unit4 test

 0    136 schede    monika7782
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dodawać stronę do zakładek
inizia ad imparare
bookmark a website
tworzyć stronę internetową
inizia ad imparare
create a website
zostawić komentarz na stronie sklepu internetowego
inizia ad imparare
prace feedback on a shopping site
przeprowadzić wideorozmowę
inizia ad imparare
make a video call
poruszać się po stronie internetowej
inizia ad imparare
navigate the website
zamieszczać komentarze na forum internetowym
inizia ad imparare
post on a forum
udostępniać muzyke lub zdjęcia
inizia ad imparare
share music or photos
przechowywać dane na urządzeniu
inizia ad imparare
store data on a device
zaktualizować oprogramowanie antywirusowe
inizia ad imparare
update antivirus software
korzystać z nowej wyszukiwarki
inizia ad imparare
use the new search engine
programować, kodować
inizia ad imparare
write code
unikać złośliwego oprogramowania
inizia ad imparare
avoid malicious software
napotykać problemy
inizia ad imparare
experience problems
grozić (komus)
inizia ad imparare
make threats
chronić swoje dane osobowe
inizia ad imparare
protect your personal data
zgłaszać obraźliwe wpisy w internecie
inizia ad imparare
report trolling
media społecznościowe
inizia ad imparare
social media
korzystać z zabezpieczeń rodzicielskich
inizia ad imparare
use parental control
korzystać z ustawień prywatnych
inizia ad imparare
use privacy settings
korzystać z bezpiecznych stron internetowych
inizia ad imparare
use secure websites
wirus
inizia ad imparare
virus
pisać krzywdzące komentarze w internecie
inizia ad imparare
write hurtful things online
nie móc się bez czegoś obejść
inizia ad imparare
cannot do without sth
dużo pracować, wykonywać dużo pracy
inizia ad imparare
do a lot of work
przeprowadzać eksperyment
inizia ad imparare
do an experiment
przeprowadzać badania
inizia ad imparare
do research
skomentować coś
inizia ad imparare
make a comment
zrobić błąd
inizia ad imparare
make a mistake
odkryć coś
inizia ad imparare
make a discovery
robić notatki
inizia ad imparare
make/ take notes
podejmować decyzje
inizia ad imparare
make/take a decision
rzucać okiem na coś
inizia ad imparare
take a look at
spieszyć się/znaleźć czas
inizia ad imparare
take the time
przynosić korzyści ludzkości
inizia ad imparare
benefit the human race
kolonizować wszechświat
inizia ad imparare
colonize the universe
burza piaskowa
inizia ad imparare
dust storm
zakładać ludzką osadę na Marsie
inizia ad imparare
establish a human settlement on Mars
badać kosmos
inizia ad imparare
explore space
grawitacja
inizia ad imparare
gravity
lądować na marsie
inizia ad imparare
land on Mars
płynny
inizia ad imparare
liquid
przejść do historii
inizia ad imparare
make history
ciśnienie
inizia ad imparare
pressure
badanie kosmosu
inizia ad imparare
space exploration
misja kosmiczna
inizia ad imparare
space mission
prom kosmiczny
inizia ad imparare
space shuttle
stacja kosmiczna
inizia ad imparare
space station
turysta w przestrzeni kosmicznej
inizia ad imparare
space tourist
skafander kosmiczny
inizia ad imparare
spacesuit
współistnieć
inizia ad imparare
coexist
współpracować
inizia ad imparare
cooperate
znikać
inizia ad imparare
disappear
nie popierać
inizia ad imparare
disapprove of sth
zmylić, wprowadzić w błąd
inizia ad imparare
mislead
źle zrozumieć
inizia ad imparare
misunderstand
przeludniony, zatłoczony
inizia ad imparare
overcrowded
wydać za dużo, przekroczyć budżet
inizia ad imparare
overspend
podchodzić ponownie (do egzaminu)
inizia ad imparare
retake
przemyśleć ponownie
inizia ad imparare
rethink
wypadać poniżej oczekiwań
inizia ad imparare
underachieve
źle wynagradzany/opłacany
inizia ad imparare
underpaid
dziedzina nauki
inizia ad imparare
area of science
archeologia
inizia ad imparare
archaeology
astronomia
inizia ad imparare
astronomy
informatyka
inizia ad imparare
computer science
nauki humanistyczne
inizia ad imparare
humanities
językoznawstwo
inizia ad imparare
linguistics
neurologia
inizia ad imparare
neuroscience
fizyka
inizia ad imparare
Physics
naukowiec
inizia ad imparare
scientist
nauki społeczne
inizia ad imparare
social science
ładować (baterię)
inizia ad imparare
charge sth up
klikać w plik
inizia ad imparare
click on the file
łączyć
inizia ad imparare
connect
wpisywać nazwę pliku
inizia ad imparare
enter a file name
wpisywać dane osobowe
inizia ad imparare
enter in your personal details
otrzymać e mail weryfikujący
inizia ad imparare
get the verification email
wkładać, wsuwać
inizia ad imparare
insert
instalować
inizia ad imparare
install
sprawić żeby coś działało, uruchomić
inizia ad imparare
Make sth work
otwierać stronę główną
inizia ad imparare
open the home page
podłączyć do prądu
inizia ad imparare
plug in
naciskać przycisk
inizia ad imparare
push the button
zapisywać plik na pendrive
inizia ad imparare
save the file on a pen drive
zapisać jako
inizia ad imparare
save as
przewijać w górę i w dół
inizia ad imparare
scroll up and down
zakładać konto na Facebooku
inizia ad imparare
set up Facebook account
uruchamiać tablet
inizia ad imparare
start up a tablet
włączyć/wyłączyć
inizia ad imparare
switch sth on/off
załadować swoje zdjęcie
inizia ad imparare
upload your photo
oskarżać kogos o coś
inizia ad imparare
accuse someone of something
domorosły krytyk
inizia ad imparare
armchair critic
astronauta
inizia ad imparare
astronaut
być uzależnionym od czegoś
inizia ad imparare
be addicted to
znać się na...
inizia ad imparare
be good with...
obliczać
inizia ad imparare
calculate
mieć poważną awarię, zepsuć się nagle
inizia ad imparare
collapse
znacznie
inizia ad imparare
considerably
radzić sobie z czymś
inizia ad imparare
cope with sth
kosztować majątek
inizia ad imparare
cost a fortune
członek załogi
inizia ad imparare
crew member
wyolbrzymiać problem
inizia ad imparare
exaggerate the problem
wynaleźć
inizia ad imparare
invent
nieodpowiedzialny
inizia ad imparare
irresponsible
rozpoczynać realizację projektu
inizia ad imparare
launcher a project
ratowniczy
inizia ad imparare
life-saving
marsjański
inizia ad imparare
Martian
spotykać się ze zmiennymi reakcjami
inizia ad imparare
meet with mixed reactions
nowa rzeczywistość
inizia ad imparare
new reality
na wystawie
inizia ad imparare
on display
wynik, rezultat
inizia ad imparare
outcome
prywatność
inizia ad imparare
privacy
inteligentne urządzenia
inizia ad imparare
smart devices
zapach
inizia ad imparare
smell
udzielać się towarzysko
inizia ad imparare
socialize
rozmawiać twarzą w twarz
inizia ad imparare
speak face to face
przetrwać, przeżyć
inizia ad imparare
survive
oznaczyć kategorie czegoś
inizia ad imparare
tag
pisać do kogoś, z kimś
inizia ad imparare
text
koło
inizia ad imparare
wheel
podgłaśniać
inizia ad imparare
turn ul volume
zegarek na rękę
inizia ad imparare
wristwatch
z mojego punktu widzenia
inizia ad imparare
in my view
rozpraszać
inizia ad imparare
discract
niskie
inizia ad imparare
low
ogłosić
inizia ad imparare
announce
osada kolonia
inizia ad imparare
settlement
wizja
inizia ad imparare
prospect
banały
inizia ad imparare
cliches
sztuczna inteligencja
inizia ad imparare
Artificial Intelligence
ludzka istota
inizia ad imparare
human being
jeśli/ na wypadek gdyby/ w przypadku
inizia ad imparare
in case
kiedy, już
inizia ad imparare
once
przepisy
inizia ad imparare
recipes
ekscytujący
inizia ad imparare
thrilling
kradzież
inizia ad imparare
stealing

Devi essere accedere per pubblicare un commento.