Budownictwo ogólne

 0    82 schede    ggokstad
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
attyka
inizia ad imparare
część ściany frontowej ponad gzymsem wieńczącym
bednarka
inizia ad imparare
stalowa taśma, gr. 1-2 mm, wysokość 20-30 mm, zbrojenie stropy/nadrpoża Kleina, zwijana w kręgi, w spoinach pomiędzy cegłami
budynek
inizia ad imparare
to nie budowla! wydzielona w przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (ściany zewnętrzne i dach), zabezpieczająca istoty żywe przed działaniem czynników zewnętrznych (warunki atmosferyczne, hałas), lub służący do przechowywania/wytwarzania przedmiotów
budynek w stanie surowym zamniętym
inizia ad imparare
bud. nieuk., wykonano rob. do stanu surowego, lub pozw. na zamknięcie bud. (pokrycie dachu, zam. w sposób trwały/prowizoryczny otw drzwiowych/oszklenie/inne zabezpieczeni otworów okiennych/balkon.), zamk.->ogrzewanie i prowadzenie robót wykon
cokół
inizia ad imparare
dolna część ściany zewnętrznej budynku, od poziomu terenu do stropu nad piwnicami/posadzki parteru, zabezpiecza ścianę przed działaniem czynników zewnętrznych (mogą być cofnięte lub wysunięte po za lico), wykonane z twardych, nienasiąkliwych materiałów
elementy wykończenia budynku
inizia ad imparare
tynki, podłogi, okładziny ścian wewnętrznych i zewnętrznych, piece, stolarka okienna i drzwiowa, malowanie ścian i sufitów, malowanie stolarki i balustrad klatek schodowych
drzwi płycinowe
inizia ad imparare
o ramowej konstrukcji skrzydeł, w których pola ramy wypełnione są elementami płytowymi - płycinami (np. płyta pilśniowa)
drzwi przylgowe
inizia ad imparare
drzwi z przylgą wykonaną zarówno w odrzwiach - ościeżnicy jak i w skrzydle drzwiowym
estrichgips
inizia ad imparare
gips jastrychowy - spoiwo powietrzne otrzymywane przez wypalanie kamienia gipsowego, a następnie zmielenie produktu wypalania
dwuteowe belki stalowe
inizia ad imparare
wyroby hutnicze o przekroju w kształcie połączonych dwóch liter T, są używane jako belki w stropach Kleina lub nadproża
dylatacja
inizia ad imparare
przerwa w ciągłąsci ustroju konstrukcyjnego lub szczelina między dwoma przylegającymi do siebie budowlami, umożliwiająca niezależną pracę stateczną i niezależne odkształcenie się dwóch budowli lub rodzielnych części konstrukcji jednej budowli
elewacja
inizia ad imparare
zewnętrzy widok budynku wraz ze wszystkimi elementami konstrukcji, wykończenia i wyposażenia budowlanego,: północą, południową, frontową (fasada), boczną, ogrodowa, podwórzowa
filar ścienny
inizia ad imparare
fragment ściany, rozdzielający dwa otwory w tej ścianie, spełniający pod względem konstrukcyjnym rolę słupa (filar miedzyokienny/międzydrzwiowy)
fundament
inizia ad imparare
najniżej położona część konstrukcji budowli, przekazująca obciążenia na podłoże gruntowe
głębokość posadowienia fundamentu
inizia ad imparare
odległość między projektowanym poziomem terenu a poziomem na którym będzie spoczywać fundament
gzyms
inizia ad imparare
poziomy lub pochyły pas ściany, wystający poza jej lico zewnętrzne lub wewnętrzne, ukształtowany ze względów użytkowych lub estetycznych, najczęściej profilowany
hydrofobowość
inizia ad imparare
niezdolność do łączenia się z wodą (skłonność odpychania cząsteczek wody)
jastrych
inizia ad imparare
warstwa wykonana z materiału mającego w trakcie formowania konsystencję sypką, plastyczną lub półciekłą, lecz twardniejącego po upływie określonego czasu, stosowana jako bezspoinowy podkład lub jako posadzka bezspoinowa
jętka
inizia ad imparare
pozioma belka łącząca krokwie w górnej części, umiejscowiona powyżej płatwi pośrednich
kalenica
inizia ad imparare
(grzbiet dachu), górna, najczęściej pozioma krawędź dwóch połaci dachowych przeciwległych
kanał dymowy
inizia ad imparare
kanał pionowy w ścianie lub trzonie kominowym odprowadzający na zewnątrz gazy spalinowe z palenisk piecy węglowych i kuchnii
kapilarność
inizia ad imparare
zjawisko występujące w cienkich rurkach lub wąskich szczelinach, polegające na wznoszeniu się w nich cieczy powyżej ustabilizowanego jej poziomu
kleszcze
inizia ad imparare
pozioma para belek łącząca krokwie, umieszczona pod płatwią pośrednią
kondygnacja
inizia ad imparare
część budynku zawarta pomiędzy górną powierzchnią podłogi i górną powierzchnią bezpośrednio znajdującego się nad nią stropu lub stropodachu
kondygnacja nadziemna
inizia ad imparare
kondygnacja, w której górna powierzchnia podłogi jest na równi z poziomem otaczającego terenu lub je powyżej tego poziomu
kondygnacja podziemna (podziemie)
inizia ad imparare
kondygnacja, w której dolna powierzchnia stropu znajdującego się bezpośrednio nad tą kondygnacją jest położona poniżej poziomu otaczającego terenu lub równo z nim
kondygnacja przyziemia (przyziemie)
inizia ad imparare
kondygnacja, w której górna powierzchnia podłogi jest położona poniżej, a dolna powierzchnia stropu powyżej poziomo otaczającego terenu
kotwa
inizia ad imparare
element stalowy, trwałe połączenie fragmentów konstrukcji, mury w jedną całość, lepsze połączenie belek stropowych z murami
krosno
inizia ad imparare
to zazwyczaj rama drewniana, zastępująca ościężnicę lub stosowana jako jej uzupełnienie (np. w oknach skrzynkowych)
krokiew
inizia ad imparare
belka pochyła podtrzymująca pokrycie dachowe
kubatura
inizia ad imparare
V, objętość bryły budynku, obliczona na podstawie jego wymiarów zewnętrznych, szczegółowy sposób obliczenia kubatury regulują przepisy normy budowlnej
listwa przylgowa
inizia ad imparare
listwa zakrywająca styk dwóch skrzydeł drzwiowych lub okiennych, która ustala kolejność ich otwierania
loggia
inizia ad imparare
wnęka otwarta na zewnątrz budynku utworzona przez załamanie i cofnięcie części ściany zewnętrznej w głąb budynku, dostępna z jednego lub kilku pomieszczeń, przystosowana, podobnie jak balkon do przebywania ludzi
mostki termiczne
inizia ad imparare
wykonane z materiałów o większym lamba niż pozostała część konstrukcji, a więc pod względem izolacyjności termicznej są to najsłabsze miesca w budynku, przez które ucieka więcej ciepła niż przez sąsiednie fragmenty konstukcji
murłata
inizia ad imparare
łata lub krawędziak ułożone na ścianie, stanowiące oparcie dla wiązarów i krokwi
nadproże
inizia ad imparare
płaskie lub łukowe przekrycie otworu w ścianie (okiennego/drzwiowego) najczęściej wykonuje się z belek stalowych lub żelbetowych
obiekt budowlany
inizia ad imparare
stały albo tymczasowy budynek wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z budynkiem, może to być również: obiekt inżynierski, urządzenie techniczne, instalacja przemysłowa, pomnik, posąg, fontanna, obiekt kultu religijnego
odsadzka
inizia ad imparare
fragment ławy fundamentowej wystąjący poza lico (płaszczyznę) muru, na której spoczywa
okap dachu
inizia ad imparare
dolna część połaci dachowej wystająca poza lico ściany budowli
okno podwójne
inizia ad imparare
okno z otworem okiennym zamkniętym dwiema warstwami szyb
okno skrzynkowe (francuskie)
inizia ad imparare
podwójne, o skrzydłach wewnętrznych i zewnętrzynch, otwierających się do wewnątrz pomieszczenia, ramę stanowi skrzynka złożona z ościeżnicy połączonej krosnem
okno szwedzkie (zespolone)
inizia ad imparare
podwójne, w którym skrzydła wewnętrzne i zewnętrzne otwierające się do wewnątrz pomieszczenia, stykają się ze sobą i sa połączone na śruby, tworząc jeden zespół
ościeże
inizia ad imparare
powierzchnia górnej i bocznych ścian otworu okiennego/drzwiowego
ościeżnica
inizia ad imparare
rama drewniana, metalowa lub z innego tworzywa, zamocowana nieruchomo w ościeżu, służąca do zawieszenia skrzydeł okiennych, drzwiowych albo bramowych, a niekiedy do umocowania w niej bezpośrednio oszklenia (np. okna stałe)
pilaster
inizia ad imparare
jedno lub dwustronne pogrubienie ściany, mające wymiary przekroju poprzecznego zbliżone do wymiaru grubości ściany, wykonuje się je ze względów konstrukcyjnych (zwiększenie sztywności/nośności) lub estetycznych (podział lica)
płatew
inizia ad imparare
belka podłużna w konstrukcji nośnej dachu, łącząca wiązary i podtrzymująca krokwie pośredni albo łącząca dźwigary dachowe oraz stanowiąca jednocześnie podporę elementów pokrycia dachowego
podciąg
inizia ad imparare
belka stanowiąca podporę dla innych belek, stropów, słupów lub zastrzałów
poddasze
inizia ad imparare
przestrzeń zawarta między najwyżej położonym stropem a dachem (w obrębie dachu)
poddasze użytkowe
inizia ad imparare
poddasze przystosowane do stałego lub czasowego pobytu ludzi bądź do określonej funkcji usługowej np. jako miejsce suszenia bielizny/składowania przedmiotów
podłoga
inizia ad imparare
elem wykoń budowli, przegroda utworzona z jednej lub kilku warstw, której górna, zazwyczaj pozioma powierzchnia/nawierzchnia jest płaska i przystosowana do chodzenia po niej, do ustawiania mebli/przedmiotów/przejazd wózków, posadzka i podłoże
posadzka
inizia ad imparare
najważniejsza część podłogi stanowiąca wierzchnią warstwę, przejmuje obciążenia, zewnętrzne wykończenie, decyduje o szczelności, izolacyjności, sprężystości, twardości i o nazwie (drewniana, betonowa, szklana)
pokrycie dachowe
inizia ad imparare
wierzchnia wodochronna warstwa dachu/stropodachu przymocowana do podłoża i odporna na działanie czynników atmosferycznych - odpadów, wiatru, słońca, mrozu
powierzchnia całkowita
inizia ad imparare
powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku mierzona po obrysie zewnętrznym ścian, 140-220 cm - 50 %, mniej niż 140 cm 0%
powierchnia mieszkalna
inizia ad imparare
powierzchnia pokoi na wszystkich kondygnacjach
powierzchnia użytkowa
inizia ad imparare
powierzchnia pomieszczeń, na wszystkich kondygnacjach służąca do zaspokajania potrzeb związancyhz przeznaczeniem budynku - pokoje, kuchnia, łazienka, klatka schodowa, piwnica
powierzchnia zabudowy
inizia ad imparare
powierzchnia rzutu poziomego budynku mieszonego po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej/nadziemnej
przegroda budowlana
inizia ad imparare
element budowli oddzielający ją od otoczenia zewntrznnego lub wydzielający w niej pomieszczenia
przekrycie
inizia ad imparare
przegroda budowlana pozioma ewentualnie pochyla zamykająca od góry pomieszczenie wydzielone ścianami lub przestrzeń otwartą (dach nad wiatą)
przekrycie dachowe
inizia ad imparare
przegroda składająca się z elementów nośnych, izolacji termicznej (dla stropodachu) i izolacji wodochronnej, pełniacej rolę dachu
przylga
inizia ad imparare
powierzchnia wzajemnego przylegania i docisku części ruchomych do siebie bądź do części nieruchomych w oknie, w drziwach/wrotach wytworzona przez wrąb albo listwę przymykową
ryzalit
inizia ad imparare
niewielki uskok lica ściany na całej jej wysokości, ukształtowany głównie ze względów estetycznych
skrzydło okienne/drzwiowe
inizia ad imparare
skrzydło o pionowej osi obrotu, która w widoku od strony, na którą się otwiera, ma zawiasy z prawej/lewej strony patrzącego
stan surowy
inizia ad imparare
stan, w którym budowa obiektu została doprowadzona do wiechy, obiket jest gotowy bez elementów wykończenia
stropodach
inizia ad imparare
przegr. z izol. cieplną, zam. bud. od góry i spełniająca jednocześnie rolę stropu oraz dachu tzn. przenosząca obciążenia od śniegu/wiatru, zabezpieczająca pomieszczania przed opadami atmosferycznymi oraz zapewniająca odpowiedni mirkoklimat w chron pom
stropy
inizia ad imparare
przegroda pozioma, ograniczająca poszczególne kondygnacje, dźwigają obciążenie: własne, ścianek działowych, użytkowe, usztywniaja budynek, chronią przed przenikaniem dźwięków, najniższy/najwyższy - przenikanie ciepła
strzemiona
inizia ad imparare
pręty za stali okrągłej, 4,5-10 mm, w postaci zamkniętej ramki łączące w całość pręty zbrojeniowe
strzępia
inizia ad imparare
wystawione z muru ceglanego fragmenty cegieł lub pozostawione w murze otwory w celu lepszego połączenia muru dobudowywanego później
strzępia uciekające
inizia ad imparare
zakończenie fragmentu muru w postaci występów przypominających schody, również pozwala na prawidłowe dobudowywanie muru
szkło float
inizia ad imparare
tafla szklana uformowana na powierzchni ciekłej cyny, ma idealnie gładką płaszczyznę, b. małe różnice grubości, nie ma deformacji oglądanego obrazu
szkło niskoemisyjne typu termofloat
inizia ad imparare
zwykłe szkło float pokryte specjalną niskoemisyjną warstwą tlenków metali niewidocznych dla oka i bez strat przepuszczających energię słoneczną oraz światło dzienne, natomiast promieniowanie cieplne odbija z powrotem do wnętrza
szyby zespolone
inizia ad imparare
zespół trwale połączonych ze sobą dwóch/trzech tafli szkła, dla zachowania dystansu stosuje się specjalnie ramki, połączenie musi być hermetyczne, przestrzeń wypełniona gazem szlachetnym - argon
ścianki działowe
inizia ad imparare
ściany izolacyjne wewnętrzne o małej grubości i małym ciężarze, rozdzielające pomieszczenia
ściana kolankowa
inizia ad imparare
część zewnętrznej ściany budynku zawarta między stropem najwyzej położeonej kondygnacji a dolną częścią połaci dachowej, podwyższająca wysokość użytkową poddasza
ściana kominowa
inizia ad imparare
ściana w której zgrupowane są kanały dymowe i spalinowe, mogą w niej również być umieszczone kanały wentylacyjne
ściana kontrukcyjna
inizia ad imparare
przenosi na fundament lub inne elementy budowli ciężar własny, obciążenia od murów wyższych kondygnacji, obciążenia od dachu, stropów, balkonów, a także od parcia wiartu, gruntu, usztywniająca konstrukcję budynku albo jej elementów
szlichta
inizia ad imparare
gładź podłogowa, cienka warstwa wyrównawcza grubości do 2 cm, wykonana najczęściej z zaprawy cementowje uożonej na podłoży betonowym jako podkład pod posadzkę lub jako właściwa posadzka
taras
inizia ad imparare
stropodach nad budynkiem albo jego częścią, przystosowany do przebywania na nim ludzi, dzięki odpowiedniej nawierzchni i balustradzie, może to być również konstrukcja na podmurówce lub słupach, bez dachu ścian, bądź urządzenie terenu
trakt budynku
inizia ad imparare
część budynku zawarta miedzy przeciwległymi, pionowymi, nośnymi przegrodami budowlanymi
uziom
inizia ad imparare
przewód połączony bezpośrednio z ziemią, do którego podłączone są przewody uziemiające odbiorników prądu elektrycznego, zabiezpiecza ludzi przed porażeniem prądem w przypadku uszkodzenia odbiornika elektrycznego
węgarek
inizia ad imparare
część ściany wysunięta z lica ościeża zmniejszająca światło otworu i stanowiąca oparcie dla ościeżnicy lub krosna
wieniec
inizia ad imparare
element konstrukcji budynku umieszczony w ścianach na obwodzie stropów i stropodachu, wiążący je ze ścianami i przekazujący na nie obciążenia
wyczystka
inizia ad imparare
zamykany otwór w przewodzie kominowym umożliwiający czyszczenie przewodu

Devi essere accedere per pubblicare un commento.