Berlitz 1 i 2

 0    23 schede    Tomek0123
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Najperw
Najpierw wydrukowałem swoje notatki. Potem poszedłem na spotkanie
inizia ad imparare
first
First, I printed my notes. Then I went to the meeting.
Podczas gdy, kiedy
Czy możesz ukończyć najnowszy raport, podczas gdy ja zacznę nowy.
inizia ad imparare
while
Could you finish the latest report while I start the new one.
Zanim, do czasu
Zanim wrócę do domu, będzie ciemno
inizia ad imparare
by the time
By the time I get home, it will be dark.
Następnie, później
Poszedłem do pracy, a później pojechałem autobusem do domu.
inizia ad imparare
later
I walked to work, and later I took the bus home.
Potem, następnie
Pójdę do toalety, a po tym możemy zjeść lunch
inizia ad imparare
after that
I’ll go to the toilet, and after that we can have lunch.
Punktualny
Musisz być punktualny na dzisiejsze spotkanie, proszę.
inizia ad imparare
punctual
You need to be punctual to the meeting today, please.
Produktywny
Wczoraj byłem bardzo produktywny. Odpowiedziałem na wszystkie moje e-maile i uczestniczyłem w czterech spotkaniach.
inizia ad imparare
productive
I was very productive yesterday. I replied to all my emails and attended four meetings.
Pracowity
Jest bardzo pracowity. Przez cały dzień korygował drobne błędy w raporcie
inizia ad imparare
diligent
He is very diligent. He spent all day correcting tiny errors in the report.
Reprezentacyjny
Ważne jest, aby być reprezentacyjny. Proszę nie nosić koszulek ani dżinsów.
inizia ad imparare
presentable
It is important to be presentable. Please don’t wear T-shirts or jeans.
chętny / skłonny do współpracy
Będziemy musieli współpracować, jeśli chcemy, aby ta fuzja działała.
inizia ad imparare
cooperative
We will have to be cooperative if we want this merger to work.
dający się przystosować, przystosowawczy
W mojej pracy pracuję z dziećmi, nastolatkami, dorosłymi i starszymi ludźmi, więc muszę być bardzo przystosowawczy.
inizia ad imparare
adaptable
In my job, I work with children, teenagers, adults and older people so I have to be very adaptable.
podjąć/przejąć inicjatywę
Nikt mnie o to nie prosił, ale podjąłem inicjatywę wysłania e-maila do zespołu na temat przyszłotygodniowego spotkania.
inizia ad imparare
take the initiative
Nobody asked me to do it, but I took the initiative to email the team about next week’s meeting.
choroba lokomocyjna
Miała straszną chorobę lokomocyjną, kiedy była na łodzi.
inizia ad imparare
motion sickness
She had terrible motion sickness when she was on the boat.
nadrezerwacja
Linie lotnicze często nadrezerwują miejsca lotnicze, aby się upewnić, że są pełne.
inizia ad imparare
overbook
Airlines often overbook flights to make sure they are full.
zapodziać
Zgubił swój paszport i nie mógł wsiąść do samolotu.
inizia ad imparare
misplace
He misplaced his passport and could not get on the airplane.
opóźnienie
Mój lot opóźnił się o sześć godzin z powodu złej pogody.
inizia ad imparare
delay
My flight was delayed by six hours due to bad weather.
zatłoczony
Basen był tak zatłoczony, że nie było miejsca do pływania.
inizia ad imparare
crowded
The swimming pool was so crowded that there was no space to swim.
strajk
Przez cały dzień nie ma żadnych kursujących pociągów z powodu strajku.
inizia ad imparare
a strike
There are no trains running all day because of the strike.
współczesny
Ratusz ma współczesny styl.
inizia ad imparare
contemporary
The town hall has a contemporary style.
kosmopolita
Londyn jest miastem niezwykle kosmopolitycznym.
inizia ad imparare
cosmopolitan
London is an extremely cosmopolitan city.
malowniczy
Góry są bardzo malownicze.
inizia ad imparare
picturesque
The mountains are very picturesque.
żywy, skoczny, żwawy
Impreza była niezwykle żywa.
inizia ad imparare
lively
The party was extremely lively.
zanieczyszczony
Niestety plaża była bardzo zanieczyszczona.
inizia ad imparare
polluted
Unfortunately the beach was very polluted.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.