Digital skills and collocations with do/make/take

 0    33 schede    marcelinak2
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Dodaj zakładkę do strony internetowej
inizia ad imparare
Bookmark A website
Stwórzyc stronę internetową
inizia ad imparare
Create a website
wystawić opinię na stronie sklepu internetowego
inizia ad imparare
leave feedback on a shopping site
przeprowadzanie wideorozmowy
inizia ad imparare
Make a video call
Poruszać się po stronie internetowej
inizia ad imparare
Navigate a website
Zamieszczać komentarze na Forum internetowym
inizia ad imparare
Post on a Forum
Udostępniać muzykę lub zdjęcia
inizia ad imparare
Share music or photos
Przechowywać dane na urządzeniu
inizia ad imparare
Store data on a device
Aktualizować oprogramowanie antywirusowe
inizia ad imparare
Update anti-virus software
Korzystać z nowej wyszukiwarki
inizia ad imparare
Use the new search engine
Programować
inizia ad imparare
write code
unikaj nieprzyzwoitego oprogramowania
inizia ad imparare
avoid a malecious software
Korzystać z ustawień prywatności
inizia ad imparare
Use privacy settings
napotykac problemy
inizia ad imparare
experience problems
grozic komus
inizia ad imparare
make threats
Chronić swoje dane osobowe
inizia ad imparare
Protect your personal data
Zgłaszać obraźliwe wpisy w Internecie
inizia ad imparare
report trolling
Media społecznościowy
inizia ad imparare
Social media
Korzystać z zabezpieczenia rodzicielskich
inizia ad imparare
use parental controls
Korzystać z bezpiecznych stron internetowych
inizia ad imparare
Use secure websites
wirus
inizia ad imparare
a virus
Pisać krzywdzący komentarze w Internecie
inizia ad imparare
Write hurtful things online
nie może się obejść bez czegoś
inizia ad imparare
cannot do without something
Wykonaj dużo pracy
inizia ad imparare
Do a lot of work
przeprowadzac eksperyment
inizia ad imparare
Do an Experyment
gromadzic informacje
inizia ad imparare
do research
skomentować coś
inizia ad imparare
make a comment
dokonać odkrycia
inizia ad imparare
make a discovery
popełniać błędy
inizia ad imparare
make mistakes
robić notatki
inizia ad imparare
make notes
podjac decyzje
inizia ad imparare
make /take a decision
spojrzeć na coś
inizia ad imparare
take a look at something
znalezc czas
inizia ad imparare
take a time

Devi essere accedere per pubblicare un commento.