BBC Leraning Course

 0    77 schede    lukaszstanczakmail
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
opona / przebicie
inizia ad imparare
Tire / breakdown
przebita opona kapeć
inizia ad imparare
flat tyre
zalewać, ulegać zalaniu
Miasto było zalane, gdy rzeka wypłynęła z banków.
inizia ad imparare
flood
The town was flooded when the river burst its banks.
poranne lenistwo
inizia ad imparare
lie-in
I had a long lie-in this morning.
schludny, uporządkowany
Jej pokój był czysty i schludny.
inizia ad imparare
tidy
Her room was clean and tidy.
zachęta, bodziec
Rząd powinien zapewnić zachęty dla młodych ludzi do pozostawania w szkole.
inizia ad imparare
incentive
The government should provide incentives for young people to stay in school.
nagroda, satysfakcja
Będzie to nagroda dla tego, kto kończy pierwszy.
inizia ad imparare
reward
There'll be a reward for whoever finishes first.
przybywać, przyjeżdżać, przychodzić
Kiedy po raz pierwszy przyjechał do Nowego Jorku, nie mówił po angielsku.
inizia ad imparare
arrive
When he first arrived in New York, he didn't speak a word of English.
kłusownik
Kłusownik zastrzelił pięknego afrykańskiego słonia, aby zabrać kość słoniową.
inizia ad imparare
poacher
The poacher shot the beautiful African elephant so he could take the ivory.
ból gardła
Nie pij zimnego piwa jeśli boli cię gardło.
inizia ad imparare
sore throat
Don't drink cold beer if you have a sore throat.
aptekarz
Steve jest najlepszym aptekarzem w mieście.
inizia ad imparare
chemist
Steve is the best chemist in our town.
przeziębienie
Szef jest przeziębiony i nie przyjdzie na spotkanie.
inizia ad imparare
cold
The boss has a cold and won't come to the meeting.
lekarstwo
inizia ad imparare
a drug / medicine
ból głowy
inizia ad imparare
a headache
ekscytować, podniecać się
Staraj się nie podniecać dzieci zbyt dużo.
inizia ad imparare
excited, excite
Try not to excite the children too much.
mięczak
Jestem zbyt tchórzliwy(mięczakowaty), aby iść na wspinaczkę.
inizia ad imparare
wimp
I'm too much of a wimp to go rock climbing.
niegodziwy, podły, nikczemny
nikczemny człowiek
inizia ad imparare
wicked
a wicked man
pechowy
To był pechowy zbieg okoliczności.
inizia ad imparare
unlucky
That was an unlucky coincidence.
nieszczęśliwy, pechowy
To było niefortunne, że straciła pracę, tak jak jej mąż zachorował.
inizia ad imparare
unfortunate
It was unfortunate that she lost her job just as her husband became ill.
rozczarowany
W ogóle nie podobał mi się film i byłam rozczarowana.
inizia ad imparare
disappointed
I didn't like the film at all and felt really disappointed.
dług
Pracuje w barze, aby spróbować spłacić swoich długów.
inizia ad imparare
debt
She's working in a bar to try to pay off her debts.
pojawić się
Wtedy jasne światło pojawiło się na niebie.
inizia ad imparare
appear
Then a bright light appeared in the sky.
cel
Musisz trafić w cel strzałą.
inizia ad imparare
a target
You need to hit the target with your arrow.
gol, cel
głownym celem mojego życia jest ukończenie studiów
inizia ad imparare
goal, goal
The main/major goal of my life is to finish my studies
dorosły
Ludzie, którzy są bliskimi przyjaciółmi jako dzieci, nie zawsze są przyjaciółmi jak dorośli.
inizia ad imparare
an adult
People who are close friends as children aren't always friends as adults.
przewidywać
Firmy przewidują ogromne zyski.
inizia ad imparare
predict
Companies are predicting massive profits.
nastrój
Nie jestem w nastroju na zakupy w tej chwili.
inizia ad imparare
mood
I'm not really in the mood for shopping at the moment.
przywiązany
Stałem się raczej przywiązany do mojego starego samochodu.
inizia ad imparare
attached
I've become rather attached to my old car.
liczyć
Nauczyłem się liczyć w wieku trzech lat.
inizia ad imparare
to count
I learnt to count at the age of three.
sprzeczać się, kłócić, argumentować, kłótnia
Moi rodzice zawsze kłócą się o pieniądze.
inizia ad imparare
argue, argue, argue, quarrel
My parents are always arguing about money.
naprawiać
Hydraulik naprawił zepsutą spłuczkę.
inizia ad imparare
repair
The plumber fixed the broken flush.
naprawiać
Mój zegarek jest uszkodzony - czy możesz to naprawić?
inizia ad imparare
repair or fix
My watch is broken - can you fix it?
współpracownik
Nie wszyscy moi koledzy (współpracownicy) z centrum badawczego zostali zaproszeni na konferencję.
inizia ad imparare
a colleague
Not all of my colleagues from the research centre have been invited to the conference.
współpracowniczka
inizia ad imparare
co-worker
cytat z
inizia ad imparare
quote from
osiągać
Razem osiągniemy więcej.
inizia ad imparare
achieve
Together we will achieve more.
na szczęście, szczęśliwie
Na szczęście nikt nie został ranny w wypadku.
inizia ad imparare
fortunately, happily
Fortunately, no one was hurt in the accident.
przykro mi słyszeć że jest jakiś problem
inizia ad imparare
I'm sorry to hear that there is a problem
obawiam się
Obawiam się, że stłukłem twój wazon.
inizia ad imparare
I'm afraid
I'm afraid that I've broken your vase.
muszę przyznać że
Muszę przyznać, że naprawdę nie lubię jego żony
inizia ad imparare
I have to admit that
I must admit I don't really like his wife
przyznać (że coś jest prawdą, się do zrobienia czegoś)
inizia ad imparare
admit (that something is true, is to do something)
oczywiście
inizia ad imparare
of course
połączenie
jeśli używasz urządzeń bezprzewodowych, nie potrzebujesz kabla, żeby ustanowić połączenie.
inizia ad imparare
link
If you use wireless devices, you don't need wires to make the connection between them.
łączyć
Moja mama lubi łączyć różne style wystroju wnętrz.
inizia ad imparare
to connect
My mum likes to join together different styles of interior decoration.
związek
Nasz związek od samego początku nie był łatwy.
inizia ad imparare
relationship
Our relationship from the very beginning wasn't easy.
chociaż / mimo że
inizia ad imparare
even / even though the
dziki
Dziki Zachód był niebezpiecznym miejscem.
inizia ad imparare
wild
Wild west was a dangerous place.
pocieszać, wiwatować
inizia ad imparare
comfort, cheer
odpowiedni
Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
inizia ad imparare
appropriate
I still haven't found a suitable candidate.
zmieszany, zdezorientowany
inizia ad imparare
confused, disoriented
szkoda, że
Szkoda, że nie będziesz dłużej.
inizia ad imparare
pity that
It's a pity you're not staying longer.
szeroki
On ma szerokie ramiona.
inizia ad imparare
wide
He has wide shoulders.
wąski
Ten korytarz jest zbyt wąski.
inizia ad imparare
narrow
This corridor is too narrow.
tradycyjny
inizia ad imparare
traditional
komfortowy, wygodny
inizia ad imparare
comfortable, convenient
obcisły (o ubraniu), zmysłowy (o głosie)
inizia ad imparare
tight (for clothing), sensual (with voice)
luźny
inizia ad imparare
loose
staromodny, staroświecki
inizia ad imparare
old-fashioned, old-fashioned
nowoczesny
Najbardziej znanym współczesnym kompozytorem polskim jest Henryk Górecki.
inizia ad imparare
modern
Poland's most well-known modern composer is Henryk Gorecki.
niewinny
Oskarżony nie przyznał się do winy (dosł. utrzymywał, że jest niewinny).
inizia ad imparare
innocent
The defendant pleaded innocent.
winny
Ława przysięgłych uznała, że jest winny tej zbrodni.
inizia ad imparare
guilty
The jury found him guilty of the crime.
słabość
inizia ad imparare
weakness
siła
Gerald co drugi dzień chodzi na siłownię, więc ma dużo siły.
inizia ad imparare
strength
Gerald goes to the gym every other day so he has a lot of strength.
smak
inizia ad imparare
flavour
smak, smakować, próbować
inizia ad imparare
flavor, taste, try
hełm, kask
inizia ad imparare
helmet, helmet
głupi
Nie bądź głupi.
inizia ad imparare
stupid
Don't be stupid.
głupek, dureń
inizia ad imparare
fool, fool
emigrować; emigracja
inizia ad imparare
emigrate; emigration
uchwycić
Terry'emu udało się uchwycić na zdjęciu piękny zachód słońca.
inizia ad imparare
catch
Terry was able to capture the beautiful sunset on camera.
uchwycić coś, uzyskać coś
inizia ad imparare
capture something, get something
pojmać, schwytać, wychwycić
inizia ad imparare
capture, catch, catch
podróbka, fałszywy
inizia ad imparare
fake, fake
szukać
Czy może mi pani pomóc? Szukam ładnej białej koszuli.
inizia ad imparare
to look for
Could you help me? I'm looking for a nice white shirt.
nagłówek
Jutro słowo "kryzys" pojawi się w nagłówkach wszystkich gazet.
inizia ad imparare
a headline
Tomorrow the word "crisis" will be in all the headlines.
problemy
Nie wszystkie problemy można rozwiązać.
inizia ad imparare
problems
Not all the problems can be solved.
przykro mi
inizia ad imparare
I'm sorry

Devi essere accedere per pubblicare un commento.