Angielski 3, 4 ,5

 0    174 schede    patisiaspotify
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
odpowiedzialność
inizia ad imparare
accountability
autorytet, władza, moc
inizia ad imparare
authority
przejrzystość
inizia ad imparare
clarity
kontrolowanie, panowanie, dowództwo
inizia ad imparare
command
delegować, rozdzielać zadania
inizia ad imparare
delegate
odpowiedzialny za
inizia ad imparare
in charge of
struktura macierzowa
inizia ad imparare
matrix structure
monitorować, kontrolować
inizia ad imparare
monitor
schemat organizacyjny
inizia ad imparare
organization chart
struktura organizacji
inizia ad imparare
organization structure
podlegać komuś
inizia ad imparare
report to someone
udziałowiec
inizia ad imparare
shareholder
rozpiętość kierowania
inizia ad imparare
span of control
podwładny
inizia ad imparare
subordinate
przełożony
inizia ad imparare
superior
siła robocza
inizia ad imparare
workforce
zarząd
inizia ad imparare
board of directors
zarządzanie zasobami ludzkimi
inizia ad imparare
Human Resources Department
linia kierowania
inizia ad imparare
line of command
struktura funkcjonalna
inizia ad imparare
functional structure
podlegać komuś
inizia ad imparare
to work under
międzywydziałowe
inizia ad imparare
interdepartmental
struktura organizacyjna płaska
inizia ad imparare
flat structure
struktura organizacyjna smukła
inizia ad imparare
tall structure
usuwanie poziomów kierowania w przedsiębiorstwie (spłaszczanie)
inizia ad imparare
delayering
zmniejszanie ilości pracowników
inizia ad imparare
downsizing
zlecanie zadań, prac
inizia ad imparare
delegate jobs
upoważniać
inizia ad imparare
authorize = empower
zakres obowiązków
inizia ad imparare
range of duties
wiedza fachowa
inizia ad imparare
expertise
główna siedziba firmy
inizia ad imparare
home base
zmiana
inizia ad imparare
shift
decentralizacja
inizia ad imparare
decentralization
rotacja kadr
inizia ad imparare
staff turnover
szeregowi pracownicy
inizia ad imparare
rank-and-files
warstwy
inizia ad imparare
layers
wiele warstw komunikacji
inizia ad imparare
many layers of communication
ostateczny
inizia ad imparare
ultimate
zarządzanie
inizia ad imparare
management
hamować, utrudniać
inizia ad imparare
hinder
czynniki wew.
inizia ad imparare
internal factors
czynniki zew.
inizia ad imparare
External factors
rozbudować
inizia ad imparare
expand
hierarchia służbowa
inizia ad imparare
chain of command
przedłużyć
inizia ad imparare
to lengthen
hierarchia
inizia ad imparare
hierarchy
brak umiejętności
inizia ad imparare
lack skills
międzywydziałowe bariery
inizia ad imparare
interdepartmental barriers
ostateczna odpowiedzialność
inizia ad imparare
ultimate responsibility
możliwość awansu
inizia ad imparare
promotion opportunities
okres trwania projektu
inizia ad imparare
duration of project
koordynacja
inizia ad imparare
coordination
Synonyms from the exercises:
inizia ad imparare
Synonimy z ćwiczeń:
przydzielać role (delegate tasks)
inizia ad imparare
assign roles
przyczyniać się (to participate, to have a share in sth)
inizia ad imparare
contribute
odmienny (unique)
inizia ad imparare
distinct
wiedza fachowa (professional knowledge)
inizia ad imparare
expertise
czas, okres (time of last sth)
inizia ad imparare
duration
ścisła kontrola (strict control)
inizia ad imparare
tight control
kluczowe działania (main activities)
inizia ad imparare
key activities
wynik, rezultat (result)
inizia ad imparare
outcome
niechętny (unwilling)
inizia ad imparare
reluctant
niepewny (not confident, uncertain)
inizia ad imparare
insecure
umożliwiać (let sth happen, allow sth happen)
inizia ad imparare
enable
ukończenie (end, finish)
inizia ad imparare
completion
Colocations from the exercises:
inizia ad imparare
Kolokacje z ćwiczeń:
przydzielać prace
inizia ad imparare
allocate jobs
bliska komunikacja
inizia ad imparare
closed communication
sprzeciwiać się zmianie
inizia ad imparare
resistant to change
kierownik projektu
inizia ad imparare
project manager
wyznaczanie obowiązków
inizia ad imparare
delegate responsibilities
szanse na karierę, perspektywy w karierze
inizia ad imparare
career opportunities
ostateczny cel
inizia ad imparare
ultimate goal
autokratyczny
inizia ad imparare
autocratic
zarząd
inizia ad imparare
board of directors
prezes, przewodniczący
inizia ad imparare
chairperson
demokratyczny
inizia ad imparare
democratic
dyrektor
inizia ad imparare
director
upoważniać
inizia ad imparare
empower = authorize
rządy, system zarządzania
inizia ad imparare
governance
współpracować
inizia ad imparare
liaise
uczciwość
inizia ad imparare
probity
rzecznik
inizia ad imparare
spokesperson
interesariusz
inizia ad imparare
stakeholder
wykonać, osiągnąć
inizia ad imparare
accomplish
składnik
inizia ad imparare
component
osoba, która nie jest dyrektorem, ale pełni jego funkcje
inizia ad imparare
de facto director
dyrektor zarządzający
inizia ad imparare
executive director
członek zarządu niepełniący funkcji kierowniczych w firmie
inizia ad imparare
non-executive director (NEDs)
kierowniczy
inizia ad imparare
managerial
wydajnie
inizia ad imparare
efficiently
efektywnie
inizia ad imparare
effectively
pojęciowy
inizia ad imparare
conceptual
warunek wstępy, zasadniczy, wymóg
inizia ad imparare
prerequisite
kierownictwo
inizia ad imparare
leadership
liberalism gospodarczy, polityka wolnej ręki
inizia ad imparare
Laissez-faire
struktura
inizia ad imparare
framework
wyłożone
inizia ad imparare
surfaced
główny czynnik
inizia ad imparare
key factor
odpowiedni
inizia ad imparare
applicable
dyrektor, który jest członkiem zarządu
inizia ad imparare
dual CEO
zapoczątkować
inizia ad imparare
pioneer
oszacować
inizia ad imparare
evaluate
postrzegać
inizia ad imparare
perceive
ustalać
inizia ad imparare
determine
przydzielać
inizia ad imparare
assign
potencjalne umiejętności
inizia ad imparare
potential abilities
działanie
inizia ad imparare
action
ustalać cele
inizia ad imparare
set objectives
diagnoza, ocean
inizia ad imparare
evaluation
przydzielać na nowo
inizia ad imparare
re-assign
posłuszny, wykonalny
inizia ad imparare
manageable
analizować
inizia ad imparare
analyse
umiejętności społeczne
inizia ad imparare
social skills
przewodnik
inizia ad imparare
guide
jednostki
inizia ad imparare
units
klasyfikować
inizia ad imparare
classify
nagrodzony
inizia ad imparare
rewarded
wyniki
inizia ad imparare
performance
powtarzający się
inizia ad imparare
repetitive
brak
inizia ad imparare
lack
Interpersonal roles:
inizia ad imparare
Interpersonal role:
reprezentant
inizia ad imparare
-Figurehead
lider
inizia ad imparare
-Leader
łącznik
inizia ad imparare
-Liaison
Informational role:
inizia ad imparare
Informational role:
rozdzielający informacje
inizia ad imparare
-Disseminator
rzecznik prasowy
inizia ad imparare
-Spokesperson
-Monitor -monitor
inizia ad imparare
-Monitor -monitor
Decisional role:
inizia ad imparare
Decisional role:
negocjator
inizia ad imparare
-Negotiator
przedsiębiorca
inizia ad imparare
-Entrepreneur
kierujący zaburzeniami
inizia ad imparare
-Disturbance handler
rozdzielający zasoby
inizia ad imparare
-Resource allocator
2. Business communication
inizia ad imparare
2. Business communication
program, porządek dzienny
inizia ad imparare
agenda
środek komunikacji, kanał komunikacji
inizia ad imparare
communication channel
komunikować, przekazywać informacje
inizia ad imparare
convey information
komunikacja zewnętrzna
inizia ad imparare
external communication
odpowiedź zwrotna
inizia ad imparare
feedback
poczta pantoflowa / jungle telegraph
inizia ad imparare
grapevine
komunikacja wewnętrzna
inizia ad imparare
internal communication
środek przekazu
inizia ad imparare
medium
protokół ze spotkania
inizia ad imparare
minutes
nieporozumienie
inizia ad imparare
miscommunication
odpowiedź, reakcja
inizia ad imparare
response
granice
inizia ad imparare
boundaries
użytkować
inizia ad imparare
exploit
to take advantage of - use
inizia ad imparare
to take advantage of - korzystać
umyślny, celowy
inizia ad imparare
intentional
ustny
inizia ad imparare
oral
twarzą w twarz
inizia ad imparare
face to face
sprawozdanie, raport
inizia ad imparare
debriefing
notatka służbowa
inizia ad imparare
memo
raport, sprawozdanie
inizia ad imparare
report
mocny
inizia ad imparare
potent
zrozumienie
inizia ad imparare
comprehension
nadawca
inizia ad imparare
sender
niewystarczający
inizia ad imparare
insufficient
odbiorca
inizia ad imparare
recipient
odbiorca
inizia ad imparare
receiver
przekazać informację
inizia ad imparare
pass on information
od początku do końca
inizia ad imparare
throughout
komunikacja w pionie
inizia ad imparare
vertical communication
komunikacja w poziomie
inizia ad imparare
horizontal communiaction
gwara, żargon
inizia ad imparare
jargon
nieufność
inizia ad imparare
distrust
przekręcić, zniekształcić
inizia ad imparare
distort
dwukierunkowa komunikacja
inizia ad imparare
two-way communication
dobre, korzystne, sprzyjające stosunki
inizia ad imparare
favourable relationship
organizational goodwill
inizia ad imparare
organizational goodwill
uprzejmy
inizia ad imparare
amiable
dostępny
inizia ad imparare
approachable
należności
inizia ad imparare
royalties

Devi essere accedere per pubblicare un commento.