Tekst fachowy Agricultural bio

 0    73 schede    tomaszbaran015
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
practical purpose
inizia ad imparare
praktyczny cel
feature
This song by Michael Jackson features some lines sang by Freddie Mercury.
inizia ad imparare
cecha
Ta piosenka Michaela Jacksona zawiera kilka wersów śpiewanych przez Freddie'ego Mercury.
employ
inizia ad imparare
stosować
genetic make-up
inizia ad imparare
uwarunkowania genetyczne
processing
inizia ad imparare
przetwarzanie
brewing
inizia ad imparare
browarnictwo
millennia
inizia ad imparare
tysiącleci
established
inizia ad imparare
ustanowiony
fungus
inizia ad imparare
grzyb
rely
inizia ad imparare
polegać
relies
inizia ad imparare
opiera
rennet
inizia ad imparare
podpuszczka
yest
inizia ad imparare
Wczoraj
plant breeding
inizia ad imparare
rozmnażanie roślin
yields
inizia ad imparare
plony
pests
inizia ad imparare
szkodniki
abiotic stress
inizia ad imparare
Abiotyczny stres
drought
There had been no rain in Australia for three months, causing a terrible drought.
inizia ad imparare
susza
W Australii nie padało przez trzy miesiące, co spowodowało ogromną suszę.
enhance
inizia ad imparare
zwiększyć/wzmocnić
nutritional
inizia ad imparare
odżywcze
content
The content of this site is not very interesting.
inizia ad imparare
zawartość
Zawartość tej strony nie jest zbyt interesująca.
planting materials
inizia ad imparare
materiały do ​​sadzenia
cassava
inizia ad imparare
maniok
measurement
inizia ad imparare
pomiary
speed up breeding programs
inizia ad imparare
przyśpieszyć programy upraw
livestock
The farmer decided to start growing vegetables because he didn't want to work with livestock anymore.
inizia ad imparare
bydło
Rolnik zdecydował, że zacznie uprawiać warzywa, ponieważ nie chciał już zajmować się hodowlą bydła.
extend
"If you keep misbehaving, I'll extend the class and you'll miss your break", said the teacher.
inizia ad imparare
rozciągać się
"Jeśli dalej będziecie się źle zachowywać, przedłużę lekcję i nie będziecie mieli przerwy", powiedział nauczyciel.
traits
inizia ad imparare
cechy
feeding practices
inizia ad imparare
praktyki żywieniowe
enviromental waste
inizia ad imparare
odpady środowiskowe
significant
It is a significant change in our policy.
inizia ad imparare
znaczący
To znacząca zmiana naszej polityki.
breakthroughs
inizia ad imparare
przełomy
economically
inizia ad imparare
ekonomicznie
discipline
inizia ad imparare
dyscyplina
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
inizia ad imparare
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
drive
inizia ad imparare
napęd
affecting
inizia ad imparare
wpływający
vast
Your ranch is vast!
inizia ad imparare
rozległy
Twoje ranczo jest ogromne!
equipment
A knife is a piece of kitchen equipment.
inizia ad imparare
wyposażenie
Nóż to część wyposażenia kuchni.
to generate
inizia ad imparare
wygenerować
advances
inizia ad imparare
postęp
framework
inizia ad imparare
struktura
select
inizia ad imparare
wybierać
potentially
inizia ad imparare
potencjalnie
provide
inizia ad imparare
zapewniać
precise
inizia ad imparare
precyzyjny
apparent
inizia ad imparare
pozorny
distantly
inizia ad imparare
odlegle
common
inizia ad imparare
pospolity
just a few
inizia ad imparare
tylko kilka
degree of relatedness
inizia ad imparare
stopień pokrewieństwa
model species
inizia ad imparare
gatunki modelowe
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
inizia ad imparare
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
variation
inizia ad imparare
zmiana
instance
inizia ad imparare
instancja
perequisite
inizia ad imparare
wyjątkowy
sound selection
inizia ad imparare
wybór dźwięku
conservation programmes
inizia ad imparare
programy ochrony
assessed
inizia ad imparare
oceniano
approaches
inizia ad imparare
podejścia
required
inizia ad imparare
wymagany
reliable results
inizia ad imparare
wiarygodne wyniki
associated
inizia ad imparare
związane
linked
inizia ad imparare
powiązany
markes-assisted breeding
inizia ad imparare
hodowla wspomagana markami
genotype verification
inizia ad imparare
weryfikacja genotypu
distinctive
2008, the year in which this economic and financial crisis started, was very distinctive.
inizia ad imparare
charakterystyczny
Rok 2008, w którym rozpoczął się kryzys gospodarczy i finansowy, był bardzo szczególny.
secreted
inizia ad imparare
wydzielane
salivary glands
inizia ad imparare
gruczoły ślinowe
stomach
inizia ad imparare
brzuch
pancreas
inizia ad imparare
trzustka
small intestine
inizia ad imparare
jelito cienkie
harvested
inizia ad imparare
zbierane

Devi essere accedere per pubblicare un commento.