Egzamin wszystkie słówka

 0    513 schede    kingasobon1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Temperature
inizia ad imparare
temperatura
Coat
inizia ad imparare
płaszcz
Plenty
inizia ad imparare
mnóstwo
Flu shot
inizia ad imparare
zastrzyk przeciwko grypie
Regularly
inizia ad imparare
regularnie
Overwhelming
inizia ad imparare
przytłaczający
Evidence
inizia ad imparare
dowód
Undeniable
inizia ad imparare
niezaprzeczalny
Cellular aging
inizia ad imparare
starzenie się komórek
Inflammation
inizia ad imparare
zapalenie
Protect
inizia ad imparare
chronić
Dementia
inizia ad imparare
demencja
Integration
inizia ad imparare
integracja
Immune system
inizia ad imparare
układ immunologiczny
Workmates
inizia ad imparare
współpracownicy
Volunteers
inizia ad imparare
wolontariusze
Resist
inizia ad imparare
opierać się
Chore
inizia ad imparare
robota
Friendship
inizia ad imparare
przyjaźń
Routine
inizia ad imparare
rutyna
Disconnected
inizia ad imparare
niepowiązany
Revealing
inizia ad imparare
odkrywczy
Abandon
inizia ad imparare
porzucić
Indeed
inizia ad imparare
w rzeczy samej
To hide
inizia ad imparare
ukryć
Worthless
inizia ad imparare
bezwartościowy
Self-expression
inizia ad imparare
Wyrażanie siebie
Comparison
inizia ad imparare
w porównaniu
Subtly
inizia ad imparare
subtelnie
Self-talk
inizia ad imparare
mówić samemu do siebie
Inner monologues
inizia ad imparare
wewnętrzne monologi
Chirp
inizia ad imparare
ćwierkać
Slide into the
inizia ad imparare
wsunąć się
Habit
inizia ad imparare
nawyk
Suck
inizia ad imparare
wchłaniać
Introvert
inizia ad imparare
introwertyk
Ditching someone
inizia ad imparare
porzucając kogoś
Expectation
inizia ad imparare
oczekiwanie
Evoke
inizia ad imparare
przywołać
Vulnerability
inizia ad imparare
wrażliwość/podatność na zranienie
Reject
inizia ad imparare
odrzucać
Wound
inizia ad imparare
rana
Harassment
inizia ad imparare
nekanie/dokuczanie
Herpes
inizia ad imparare
opryszczka
Opportune
inizia ad imparare
dogodny
Anxiety
inizia ad imparare
lęk
Epidemic
inizia ad imparare
epidemia
Grief
inizia ad imparare
smutek/rozpacz
Learning differences
inizia ad imparare
różnice w uczeniu się
Bibliotherapy
inizia ad imparare
biblioterapia
Therapeutic value
inizia ad imparare
wartość terapeutyczna
Insomnia
inizia ad imparare
bezsenność
Obssesive-compulsive disorder
inizia ad imparare
zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
Addiction
inizia ad imparare
uzależnienie
Memoir
inizia ad imparare
pamiętnik
Relief
inizia ad imparare
ulga
Recognize
inizia ad imparare
rozpoznawać
Mental health
inizia ad imparare
zdrowie psychiczne
Chronic issue
inizia ad imparare
problemy chroniczne
Understanding
inizia ad imparare
zrozumienie
Compassion
inizia ad imparare
współczucie
To cope
inizia ad imparare
radzić sobie z...
Benefical
inizia ad imparare
korzystny
Worried
inizia ad imparare
martwić się
Effects
inizia ad imparare
efekty
Exclusively
inizia ad imparare
wyłącznie
Fitting in
inizia ad imparare
wpasować się
Hard-wired
inizia ad imparare
wbudowany na stałe
Arise
inizia ad imparare
pojawiać się
Social habits
inizia ad imparare
nawyki społeczne
Invaluable
inizia ad imparare
nieoceniony
Research
inizia ad imparare
badania
Valve
inizia ad imparare
zawór
Fellow
inizia ad imparare
koledzy
Compare
inizia ad imparare
porównywać
Prone
inizia ad imparare
skłonny
Crucial
inizia ad imparare
kluczowy
Define
inizia ad imparare
ulegać
Accord
inizia ad imparare
zgodność
Regardless
inizia ad imparare
pomimo tego
Allegedly
inizia ad imparare
rzekomo
Setting
inizia ad imparare
otoczenie
Flock
inizia ad imparare
grupa
Submit to
inizia ad imparare
określać
Feature
inizia ad imparare
cecha (charakterystycza)
Faith
inizia ad imparare
wiara
Identity
inizia ad imparare
tożsamość
Therapist
inizia ad imparare
terapeuta
Hope
inizia ad imparare
nadzieja
Goal
inizia ad imparare
cel
Sense of worthlessness
inizia ad imparare
uczucie bezwartościowości
Releasing
inizia ad imparare
uwolnić
Suicide
inizia ad imparare
samobójstwo
Suffering
inizia ad imparare
cierpienie
Past experience
inizia ad imparare
doświadczenia z przeszłości
Suicidal ideation
inizia ad imparare
myśli samobójcze
Overdose
inizia ad imparare
przedawkować
Vulnerable
inizia ad imparare
wrażliwy
Vital
inizia ad imparare
istotny
Dignity
inizia ad imparare
godność
Share
inizia ad imparare
dzielić się
Attempt
inizia ad imparare
próba
Reflections
inizia ad imparare
przemyślenia
Conscious choice
inizia ad imparare
świadomy wybór
Feeling hopeless
inizia ad imparare
czuć się beznadziejnie
signifant characteristic
inizia ad imparare
cechy charakterystyczne
womb
inizia ad imparare
macica
newborn
inizia ad imparare
noworodek
bones
inizia ad imparare
kości
mammals
inizia ad imparare
ssaki
components
inizia ad imparare
elementy
fuse
inizia ad imparare
złączyć
breastfeeding
inizia ad imparare
karmienie piersią
fetus
inizia ad imparare
płód
proper development
inizia ad imparare
poprawny rozwój
engage in
inizia ad imparare
zaangażować się w
submissive
inizia ad imparare
uległy
clinging
inizia ad imparare
trzymanie się kurczowo
self doubt
inizia ad imparare
zwątpienie w siebie
asset
inizia ad imparare
zaleta
worthless
inizia ad imparare
bezwartościowy
faith in
inizia ad imparare
wierzyć w
overprotection
inizia ad imparare
nadopiekuńczość
required
inizia ad imparare
wymagany
anxious
inizia ad imparare
zaniepokojony
anxiety
inizia ad imparare
lęk, niepokój
impairment
inizia ad imparare
upośledzenie
reassurance
inizia ad imparare
podniesienie na duchu
assume
inizia ad imparare
przyjmować
approval
inizia ad imparare
aprobata
self confidence
inizia ad imparare
pewność siebie
judgment
inizia ad imparare
osąd
nurturance
inizia ad imparare
opieka
helpless
inizia ad imparare
bezradny
exaggerated
inizia ad imparare
przesadny
dizzy
inizia ad imparare
oszołomiony
giggle
inizia ad imparare
chichot
bloodshot eyes
inizia ad imparare
przekrwione oczy
intoxicated
inizia ad imparare
odurzony
depersonalization
inizia ad imparare
depersonalizacja
acute panic reaction
inizia ad imparare
ostra reakcja paniki
severe paranoia
inizia ad imparare
ciężka paranoja
raise suspicion
inizia ad imparare
wzbudzić podejrzenie
visual tracking
inizia ad imparare
wizualne śledzenie
increased heart rate
inizia ad imparare
przyspieszone tętno
the munchies
inizia ad imparare
ssanie w żołądku
short term memory
inizia ad imparare
pamięć krótkotrwała
health corncerns
inizia ad imparare
obawa o zdrowie
genetic vulnerability
inizia ad imparare
genetyczna predyspozycja
nerve cells
inizia ad imparare
komórki nerwowe
craving
inizia ad imparare
pragnienie
abuse
inizia ad imparare
nadużycie
restlessness
inizia ad imparare
niepokój
support group meetings
inizia ad imparare
spotkania grupy wsparcia
behaviorat therapy
inizia ad imparare
terapia behawioralna
suicide
inizia ad imparare
samobójstwo
depression
inizia ad imparare
depresja
despair
inizia ad imparare
rozpacz
to grip
inizia ad imparare
chwycić
suicidal state
inizia ad imparare
stan samobójczy
transient
inizia ad imparare
tymczasowy
temporary
inizia ad imparare
chwilowy
risk of contagion
inizia ad imparare
ryzyko zarażenia
overcome
inizia ad imparare
przezwyciężyć
precious
inizia ad imparare
cenny
direct
inizia ad imparare
bezpośredni
keep safe
inizia ad imparare
dbać o bezpieczeństwo
connect
inizia ad imparare
połączony
trouble
inizia ad imparare
kłopot
counseling center
inizia ad imparare
centrum poradnictwa
to follow
inizia ad imparare
obserwować
treatment
inizia ad imparare
leczenie
approach
inizia ad imparare
podejście
to stay alive
inizia ad imparare
pozostać przy życiu
emergency
inizia ad imparare
pogotowie
jealousy
inizia ad imparare
zazdrosny
destructive emotions
inizia ad imparare
destruktywne emocje
unreasonable
inizia ad imparare
nieracjonalny
reflection
inizia ad imparare
refleksja
individuals
inizia ad imparare
jednostki (osoby)
to suffer
inizia ad imparare
cierpieć
responsible
inizia ad imparare
odpowiedzialny
it depends
inizia ad imparare
to zależy
to involve
inizia ad imparare
zaangażować
fear
inizia ad imparare
obawa
to warrant
inizia ad imparare
zagwarantować
coworker
inizia ad imparare
współpracownik
comfortable
inizia ad imparare
wygodny
to convince
inizia ad imparare
przekonać
trading
inizia ad imparare
handel
cutting
inizia ad imparare
tnący
enough
inizia ad imparare
wystarczający
uncertainty
inizia ad imparare
niepewność
relentless
inizia ad imparare
niepohamowany
proof
inizia ad imparare
dowód
Body Mass Index
inizia ad imparare
Wskaźnik masy ciała
Weight
inizia ad imparare
waga
Eating disorders
inizia ad imparare
zaburzenia odżywiania
Obesity
inizia ad imparare
otyłość
Cardiac arrest
inizia ad imparare
zatrzymanie akcji serca
Blood presure
inizia ad imparare
ciśnienie krwi
Diabetes
inizia ad imparare
cukrzyca
Prevent
inizia ad imparare
zapobiec
Nutrition
inizia ad imparare
odżywianie
Longitudinal study
inizia ad imparare
badania dynamiczne (diachroniczne, badania podłużne, badania longitudinalne)
Overweight
inizia ad imparare
nadwaga
Hospitalize
inizia ad imparare
hospitalizować
Cause
inizia ad imparare
przyczyna
Binge eating
inizia ad imparare
obżarstwo
Starvation
inizia ad imparare
głód
Restriction
inizia ad imparare
ograniczenie
Intake
inizia ad imparare
spożycie
Fasting
inizia ad imparare
post
Body image
inizia ad imparare
obraz ciała
Self worth
inizia ad imparare
samoocena
Healthy lifestyle
inizia ad imparare
zdrowy styl życia
Weight gain
inizia ad imparare
przybranie na wadze
Narcissistic personality disorder
inizia ad imparare
narcystyczne zaburzenia osobowości
Preoccupation
inizia ad imparare
zaabsorbowanie
Jealousy
inizia ad imparare
zazdrość
Significant
inizia ad imparare
znaczny
Overwhelming
inizia ad imparare
przytłaczający
Admiration
inizia ad imparare
podziw
Lack of
inizia ad imparare
brak
Appropriate
inizia ad imparare
odpowiedni, stosowny
Disdainful
inizia ad imparare
pogardliwy
Patronizing
inizia ad imparare
protekcjonalny
Attitude
inizia ad imparare
postawa
Inflexible
inizia ad imparare
nieelastyczny
Pervasive
inizia ad imparare
wszechobecny
Impairment
inizia ad imparare
upośledzenie
Exaggerate
inizia ad imparare
wyolbrzymiać
Achievement
inizia ad imparare
osiągnięcie
Envious
inizia ad imparare
zazdrosny
Haughty
inizia ad imparare
wyniosły
Maturiation
inizia ad imparare
dojrzewanie
Seek out
inizia ad imparare
szukać
Coping
inizia ad imparare
dawanie sobie rady
Violence
inizia ad imparare
przemoc
Socially disorganized
inizia ad imparare
społecznie zdezorganizowane
Domestic
inizia ad imparare
przemoc domowa
To abuse
inizia ad imparare
wykorzystywać
A bully tyran
inizia ad imparare
A bully bully
To hurt
inizia ad imparare
ranić
A victim
inizia ad imparare
ofiara
Parental supervision
inizia ad imparare
nadzór rodzicielski
To be prone to
inizia ad imparare
być skłonnym do
Peer pressure
inizia ad imparare
presja rówieśnicza
Juvenile delinquent
inizia ad imparare
młodociany przestępca
Addiction
inizia ad imparare
uzależnienie
Traumatic event
inizia ad imparare
traumatyczne zdarzenie
To deal with sth
inizia ad imparare
radzić sobie z czymś
Grief
inizia ad imparare
rozpacz
Violent outburst
inizia ad imparare
wybuch przemocy
Mental illness
inizia ad imparare
choroba psychiczna
Mental health issue
inizia ad imparare
problem (zdrowia) psychicznego
Conduct disorder
inizia ad imparare
zaburzenia zachowania
Symptom
inizia ad imparare
objaw
Vicious circle
inizia ad imparare
błędne koło
coach
inizia ad imparare
trener
native
inizia ad imparare
ojczysty
diagnosable
inizia ad imparare
możliwe do rozpoznania
dire
inizia ad imparare
straszny
crucial
inizia ad imparare
istotny
provider
inizia ad imparare
dostawca
suburbs
inizia ad imparare
peryferie
counselor
inizia ad imparare
doradca
diversity
inizia ad imparare
różnorodność
liaison
inizia ad imparare
łączność
demand
inizia ad imparare
żądanie
bachelor's level
inizia ad imparare
studia licencjackie
peers
inizia ad imparare
rówieśnicy
hesitant
inizia ad imparare
niezdecydowanie
empowerment
inizia ad imparare
upodmiotowienie
daunt
inizia ad imparare
zniechęcać, nastraszać
interpreter
inizia ad imparare
interpretator, tłumacz ustny
conveying
inizia ad imparare
przenoszenie
doomed
inizia ad imparare
stracony
comprehension
inizia ad imparare
zrozumienie
Egocentric bias
inizia ad imparare
egocentryczne nastawienie
Empathy
inizia ad imparare
empatia
Spotlight effect
inizia ad imparare
efekt reflektora
Socilit feedback
inizia ad imparare
pozyskać opinie
Values
inizia ad imparare
wartości
Social context
inizia ad imparare
kontekst społeczny
Intrinsic motivation
inizia ad imparare
wewnętrzna motywacja
Self-regulation
inizia ad imparare
samoregulacja
Overstimulated
inizia ad imparare
nadmiernie stymulowany
Ambiguilty
inizia ad imparare
dwuznaczność
obese
inizia ad imparare
otyły
bias
inizia ad imparare
uprzedzenie
willpower
inizia ad imparare
siła woli
survey
inizia ad imparare
ankieta
spouse
inizia ad imparare
małżonek
aim, -ed
inizia ad imparare
cel, wymierzony
bariatric surgery
inizia ad imparare
chirurgiczne leczenie otyłości
comprehensive
inizia ad imparare
wszechstronny
generous
inizia ad imparare
hojny
trait
inizia ad imparare
cecha
vignette
inizia ad imparare
winieta
favorably
inizia ad imparare
korzystnie
stigma
inizia ad imparare
piętno
due
inizia ad imparare
z powodu
prone
inizia ad imparare
skłonny
occur
inizia ad imparare
pojawić się
overweight
inizia ad imparare
nadwaga
stem
inizia ad imparare
trzon
to rate
inizia ad imparare
ocenić
indicate
inizia ad imparare
wskazać
Quote
inizia ad imparare
religijny
society
inizia ad imparare
społeczność
framework
inizia ad imparare
struktura
adapt
inizia ad imparare
przystosować się
main reason
inizia ad imparare
główny powód
iron age civilizations
inizia ad imparare
cywilizacja epoki żelaza
rape
inizia ad imparare
gwałt
slavery
inizia ad imparare
niewolnictwo
adultery
inizia ad imparare
cudzołóstwo
idolatry
inizia ad imparare
bałwochwalstwo
blasphemy
inizia ad imparare
bluźnierstwo
innocents
inizia ad imparare
niewinni
schism
inizia ad imparare
schizma
morality
inizia ad imparare
moralność
parents
inizia ad imparare
rodzice
punishments
inizia ad imparare
kary
religious
inizia ad imparare
religijny
prescribed
inizia ad imparare
opisane
freely
inizia ad imparare
swobodnie
sinners
inizia ad imparare
grzesznicy
autism
inizia ad imparare
autyzm
initiating social interactions
inizia ad imparare
inicjowanie interakcji społecznych
responsive to
inizia ad imparare
reagować na
medication
inizia ad imparare
lek
intervene
inizia ad imparare
interweniować
brain-based
inizia ad imparare
oparte na mózgu
anxiety
inizia ad imparare
lęk, niepokój
imbalance
inizia ad imparare
brak równowagi
comparable
inizia ad imparare
porównywalny
for the sake of
inizia ad imparare
przez wzgląd na
measured brain activity
inizia ad imparare
mierzona aktywność mózgu
weekly
inizia ad imparare
co tydzień
waitlist group
inizia ad imparare
grupa oczekujących
neurotypical
inizia ad imparare
neurotypowy
receive
inizia ad imparare
otrzymać/odbierać
paricipants
inizia ad imparare
uczestnicy
hemisphere
inizia ad imparare
półkula
withdrawal
inizia ad imparare
wycofanie
significant
inizia ad imparare
znaczący
markedly
inizia ad imparare
wyraźnie
confirmation blas
inizia ad imparare
efekt potwierdzenia
experiment
inizia ad imparare
eksperyment
seeking information
inizia ad imparare
poszukiwanie informacji
areas of brain
inizia ad imparare
obszary mózgu
identity
inizia ad imparare
tożsamość
cognitive dissonance
inizia ad imparare
dysonans poznawczy
self-protection
inizia ad imparare
samoobrona
myside bias
inizia ad imparare
stronniczość
cognitive bias
inizia ad imparare
nastawienie poznawcze
systematic error
inizia ad imparare
błąd systematyczny
inductive reasoning
inizia ad imparare
rozumowanie indukcyjne
selective information
inizia ad imparare
wybiórcze informacje
immense stress
inizia ad imparare
ogromny stres
recall information
inizia ad imparare
przywołać informacje
interpret
inizia ad imparare
interpretować
cognitive shortcut
inizia ad imparare
Skrót poznawczy
tendency
inizia ad imparare
tendencja
affected by
inizia ad imparare
pod wpływem
seek evidence
inizia ad imparare
szukać dowodów
deep-seated beliefs
inizia ad imparare
głęboko zakorzenione przekonania
social bonds
inizia ad imparare
więzi społeczne
research
inizia ad imparare
badanie
rhythmic
inizia ad imparare
rytmiczny
venues
inizia ad imparare
miejsca spotkań
estimate
inizia ad imparare
oszacować, ocenić
reek
inizia ad imparare
smród
naturalistic
inizia ad imparare
naturalistyczny
previous
inizia ad imparare
poprzedni
gain
inizia ad imparare
zdobyć
rather
inizia ad imparare
raczej
valid
inizia ad imparare
ważny
frequently
inizia ad imparare
często
summarize
inizia ad imparare
podsumować
high-pitched
inizia ad imparare
wysoki pisk
relevant
inizia ad imparare
istotny
scold
inizia ad imparare
skarcić, nakrzyczeć
praise
inizia ad imparare
pochwała
reason
inizia ad imparare
powód
shelter
inizia ad imparare
schronienie
rehabilitate
inizia ad imparare
zrehabilitować
dwell on
inizia ad imparare
rozwodzić się nad
to predict
inizia ad imparare
przewidzieć
tension
inizia ad imparare
napięcie
distracted
inizia ad imparare
roztargniony, rozproszony
victim
inizia ad imparare
ofiara
Generalized Anxiety Disorder
inizia ad imparare
uogólnione zaburzenie lękowe
outcome
inizia ad imparare
wynik
to hijack
inizia ad imparare
porwać
to cope
inizia ad imparare
radzić sobie z
resilient
inizia ad imparare
odporny
underestimate
inizia ad imparare
zlekceważyć
ability
inizia ad imparare
możliwość, zdolność
to consider
inizia ad imparare
rozważyć
evidence
inizia ad imparare
dowód
relief
inizia ad imparare
ulga
to get out of worry
inizia ad imparare
“wyjść ze zmartwienia”
focused
inizia ad imparare
skupiony
irritable
inizia ad imparare
drażliwy
depressed
inizia ad imparare
przygnębiony
persistent worry
inizia ad imparare
trwały niepokój
Temperature
inizia ad imparare
temperatura
Coat
inizia ad imparare
płaszcz
Plenty
inizia ad imparare
mnóstwo
Flu shot
inizia ad imparare
zastrzyk przeciwko grypie
Regularly
inizia ad imparare
regularnie
Overwhelming
inizia ad imparare
przytłaczający
Evidence
inizia ad imparare
dowód
Undeniable
inizia ad imparare
niezaprzeczalny
Cellural aging
inizia ad imparare
starzenie się komórek
Inflammation
inizia ad imparare
stan zapalny
Protect
inizia ad imparare
chronić
Dementia
inizia ad imparare
demencja
Integration
inizia ad imparare
integracja
Immune system
inizia ad imparare
system odpornościowy
Workmates
inizia ad imparare
koledzy z pracy
Volunteers
inizia ad imparare
wolontariusze
Resist
inizia ad imparare
opierać się
Chore
inizia ad imparare
robota
Friendship
inizia ad imparare
przyjaźń
Routine
inizia ad imparare
rutyna
Disconnected
inizia ad imparare
odłączyć, oddzielić
Revealing
inizia ad imparare
odkrywczy
Abandon
inizia ad imparare
porzucać
To hide
inizia ad imparare
ukryć
Worthless
inizia ad imparare
bezwartościowy
Self-expression
inizia ad imparare
wyrażanie siebie
Comparison
inizia ad imparare
porównywanie
Subtly
inizia ad imparare
subtelnie
Self-talk
inizia ad imparare
mówić do siebie
Inner monologues
inizia ad imparare
wewnętrzne monologi
Chirp
inizia ad imparare
ćwierkać
Slide into the
inizia ad imparare
wsunąć się
Habit
inizia ad imparare
nawyk
Suck
inizia ad imparare
zassać
Introvert
inizia ad imparare
introwertyk
Ditching someone
inizia ad imparare
porzucić kogoś
Expectation
inizia ad imparare
oczekiwania
Evoke
inizia ad imparare
przywoływać
Vulnerability
inizia ad imparare
wrażliwość
Reject
inizia ad imparare
odrzucać
Wound
inizia ad imparare
rana
Harassment
inizia ad imparare
nękanie
Herpes
inizia ad imparare
opryszczka
Opportune
inizia ad imparare
dogodny
Indeed
inizia ad imparare
w rzeczy samej
Anxiety
inizia ad imparare
lęk
Epidemic
inizia ad imparare
epidemia
Grief
inizia ad imparare
żal, smutek
Learning differences
inizia ad imparare
Różnice w uczeniu
Bibliotherapy
inizia ad imparare
Bibloterapia
Therapeutic value
inizia ad imparare
Wartość terapeutyczna
Insomnia
inizia ad imparare
Bezsenność
Obssesive-compulsive disorder
inizia ad imparare
Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
Addiction
inizia ad imparare
Uzależnienie
Memoir
inizia ad imparare
Pamiętnik
Relief
inizia ad imparare
Ulga
Recognize
inizia ad imparare
Rozpoznawać
Mental health
inizia ad imparare
Zdrowie psychiczne
Chronic issue
inizia ad imparare
Chroniczne problemy
Understanding
inizia ad imparare
Zrozumienie
Compassion
inizia ad imparare
Współczucie
To cope
inizia ad imparare
Radzić sobie
Beneficial
inizia ad imparare
Korzystny
Worried
inizia ad imparare
Martwić się
Effects
inizia ad imparare
efekty
Exclusively
inizia ad imparare
Wyłącznie
Fitting
inizia ad imparare
Wpasować się
Hard-wired
inizia ad imparare
Wbudowany na stałe
Arise
inizia ad imparare
Pojawiać się
Social habits
inizia ad imparare
Nawyki społeczne
Invaluable
inizia ad imparare
Nieoceniony
Research
inizia ad imparare
Badania
Valve
inizia ad imparare
Zawór
Fellow
inizia ad imparare
Koledzy
Compare
inizia ad imparare
Porównywać
Prone
inizia ad imparare
Skłonny
Crucial
inizia ad imparare
Kluczowy
Define
inizia ad imparare
Określać
Accord
inizia ad imparare
Zgodność
Regardless
inizia ad imparare
Pomimo tego
Allegedly
inizia ad imparare
Rzekomo
Setting
inizia ad imparare
Otoczenie
Flock
inizia ad imparare
grupa
Submit to
inizia ad imparare
ulegać
Feature
inizia ad imparare
Cecha charakterystyczna
Faith
inizia ad imparare
wiara
Identity
inizia ad imparare
Tożsamość
Therapist
inizia ad imparare
Terapeuta
Hope
inizia ad imparare
Nadzieja
Goal
inizia ad imparare
cel
Sense of worthlessness
inizia ad imparare
Poczucie bezwartościowości
Releasing
inizia ad imparare
Uwolnić
Suicide
inizia ad imparare
Samobójstwo
Suffering
inizia ad imparare
Cierpienie
Past experience
inizia ad imparare
Przeszłe doświadczenia
Suisidal ideation
inizia ad imparare
Myśli samobójcze
Overdose
inizia ad imparare
Przedawkować
Vital
inizia ad imparare
Istotny
Dignity
inizia ad imparare
godność
Share
inizia ad imparare
Dzielić się
Attempt
inizia ad imparare
Próba
Reflections
inizia ad imparare
Przemyślenia
Councious choice
inizia ad imparare
Świadomy wybór
Feeling hopeless
inizia ad imparare
Czuć się beznadziejnie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.