07.05.2019 r.

 0    45 schede    pablojakub
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wpaść do kogoś
inizia ad imparare
come over
czysty, schludny, porządny
inizia ad imparare
neat, tidy
Mowa zależna - pytania
jak to wygląda? // czy też są następstwa czasów? // czy tylko ask? wskaż inne 5.
Zapytał, czy ją kocham. Zapytała mnie, czy paliłem. Zapytali mnie, gdzie będę spać. Magda spytała czy spałem. DOktor chciał wiedzieć, jak często robię kupę.
inizia ad imparare
Reported speech questions
kolejność słów identyczna jak w indirect questions // są następstwa czasów // nie - jest jeszcze np. 'inquire' badziej oficjalne od ask, 'I couldn't remember'; 'I didn't know', 'he wanted to know','we were wondering'
He asked me if I loved her. She asked me if I had smoked. They asked me where I would sleep. Magda asked if I had been sleeping. Doctor wanted to know how often I pooped.
trudne położenie
Tak trudne położenie spowodowałoby, że wielu ludzi byłoby w rozpaczy
inizia ad imparare
predicament
Such predicament would have made people despair
decydować się na coś
phrasal verb
inizia ad imparare
decide on something // opt for something
Relative Clauses
co to? // pomijanie // co z 'whom' // 'with whom' / przecinek z which
TO jest książka o psie, który jeździł koleją. To mężczyzna, z którym ją widziano. Chris zdobył medal, który go bardzo ucieszył. Chris zdobył medal, co go bardzo ucieszyło
inizia ad imparare
Relative Clauses (which, who, whom, that)
zdania, w których pojawia się słowo 'który' // nie wolno pominąć jeśli zaraz po nim jest czasownik jeśli rzecz, lub osoba to można // whom jest bardziej uroczyste i urzędowe // znowu bardziej urzędowo - można użyć who a with na koniec zdania //, = "co"
This is a book about dog which was riding trains. This is the man who she was seen with. Chris won the gold medal which made him happy. Chris won the gold medal, which made him happy.
schabowy
relative clauses
Istnieją dania, które możesz poznać po dźwięku, jak schabowe Twoich sąsiadów
inizia ad imparare
pork chop
There are dishes which you can recognise by their sound. Like pork chops at the neighbours.
Relative clauses zdania
Dom Twój gdzie WiFi Twoje jest. Dlaczego ludzie, z którymi nigdy nie rozmawiałem wysyłają mi zaproszenia na Facebooku? Uwielbiam spędzać czas z ludźmi z którymi zapominam patrzeć na telefon. Radio którego słuchaliśmy zostało zamknięte
inizia ad imparare
Relative clauses sentences
Home is where your WiFi is. Why do people to whom I have never spoken send me friend request on Facebook? I love spending time with people with whom I forget to look at my phone. The radio to which we were listening was closed
mandarynka
relative clauses
Święta to czas kiedy obok Twojego komputera nie ma tylko pustych butelek po piwie i chipsach, ale również obierki od mandarynki
inizia ad imparare
tangerine
Christmas is time when next to your computer it's not just empty beer cans and crisp packets but also tangerine peels
informować kogoś na bieżąco
inizia ad imparare
keep someone in the loop
Jako rezultat tych trudności, klient wywiera na nas presję
business letter
inizia ad imparare
As a result of these challenging difficulties, the customer generate tension on us
wada wymowy
Jego wada wymowy co powodowało problem ze zrozumieniem go
inizia ad imparare
speech impediment
His speech impediment made it difficult for me to understand him
bezstronny, obiektywny
obiektywny wybór
inizia ad imparare
impartial
impartial choice
ulec (chorobie, obrażeniom)
inizia ad imparare
succumb to illness, injuries
denerwujący, męczący
Mój tata bywa męczący
inizia ad imparare
annoying, tiring, irksome
My dad tends to be irksome
głaz
inizia ad imparare
boulder
piechota (wojsko)
inizia ad imparare
infantry (military)
być w niebezpieczeństwie // zagrożonym
inizia ad imparare
to be in danger / be in jeopardy
wzrost (cen, zainteresowania) przypływ ludzi
inizia ad imparare
surge
udko z kurczaka
Udko z kurczaka powinno być pieczone 45 minut
inizia ad imparare
chicken thigh
Chicken thigh should be backed 45 minutes
odprężać się, relaksować się
phrasal verb
inizia ad imparare
to wind down // relax // unwind
buntować się przeciwko
education
Nigdy nie buntowałem się przeciwko rodzicom
inizia ad imparare
rebel against
I have never rebelled against my parents
na przekór
education
Często robiłem rzeczy na przekór rodzicom. Bywam przekorny
inizia ad imparare
in defiance of
I often acted in defiance of my parents. I tend to be perverse
dać szlaban na wyjścia
Moi rodzice czasem dawali mi szlaban na wyjścia
inizia ad imparare
ground somebody
My parents used to ground me from time to time
ślęczeć po nocach
inizia ad imparare
burn the midnight oil
prześlizgnąć się przez egzaminy
education
Z ważnych przedmiotów starałem zdawać sprawdziany śpiewająco, a z nieważnych prześlizgiwać się przez testy
inizia ad imparare
scrape through exams, tests
When it comes to important subjects like biology I tried to pass exams with flying colours but when it comes to unimportant subjects I just scraped through tests
obowiązkowy
education
Uczęszczać na obowiązkowe lekcje
inizia ad imparare
compulsory
Attend compulsory classes
zostać wyrzuconym ze szkoły
education
inizia ad imparare
be expelled from school
Wybrać przypadkowe studia
inizia ad imparare
Choose studies by coincidence
być w czymś lepszym od innych
education
Byłem lepszy od innych w Chemii
inizia ad imparare
excel at something
I excelled at Chemistry
rzucić szkołę
education
inizia ad imparare
to drop out of school
podejść do kogoś, zbliżyć się do kogoś
Pamiętam jak stałem na przystanku autobusowym, gość podszedł do mnie i spytał gdzie on jest. Chciał mi dać w mordę. Prawdopodobnie pomylił mnie z kimś
inizia ad imparare
approach someone // come up to somebody
I remember when I was standing at bus station and guy came up to me i said "where he is?". He wanted to punch me. Probably he confused me with someone else
prowizja
Pobieramy 1,5% prowizji, nie mniej niż 5 złotych
inizia ad imparare
commission
We take 1,5% commission, no less than 5 złotych
rzeź, masakra
inizia ad imparare
slaughter, carnage
Z kim idziesz do kina?
inizia ad imparare
Who are you going to the cinema with?
Do czego to służy?
inizia ad imparare
What is this for?
Jak Jaki
Jak ona wyglądała? Jaka jest Twoja siostra?
inizia ad imparare
What... like?
What did she look like? What is your sister like?
Do czyjego domu poszedł ksiądz?
inizia ad imparare
Whose house did the priest go to?
śrubka
Od czego jest ta śrubka?
inizia ad imparare
screw
What is this screw from?
Z kim rozmawiałaś?
inizia ad imparare
Who did you talk to?
Nad czym pracujesz?
inizia ad imparare
What are you working on?
Czym się interesujesz?
inizia ad imparare
What are you interested in?
zawinąć, owinąć, zapakować
W co zapakowałeś prezent?
inizia ad imparare
Wrap
What did you wrap the gift in?
wzrost ciała
Chociaż Kaczyński jest niski to ma żądny władzy charakter
inizia ad imparare
stature
Although Kaczyński is small in stature he has a commanding personality
Spadek, tendecja zniżkowa
przydatne słownictwo w opisie wykresu wymień 6
Ostatni gwałtownie spadł od 2011 roku podczas gdy spadek poprzedniego zaczął się w 2014 roku.
inizia ad imparare
The downturn
'sharp increase', 'steadily declined' 'in contrast to' 'while' 'peaked at' 'shrank to'
The latter has slumped since 2011, while the downturn for the former began in 2014.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.