Lekcja nr 003

 0    21 schede    tomsma
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
spotykać, poznawać
O której godzinie chciałbyś się spotkać?
inizia ad imparare
meet
What time would you like to meet?
posiadać
Posiadam dziesięć par butów.
inizia ad imparare
own
I own ten pairs of shoes.
zaniepokojony, wytracony z równowagi
Nie ma powodu do martwienia się o to.
inizia ad imparare
upset
There's no need to be upset about this.
głupi
Nie bądź głupi.
inizia ad imparare
stupid
Don't be stupid.
poniedziałek
Nie cierpię poniedziałków!
inizia ad imparare
Monday
I hate Mondays!
bogaty
Jestem bogaty, ale i tak jestem nieszczęśliwy.
inizia ad imparare
rich
I'm rich but I'm still unhappy.
romantyczny
On nie jest taki romantyczny, jak miałam nadzieję, że będzie.
inizia ad imparare
romantic
He is not as romantic as I hoped he would be.
grać
Dzieci bawią się w ogrodzie.
inizia ad imparare
play
The children are playing in a garden.
czytać książki
Rodzice powinni czytać książki swoim dzieciom.
inizia ad imparare
read
Parents should read books to their children.
padać (o śniegu)
W zimie pada śnieg.
inizia ad imparare
snow
It snows in the winter.
prywatny, osobisty
To była prywatna rozmowa.
inizia ad imparare
private
It was a private conversation.
rozżalony
Pełny żalu, ale wiedział, że to jest właściwa rzecz robić.
inizia ad imparare
regretful
Regretful, but he knew this was the right thing to do.
smutny
Nie bądź smutna. To nie koniec świata.
inizia ad imparare
sad
Don't be sad. It's not the end of the world.
bezpieczny
Firma oferuje bezpieczne warunki pracy.
inizia ad imparare
safe
The company offers safe working conditions.
przestraszony
Dzieci były przestraszone możliwością wezwania rodziców.
inizia ad imparare
scared
The children were scared of the possibility of calling their parents.
inteligentny
Moja siostra była zawsze znacznie inteligentniejsza ode mnie.
inizia ad imparare
intelligent
My sister was always much more intelligent than me.
zainteresowany
Interesuje mnie polityka.
inizia ad imparare
interested
I'm interested in politics.
zaangażowany
Tylko zainteresowani mogą zostać na spotkaniu.
inizia ad imparare
involved
Only the involved can stay for the meeting.
późny
Zjadłem późny obiad z moją żoną.
inizia ad imparare
late
I ate a late dinner with my wife.
polski
Kocham polską kuchnię.
inizia ad imparare
Polish
I love Polish cuisine.
biedny, ubogi
On jest biedny, ponieważ stracił swój dom i pieniądze.
inizia ad imparare
poor
He is poor because he lost his house and money.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.