postarać się, usiłować, próbować, spróbować, dążyć
to try to do something
Inżynierowie usiłują znaleźć źródło problemu. / 2. Starałem się wyjaśnić konsekwencje prawne jego działania.
pure
He had ten grams of pure cocaine on him. / 2. We both know that the whole idea is pure nonsense. / It was pure coincidence that we met. / 3. This puppy is a pure rottweiler. / 4. The pure vocal tones of the choirboy.
inizia ad imparare
czysty, bez domieszek (kolor, metal, substancja) / czysty (kompletny) / czystej krwi, rasowy / czysty (w muzyce, np. dźwięk, ton, śpiew)
On miał przy sobie dziesięć gramów czystej kokainy. / 2. Obaj wiemy, że cały ten pomysł to czysty (kompletny, całkowity) nonsens. / To był czysty przypadek, że się spotkaliśmy. / 3. Ten szczeniak jest rasowym rottweilerem. / 4. Czyste dźwięki chórzysty.
I guess so
Do music producers and musicians tend to fail? I guess so. After all, the odds are against you.
inizia ad imparare
tak sądzę
Czy producenci muzyczni i muzycy mają tendencję do poniesienia porażki? Tak myślę. W końcu szanse są przeciwko tobie.
pursuit
He lost himself in his pursuit of wealth. / The police were in pursuit of the criminal. /Passionate pursuit of art has never meant riches. /The pursuit of that general objective requires appropriate financial resources.
inizia ad imparare
pościg / pogoń, poszukiwanie, dążenie / prowadzenie, realizacja / zajęcie (zazwyczaj poza pracą, jak hobby, pasja lub sport - formal)
On zatracił samego siebie w pogoni za bogactwem. / Policja była w trakcie pościgu za przestępcą. / Pasja do sztuki nikogo jeszcze nie uczyniła bogatym. /Realizacja tego ogólnego celu wymaga odpowiednich środków finansowych.
pursue
to try to achieve; to continue to do
The police are pursuing the kidnapper. / 2. Don't be afraid to pursue your goals. / She is ruthless in pursuing her goals. / I pursue fame and money. / 3. You should pursue your research, it's very important for our project.
inizia ad imparare
ścigać, gonić, puszczać się w pogoń / dążyć do, realizować / kontynuować, prowadzić
to follow or search for sb or sth, in order to catch or attack that person or thing;
Policja ściga porywacza. / 2. Nie bój się dążyć do swoich celów. / Jest bezwzględna w dążeniu do swoich celów. / Dążę do sławy i pieniędzy. / 3. Powinieneś kontynuować swoje badanie, jest bardzo ważne dla naszego projektu.
pursue
to try to achieve; to continue to do
The police are pursuing the kidnapper. / 2. You should always pursue your dreams. / Don't waste your life. Go and pursue your passions. / 3. You should pursue your research, it's very important for our project.
inizia ad imparare
ścigać, gonić, puszczać się w pogoń / dążyć do, realizować / kontynuować, prowadzić
to follow or search for sb or sth, in order to catch or attack that person or thing;
Policja ściga porywacza. / 2. Powinieneś zawsze realizować swoje marzenia. / Nie marnuj swojego życia. Idź i realizuj swoje pasje. / 3. Powinieneś kontynuować swoje badanie, jest bardzo ważne dla naszego projektu.
regardless (of sth)
I wouldn't buy it, regardless of the price. / 2. We want tax cuts, but regardless, we need to limit expenditures. / 3. Regardless of what she said, we need to go to the police.
inizia ad imparare
pomimo tego; mimo wszystko; i tak / bez względu (na coś), niezależnie (od czegoś)
Nie kupiłbym tego, bez względu na cenę. / 2. Chcemy cięć podatkowych, ale niezależnie od tego musimy ograniczyć wydatki. / 3. Bez względu na to, co ona powiedziała, musimy iść na policję.
fulfil a dream (or fulfill a dream - US)
I have never got the chance to fulfill my dreams. / 2. He is motivated to fulfil his family's dream of having a big house.
inizia ad imparare
spełniać marzenie
Nigdy nie miałem szansy, by spełniać własne marzenia. / 2. On jest zmotywowany, by spełnić marzenie swojej rodziny o posiadaniu dużego domu.
fulfil / fulfill (US)
One day I'm going to fulfil my dream of becoming an astronaut. / 2. The church fulfills a necessary role in this town. / 3. Do you fulfil the entry requirements for the course? / 4. The government has failed to fulfil its election promises.
inizia ad imparare
spełniać (np. marzenie, wymogi), pełnić (np. funkcję), zaspokajać (potrzebę)
Pewnego dnia spełnię swoje marzenie o zostaniu astronautą. / 2. Kościół pełni niezbędną rolę w tym mieście. / 3. Czy spełniasz wymagania wstępne dotyczące kursu? / 4. Rząd nie spełnił obietnic wyborczych.
fulfil / fulfill (US)
He is motivated to fulfil his family's dream of having a big house. / 2. We know which part of the human brain fulfils this function. / 3. We're looking for a very specific sort of person and this woman seems to fulfill all of our criteria.
inizia ad imparare
spełniać (np. marzenie, wymogi, ambicje), pełnić (np. funkcję), zaspokajać (potrzebę)
On jest zmotywowany, by spełnić marzenie swojej rodziny o posiadaniu dużego domu. / 2. Wiemy, która część ludzkiego mózgu spełnia/pełni tę funkcję. / 3. Szukamy bardzo specyficznego rodzaju osoby i ta kobieta wydaje się spełniać wszystkie nasze kryteria.
fulfil oneself / fulfill oneself (US)
I've finally found a job in which I can fulfil myself (= completely develop my abilities and interests). / 2. I don't feel that my present way of life really fulfils me.
inizia ad imparare
spełniać się (mieć satysfakcję z własnej pracy)
W końcu znalazłem pracę, w której mogę się spełnić (= całkowicie rozwijać moje umiejętności i zainteresowania). / 2. Czuję, że mój obecny sposób życia naprawdę mnie nie spełnia.
on that note
And on that note, I see how easy it is for producers to fall into some bad habits.
inizia ad imparare
skoro o tym mowa
Skoro o tym mowa, widzę, jak łatwo jest producentom wpaść w złe nawyki.
sadly
"He's gone away for six months," she said sadly. / 2. And sadly, over time, those habits can really dampen the creative process and lead to frustration, or even failure as a musician. / Sadly, the treatment doesn't work for all patients.
inizia ad imparare
ze smutkiem / niestety
in an unhappy way; in a way that is not satisfactory
- Wyjechał na sześć miesięcy - powiedziała ze smutkiem. / 2. I niestety, z czasem te nawyki mogą naprawdę osłabić proces twórczy i prowadzić do frustracji, a nawet porażki jako muzyka. / Niestety, leczenie nie działa u wszystkich pacjentów.
dampen
And sadly, over time, those habits can really dampen the creative process and lead to frustration, or even failure as a musician. / 2. Nothing you can say will dampen her enthusiasm.
inizia ad imparare
studzić (zapał), tłumić, gasić, osłabić (entuzjazm)
I niestety, z czasem te nawyki mogą naprawdę osłabić proces twórczy i prowadzić do frustracji, a nawet porażki jako muzyka. / 2. Nic, co możesz powiedzieć, nie osłabi jej entuzjazmu.
contribute (to sth)
Here are the 3 most common reasons I’ve seen that contribute to producers failing in electronic music production.
inizia ad imparare
przyczynić się (do czegoś) / wnosić wkład (do czegoś)
Oto 3 najczęstsze powody, które dostrzegłem, przyczyniające się do upadku producentów muzyki elektronicznej.
the most common reason / the most common cause
Here are the 3 most common reasons I’ve seen that contribute to producers failing in electronic music production.
inizia ad imparare
najczęstszy powód / najczęstsza przyczyna
Oto 3 najczęstsze powody, które dostrzegłem, przyczyniające się do upadku producentów muzyki elektronicznej.
contribute (to sth)
She didn't contribute to our success, so why should she get any money? / 2. Don't forget I contributed to this project. / 3. The students contributed their own time to the project.
inizia ad imparare
przyczynić się (do czegoś) / wnosić wkład (do czegoś)
Ona nie przyczyniła się do naszego sukcesu, więc dlaczego miałaby dostać jakiekolwiek pieniądze? / 2. Nie zapominaj, że przyczyniłem się do tego projektu. / 3. Studenci poświęcili swój własny czas na projekt.
contribute (to sth)
Here are the 3 most common reasons I’ve seen that contribute to producers failing in electronic music production. / 2. He contributed a lot to my life, I'm happy thanks to him. / 3.
inizia ad imparare
przyczynić się (do czegoś) / wnosić wkład (do czegoś)
Oto 3 najczęstsze powody, które dostrzegłem, przyczyniające się do upadku producentów muzyki elektronicznej. / 2. On wiele wniósł do mojego życia, dzięki niemu jestem szczęśliwy.
turn into sth
phrasal verb
Our holiday turned into a nightmare.
inizia ad imparare
przemienić się w coś, zamienić się w coś
to change or develop from one thing to another, become sth else
Nasze wakacje zamieniły się w koszmar.
sappy [US] / soppy [UK]
used to describe sth that is extremely emotional in an embarrassing way: It's a sappy movie - your husband will hate it.
inizia ad imparare
naiwny, łzawy, ckliwy (np. film), rzewna (np. piosenka), sentymentalny (np. widok)
used to describe sth that is extremely emotional in an embarrassing way
To łzawy film - twój mąż go znienawidzi.
unavoidable
[synonim: inevitable] But maybe it’s unavoidable because the only way that you can truly fail is if you quit.
inizia ad imparare
nieunikniony, nieuchronny, niechybny
impossible to avoid
Ale może jest to nieuniknione, ponieważ jedyny sposób, w jaki możesz naprawdę zawieść jest jeśli zrezygnujesz.
a while back
A while back, I watched a documentary about a band called Anvil. / 2. You know, I read something a while back. / 3. His wife passed away a while back.
inizia ad imparare
jakiś czas temu, niedawno
Jakiś czas temu oglądałem film dokumentalny o zespole Anvil. / 2. Wiesz co, czytałem coś, jakiś czas temu. / 3. Jego żona zmarła jakiś czas temu.
influential
He has always been a very influential man. / 2. This Canadian heavy-metal band delivered a highly influential album in 1982 that inspired the likes of Anthrax and Metallica...
inizia ad imparare
wpływowy (posiadający duże wpływy, ważny)
On zawsze był bardzo wpływowym mężczyzną. / 2. Ten kanadyjski zespół heavy-metalowy wydał wysoce wpływowy album w 1982 roku, który zainspirował takich artystów jak Anthrax i Metallica...
truly
sincerely [formal]
I'm truly worried about you. / 2. My dad was a truly exceptional man. / 3. Truly, I could not have done this without you. / He's truly devoted to his wife.
inizia ad imparare
naprawdę (bardzo), prawdziwie / szczerze
used to emphasize that what you are saying is true; really existing, in fact; sincerely [formal]
Naprawdę się o ciebie martwię. / 2. Mój tata był naprawdę wyjątkowym człowiekiem. / 3. Szczerze (naprawdę) nie zrobiłbym tego bez ciebie. / On jest szczerze oddany swojej żonie.
Yours truly
​used to end a letter [formal] - mainly US: I look forward to hearing from you. Yours truly, Taylor Champinski.
inizia ad imparare
Z poważaniem (w listach, korespondencji)
​used to end a letter [formal] - mainly US
Czekam z niecierpliwością na wiadomość od ciebie. Z poważaniem, Taylor Champinski.
hit home
idiom
Your last argument hits home.
inizia ad imparare
trafić w sedno
idiom
Twój ostatni argument trafia w sedno.
toil (away) / toil
verb
I toil every day so you could have a good life. / I'm exhausted because I have been toiling away a whole day. / 2. The horses were tired and they toiled.
inizia ad imparare
ciężko pracować, harować / wlec się (z trudem), mozolić się (w jęz. literackim)
to work hard; to move in a particular direction, slowly and with great effort
Haruję każdego dnia, żebyście mieli dobre życie. / Jestem wykończony, bo ciężko pracuję cały dzień. / 2. Konie były zmęczone i się wlekły.
toil
[uncountable noun] LITERARY
[uncountable noun LITERARY] Lindi has achieved her comfortable life only after years of hard toil.
inizia ad imparare
harówka, znój (ciężka praca)
hard work, especially work that makes you feel physically tired
Lindi osiągnęła wygodne życie dopiero po latach ciężkiej pracy.
obscure
adjective
They talk in an obscure jargon. / 2. He had been an obscure writer until he died. / 3. I saw an obscure shape in the dark, nothing else. / 4. He was waiting for me in an obscure corner.
inizia ad imparare
niejasny (trudny do zrozumienia) / mało znany (np. pisarz) / niewyraźny, nieokreślony (np. uczucie) / mroczny (np. jaskinia)
Oni mówią trudnym do zrozumienia językiem. / 2. On był mało znanym pisarzem aż do śmierci. / 3. Widziałem niewyraźny kształt w ciemnościach, nic więcej. / 4. On czekał na mnie w mrocznym zaułku.
obscure
[VERB]
[verb] Two new skyscrapers obscured the view from my window. / 2. This tree obscures my view! / 3. Managers deliberately obscured the real situation. / 4. I obscured the room and went to sleep.
inizia ad imparare
zaciemniać, przyciemniać, przesłaniać, zagłuszać, ukrywać
Dwa nowe wieżowce przesłoniły mój widok z okna. / 2. To drzewo przesłania mi widok! / 3. Menadżerowie celowo ukryli prawdziwą sytuację. / 4. Przyciemniłem pokój i poszedłem spać.
a bunch
He gave his wife a bunch of fresh flowers. / I wanted to apologize so I got her a bunch of red roses. / 2. What were a bunch of kids going to do to me? / 3. I have said a bunch of bad things about you.
inizia ad imparare
pęk, bukiet, pęczek, wiązka, kiść / grupa, grono, banda, gromada (tylko l.poj.) / masa, kupa (informal - l.poj.) /
On dał swojej żonie bukiet świeżych kwiatów. / Chciałem przeprosić, więc kupiłem jej bukiet czerwonych róż. / 2. Co może mi zrobić banda dzieciaków? / 3. Powiedziałem o tobie masę złych rzeczy.
a bunch
I wanted to apologize so I got her a bunch of red roses. / 2. I saw a bunch of teenagers drinking beer, should I call the police? / 3. I have a bunch of my own problems, I can't help you.
inizia ad imparare
pęk, bukiet, pęczek, wiązka, kiść / grupa, grono, banda, gromada (tylko l. poj.) / masa, kupa (informal - l. poj.)
Chciałem przeprosić, więc kupiłem jej bukiet czerwonych róż. / 2. Widziałem grupę nastolatków pijących piwo, powinienem zadzwonić na policję? / 3. Mam kupę własnych problemów, nie mogę ci pomóc.
here's the thing
inizia ad imparare
chodzi o to, że; rzecz w tym, że; sprawa wygląda tak
persistence
uncountable noun
[uncountable noun] You have to admire her persistence. / 2. I admire the persistence of your beliefs.
inizia ad imparare
wytrwałość / trwałość, stałość
the strength to continue working when the situation is demotivating
Należy podziwiać jej upór. / 2. Podziwiam stałość twoich przekonań.
patience
uncountable noun
[UNCOUNTABLE] I would like to thank you all for your patience.
inizia ad imparare
cierpliwość
Chciałbym wszystkim podziękować za cierpliwość.
persistent
Her persistent character always impressed me.
inizia ad imparare
wytrwały
Jej wytrwały charakter zawsze mi imponował.
a handful of people
Only a handful of people managed to escape. / 2. There might only be a handful of people in the world doing it better.
inizia ad imparare
garstka ludzi
Tylko garstce ludzi udało się uciec. / 2. Na świecie może być tylko garstka ludzi, robiących to lepiej.
carve out sth
phrasal verb
She carved out a reputation for herself as a high-powered lawyer.
inizia ad imparare
wyrobić sobie, wyrabiać sobie, opanować, opanowywać (np. pozycję zawodową)
to create or obtain sth that helps you by skillful activities
Zyskała sobie reputację silnego prawnika.
obtain
[formal] We have obtained what we wanted. / 2. How can I obtain permission to use copyrighted material?
inizia ad imparare
uzyskiwać, otrzymywać
FORMAL
Uzyskaliśmy to, czego chcieliśmy. / 2. Jak mogę zdobyć pozwolenie na użycie materiału chronionego prawem autorskim?
headline
NOUN
[noun] I only read magazine headlines.
inizia ad imparare
nagłówek (tytuł artykułu prasowego)
Czytam tylko nagłówki w czasopismach.
headline
VERB
[verb] Muse headlines this festival. / 2. Their band will headline this concert.
inizia ad imparare
być główną atrakcją, być główną gwiazdą (np. festiwalu, przedstawienia)
Muse jest główną gwiazdą tego festiwalu. / 2. Ich zespół będzie główną atrakcją tego koncertu.
well over
Dirtybird is bigger than ever and he regularly headlines EDM festivals, well over a decade later.
inizia ad imparare
dobrze ponad, dobrze po, sporo ponad, znacznie ponad
Dirtybird jest większy niż kiedykolwiek i regularnie jest główną atrakcją na festiwalach EDM, dobrze ponad dekadę później.
summarize [American English] / summarise [British English]
She summarized his speech with one brief sentence. / 2. Summarize your work experience on your CV. / 3. To summarize, we believe the company cannot continue in its present form.
inizia ad imparare
podsumować / streszczać (np. artykuł, dokument)
to express the most important facts or ideas about sth or sb in a short and clear form
Ona podsumowała jego przemówienie jednym krótkim zdaniem. / 2. Podsumuj swoje doświadczenie zawodowe w swoim CV. / 3. Podsumowując, uważamy, że firma nie może trwać w swojej obecnej formie.
sustainable
So make sure to create a sustainable system for yourself that doesn’t allow you to quit. / 2. The world needs to move towards sustainable energy sources.
inizia ad imparare
zrównoważony, trwały (np. wzrost) / nienaruszający równowagi ekologicznej, zrównoważony
Upewnij się więc, że stworzysz dla siebie zrównoważony system, który nie pozwoli ci odpuścić. / 2. Świat musi posunąć się w stronę źródeł energii nie naruszających równowagi ekologicznej.
a niche
With all due respect, do you really think being a judge is your niche? / 2. He found a niche in the market and his company was flourishing.
inizia ad imparare
miejsce (np. w życiu prywatnym, zawodowym), nisza / luka rynkowa, nisza rynkowa / wnęka
Z całym szacunkiem, czy ty naprawdę myslisz, że bycie sędzią jest twoim miejscem? / 2. On odnalazł niszę w rynku i jego firma świetnie się rozwijała.
niche
adjective
[adjective] Only a very few niche producers will survive.
inizia ad imparare
niszowy (np. rynek, marketing)
Przetrwa zaledwie kilku producentów niszowych.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.