abstract phrases

 0    14 schede    kilmur
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
This article is motivated by...
inizia ad imparare
Ten artykuł jest motywowany...
... is a fundamental question in...
inizia ad imparare
... jest podstawowym pytaniem w...
Previous research indicates / has shown that / has focused on...
inizia ad imparare
Poprzednie badania wskazują / wykazały, że / skupiały się na...
This article has following goals / objectives
inizia ad imparare
Ten artykuł ma następujące cele / zadania
The article examines / studies...
inizia ad imparare
Artykuł bada / bada...
The main purpose of the article is to...
inizia ad imparare
Głównym celem artykułu jest...
We conducted the studies of / experiments on...
inizia ad imparare
Przeprowadziliśmy badania / eksperymenty w...
We employed the following methods...
inizia ad imparare
Zastosowaliśmy następujące metody...
The research explored...
inizia ad imparare
Badanie obejmowało...
We tested this hypothesis using...
inizia ad imparare
Przetestowaliśmy tę hipotezę, używając...
The findings support the prediction / model...
inizia ad imparare
Wyniki potwierdzają prognozę / model...
Theoretical contributions and practical implications are discussed / presented
inizia ad imparare
Teoretyczne uwagi i praktyczne implikacje są omawiane / prezentowane
The findings of the research illustrate how / show the impact of...
inizia ad imparare
Wyniki badań ilustrują, jak / pokazują wpływ...
We can predict / forsee that...
inizia ad imparare
Możemy przewidzieć / przewidzieć, że...

Devi essere accedere per pubblicare un commento.