2 unit 6 new

 0    106 schede    eliza22211
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
oszustwo
inizia ad imparare
hoax
mylna informacja
inizia ad imparare
misinformation
złe postępowanie
inizia ad imparare
wrongdoing
ustawić program
inizia ad imparare
set the agenda
ujawnić korupcje
inizia ad imparare
expose corruption
Źródła śladzic
inizia ad imparare
trace sources
rozprzestrzeniania plotek
inizia ad imparare
spread rumours
brak wiarygodności
inizia ad imparare
lack credibility
rozprzestrzeniać sie
inizia ad imparare
go viral
pierwsze strony gazet
inizia ad imparare
make the headlines
nabrać się na oszustwo
inizia ad imparare
fall for the scam
oznaka
inizia ad imparare
indication
badawczy, śledczy
inizia ad imparare
investigative
donosicielstwo
inizia ad imparare
whistle-blowing
świadectwa naocznego świadka
inizia ad imparare
eyewitness testimonies
zalać siec
inizia ad imparare
to food the web
zamiatać, rozszaleć się
inizia ad imparare
sweep
opublikuj materiał filmowy
inizia ad imparare
post footage on
wspiąć się
inizia ad imparare
scramble up
wciągający
inizia ad imparare
compelling
jednak
inizia ad imparare
yet
Na miejscu wydarzenia
inizia ad imparare
At the scene of the event
w przeciwieństwie do
inizia ad imparare
unlike
Poznaj większy obraz
inizia ad imparare
Explore the bigger picture
zagłębić się
inizia ad imparare
delve into
wynik, rezultat
inizia ad imparare
outcome
sfałszowanych wyborach
inizia ad imparare
rigged elections
łamanie praw człowieka
inizia ad imparare
human rights abuses
skorumpowany rząd
inizia ad imparare
corrupt government
zostać zwolniony
inizia ad imparare
be sacked/be fired
anonimowy
inizia ad imparare
anonymous
implikacje etyczne
inizia ad imparare
ethical implications
nieuregulowana
inizia ad imparare
unregulated
zweryfikować
inizia ad imparare
verify
odpowiedzialność za coś
inizia ad imparare
accountability for sth
oszczerczy
inizia ad imparare
defamatory
ujść na sucho
inizia ad imparare
get away with
ostatecznie / w końcu
inizia ad imparare
eventually
jego imię zostało wyczyszczone
inizia ad imparare
his name was cleared
szczegolowo badac oceniac krytycznie
inizia ad imparare
scrutinize
bezbronny
inizia ad imparare
vulnerable
sfałszować udawać (jej własne porwanie)
inizia ad imparare
to fake (her own kidnapping)
oskarżyć kogoś o coś
inizia ad imparare
to prosecute sb
szukac swojego miejsca
inizia ad imparare
find its way
w dużej mierze
inizia ad imparare
largely
przeznaczenie
inizia ad imparare
destiny
działac w
inizia ad imparare
operate in
wykorzystać
inizia ad imparare
exploit
dzielnica biedy
inizia ad imparare
deprived area
uprzedzenie
inizia ad imparare
prejudice
zyskać rozgłos
inizia ad imparare
gain publicity
wyczyn
inizia ad imparare
stunt
w oczach opinii publicznej / w centrum uwagi / w centrum uwagi
inizia ad imparare
in the public eye / in the limelight / in the spotlight
okrzyczeć
inizia ad imparare
tell sb off
potrzeba uznania
inizia ad imparare
need for recognition
gratyfikacja finansowa
inizia ad imparare
financial regards
potrzeba akceptacji
inizia ad imparare
need for approval
pragnąć sławy i fortuny
inizia ad imparare
crave fame and fortune
zadowolic publiczność
inizia ad imparare
please the audience
gwarancja
inizia ad imparare
guarantee
Chęć wpływania na ludzi
inizia ad imparare
desire to influence people
przypływ adrenaliny
inizia ad imparare
the adrenaline rush
wypaść z łask
inizia ad imparare
fall out of favour
działać poza charakterem
inizia ad imparare
act out of character
w swoim żywiole
inizia ad imparare
in one’s element
w zgodzie z
inizia ad imparare
in step with
w opałach, przestać byc wspieranym
inizia ad imparare
out on a limb
niedaleki, cos sie kroi
inizia ad imparare
in the offing
wydostać się z własnej głębi
inizia ad imparare
get out of one's depth
zaniedbania rodzicielskie
inizia ad imparare
parental neglect
manipulować
inizia ad imparare
manipulate
spróbować swoich sił w
inizia ad imparare
try your hand at
wyłaniać się
inizia ad imparare
emerge
prawdomówny
inizia ad imparare
truthful
reakcja przeciwko sth
inizia ad imparare
backlash against sth
kryzys
inizia ad imparare
crisis
zdobycz
inizia ad imparare
capture
krytykować za
inizia ad imparare
criticise for
poszerzać swoją wiedzę
inizia ad imparare
broaden their knowledge
dramatyczny wpływ na
inizia ad imparare
dramatic impact on
być oderwanym od rzeczywistości
inizia ad imparare
be cut off from reality
kształtować nastawienie
inizia ad imparare
shape sb’s attitudes
ignorancja / brak wiedzy
inizia ad imparare
ignorance
zrozumienie
inizia ad imparare
comprehension
osłabiać
inizia ad imparare
weaken
w gruncie rzeczy
inizia ad imparare
as a matter of fact
wprawdzie
inizia ad imparare
admittedly
Przypuszczalnie, prawdopodobnie
inizia ad imparare
presumably, probably
szczerze
inizia ad imparare
frankly / honestly
niewątpliwie
inizia ad imparare
undoubtedly, obviously
niepokojąco
inizia ad imparare
worryingly, distressingly
lekkomyślny
inizia ad imparare
reckless
czy nie byłoby lepiej bez tego
inizia ad imparare
wouldn’t we be better off without it
niezaprzeczalnie
inizia ad imparare
undeniably
incydent
inizia ad imparare
incident
eskapizm
inizia ad imparare
escapism
hipnotyzujący
inizia ad imparare
mesmerising
w zastraszającym tempie
inizia ad imparare
at an alarming rate
w żaden sposób
inizia ad imparare
by no means
szydzić
inizia ad imparare
sneer
oburzający, skandaliczny
inizia ad imparare
outrageous
zmienić naszą perspektywę
inizia ad imparare
change our perspective on
najnowocześniejsze
inizia ad imparare
cutting-edge
zrekompensowania
inizia ad imparare
compensate for
dać błędne wrażenie
inizia ad imparare
give a false impresson
gapic sie niegrzecznie
inizia ad imparare
gawp

Devi essere accedere per pubblicare un commento.