Asking for assistance and offering it

 0    52 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Czy potrzebujesz pomocy?
inizia ad imparare
Do you need any help?
Pozwól, że ci wyjaśnię.
inizia ad imparare
Let me explain.
Mogę ci pomóc?
inizia ad imparare
May I help you?
Co chciałbyś wiedzieć?
inizia ad imparare
What would you like to know?
O co chodzi?
inizia ad imparare
What's the matter?
Pomogę ci.
inizia ad imparare
I'll give you a hand.
Co ci dolega?
inizia ad imparare
What seems to be the problem?
Jak to się robi?
inizia ad imparare
How do I do this?
Nie jestem pewny, jak to zrobić.
inizia ad imparare
I'm not sure how to do this.
Dziękuję za pomoc.
inizia ad imparare
Thank you for your help.
Tak, przyda się.
o pomocy
inizia ad imparare
Yes, I could use it.
Czy mógłbyś to powtórzyć?
inizia ad imparare
Could you repeat that, please?
Czy mógłbyś mówić wolniej?
inizia ad imparare
Could you speak more slowly, please?
Przepraszam, nie rozumiem twojego pytania.
inizia ad imparare
Sorry, I don't understand your question.
Czy mógłbyś mi wyjaśnić, co znaczy to słowo?
inizia ad imparare
Could you explain what this word means?
Co mogę zrobić, by pomóc?
inizia ad imparare
What can I do to help?
Widzisz, rzecz w tym, że tego nie rozumiem.
inizia ad imparare
You see, the thing is that I don't understand that.
Mógłbyś podać mi przykład?
inizia ad imparare
Could you give me an example?
Przepraszam, jakie było pytanie?
inizia ad imparare
Sorry, what was the question again?
Czy mógłbyś mi pomóc, proszę?
inizia ad imparare
Could you please help me?
Czy mógłbyś potrzymać moją torbę na minutę?
inizia ad imparare
Would you mind holding my bag for a minute?
Przepraszam za fatygę, ale mam problem.
inizia ad imparare
Sorry to bother you, but I've got a problem.
Pozwól mi pokazać ci drogę.
inizia ad imparare
Let me show you the way.
Jasne, nie ma problemu.
inizia ad imparare
Sure, no problem.
Dobrze wiedzieć.
inizia ad imparare
That's good to know.
Dzięki za radę.
inizia ad imparare
Thanks for the tip.
Przepraszam, mam pytanie.
inizia ad imparare
Excuse me, I've got a question.
Nie do końca zrozumiałem.
inizia ad imparare
I didn't quite catch that.
Nie do końca rozumiem, co masz na myśli.
inizia ad imparare
I don't quite get what you mean.
Powtórzę to, aby się upewnić.
inizia ad imparare
I'll go over it once more, to make sure.
Doceniam twoją pomoc, dziękuję ci.
inizia ad imparare
I appreciate your help, thank you.
Nadal nie do końca rozumiem tę kwestię.
inizia ad imparare
This issue is still not very clear to me.
To, co chcę wiedzieć, to to, czy macie wielu podwykonawców.
inizia ad imparare
What I want to know is if you have a lot of subcontractors.
Mogę cię o coś spytać?
inizia ad imparare
Can I ask you something?
Mógłbyś wyświadczyć mi przysługę?
inizia ad imparare
Could you do me a favour?
Nie w tej chwili.
inizia ad imparare
Not right now.
Wolałbym nie.
inizia ad imparare
I'd rather not.
Nie ma za co.
inizia ad imparare
You're welcome. / Don't mention it.
Cała przyjemność po mojej stronie.
inizia ad imparare
It's my pleasure.
To bardzo miło z twojej strony.
inizia ad imparare
That's very kind of you.
Cieszę się, że zadałeś to pytanie.
inizia ad imparare
I'm glad you've asked that question.
Myślałeś o uczeniu się angielskiego?
inizia ad imparare
Have you thought about learning English?
Czy miałbyś coś przeciwko, gdybym użył twojego telefonu?
inizia ad imparare
Do you mind if I use your phone?
Masz dwie opcje zapisania się na kurs: słuchania muzyki lub oglądania telewizji w języku angielskim.
inizia ad imparare
You have two course enrollment options: listening to music or watching TV in English.
Która godzina?
inizia ad imparare
What time is it?
Przepraszam, gdzie jest toaleta?
inizia ad imparare
Excuse me, where’s the toilet / restroom?
Nie krępuj się.
inizia ad imparare
Don't hesitate.
Jak najbardziej.
inizia ad imparare
By all means.
Jeśli czegoś potrzebujesz, po prostu daj mi znać.
inizia ad imparare
If you need anything, just let me know.
Byłeś niezwykle pomocny.
inizia ad imparare
You've been most helpful.
Wyświadczyłeś mi wielką przysługę.
inizia ad imparare
You've done me a great favour.
Możesz to dla mnie napisać?
inizia ad imparare
Can you write it for me?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.