Rozdział 1

 0    41 schede    filipborkowski10
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
mąż
Mąż Mary jest Francuzem i nie mówi po angielsku.
inizia ad imparare
husband
Mary's husband is French and doesn't speak English.
żona
Żona zostawiła go dla innego mężczyzny.
inizia ad imparare
wife
His wife left him for another man.
bratanek
inizia ad imparare
nephew
jedynak
inizia ad imparare
an only child
ojczym
Nasz ojczym był wspaniałym facetem. Traktował nas jak swoje własne dzieci.
inizia ad imparare
stepfather
Our stepfather was a great guy. He treated us like his own children.
macocha
Większość dzieci nie akceptuje swoich macoch.
inizia ad imparare
step-mother
Most children do not accept their stepmothers.
bliżniak
inizia ad imparare
twin
zły
To jest zła odpowiedź.
inizia ad imparare
bad
This is a wrong answer.
znudzony
Studenci byli znudzeni i chcieli wyjść.
inizia ad imparare
bored
The students were bored and wanted to leave.
odważny
Nie zawsze łatwo jest być odważnym.
inizia ad imparare
brave
It's not always easy to be brave.
spokojny
Bądź spokojny, zajmę się tym.
inizia ad imparare
calm
Stay calm, I got this.
podniecony
inizia ad imparare
excited
szczęśliwy
Jestem szczęśliwy ponieważ wkrótce żenię się.
inizia ad imparare
happy
I feel happy because I'm getting married soon.
pracowity
Święty Mikołaj jest bardzo pracowity.
inizia ad imparare
hard-working
Santa Claus is really hard-working.
spużniony
inizia ad imparare
depleted
póżnici się
inizia ad imparare
will be late
leniwy
Nie powiedziałbym, że Anglicy są leniwi, ale nigdy nie widziałem, żeby któryś gdzieś biegł.
inizia ad imparare
lazy
I wouldn't say that English people are lazy, but I've never seen one run anywhere.
miły
Twój mąż jest bardzo miły.
inizia ad imparare
kind
Your husband is really nice.
optymistyczny
Postaraj się być bardziej optymistyczny, a zobaczysz, że zaczną ci się przydarzać dobre rzeczy.
inizia ad imparare
optimistic
Try to be more optimistic and you'll see how good things will start to happen to you!
być optymistą
inizia ad imparare
be an optimist
cierpliwy
inizia ad imparare
patient
punktualny
Przepraszam za spóźnienie, zazwyczaj jestem bardzo punktualny.
inizia ad imparare
punctual
I'm sorry for being late, usually I'm very punctual.
smutny
Nie bądź smutna. To nie koniec świata.
inizia ad imparare
sad
Don't be sad. It's not the end of the world.
przestraszony
Dzieci były przestraszone możliwością wezwania rodziców.
inizia ad imparare
frightened
The children were scared of the possibility of calling their parents.
zmartwiony
Mary jest trochę zmartwiona egzaminami.
inizia ad imparare
worried
Mary is a bit preoccupied with her exams.
mieć kłopoty
inizia ad imparare
have a trouble
pszczoła
inizia ad imparare
bee
ul
inizia ad imparare
beehive
pszczelarz
inizia ad imparare
beekeeper
zbierać
Kiedy zacząłeś zbierać znaczki?
inizia ad imparare
to collect
When did you start collecting stamps?
opisać
Czy mógłbyś opisać to bardziej szczegółowo?
inizia ad imparare
to describe
Could you describe it in more detail?
nie znosić
Nie mogę już dłużej wytrzymać tego mrozu.
inizia ad imparare
can't stand
I can't stand this freezing cold weather any longer.
pomysł
To świetny pomysł.
inizia ad imparare
an idea
It's a great idea.
wychodzić
Musiała wyjść z samochodu, żeby zapłacić opłatę za parkowanie.
inizia ad imparare
to get out
She had to get out of the car to pay the parking charge.
osoba
Poproszę stolik dla jednej osoby.
inizia ad imparare
a person
A table for one person, please.
woleć
Lucy wolała niebieskie bluzki, ponieważ pasowały do jej niebieskich oczu.
inizia ad imparare
favour
Lucy tended to favour blue blouses because they matched her blue eyes.
królowa
Beyonce to królowa muzyki popularnej.
inizia ad imparare
queen
Beyonce is the queen bee of pop music.
przestraszyć
inizia ad imparare
to scare
uśmiechać się
Jest ładna i zawsze jest uśmiechnięta.
inizia ad imparare
to smile
She's pretty and she's always smiling.
ktoś
Chcę kogoś spotkać.
inizia ad imparare
somebody
I want to meet somebody.
zostać
Piotr postanowił zostać w domu, ponieważ źle się czuł.
inizia ad imparare
to stay
Peter decided to stay at home, because he did't feel well.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.