Conversation with a stranger - Conversació amb un desconegut

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Do you know what time this place closes?
inizia ad imparare
Saps a quina hora tanca aquest lloc?
Did you get them near here?
inizia ad imparare
Els heu aconseguit prop d´aquí?
I ask you because I want to replace my phone.
inizia ad imparare
Us pregunte perquè vull cambiar el meu telèfon.
Regarding the shoes, it's time to get a new pair.
inizia ad imparare
Pel que fa a les sabates, és hora d’obtenir un parell nou.
What you are saying is a good suggestion.
inizia ad imparare
El que esteu dient és un bon suggeriment.
Was it good value?
inizia ad imparare
Va ser un bon valor?
Can I ask you something?
inizia ad imparare
Et puc preguntar una cosa?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Everyday phrases in Catalan"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.