EDDY unit3

 0    213 schede    juliapawlowska5
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
archeologia
inizia ad imparare
archaeology
architektura
inizia ad imparare
architecture
sztuka i wzornictwo
inizia ad imparare
art and design
bankowossc i finanse
inizia ad imparare
banking and finance
biotechnologia
inizia ad imparare
Biotechnology
choreografia
inizia ad imparare
choreography
ekonomia
inizia ad imparare
economics
inzynieria
inizia ad imparare
engineering
ochrona srodowiska
inizia ad imparare
environmental studies
robienie filmów
inizia ad imparare
filmmaking
filologia obca
inizia ad imparare
foreign philology
informatyka / IT
inizia ad imparare
information technology / IT
dziennikarstwo
inizia ad imparare
journalism
prawo
inizia ad imparare
law
marketing i zarządzanie
inizia ad imparare
marketing and management
medioznawstwo
inizia ad imparare
media studies
medycyna
inizia ad imparare
medicine
politologia
inizia ad imparare
Political Science
psychologia
inizia ad imparare
psychology
socjologia
inizia ad imparare
sociology
weterynaria
inizia ad imparare
veterinary medicine
uczęszczać do szkoły
inizia ad imparare
to attend school
nadrabiać coś
inizia ad imparare
catch up on something
praca/ projekt
inizia ad imparare
coursework
wkuwać
inizia ad imparare
cram
oblać egzamin
inizia ad imparare
to fail an exam
mieć dobrą średnią ocen
inizia ad imparare
get a good average average
otrzymać swiadectwo szkolne
inizia ad imparare
get a school certificate
unikać czegoś
inizia ad imparare
get out of something
oceniać uczniów
inizia ad imparare
grade the students
ukonczyc szkole
inizia ad imparare
graduate from school
oddawać (pracę domową)
inizia ad imparare
hand sth in
uczyc sie czegos na pamiec
inizia ad imparare
learn something by heart
sprawdzac cos np w słowniku
inizia ad imparare
look sth up
popełniać błędy
inizia ad imparare
make mistakes
zapamiętywać
inizia ad imparare
to memorize
egzamin próbny
inizia ad imparare
mock exam
zdać egzamin
inizia ad imparare
to pass an exam
podchwycić coś / nauczyć się
inizia ad imparare
pick something up / learn
powtarzać rok
inizia ad imparare
repeat the year
zdawać ponownie egzamin
inizia ad imparare
re-sit exam
uczyć sie do egzaminu
inizia ad imparare
revise for an exam
zdawać egzamin
inizia ad imparare
take an exam
zająć się czymś/ rozpocząć coś
inizia ad imparare
take something up
nosić mundurek szkolny
inizia ad imparare
wear a school uniform
docierać, przychodzic
inizia ad imparare
come through
rzucać szkołę
inizia ad imparare
drop out of school
dostać 5
inizia ad imparare
get a grade A
zabrać się za coś
inizia ad imparare
get down to something
wymówić coś
inizia ad imparare
get one’s tongue round sth
uporać się z czymś
inizia ad imparare
get through sth
obnizac ocene
inizia ad imparare
grade down
hobby/ zainteresowanie
inizia ad imparare
hobby horse
udoskonalać, poprawiać coś
inizia ad imparare
improve on something
studiować coś/ specializować się w czymś
inizia ad imparare
major in sth
wstawić nieobecność
inizia ad imparare
mark absence
sprawdzać testy
inizia ad imparare
mark tests
zdać egzamin
inizia ad imparare
to pass an exam
przepuścić kogoś na egzaminie
inizia ad imparare
pass sb
poradzić sobie z czymś bez trudu
inizia ad imparare
sail through sth
przebrnąć przez coś
inizia ad imparare
scrape through something
wkuwać
inizia ad imparare
swot up
najlepsze oceny
inizia ad imparare
top marks
doradca zawodowy
inizia ad imparare
careers adviser
woźny / woźna
inizia ad imparare
caretaker
wychowawca / wychowawczyni
inizia ad imparare
form tutor
przewodniczący szkoły
inizia ad imparare
head boy
dyrektor szkoły
inizia ad imparare
headteacher
wykładowca / wykładowczyni
inizia ad imparare
lecturer
bibliotekarz / bibliotekarka
inizia ad imparare
librarian
członek grona pedagogicznego
inizia ad imparare
staff member
przedstawiciel samorządu uczniowskiego
inizia ad imparare
student council representative
nauczyciel / nauczycielka
inizia ad imparare
teacher
stołówka
inizia ad imparare
a canteen
sala lekcyjna
inizia ad imparare
classroom
korytarz
inizia ad imparare
a corridor
sala gimastyczna
inizia ad imparare
gym
pracownia fizyczna/ chemiczna
inizia ad imparare
lab(oratory)
szatnia
inizia ad imparare
locker room
boisko
inizia ad imparare
a field
sekretariat
inizia ad imparare
secretary's office
pokoj nauczycielski
inizia ad imparare
staff room
tablica
inizia ad imparare
blackboard
kreda
inizia ad imparare
chalk
cyrkiel
inizia ad imparare
compasses
korektor
inizia ad imparare
corrector
mazak
inizia ad imparare
felt-tip
teczka
inizia ad imparare
folder
mazak fluorescencyjny
inizia ad imparare
highlighter
spinacze biurowe
inizia ad imparare
paper clips
piornik
inizia ad imparare
pencil-case
temperowka
inizia ad imparare
pencil sharpener
gumka do scierania
inizia ad imparare
eraser, rubber
linijka
inizia ad imparare
a ruler
ekierka
inizia ad imparare
set square
zszywacz
inizia ad imparare
a stapler
tablica suchościeralna
inizia ad imparare
whiteboard
być absolwentem
inizia ad imparare
be a school leaver/ a graduate
byc nieobecnym w szkole
inizia ad imparare
be absent from school
być obecnym w szkole
inizia ad imparare
be present at school
klasa, lekcja
inizia ad imparare
class
koncentrować się na czymś
inizia ad imparare
concentrate/centre on something
uczyć się/ przeprowadzać badania
inizia ad imparare
do your studying/ research
koniec semestru
inizia ad imparare
end of term
wpadać w kłopoty
inizia ad imparare
get into trouble
dostawać najlepsze oceny
inizia ad imparare
get top marks
wygłaszać prezentacje
inizia ad imparare
give a talk/ presentation
uczyc sie
inizia ad imparare
learn
drugie sniadanie
inizia ad imparare
packet lunch
zdać w pięknym stylu
inizia ad imparare
pass with flying colors
strój na wf
inizia ad imparare
PE kit
kartkówka
inizia ad imparare
pop quiz
szkolna rutyna
inizia ad imparare
school routine
rok szkolny
inizia ad imparare
school year
zwolnienie z oowodu choroby
inizia ad imparare
sick note
restrykcyjny, surowy
inizia ad imparare
strict
uczyć się, studiować
inizia ad imparare
study
uczyć się z podręczników/materiałów z wykładów
inizia ad imparare
study from coursebooks/ handouts
podchodzic do egzaminu
inizia ad imparare
take an exam
robić notatki
inizia ad imparare
take notes
sprawdzać obecność
inizia ad imparare
take the register
klasówka
inizia ad imparare
test
ciezko pracowac
inizia ad imparare
to work hard
pracowac nad projektem
inizia ad imparare
work on a project
pisac essay/ krotki artykul
inizia ad imparare
write an essay / a paragraph
odpowiadać niegrzecznie
inizia ad imparare
answer back
oczukiwać, ściągać
inizia ad imparare
cheat
opuszczać lekcje, wagarować
inizia ad imparare
cut classes
przeszkadzać na lekcjach
inizia ad imparare
disturb lessons
odrabiać pracę domową
inizia ad imparare
do one’s homework
uważać na lekcji
inizia ad imparare
pay attention in class
szybko chłoną
inizia ad imparare
pick things up quickly
wagarować
inizia ad imparare
play truant
przestrzegać terminów
inizia ad imparare
stick to deadliness
korzystać ze ściąg
inizia ad imparare
use cribs
uczęszczać na kurs
inizia ad imparare
attend a course
wymiana międzyuczelniana/międzyszkolna
inizia ad imparare
exchange programme
pozalekcyjny
inizia ad imparare
extracurricular
dołączyć do
inizia ad imparare
join
przygotować się do egzaminu
inizia ad imparare
prepare exam
prywatne lekcje/ korepetycje
inizia ad imparare
private tution
wycieczka szkolna
inizia ad imparare
school trip
towarzystwo, stowarzyszenie
inizia ad imparare
society
rozkład, plan
inizia ad imparare
timetable
wolontariat
inizia ad imparare
voluntary charity work
szkoła z internatem
inizia ad imparare
boarding school
kolegium, uniwersytet
inizia ad imparare
college
szkoła zaoczna
inizia ad imparare
extramural school
przedszkole
inizia ad imparare
kindergarten
szkoła wieczorowa
inizia ad imparare
night school
żłobek
inizia ad imparare
a nursery
szkoła podstawowa
inizia ad imparare
a primary school
prywatna szkoła (szkoła publiczna)
inizia ad imparare
private school (public school)
szkoła średnia
inizia ad imparare
secondary school
szkoła państwowa
inizia ad imparare
state school
uniwersytet
inizia ad imparare
university
szkoła zawodowa
inizia ad imparare
vocational school
ubiegać się o stypendium
inizia ad imparare
apply for a grant
attend a tutorial
inizia ad imparare
uczęszczać na seminarium
iść na studia
inizia ad imparare
do a degree course
czytać lekturę uzupełniającą
inizia ad imparare
do background reading
wymagania wstępne
inizia ad imparare
entry ewuirements
opłacać czesne
inizia ad imparare
pay tuition fees
złożyć aplikacje/ podanie
inizia ad imparare
submit a applications form
pisać pracę dyplomową
inizia ad imparare
write one’s thesis/ dissertation
mieć swoją przyczynę w
inizia ad imparare
be down to sth
kolidować z czymś
inizia ad imparare
clash with sth
pomóc komuś
inizia ad imparare
help sb out
odbierać kogoś
inizia ad imparare
pick sb up
wziąć kogoś na stronę
inizia ad imparare
take sb aside
przechwalać się
inizia ad imparare
blow sb’s own trumpet
mieć złą opinię
inizia ad imparare
get a lot of bad press
poddać się po pierwszym napotkanym problemie
inizia ad imparare
give up at the first hurdle
zawalczyć o coś
inizia ad imparare
go for sth
przejść do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
go on to do sth
dużo inwestować w coś
inizia ad imparare
invest heavily in something
wygłupiać się
inizia ad imparare
play around
rozumieć ludzi
inizia ad imparare
read people
zdobywać nagrody
inizia ad imparare
reap the rewards
omawiać różne pomysły, przeprowadzać burzę mózgów
inizia ad imparare
brainstorm ideas
wspólnie przygotowywać prezentacje
inizia ad imparare
collaborate on a presentation
rozwijać umiejętności
inizia ad imparare
develop a skill
zrobić kariere
inizia ad imparare
make a succesful career
przygotowywać się na przyszłość
inizia ad imparare
prepare for future life
rozumieć onne punkty widzenia
inizia ad imparare
understand the points of view
rozwiązywać problemy
inizia ad imparare
work out solution to problems
zaniepokojony
inizia ad imparare
anxious
sprawić komuś zawód
inizia ad imparare
be a dissapointment to sb
pochłaniająca pasja
inizia ad imparare
consuming passion
nieobecny, zamyślony
inizia ad imparare
distracted
zdolności interpersonalne
inizia ad imparare
interpersonal skills
bezcenny
inizia ad imparare
priceless
związek
inizia ad imparare
relevance
zaradny
inizia ad imparare
resourceful
typowy, klasyczny
inizia ad imparare
typical, classic
tradycyjny /klasyczny
inizia ad imparare
classical
zrozumiały
inizia ad imparare
comprehensible
wszechstronny, wyczerpujący
inizia ad imparare
comprehensive
gospodarczy, ekonomiczny
inizia ad imparare
economic
oszczędny
inizia ad imparare
economical
historyczny (wydarzenie)
inizia ad imparare
historical
historyczny (wazny dla historii)
inizia ad imparare
historic
przemysłowy
inizia ad imparare
industrial
pracowity
inizia ad imparare
industrious
lekarz / lekarka
inizia ad imparare
physician / doctor
fizyk
inizia ad imparare
a physician
os uzależniona od adrenaliny
inizia ad imparare
adrenaline junkie
mol książkowy
inizia ad imparare
bookworm
miłośnik szachów
inizia ad imparare
chess fancier
miłośnik kina
inizia ad imparare
cinema fun
osoba fanatycznie dbająca o środowisko
inizia ad imparare
eco freak
miłośnik fotografii
inizia ad imparare
shutterbug
miłośnik nowych technologii
inizia ad imparare
technophile

Devi essere accedere per pubblicare un commento.