Myśli i uczucia - zdania

 0    31 schede    natka524
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Spóźniłem się do pracy, ale mój szef był w zadziwiająco dobrym humorze.
inizia ad imparare
I was late for work, but my boss was in a surprisingly good mood.
Złości mnie, że znów pominęto mnie przy rozdawaniu awansów.
inizia ad imparare
It makes me angry that I was passed over for promotion again.
Poczułem ulgę dowiadując się, że ktoś zgłosił znalezienie mojego zagubionego portfela na policję.
inizia ad imparare
I felt relieved knowing that somebody had reported my lost wallet to the police.
Moi sąsiedzi doprowadzają mnie do szaleństwa swoimi całonocnymi imprezami i głośna muzyką.
inizia ad imparare
My neighbors are driving me crazy with their all-night parties and loud music.
Naprawdę mi przykro. Nie chciałem cię urazić ani zranić twoich uczuć.
inizia ad imparare
I'm really sorry. I didn't mean to offend you or hurt your feelings.
Tatuaże pozostają na zawsze, więc pomyśl dwa razy, zanim go sobie zrobisz.
inizia ad imparare
Tattoos are forever, so think twice before you get one.
Tenisistka straciła panowanie nad sobą i obraziła sędziego liniowego.
inizia ad imparare
The tennis player lost her temper and verbally assaulted a line judge.
Kiedy przewodniczący ławy przysięgłych ogłosił wyrok uniewinniający, kobieta wybuchła płaczem.
inizia ad imparare
The woman burst into tears when the jury foreman announced the not guilty verdict.
Przemowa prezydenta wzruszyła wieku ludzi do łez.
inizia ad imparare
The President's speech brought tears to many people's eyes.
Denerwuje mnie, kiedy kierowcy parkując swoje samochody zajmują dwa miejsca parkingowe.
inizia ad imparare
It gets on my nerves when drivers park their cars over two spaces.
Dzieci były przepełnione radością, gdy rozpakowywały prezenty gwiazdkowe.
inizia ad imparare
The children were overcome with joy as they unwrapper their Christmas presents.
Większość Włochów, których znam, szczyci się swoimi umiejętnościami kucharskimi.
inizia ad imparare
Most of the Italians I know take pride in their cooking skills.
W czystej desperacji zdecydowałem się wziąć sprawy w swoje ręce.
inizia ad imparare
In sheer desperation, I decided to take matters into my own hands.
Szeroko rozreklamowane przedstawienie w ogóle nie spełniło moich oczekiwań.
inizia ad imparare
The widely advertised performance didn't live up to my expectations at all.
Artykuł, który ostatnio czytałem, dał mi do myślenia.
inizia ad imparare
The article I read the other day gave me some food for thought.
Będąc w Afryce uświadomiłem sobie, jaka wartość ma czysta woda.
inizia ad imparare
When in Africa, I became aware of the value of clean water.
Zrezygnowała z kariery, aby zostać mamą na pełen etat i nigdy nie miała wątpliwości co do swojej decyzji.
inizia ad imparare
Sha gave up her career to become a full-time mother and never had second thoughts about her decision.
Wygląda na to, że piosenkarka straciła cierpliwość do paparazzich.
inizia ad imparare
It looks like the singer lost her patience with the paparazzi.
Kobieta zlitowała się nad chłopcem, który umył przednią szybę jej samochodu, i dała mu trochę drobnych.
inizia ad imparare
The woman took pity on the boy who washed the windshield and gave him some loose change.
Po dwóch latach wreszcie zebrał się na odwagę i zaprosił ją na kolację.
inizia ad imparare
After two years, he finally summoned up the courage to ask her out to dinner.
Kiedy hamulce w moim samochodzie nagle przestały działać, śmiertelnie się wystraszyłem.
inizia ad imparare
I got scared stiff when my car brakes suddenly stopped working.
Kultowy horror z 1973 roku, Egzorcysta, zawsze przyprawia mnie o gęsią skórkę.
inizia ad imparare
The 1973 horror classic, The Exorcist, always gives me the creeps.
Nie bierz tego do siebie, ale uważam, że popełniasz duży błąd.
inizia ad imparare
Don't take it personally, but I think you are making a big mistake.
Nie pozwól, aby strach lub negatywne myśli podkopały twoją pewność siebie.
inizia ad imparare
Do not let fear or negative thoughts undermine your confidence.
Miriam często wystawia cierpliwość swoich rodziców na próbę.
inizia ad imparare
Miriam often tries her parents' patience.
Chyba będę musiał schować dumę do kieszeni i iść do jakiejkolwiek pracy, jaka się znajdzie.
inizia ad imparare
I guess I'll just have to swallow my pride and take any job available.
Miałem mieszane uczucia, kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę piosenkę, ale przekonałem się do niej.
inizia ad imparare
I had mixed feelings when I first heard this song, but it's grown on me since.
Ruchy mężczyzny wzbudziły podejrzenia i przyłapano go na kradzieży w sklepie.
inizia ad imparare
The man's movements aroused suspicion and he was caught shoplifting.
Mam nadzieję, że miałeś na tyle zdrowego rozsądku i nie zostawiłeś laptopa na siedzeniu w samochodzie.
inizia ad imparare
I hope you had enough common sense not to leave your laptop computer on the seat of your car.
Mam przeczucie, że policja stara się zatuszować całą sprawę.
inizia ad imparare
I have a gut feeling that the police are trying to hush up the case.
Mam nadzieję, że nie masz do mnie żalu o to, co powiedziałem o twojej żonie.
inizia ad imparare
I hope you have no hard feelings towards me for what I said about your wife.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.