ANGIELSKI DODATKOWE TEKSTY FACHOWE

 0    139 schede    tomaszbaran015
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
refers to
inizia ad imparare
odnosi się do
degradable
inizia ad imparare
rozkładowi
require
inizia ad imparare
wymagać/potrzebować
perform
inizia ad imparare
wykonać
confused
inizia ad imparare
zdezorientowany
health-related
inizia ad imparare
związany ze zdrowiem
widely
inizia ad imparare
szeroko
regarded
inizia ad imparare
traktować
evolutionary
inizia ad imparare
ewolucyjny
sustainable
inizia ad imparare
zrównoważony
manufacturing industry
inizia ad imparare
Przemysł wytwórczy
building block
inizia ad imparare
budulcem
comprise
inizia ad imparare
zawierać
man-made object
inizia ad imparare
Stworzony przez człowieka obiekt
food nutrients
inizia ad imparare
Żywność
indeed
inizia ad imparare
w rzeczy samej / istotnie
washing powders
inizia ad imparare
Proszki do prania
recent
The recent events have changed my life.
inizia ad imparare
niedawny
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
to advance
inizia ad imparare
postęp
couple
I learned a couple of words today.
inizia ad imparare
para
Nauczyłem się dzisiaj kilku słówek.
external factors
inizia ad imparare
czynniki zewnętrzne
soaring energy prices
inizia ad imparare
Gwałtowny wzrost cen energii
renewed
inizia ad imparare
odnowiony
concerns
inizia ad imparare
dotyczy
energy security fears
inizia ad imparare
Obawy przed bezpieczeństwem energetycznym
combined
inizia ad imparare
połączony
derived from
inizia ad imparare
pochodzą od
display
inizia ad imparare
prezentuje
sustainability
We should aim for sustainability so that we don't damage the environment.
inizia ad imparare
trwałość
Powinniśmy dążyć do zrównoważonego rozwoju, żeby nie niszczyć środowiska.
commercially-viable
inizia ad imparare
komercyjnie opłacalne
marshalling living cells
inizia ad imparare
Rozmieszczanie żywych komórek
feedstock
inizia ad imparare
surowiec
rather than
inizia ad imparare
zamiast
petrochemicals
inizia ad imparare
petrochemia
variety
The documentary covered a variety of topics.
inizia ad imparare
różnorodność
Film dokumentalny poruszył wiele różnorodnych tematów.
energy efficiency
inizia ad imparare
efektywności energetycznej
otherwise
inizia ad imparare
inaczej
achieve
inizia ad imparare
osiągać
worldwide
inizia ad imparare
światowy
capacity
The boat has a capacity of thirty people, but today only twenty are onboard.
inizia ad imparare
objętość
Łódź może pomieścić 30 osób, ale dziś na pokładzie jest tylko 20.
cubic meter
inizia ad imparare
metr sześcienny
comprising
inizia ad imparare
zawierający
measurable
inizia ad imparare
wymierny
greenhouse gas
inizia ad imparare
gazów cieplarnianych
emission
inizia ad imparare
emisja
enabled
inizia ad imparare
włączony
halving
inizia ad imparare
Zmniejszenie o połowę
utilising
inizia ad imparare
wykorzystując
forefront
inizia ad imparare
czoło
initiative
inizia ad imparare
inicjatywa
collaborating
inizia ad imparare
współpraca
succinic acid
inizia ad imparare
kwas bursztynowy
manufacture
inizia ad imparare
produkcja
resins
inizia ad imparare
żywice
significant
It is a significant change in our policy.
inizia ad imparare
znaczący
To znacząca zmiana naszej polityki.
footprint
inizia ad imparare
przestrzeń zajmowana przez urządzenie
extensive
inizia ad imparare
obszerny
conducted
inizia ad imparare
prowadzone
superior to
inizia ad imparare
lepsze
solid waste
inizia ad imparare
odpady stałe
economies of scale
inizia ad imparare
korzyści skali
feed
inizia ad imparare
pokarm
materials space
inizia ad imparare
Przestrzeń materiałów
value chain
inizia ad imparare
łańcuch wartości
feedstock proccessing
inizia ad imparare
Przetwórstwo surowców
bio-compounds
inizia ad imparare
Bio-związki
formulation
inizia ad imparare
mieszanin
shreddered
inizia ad imparare
Rozdrobnione
ploughed back
inizia ad imparare
zaorać powrotem
usage
inizia ad imparare
stosowanie
considerable
We spent considerable amounts on the new operating systems.
inizia ad imparare
znaczny
Wydaliśmy znaczne sumy na nowe systemy operacyjne.
saving
inizia ad imparare
oszczędność
financially
inizia ad imparare
finansowo
reliance
inizia ad imparare
zaufanie
scarce rescources
inizia ad imparare
Rzadkie zasoby
relies
inizia ad imparare
opiera
reliance trade
inizia ad imparare
Handlu opartego na zaufaniu
commodities
inizia ad imparare
towarów
unsustainable demand
inizia ad imparare
Niezrównoważony popyt
knock-on effect
If the banks start struggling, it will have a knock-on effect for the rest of the economy.
inizia ad imparare
efekt domina
Jeśli banki zaczną mieć kłopoty, spowoduje to efekt domina dla reszty gospodarki.
crop prices
inizia ad imparare
Ceny upraw
outcome
What was the outcome of the action?
inizia ad imparare
wynik
Jaki był rezultat akcji?
wide ranging
inizia ad imparare
szeroko zakrojone
enables
inizia ad imparare
Umożliwia
yield
inizia ad imparare
wydajność
switchgrass
inizia ad imparare
Przełącznik
ensuring
inizia ad imparare
zapewnienie
regulatory
inizia ad imparare
regulacyjny
meaningful
inizia ad imparare
istotny / mający znaczenie
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
inizia ad imparare
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
reached
inizia ad imparare
osiągnięty
breakthrough
inizia ad imparare
przełom
combining
inizia ad imparare
łącząc
yeast
inizia ad imparare
drożdże
holistic approach
inizia ad imparare
Holistyczne podejście
societal
inizia ad imparare
społeczne
surrounding
We observed plants surrounding the building.
inizia ad imparare
otaczający
Obserwowaliśmy zakłady otaczające budynek.
confer
inizia ad imparare
nadawać
advantages
inizia ad imparare
Zalety
precisely
inizia ad imparare
precyzyjnie
enhance
We should enhance the co-operation with our affiliates.
inizia ad imparare
zwiększyć
Powinniśmy wzmacniać naszą współpracę z naszymi oddziałami.
breeders
inizia ad imparare
hodowcy
livestock
The farmer decided to start growing vegetables because he didn't want to work with livestock anymore.
inizia ad imparare
bydło
Rolnik zdecydował, że zacznie uprawiać warzywa, ponieważ nie chciał już zajmować się hodowlą bydła.
enables
inizia ad imparare
Umożliwia
crossing of
inizia ad imparare
Przejście
related
inizia ad imparare
spokrewniony
regardless
inizia ad imparare
bez względu na
inserting
inizia ad imparare
wstawianie
virtually
Virtually all the apples in the store had brown marks on them.
inizia ad imparare
prawie
Praktycznie wszystkie jabłka w sklepie miały brązowe ślady.
aid
It would really aid our investigation if witnesses would come forward and say what they saw.
inizia ad imparare
1. pomoc 2. zasiłek
Naprawdę pomogłoby nam w dochodzeniu, jeśli świadkowie zgłosiliby się i opowiedzieli nam, co widzieli.
weed
inizia ad imparare
chwast
molecular makers
inizia ad imparare
Markery molekularne
visible
inizia ad imparare
widoczny
measurable
inizia ad imparare
wyraźny
trait
Michael got his good character traits from his mother, and the bad ones from his father.
inizia ad imparare
cecha
Michael dobre cechy charakteru odziedziczył po matce, a złe po ojcu.
possess
inizia ad imparare
posiadać
desirable
A knowledge of the market is highly desirable in this job.
inizia ad imparare
pożądany
Znajomość rynku jest wysoce pożądana w tej pracy.
precise
inizia ad imparare
precyzyjny
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
inizia ad imparare
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
obtain
We have obtained what we wanted.
inizia ad imparare
uzyskać
Uzyskaliśmy to, czego chcieliśmy.
beetle
inizia ad imparare
chrząszcz
undesiralbe
inizia ad imparare
Niepożądane
derived
inizia ad imparare
pochodny
stable
This table is not very stable, I wouldn't recommend sitting on it.
inizia ad imparare
obora
Ten stół nie jest bardzo stabilny, nie radziłbym na nim siadać.
smallholders
inizia ad imparare
drobnych gospodarstw
cattle
inizia ad imparare
bydło
buffalo
inizia ad imparare
bawół
tissue culture
inizia ad imparare
hodowli tkankowej
sufficient
inizia ad imparare
wystarczający
supply
inizia ad imparare
podaż
essential
I would like to bring up a few essential points.
inizia ad imparare
istotny
Chciałbym poruszyć kilka istotnych punktów.
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
inizia ad imparare
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
among
inizia ad imparare
między
influencing
inizia ad imparare
wpływającym
welfare
inizia ad imparare
dobrobyt
factual
inizia ad imparare
faktyczny
discourse
inizia ad imparare
wypowiedź / dyskurs
vital
This is a vital piece of information. We must tell Cameron about it immediately.
inizia ad imparare
istotny
To naprawdę istotna informacja. Musimy natychmiast powiedzieć o tym Cameron.
define
inizia ad imparare
definiować

Devi essere accedere per pubblicare un commento.