IONS CHANNELS II

 0    75 schede    tomaszbaran015
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
water bag of chemicals
inizia ad imparare
wodny worek związków chemicznych
surrounded
inizia ad imparare
otoczony
physical barrier
inizia ad imparare
bariera fizyczna
retain
We will have greater opportunities to retain the quality of products.
inizia ad imparare
zachować
Będziemy mieli większe możliwości zachowania jakości produktów.
condition
You can go out under certain conditions.
inizia ad imparare
warunek
Możesz wyjść pod kilkoma warunkami.
cell methabolism
inizia ad imparare
Metabolizm komórkowy
specialized pores
inizia ad imparare
specjalistyczne pory
channels
inizia ad imparare
kanały
salt
I don't know how to remove salt stains from my shoes.
inizia ad imparare
sól
Nie umiem usunąć plam solnych z moich butów.
pacemakers
inizia ad imparare
Stymulatory
rhythm
This dancer has a natural sense of rhythm.
inizia ad imparare
rytm
Ta tancerka na naturalne poczucie rytmu.
triggers
inizia ad imparare
powodować
rapid
inizia ad imparare
szybki/gwałtowny
store
inizia ad imparare
magazyn
heart muscle
inizia ad imparare
mięsień sercowy
cardic muscle cell
inizia ad imparare
miesień cercowy
in essence
inizia ad imparare
w istocie
tool kit
inizia ad imparare
Zestaw narzędzi
enable
inizia ad imparare
umożliwiać
carry out
Let's carry out Jeremy's plan to rob the bank, I think it might work.
inizia ad imparare
wykonać
Wykonajmy plan obrabowania banku, który opracował Jeremy - myślę, że może zadziałać.
physiological function
inizia ad imparare
funkcja fizjologiczna
predictable
What you did was so predictable. You always act like that at parties.
inizia ad imparare
przewidywalny
To, co zrobiłeś, było takie przewidywalne. Zawsze zachowujesz się w ten sposób na imprezach.
fail to function correctly
inizia ad imparare
nie działają poprawnie
mutations
inizia ad imparare
mutacje
encode
inizia ad imparare
zakodować
occur
This problem may occur anytime.
inizia ad imparare
występować
Ten problem może się zdarzyć w każdej chwili.
upon
Once upon a time...
inizia ad imparare
na
Pewnego razu...
cystic fibrosis
inizia ad imparare
mukowiscydoza
epilepsy
inizia ad imparare
padaczka/epilepsja
certain heart rhythm problems
inizia ad imparare
pewne problemy z rytmem serca
arrhythmias
inizia ad imparare
zaburzenia rytmu
phenomenon
inizia ad imparare
zjawisko
food-poisoning bacteria
inizia ad imparare
bakterie zatruwające żywność
vulnerability
inizia ad imparare
wrażliwość
diarrhoea
inizia ad imparare
biegunka
lining the intestine
inizia ad imparare
nabłonek jelita
factor
My parents live in Hungary and that was the main factor that influenced my decision to move there.
inizia ad imparare
czynnik
Moi rodzice mieszkają na Węgrzech i to był główny czynnik, który wpłynął na moją decyzję, by się tam przeprowadzić.
prime target
inizia ad imparare
główny cel
therapectic drugs
inizia ad imparare
leki terapeutyczne
Neuromuscular-blocking drug
inizia ad imparare
leki blokujące połaczenie nerwowo-mięśniowe (środki zwiotczające)
management
inizia ad imparare
zarządzanie
neurological
inizia ad imparare
neurologiczne
psychiatric
inizia ad imparare
psychiatryczny
schizophrenia
inizia ad imparare
schizofrenia
cardiology
inizia ad imparare
kardiologia
ions channels blocking
inizia ad imparare
blokowanie kanałów jonowych
currently in use
inizia ad imparare
obecnie w użyciu
serendipitous discoveries
inizia ad imparare
przypadkowe odkrycia
made-to-measure
inizia ad imparare
zrobiony na miarę
assemble
Everything's ready, we can start to assemble the production line.
inizia ad imparare
montować
Wszystko jest gotowe, możemy zacząć montować linię produkcyjną.
water-filled
inizia ad imparare
napełniane wodą
cavity
inizia ad imparare
ubytek
regarded
inizia ad imparare
traktować
excitable molecules
inizia ad imparare
pobudliwe cząsteczki
stimuli
inizia ad imparare
bodźce
hence
inizia ad imparare
stąd
sensors
inizia ad imparare
receptory
sensing mechanisms
inizia ad imparare
mechanizmy wykrywania
membrane potencial
inizia ad imparare
potencjał błony
voltage-gated
inizia ad imparare
bramkowane napięciem
sites
inizia ad imparare
strony
ligand-gated ions
inizia ad imparare
jony bramkowane ligandem
deformation
inizia ad imparare
deformacja
stretching
inizia ad imparare
rozciąganie
mechanosensores
inizia ad imparare
mechanoreceptory
conformational
inizia ad imparare
konformacyjne
gating
inizia ad imparare
bramkowanie
within
inizia ad imparare
w ciągu/w środku
intriguingly
inizia ad imparare
intrygująco
intrinsic
inizia ad imparare
wewnętrzny
hindering
inizia ad imparare
utrudniania
flow
inizia ad imparare
płynąć
permeability
inizia ad imparare
przepuszczalność
permit
Do you have a work permit?
inizia ad imparare
zezwolenie
Czy ma pan zezwolenie na pracę?
passage
There is an underground passage under the street.
inizia ad imparare
przejście
Pod ulicą znajduje się przejście podziemne.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.