At the greengrocer's

 0    78 schede    teachertom
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
At the greengrocer's
inizia ad imparare
U zelináře
Apples
inizia ad imparare
Jablka
Pears
inizia ad imparare
Hrušky
Bananas
inizia ad imparare
Banány
Punnet of strawberries
inizia ad imparare
vanička jahod
Leek
inizia ad imparare
Pórek
Courgettes
inizia ad imparare
Cukety
Lettuce
inizia ad imparare
Salát
Peppers
inizia ad imparare
Papriky
£
inizia ad imparare
libra
The customer
inizia ad imparare
Zákazník
The greengrocer
inizia ad imparare
Zelinář
You go to the greengrocer's to buy some fresh fruit and vegetables
inizia ad imparare
Jdete k zelináři koupit čerstvé ovoce a zeleninu
A customer comes into your shop.
inizia ad imparare
Do vašeho obchodu přijde zákazník.
Follow the model. You can use the prompts in the box and the picture on the reverse to help you.
inizia ad imparare
Postupujte podle modelu. Můžete použít nápovědu v rámečku a obrázek na zadní straně, které vám pomohou.
Enter the greengrocer's and say hello.
inizia ad imparare
Vstupte do zelináře a pozdravte ho.
Hello.
inizia ad imparare
Ahoj.
Greet the customer and ask what he/she wants.
inizia ad imparare
Pozdravte zákazníka a zeptejte se ho, co chce.
Hi, Can I help you?
inizia ad imparare
Ahoj, mohu ti nějak pomoci?
Answer that you want two kilos of apples.
inizia ad imparare
Odpovězte, že chcete dvě kila jablek.
Yes. I want two kilos of apples.
inizia ad imparare
Ano. Chci dvě kila jablek.
Give him/her the apples and say what they are like. Ask if
inizia ad imparare
Dejte mu jablka a řekněte, jaká jsou. Zeptejte se, jestli
he/she wants any other fruit or vegetables.
inizia ad imparare
chce nějaké jiné ovoce nebo zeleninu.
These apples are really fresh. Would you like any other fruit or vegetables?
inizia ad imparare
Tato jablka jsou opravdu čerstvá. Dáte si nějaké jiné ovoce nebo zeleninu?
Answer and get a kilo of pears too.
inizia ad imparare
Odpovězte a získejte také kilo hrušek.
Yeah. I need a kilo of pears too.
inizia ad imparare
To jo. Potřebuji také kilo hrušek.
Give your customer the pears and offer him/her other fruit and
inizia ad imparare
Dejte svému zákazníkovi hrušky a nabídněte mu další ovoce a
vegetables. Show him/her your produce.
inizia ad imparare
zelenina. Ukažte mu svou produkci.
Here you are. Other fruit and vegetables are juicy too. Take a look at my produce!
inizia ad imparare
Tady jsi. Jiné ovoce a zelenina jsou také šťavnaté. Podívejte se na moje produkty!
Ask what the strawberries are like.
inizia ad imparare
Zeptejte se, jaké jsou jahody.
What are the strawberries like?
inizia ad imparare
Jaké jsou jahody?
Answer him/her and say what they are like.
inizia ad imparare
Odpovězte mu a řekněte, jaké jsou.
They are ripe and delicious.
inizia ad imparare
Jsou zralé a chutné.
Ask how much the strawberries are.
inizia ad imparare
Zeptejte se, kolik jsou jahody.
How much are they?
inizia ad imparare
Jak moc jsou ti?
Give the price.
inizia ad imparare
Uveďte cenu.
A punnet of strawberries is £ 2.50.
inizia ad imparare
Punnet jahod je 2,50 £.
Answer and say you also want some courgettes and peppers
inizia ad imparare
Odpovězte a řekněte, že chcete také nějaké cukety a papriky
Good. I also want some courgettes and peppers.
inizia ad imparare
Dobrý. Chci také nějaké cukety a papriky.
Ask the customer how many peppers he/she wants.
inizia ad imparare
Zeptejte se zákazníka, kolik paprik chce.
How many peppers do you want?
inizia ad imparare
Kolik paprik chcete?
Answer that you want 4 yellow peppers.
inizia ad imparare
Odpovězte, že chcete 4 žluté papriky.
I want four yellow peppers.
inizia ad imparare
Chci čtyři žluté papriky.
Ask the customer how many courgettes he/she wants.
inizia ad imparare
Zeptejte se zákazníka, kolik cuket chce.
How many courgettes do you want?
inizia ad imparare
Kolik cuket chcete?
Answer that you want a kilo of courgettes and ask what they are like.
inizia ad imparare
Odpovězte, že chcete kilo cukety, a zeptejte se, jaké jsou.
Can I have a kilo of courgettes, please? What are they like?
inizia ad imparare
Mohu mít kilo cukety, prosím? Jací jsou?
Answer that the courgettes are on special offer and are organic.
inizia ad imparare
Odpovězte, že cukety mají speciální nabídku a jsou organické.
The courgettes are on a special offer. They are organic.
inizia ad imparare
Cukety jsou na speciální nabídku. Jsou organické.
Ask if you can pay by debit card.
inizia ad imparare
Zeptejte se, zda můžete platit debetní kartou.
Can I pay by debit card?
inizia ad imparare
Mohu platit debetní kartou?
Say yes.
inizia ad imparare
Říkat ano.
Of course.
inizia ad imparare
Samozřejmě.
Ask how much it is.
inizia ad imparare
Zeptejte se, kolik to je.
How much is that in total?
inizia ad imparare
Kolik je to celkem?
Give the total cost. Take the customer's payment and hand over the produce.
inizia ad imparare
Uveďte celkové náklady. Vezměte platbu od zákazníka a předejte produkt.
The total cost is £14.5. Thanks for your purchase. Here you are.
inizia ad imparare
Celková cena je 14,5 GBP. Děkujeme za váš nákup. Tady jsi.
Say thank you and goodbye.
inizia ad imparare
Poděkujte a sbohem.
Thank you. Bye.
inizia ad imparare
Děkuju. Sbohem.
Bye.
inizia ad imparare
Sbohem.
The fruit and vegetables
inizia ad imparare
Ovoce a zelenina
fresh, organic
inizia ad imparare
čerstvé, organické
delicious
inizia ad imparare
chutný
ripe
inizia ad imparare
zralý
perfumed
inizia ad imparare
parfémovaný
tasty
inizia ad imparare
chutný
juicy.
inizia ad imparare
šťavnatý.
The prices on special offer
inizia ad imparare
Ceny na speciální nabídku
a kilo
inizia ad imparare
kilo
per 100 grams
inizia ad imparare
na 100 gramů
for a carton
inizia ad imparare
za karton
each.
inizia ad imparare
každý.
To choose, buy and pay
inizia ad imparare
Chcete-li si vybrat, koupit a zaplatit
What are the like
inizia ad imparare
Jaké jsou
I'd like
inizia ad imparare
Rád bych
I want to make
inizia ad imparare
chci udělat
How much is the fare the...?
inizia ad imparare
Kolik stojí jízdné ...?
How much is that in total/What do I owe you?
inizia ad imparare
Kolik to celkem je / Co vám dlužím?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.