Daily Routines – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    48 schede    VocApp
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to wake up
I usually wake up at eight.
inizia ad imparare
budzić się
Zazwyczaj budzę się o ósmej.
free time
What do you usually do in your free time?
inizia ad imparare
czas wolny
Co zazwyczaj robisz w czasie wolnym?
to comb hair
Susan loves to comb her hair.
inizia ad imparare
czesać włosy grzebieniem
Susan uwielbia czesać swoje włosy.
to read newspapers
Peter goes to the library every day to read newspapers.
inizia ad imparare
czytać gazety
Peter codziennie chodzi do czytelni czytać gazety.
to read magazines
Mary is reading her favourite fashion magazine.
inizia ad imparare
czytać gazety kolorowe
Mary czyta swoje ulubione czasopismo poświęcone modzie.
to read books
Parents should read books to their children.
inizia ad imparare
czytać książki
Rodzice powinni czytać książki swoim dzieciom.
to shave
How often do you shave?
inizia ad imparare
golić się
Jak często się golisz?
to do the cooking
The actress loves to do the cooking, especially for her husband.
inizia ad imparare
gotować
Aktorka uwielbia gotować, zwłaszcza dla swojego męża.
to go to work/school
I'm not going to work today, because I don't feel well.
inizia ad imparare
iść do pracy/szkoły
Dzisiaj nie idę do pracy z powodu złego samopoczucia.
to eat
I'm a vegetarian, so I don't eat meat.
inizia ad imparare
jeść
Jestem wegetarianką, więc nie jem mięsa.
to eat out
At weekends we always eat out.
inizia ad imparare
jeść „na mieście”
W weekendy zawsze jemy na mieście.
to have breakfast/dinner/supper/lunch
The office workers have breakfast in the new cafeteria.
inizia ad imparare
jeść śniadanie/obiad/kolację/lunch
Pracownicy biurowi jedzą śniadanie w nowej stołówce.
to go to bed
My son hardly ever goes to bed before midnight.
inizia ad imparare
kłaść się spać
Mój syn rzadko kiedy kładzie się spać przed północą.
to finish work/school
What time do you finish school today?
inizia ad imparare
kończyć pracę/szkołę
O której kończysz dziś szkołę?
to brush one's teeth
The dentist told me to brush my teeth at least three times a day.
inizia ad imparare
myć zęby
Dentysta kazał mi myć zęby przynajmniej trzy razy dziennie.
domestic duties
I share my domestic duties with other members of my family.
inizia ad imparare
obowiązki domowe
Dzielę obowiązki domowe z innymi członkami mojej rodziny.
to hoover
The cleaner is vacuum cleaning our office.
inizia ad imparare
odkurzać
Sprzątaczka odkurza nasze biuro.
to have a rest
It's important to have a rest after dinner.
inizia ad imparare
odpoczywać
Ważne jest, żeby odpocząć po obiedzie.
to rest
My brother doesn't know how to rest.
inizia ad imparare
odpoczywać
Bój brat nie wie jak odpoczywać.
to do homework
The teacher forgot to tell her pupils to do homework for the next day.
inizia ad imparare
odrabiać pracę domową
Nauczycielka zapomniała powiedzieć uczniom, żeby odrobili pracę domową na następny dzień.
to watch TV
Tom has been watching TV for over two hours.
inizia ad imparare
oglądać telewizję
Tom ogląda telewizję od ponad dwóch godzin.
to make the bed
I forgot to make the bed again!
inizia ad imparare
posłać łóżko
Znowu zapomniałem posłać łóżko!
housework
My mother does all the housework.
inizia ad imparare
prace domowe
Moja mama wykonuje wszystkie prace domowe.
to work at home
Sonia decided to work at home, so she could spend more time with her kids.
inizia ad imparare
pracować w domu
Sonia postanowiła pracować w domu, aby spędzać więcej czasu z dziećmi.
to do the ironing
I do the ironing every day.
inizia ad imparare
prasować
Codziennie prasuję.
to run the home
Susan looks after her children and runs the home.
inizia ad imparare
prowadzić dom
Susan opiekuje się dziećmi i prowadzi dom.
to prepare meals
The cook is preparing 100 meals every day.
inizia ad imparare
przygotowywać posiłki
Kucharz przygotowuje sto posiłków dziennie.
to do the washing
When we bought the new washing machine, my husband wanted to do the washing all the time.
inizia ad imparare
robić pranie
Kiedy kupiliśmy nową pralkę, mój mąż chciał ciągle prać.
to do shopping
Ann went to the supermarket to do the shopping.
inizia ad imparare
robić zakupy
Anna poszła do supermaketu zrobić zakupy.
to sleep
Be quiet! Mary is still sleeping.
inizia ad imparare
spać
Bądż cicho! Mary jeszcze śpi.
to spend time
How did you spend your time in Paris?
inizia ad imparare
spędzać czas
Jak spędziłeś czas w Paryżu?
to spend time outdoors/indoors
My sixteen-year-old neighbour hardly ever spends time outdoors.
inizia ad imparare
spędzać czas na powietrzu/w pomieszczeniach
Mój szesnastoletni sąsiad rzadko kiedy spędza czas na powietrzu.
to clear up
Students promised to clear up after the party.
inizia ad imparare
sprzątać
Studenci obiecali, że posprzątają po zabawie.
to clean the house
The housemates couldn't decide who was going to clean the house.
inizia ad imparare
sprzątać dom
Współlokatorzy nie mogli zdecydować kto ma posprzątać dom.
to clear the table
After the meal the kids asked if they could clear the table.
inizia ad imparare
sprzątać ze stołu
Po posiłku dzieci zapytały czy mogą sprzątnąć ze stołu.
to brush hair
She brushes her hair twice a day.
inizia ad imparare
szczotkować włosy
Szczotkuje włosy dwa razy dziennie.
to dust
We dust the furniture every day.
inizia ad imparare
ścierać kurze
Codziennie ścieramy kurze z mebli.
to get dressed
I got up, took a shower and got dressed.
inizia ad imparare
ubrać się
Wstałam, wzięłam prysznic i ubrałam się.
to come home
I told my children to come home before midnight.
inizia ad imparare
wracać do domu
Kazałam swoim dzieciom wrócić do domu przed północą.
to get up
What time do you get up every day?
inizia ad imparare
wstawać z łóżka
O której codziennie wstajesz?
to go for holiday
I still don't know where to go for holiday.
inizia ad imparare
wyjechać na wakacje
W dalszym ciągu nie wiem gdzie wyjechać na wakacje.
to do housework
I do the housework once a week.
inizia ad imparare
wykonywać obowiązki domowe
Wykonuję prace domowe raz w tygodniu.
to walk the dog
We walk our dog three times a day.
inizia ad imparare
wyprowadzać psa
Wyprowadzamy naszego psa trzy razy dziennie.
to take a shower
When Mark was taking a shower, the telephone rang.
inizia ad imparare
wziąć prysznic
Gdy Marek brał prysznic, zadzwonił telefon.
to put sth on
It's cold, so put something warm on.
inizia ad imparare
założyć coś na siebie
Jest chłodno, więc włóż coś ciepłego.
to take a nap
Doctors recommend to take a nap in the afternoon.
inizia ad imparare
zdrzemnąć się
Lekarze polecają zdrzemnąć się po południu.
to do the washing-up
I never liked to wash the dishes so I bought the dishwasher.
inizia ad imparare
zmywać
Nigdy nie lubiłem zmywać naczyń, więc kupiłem zmywarkę.
to live
John decided to live with his uncle in a semi-detached house.
inizia ad imparare
żyć/mieszkać
John postanowił zamieszkać z wujem w bliźniaku.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.