3 zajecia z Wladkiem

 0    75 schede    asiabalcerczyk3
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Czy jesteś naprawde zakochany w nim?
inizia ad imparare
Are you really in love with him?
Czy on jest chory?
inizia ad imparare
Is he ill?
Czy byli z Toba wczoraj?
inizia ad imparare
Were they with you yesterday?
Czy to byla jego wina?
inizia ad imparare
Was it his fault?
Czy Twoje dzieci graja teraz w piłke nożną?
inizia ad imparare
Are your kids playing football now?
Czy Twoja siostra spała, kiedy wróciłaś do domu wczoraj?
inizia ad imparare
Was your sister asleep when you got home yesterday?
Czy możesz otworzyć okno, proszę?
inizia ad imparare
Can you open the window, please?
Czy umiałeś pływać, gdy miałeś 5 lat?
inizia ad imparare
Could you swim when you were 5 years old?
Czy mogę iść do swojego pokoju?
inizia ad imparare
May I go to my room?
Czy lubisz jabłka?
inizia ad imparare
Do you like apples?
Czy lubisz chodzić do kina?
inizia ad imparare
Do you enjoy going to the cinema?
Czy twoja mama pracuje w niedzielę?
inizia ad imparare
Does your mother work on Sunday?
Czy zjedli całe ciasto?
inizia ad imparare
Did they eat the whole cake?
Czy podobały Ci się zajęcia na uniwersytecie?
inizia ad imparare
Did you enjoy your classes at university?
Czy twój ojciec pamiętał, żeby coś kupić do picia?
inizia ad imparare
Did your father remember buying something to drink?
Dlaczego lubisz jabłka?
inizia ad imparare
Why do you like apples?
Jak się dzisiaj miewasz
inizia ad imparare
How are you today?
Gdzie twój brat poszedł wczoraj?
inizia ad imparare
Where did your brother go yesterday?
jaka będzie pogoda jutro?
inizia ad imparare
what is the weather going to be like tomarrow?
Co robiłeś wczoraj, kiedy do ciebie przyszedłem
inizia ad imparare
What were you doing yestarday when i come to see you
Kiedy kupiles samochod?
inizia ad imparare
When did you buy the car?
Kto chce przyjść na twoje przyjęcie?
inizia ad imparare
Who wants to come to your party?
Która osoba cię lubi?
inizia ad imparare
Which person likes you?
co się stało wczoraj?
inizia ad imparare
what happened yesterday?
Chcesz zeby kto przyszedl na Twoje przyjecie?
inizia ad imparare
who do you want to come to your party?
którą osobę lubisz?
inizia ad imparare
which person do you like you?
Co robiłeś wczoraj?
inizia ad imparare
What did you do yestarday?
zastanawiam się
inizia ad imparare
I wonder
Myślę
inizia ad imparare
I am thinking
Chcę wiedzieć
inizia ad imparare
I want to know
Zastanawiam się, czy byłeś wczoraj w szkole?
inizia ad imparare
I wonder if you were at school yesterday?
Masz pojęcie, gdzie położyłem okulary?
inizia ad imparare
Have you any idea where I put my glasses?
Czy wiesz, jak się tam dostał?
inizia ad imparare
Do you know how he got there?
Czy możesz mi powiedzieć, która jest godzina?
inizia ad imparare
Can you tell me what time it is?
Myślę, czy mógłbyś mi pomóc?
inizia ad imparare
I am thinking if you could help me?
Chcę wiedzieć, czy możesz przesłać mi więcej informacji?
inizia ad imparare
I want to know if you could send me more information?
dlaczego nie przyszedłeś na obiad?
inizia ad imparare
why didin’t you come for dinner?
Czego ci nie powiedziała?
inizia ad imparare
What wasn’t she telling you?
Gdzie nie byłeś od wieków?
inizia ad imparare
Where haven’t you been for ages?
Dlaczego nie jest szczęśliwa?
inizia ad imparare
Why ism’t she happy?
Możesz mi powiedzieć, gdzie ona jest?
inizia ad imparare
Can you tell me where she is?
Gdzie ona jest?
inizia ad imparare
Where is she?
Gdzie wychodzisz?
inizia ad imparare
Where are you leaving?
Czy wiesz, gdzie wyjeżdżasz?
inizia ad imparare
Do you know where you are leaving?
Co to jest?
inizia ad imparare
What is it?
Czy możesz mi powiedzieć, co
inizia ad imparare
Can you tell me what it is?
Dlaczego masz samochód?
inizia ad imparare
Why have you got a car?
Zastanawiam się, czy masz samochód?
inizia ad imparare
I wonder if you have got a car?
Kto to był?
inizia ad imparare
Who was it?
Czy jest szczęśliwa, że znów go widzi?
inizia ad imparare
Is she happy to see him again?
Zastanawiam się, czy cieszy się, że znów go widzi
inizia ad imparare
I wonder if she happy to see him again
Chciałbym wiedzieć, czy masz samochód?
inizia ad imparare
I’d love to know if you have a car?
Czy możesz mi powiedzieć, czy to jest bezpieczne
inizia ad imparare
Could you tell me wheter it is a safe
Wychodzę dziś wieczorem
inizia ad imparare
I am going out tonight
where to? /who with?
Nie poszedłem na imprezę
dlaczego nie?
inizia ad imparare
I didn’t go to the party
why not/ how come?
Nienawidzę pikantnych potraw
inizia ad imparare
I hate spicy food
dlaczego?
inizia ad imparare
why is that?
Jak na przykład?
inizia ad imparare
such as?
Czy możesz pożyczyć mi pędzel
inizia ad imparare
Can you lend me a paintbrush
po co
inizia ad imparare
what for
Który
inizia ad imparare
which one
Mógłbyś mi powiedzieć ...?
inizia ad imparare
Could you tell me ...?
Czy mogę cię zapytać ...?
inizia ad imparare
Can I ask you ...?
Masz jakiś pomysł ...?
inizia ad imparare
Do you have any idea ...?
Czy mógłbyś mi powiedzieć .......
inizia ad imparare
Would you mind telling me .......?
Chciałbym wiedzieć...
inizia ad imparare
I’d be interested to know...
Kto sprząta miejsce, w którym teraz mieszkasz
inizia ad imparare
Who cleans the place where you live now
stać na czynsz
Ty musisz wiedziec czy stac ich na czynsz
inizia ad imparare
afford the rent
You need to know they can afford the rent
Ile zarabiasz
inizia ad imparare
How much you earn?
niecodzienny, niexwykly
inizia ad imparare
out of the ordinary
użyteczny
inizia ad imparare
useful
Co masz na myśli...
inizia ad imparare
What do you mean...
zdecyduj
inizia ad imparare
make up my mind
Praca na pełen etat
inizia ad imparare
full time job
Czy nie masz nic przeciwko, jeśli zapytam...?
inizia ad imparare
Do you mind me asking...?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.