BBC English

 0    242 schede    lukaszstanczakmail
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
współpracować z kolegami
Dzisiaj otwarte biurowe przestrzenie ułatwiają spotykanie się z kolegami i współpracę nad projektem.
inizia ad imparare
collaborate
Today's open-plan offices make it easy to meet up with colleagues and collaborate on projects
ostrożny
Bądź ostrożny, nie chcesz połamać sobie nóg.
inizia ad imparare
careful
Be careful, you don't want to break your legs.
dobrze
Zrobiłeś to dobrze.
inizia ad imparare
well
You did it the right way.
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
inizia ad imparare
to consider (doing)
We'll have to consider all pros and cons.
operacja
20 studentów zebrało się po to, aby obserwować słynnego chirurga wykonującego operację na otwartym sercu.
inizia ad imparare
surgery / operation
20 students gathered to watch a famous surgeon perform open heart surgery live.
za granicą /zagraniczny
inizia ad imparare
abroad / foreign
wymowa
Oglądała hiszpańskie filmy z napisami, żeby poprawić swoją wymowę.
inizia ad imparare
pronunciation
She watched Spanish films with subtitles to improve her pronunciation.
płytki
Ona włożyła mięso do płytkiego naczynia
inizia ad imparare
shallow
She put the meat in a shallow dish
powierzchowny
Samantha jest bardzo powierzchowna. Poślubiła swojego męża, bo jest bogaty, a nie dlatego, że jest dobrym człowiekiem.
inizia ad imparare
superficial
Samantha is very superficial. She married her husband because he's rich, and not because he's a good man.
odmawiać
Nie mogłam odmówić.
inizia ad imparare
to refuse (to do)
I couldn't refuse.
wybredny
Ona jest bardzo wybrednym zjadaczem.
inizia ad imparare
fussy
She's a very fussy eater.
smak, smakować, próbować
inizia ad imparare
flavor, taste, try
smakowity
inizia ad imparare
tasty
gust
inizia ad imparare
taste
skladnik
inizia ad imparare
Ingredient / Component
uczta
inizia ad imparare
feast
patelnia
Najlepsze patelnie produkowane są w Skandynawii.
inizia ad imparare
a frying pan
The best frying pans are produced in Scandinavia.
przystosować się
inizia ad imparare
to adapt
upokorzyć kogoś, publicznie skrytykować
inizia ad imparare
humiliate someone publicly criticize
przewidywać, oczekiwać
inizia ad imparare
predict expected
drażnić, irytować
inizia ad imparare
annoy, irritate
odwaga
inizia ad imparare
courage
oczekuje się od osoby
inizia ad imparare
expected of a person
pięść, uderzać pięścią
inizia ad imparare
fist, punch
biżuteria, klejnoty, ozdoby
inizia ad imparare
jewelry, gems, ornaments
naszyjnik z pereł
inizia ad imparare
pearl necklace
cegła; ceglany
inizia ad imparare
brick, brick
opona
inizia ad imparare
tire
spowiedź; wyznanie
inizia ad imparare
confession, confession
niegodziwy; nikczemny
inizia ad imparare
wicked; wicked
kapcie
Moje dzieci nigdy nie noszą kapci w domu.
inizia ad imparare
slippers
My children never wear slippers at home.
przedsięwzięcie
To przedsięwzięcie było skazane na porażkę.
inizia ad imparare
venture
This venture was deemed to fail.
zmieszany, zdezorientowany
inizia ad imparare
confused, disoriented
otyły, z nadwagą
inizia ad imparare
obese, overweight
złodziej, rabuś
inizia ad imparare
thief, robber
złodziej
Policja prowadzi poszukiwania złodzieja, który wczoraj okradł bank.
inizia ad imparare
a thief
The police are after the thief that robbed the bank yesterday.
gatunek
Podczas wycieczki widzieliśmy kilka rzadkich gatunków zwierząt.
inizia ad imparare
species
During the trip we saw some rare species of animals.
wymarcie
inizia ad imparare
extinction
grozić
Szef zagroził, że mnie zwolni.
inizia ad imparare
to threaten (to do)
My boss threatened to fire me.
zagrożony
Musimy chronić zagrożone gatunki.
inizia ad imparare
endangered
We need to protect the endangered species.
gady
Szyba pękła i gady znalazły się na ulicy.
inizia ad imparare
reptiles
The glass broke and the reptiles escaped into the street.
środowisko naturalne
inizia ad imparare
environment
kłusownik
Kłusownik zastrzelił pięknego afrykańskiego słonia, aby zabrać kość słoniową.
inizia ad imparare
poacher
The poacher shot the beautiful African elephant so he could take the ivory.
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
inizia ad imparare
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
różnorodność
Film dokumentalny poruszył wiele różnorodnych tematów.
inizia ad imparare
variety
The documentary covered a variety of topics.
różnorodny
inizia ad imparare
diverse
mapa myśli
inizia ad imparare
mind map
wpływ, wpływać
inizia ad imparare
the impact and influence
okup
inizia ad imparare
ransom
nurkowanie
inizia ad imparare
diving
nurkowanie z rurką
inizia ad imparare
Snorkelling
siła
Gerald co drugi dzień chodzi na siłownię, więc ma dużo siły.
inizia ad imparare
strength
Gerald goes to the gym every other day so he has a lot of strength.
handel, handlować
inizia ad imparare
commerce, trade
stowarzyszenie, klub, związek
inizia ad imparare
association, club, association
operacja
20 studentów zebrało się po to, aby obserwować słynnego chirurga wykonującego operację na otwartym sercu.
inizia ad imparare
surgery / operation
20 students gathered to watch a famous surgeon perform open heart surgery live.
operacja plastyczna
inizia ad imparare
plastic surgery
zmarszczki
inizia ad imparare
wrinkles
szkoda, uszkodzenie
inizia ad imparare
injury, damage
rana
Twoja rana wkrótce się zagoi i będziesz mógł wrócić do domu.
inizia ad imparare
1. an injury 2. a wound
Your wound will soon heal and you will be able to go back home.
ławka szkolna, pulpit
inizia ad imparare
school desk, desktop
ławka do siedzenia
inizia ad imparare
Bench seating
próżny
Moja siostra jest próżna - zawsze kupuje drogie ubrania.
inizia ad imparare
vain
My sister is vain - she always buys expensive clothes.
próżność
inizia ad imparare
vanity
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
inizia ad imparare
to consider (doing)
We'll have to consider all pros and cons.
przemyślany, rozważny
inizia ad imparare
thoughtful, considerate
pojawić się na
inizia ad imparare
appear on
wygląd
Wygląd jest ważny, ale tak naprawdę liczy się twoja osobowość.
inizia ad imparare
appearance
Physical appearance is important, but what really counts is your personality.
uważny
Dzieci były bardzo uważne, kiedy policjant przyszedł opowiedzieć klasie o swojej pracy.
inizia ad imparare
careful
The children were very attentive when the policeman came in to speak to their class about his job.
radosny/pogodny
inizia ad imparare
joyful / cheerful
udawać
inizia ad imparare
pretend
Nie mgę udawać, że go lubię
inizia ad imparare
I can't pretend that I like him.
pozwolenie
Nastolatkowie nie mogą pracować bez zgody rodziców.
inizia ad imparare
authorisation
Teenagers cannot work without permission of their parents.
oczywisty, jasny
inizia ad imparare
obvious, clear
wyraźnie, jasno, najwyraźniej
inizia ad imparare
clearly, clearly, clearly
wyraźnie
Nowy bestseller był wyraźnie zaprezentowany z przodu sklepu.
inizia ad imparare
clearly
The new bestselling book was prominently displayed at the front of the store.
możesz sobie wyobrazić
inizia ad imparare
You can imagine
oczywiście, naturalnie
inizia ad imparare
Of course, naturally
napiwek
Spodobała mi się ta kelnerka, zostawię jej hojny napiwek.
inizia ad imparare
a tip
I like this waitress, I'm going to give her a generous tip.
wskazówka
Mike dał mi kilka przydatnych wskazówek.
inizia ad imparare
instruction
Mike offered me some helpful tips.
rzeźba
Padało, więc spędziliśmy większą część dnia w galerii rzeźby.
inizia ad imparare
sculpture
It was raining, so we spent most of the day in a sculpture gallery.
wystawa, pokaz
inizia ad imparare
exhibition, demonstration
doceniać, być wdzięcznym za coś, dziękować
inizia ad imparare
appreciate, be grateful for something, thanks
napis
inizia ad imparare
inscription
przekonujący
Argument prawnika był tak przekonujący, że od razu przekonał wszystkich przysięgłych.
inizia ad imparare
convincing
The lawyer's argument was so compelling, the jury were all convinced by it immediately.
przekonywać
Jak udało ci się ich przekonać?
inizia ad imparare
to convince
How did you manage to convince them?
fałszerstwo, falsyfikat
inizia ad imparare
forgery, forgery
głupiec
inizia ad imparare
fool
zepsuć się
Nie znoszę, kiedy psuje mi się samochód!
inizia ad imparare
to break down
I hate when my car breaks down!
pokazać się, pojawić się
inizia ad imparare
show up, appear
apteczka
W każdej klasie jest nowa apteczka.
inizia ad imparare
first-aid kit
There is a new first-aid kit in every classroom.
pierwsza pomoc
W każdej klasie powinna być apteczka na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia.
inizia ad imparare
first aid
Each classroom should have a first-aid kit in case of emergency.
pierwsza pomoc została udzielona przez
inizia ad imparare
First aid was granted by
szuflada biurka
inizia ad imparare
desk drawer
oświadczenie, wypowiedź
inizia ad imparare
statement, statement
nuda, znudzenie
inizia ad imparare
boredom, boredom
znudzony
Studenci byli znudzeni i chcieli wyjść.
inizia ad imparare
bored
The students were bored and wanted to leave.
odpowiedni
Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
inizia ad imparare
appropriate
I still haven't found a suitable candidate.
uczucia
Mam mieszane uczucia w związku z wyjazdem do Indii.
inizia ad imparare
feelings
I have mixed feelings about going to India.
rozdzielić się
inizia ad imparare
split up
dzielić
Dzielę mieszkanie z czworgiem francuskich studentów.
inizia ad imparare
to share
I'm sharing the flat with four French students.
dzielony
inizia ad imparare
split
The cost of the wedding will be split between the two families.
pomoc
Jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń na numer 1234567.
inizia ad imparare
assistance, aid
For any assistance dial 1234567.
wątpliwość
Nie ma co do tego wątpliwości.
inizia ad imparare
doubt
There’s no doubt about it.
chaotyczny, bezplanowy
inizia ad imparare
chaotic, haphazard
chaos, bałagan
inizia ad imparare
chaos, mess
zaniepokojony, zmartwiony
inizia ad imparare
concerned, worried
randka
Nie powiedziałeś, że zorganizowałeś dla mnie randkę w ciemno!
inizia ad imparare
date
You didn't tell me that you arranged a blind date for me!
krajowy
Produkt krajowy brutto to wskaźnik rozwoju gospodarczego i koniunktury.
inizia ad imparare
domestic
Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.
prace domowe
Moja mama wykonuje wszystkie prace domowe.
inizia ad imparare
housework
My mother does all the housework.
konkurs
inizia ad imparare
a competition
wybaczać
Mary nigdy nie wybaczyła mi tego, co powiedziałem tamtego dnia.
inizia ad imparare
forgive - forgave - forgiven
Mary never forgave me for what I said that day.
wybaczać, usprawiedliwiać, tłumaczyć, przepraszać, wykazywać zrozumienie
inizia ad imparare
excuse, justify, explain, apologize, be understanding
koncert
Ten piosenkarz da w tym miesiącu dziesięć koncertów.
inizia ad imparare
concert
The singer is going to give ten concerts this month.
pokonać, przezwyciężyć
inizia ad imparare
defeat, overcome
malutki
Patrz, to malutka świnka!
inizia ad imparare
tiny
Look, it's a tiny piglet!
marynarka wojenna
inizia ad imparare
navy
bronić
Uczęszczała na lekcje karate, żeby nauczyć się samoobrony na wypadek napaści.
inizia ad imparare
to defend
She went to karate lessons to learn how to defend herself in case of an assault.
honor
To zaszczyt pana poznać.
inizia ad imparare
honour
It's been an honor to meet you.
znieważać kogoś, ubliżać komuś
inizia ad imparare
insult someone, insult someone
How dare you insult me in front of my friends!
pałac
inizia ad imparare
a palace
temat
Twój email powinien zawierać temat.
inizia ad imparare
subject
Your email should contain a subject.
temat, motyw
inizia ad imparare
topic, theme
dziwny
Marek jest bardzo dziwny.
inizia ad imparare
strange
Mark is very strange.
dziwaczny, dziwny
inizia ad imparare
bizarre, strange
drogi
Nie kupiłam samochodu, gdyż był zbyt drogi.
inizia ad imparare
expensive
I didn't buy the car because it was too expensive.
kosztowny, cenny
inizia ad imparare
expensive, valuable
niezwykły, wyjątkowy, zdumiewający
inizia ad imparare
unusual, unique, amazing
niezwykły
To było niezwykłe zjawisko.
inizia ad imparare
unusual
That was an extraordinary phenomenon.
zabawny
Sztuka była bardzo zabawna.
inizia ad imparare
funny
The play was very funny.
przezabawny
inizia ad imparare
hilarious
wyraz twarzy
inizia ad imparare
expression
uzależniony
inizia ad imparare
an addict
uzależnienie
inizia ad imparare
addiction
drażniący
inizia ad imparare
irritant
zapalenie płuc
inizia ad imparare
pneumonia
rozprzestrzeniać się
Ogień rozprzestrzenił się tak szybko, że nie byłem w stanie go ugasić.
inizia ad imparare
spread - spread - spread
The fire spread so quickly I wasn't able to put it out.
zaraźliwy, zakaźny
inizia ad imparare
contagious, infectious
wybuchowy
inizia ad imparare
explosive
wybuch
inizia ad imparare
an eruption
czasowy / okresowy
inizia ad imparare
temporary
pluskwa, robak
inizia ad imparare
bug, worm
wspólny, powszechny
inizia ad imparare
common, universal
przypadek, zbieg okoliczności
inizia ad imparare
a coincidence
gałęzie
inizia ad imparare
Branches
negocjować
wynegocjować wysokość prowizji agenta
inizia ad imparare
to negotiate
to negotiate the agent's commission
targować się
inizia ad imparare
to bargain
trudność
inizia ad imparare
difficulty
zgodny
Nasze systemy są w pełni kompatybilne ze sobą.
inizia ad imparare
consistent
Our systems are fully compatible with each other.
restartować, uruchomić ponownie
inizia ad imparare
reboot, restart
cierpliwy
inizia ad imparare
patient
cierpliwość
inizia ad imparare
patience
postęp
Nie zrobiłem dużych postępów w rosyjskim.
inizia ad imparare
progress
I haven't made much progress with my Russian.
miejsce pracy
Czy twoje miejsce pracy jest nowoczesne?
inizia ad imparare
a workplace
Is your workplace modern?
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
inizia ad imparare
polite
We only hire polite people.
miły
Twój mąż jest bardzo miły.
inizia ad imparare
kind
Your husband is really nice.
wspierać
Wesprzesz moją kandydaturę?
inizia ad imparare
support
Will you support my candidature?
starać się
inizia ad imparare
try to
zmagać się z czymś
inizia ad imparare
struggle with something
rada
Posłuchaj tej rady.
inizia ad imparare
council
Just take this advice.
przewodnik
Kupiliśmy przewodnik o Tajlandii.
inizia ad imparare
a tour guide
We bought a guidebook on Thailand.
ruchliwy, zatłoczony, zajęty, zapracowany
inizia ad imparare
busy, busy, busy, busy
tęskniący za domem
inizia ad imparare
homesick
cenny
inizia ad imparare
precious
wartościowy
inizia ad imparare
valuable
opiekun
inizia ad imparare
guardian
opiekunka do dzieci
inizia ad imparare
a baby sitter
apetyczny / nieapetyczny
inizia ad imparare
appetizing / unappetizing
zmieszany
inizia ad imparare
confused
wycofać się
Kapitan drużyny hokejowej musiał wycofać się z udziału w meczu, kiedy upadł i złamał nogę.
inizia ad imparare
withdraw
The captain of the hockey team had to withdraw from the match when he fell and broke his leg.
wycofać
Chcę wycofać moje poparcie dla prezesa.
inizia ad imparare
withdraw
I'd like to withdraw my support for the CEO.
zajęty, zapracowany
inizia ad imparare
busy, busy
przyzwyczaić się do
inizia ad imparare
to get used to
dostępny
Wszystkie materiały są dostępne na recepcji.
inizia ad imparare
available
All the materials are available at the reception desk.
wskazówka
Mike dał mi kilka przydatnych wskazówek.
inizia ad imparare
instruction
Mike offered me some helpful tips.
zgodnie
inizia ad imparare
according
podobny
Mieliśmy podobny problem w zeszłym roku.
inizia ad imparare
similar
We had a similar problem last year.
plotki
inizia ad imparare
rumors
plotkować
inizia ad imparare
to gossip
plotki, plotkarstwo, paplanina
inizia ad imparare
rumors, gossip, chatter
kubeł
inizia ad imparare
bucket
kubeł na śmieci
Pozbieraj śmieci i wyrzuć je do kubła.
inizia ad imparare
a litter bin
Pick up the rubbish and put it in the dustbin.
śmieci
Ten stos papierów jest ważny, ale ten drugi to śmieci.
inizia ad imparare
rubbish
That pile of papers is important, and the other pile is trash.
krztusić się
inizia ad imparare
choke
gasić pożar
inizia ad imparare
extinguish the fire
ulga
Poczułem dużą ulgę po zdaniu egzaminu.
inizia ad imparare
relief
I felt a great relief after passing my exam.
wyborcy
inizia ad imparare
electorate
głosować
Głosowaliśmy przeciwko nowemu prawu.
inizia ad imparare
to vote
We voted against the new law.
kwestia
To trudna kwestia.
inizia ad imparare
issue
This is a difficult issue.
kwestia, problem
inizia ad imparare
issue, the problem
gorączka
Lilly ma gorączkę. Wezwijmy lekarza.
inizia ad imparare
fever
Lilly has a fever. Let's call a doctor.
uraza, złość, irytacja
inizia ad imparare
resentment, anger, irritation
porządek dzienny, terminarz, program
inizia ad imparare
agenda, schedule, program
uścisk ręki
inizia ad imparare
handshake
streszczenie
Czy możesz mi wysłać streszczenie artykułu?
inizia ad imparare
summary
Could you, please, send me the abstract of the article?
najbogatszy
inizia ad imparare
the richest
służyć
inizia ad imparare
to serve
furia
inizia ad imparare
fury
wściekłość, złość, wpadać we wściekłość
inizia ad imparare
rage, anger, fly off the handle
groźba, zagrożenie
inizia ad imparare
threat, risk
środek
Stań na środku pokoju.
inizia ad imparare
middle
Stand in the middle of the room.
ubóstwo
inizia ad imparare
poverty
powszechny, rozpowszechniony
inizia ad imparare
common, widespread
kurczyć się, zmniejszać się
inizia ad imparare
shrink, decrease
szukać
Czy może mi pani pomóc? Szukam ładnej białej koszuli.
inizia ad imparare
to look for
Could you help me? I'm looking for a nice white shirt.
poszukiwać
Szukałem pomocy finansowej wśród moich znajomych.
inizia ad imparare
seek - sought - sought
I sought financial help from my friends.
uchodźca, emigrant, osoba mieszkająca na obczyźnie
inizia ad imparare
A refugee, an emigrant, a person living in exile
zdradzać
Jak śmiałeś mnie zdradzić?
inizia ad imparare
reveal
How dared you betray me?
zemsta, odwet, rewanż
inizia ad imparare
revenge, revenge, revenge
korek
Spędziliśmy połowę naszego weekendowego wypadu w wielkim korku.
inizia ad imparare
traffic jam
We've spent half of our weekend trip in a massive traffic jam.
godziny szczytu
inizia ad imparare
rush hour
ostrzec kogoś przed
inizia ad imparare
warn someone before
wysikać się
inizia ad imparare
pee
zagrożenie
Ta elektrownia stanowi zagrożenie dla środowiska.
inizia ad imparare
emergency
This power plant is a menace to the environment.
otruć się
inizia ad imparare
poison himself
ślepy, niewidomy
inizia ad imparare
blind, blind
kradzież
inizia ad imparare
a theft
pozwalać, dopuszczać
inizia ad imparare
permit, allow
ukraść
inizia ad imparare
steal
nocleg
inizia ad imparare
accommodation
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
inizia ad imparare
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
wstęp
Nie stać nas aby zapłacić aż tyle za wstęp.
inizia ad imparare
introduction
We cannot afford to pay so much for admission.
ambicja
Młody chłopiec ma sekretne ambicje, aby zostać astronautą
inizia ad imparare
ambition
The young boy has a secret ambition to become an astronaut.
dyskusja, debata
inizia ad imparare
discussion, debate
koło
inizia ad imparare
a wheel
podejrzenie
inizia ad imparare
suspicion
podejrzewać
Mój syn jest podejrzany o kradzież.
inizia ad imparare
to suspect
My son is suspected of a robbery.
śledztwo, dochodzenie
inizia ad imparare
investigation, the investigation
wydalać, wyrzucać
inizia ad imparare
excrete, throw away
uwaga
Mogę prosić o uwagę?
inizia ad imparare
attention
May I have your attention please?
obsesja
Aleksandra ma obsesję na punkcie żółtych marchewek. Codziennie kupuje jedną na lunch.
inizia ad imparare
obsession
Aleksandra has an obsession with yellow carrots. She buys one every day for her lunch.
sukces
inizia ad imparare
success
kosmetyczka, stylistka
inizia ad imparare
beautician, stylist
elektryk
inizia ad imparare
an electrician
dieta
Dieta Atkinsa to niskowęglowodanowa dieta, której twórcą jest dr Robert Atkins.
inizia ad imparare
a nutritionist
The Atkins diet is a low-carbohydrate diet created by dr Robert Atkins.
kolarstwo, jazda na rowerze
inizia ad imparare
Cycling, cycling
wstrząs mózgu / wstrząs, zadrżenie
inizia ad imparare
concussion / shock, tremble
poddać się
inizia ad imparare
to give up
poddać, składać
Czy złożyłeś swoją pracę do zatwierdzenia?
inizia ad imparare
Submit, submit
Have you submitted your thesis for approval?
uległość, posłuszeństwo
inizia ad imparare
submission, obedience
przekonywać
Jak udało ci się ich przekonać?
inizia ad imparare
to convince
How did you manage to convince them?
przekonać
Ona przekonała nas żebyśmy weszli na nowe rynki.
inizia ad imparare
to convince
She persuaded us to come on new markets.
niewinność
inizia ad imparare
innocence

Devi essere accedere per pubblicare un commento.