Family – Basic Polish Vocabulary

5  1    48 schede    VocApp
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
aunt
Aunt Helen lives in a small Welsh village.
inizia ad imparare
ciotka
Ciotka Helen mieszka w małej Walijskiej wiosce.
birth
The famous Birth of Venus was painted by Sandro Boticelli.
inizia ad imparare
narodziny
Słynny obraz Narodziny Wenus namalował Sandro Boticelli.
birthday
My birthday is on May 2nd.
inizia ad imparare
urodziny
Moje urodziny są 2 maja.
brother
My brother is my best friend.
inizia ad imparare
brat
Mój brat jest moim najlepszym przyjacielem.
brother-in-law
My brother-in-law is from London and doesn't speak any Polish.
inizia ad imparare
szwagier
Mój szwagier pochodzi z Londynu i nie mówi po polsku.
cousin
Our cousins live in a wooden house by the lake.
inizia ad imparare
kuzyn
Nasi kuzyni mieszkają w drewnianym domu nad jeziorem.
daughter
I have two daughters and three sons.
inizia ad imparare
córka
Mam dwie córki i trzech synów.
daughter-in-law
Our daughter-in-law is a student of the University of Kent.
inizia ad imparare
synowa
Nasza synowa jest studentką Uniwersytetu w Kent.
death
Why are people afraid of death?
inizia ad imparare
śmierć
Dlaczego ludzie boją się śmierci?
divorcee
The number of divorcees under 25 has risen dramatically over the last 10 years.
inizia ad imparare
rozwodnik, rozwódka
Liczba rozwodników poniżej 25 roku życia wzrosła dramatycznie w ostatnich 10 latach.
family
My family consists of my parents, my younger brother and me.
inizia ad imparare
rodzina
Moja rodzina składa się z moich rodziców, młodszego brata i mnie.
father
My father works for a big pharmaceutical company.
inizia ad imparare
ojciec
Mój ojciec pracuje w dużej firmie farmaceutycznej.
father-in-law
His father-in-law left him a house with a big garden.
inizia ad imparare
teść
Jego teść zostawił mu dom z dużym ogrodem.
funeral
The funeral of the killed soldier will take place on Friday.
inizia ad imparare
pogrzeb
Pogrzeb zabitego żołnierza odbędzie się w piątek.
granddaughter
Our granddaughter is the sweetest child in the world.
inizia ad imparare
wnuczka
Nasza wnuczka jest najsłodszym dzieckiem na świecie.
grandfather
Tom's grandfather is 70 years old.
inizia ad imparare
dziadek
Dziadek Tomka ma 70 lat.
grandmother
Helen's grandmother goes jogging every morning.
inizia ad imparare
babcia
Babcia Heleny biega codziennie rano.
grandson
Our grandson is going to visit us next week.
inizia ad imparare
wnuczek
Nasz wnuk odwiedzi nas w przyszłym tygodniu.
husband
Mary's husband is French and doesn't speak English.
inizia ad imparare
mąż
Mąż Mary jest Francuzem i nie mówi po angielsku.
marriage
Her first marriage to rock star was short and dull.
inizia ad imparare
małżeństwo
Jej pierwsze małżeństwo z gwiazdą rocka było krótkie i nudne.
mother
In the United States, Mother's Day is celebrated on the second Sunday in May.
inizia ad imparare
matka
W Stanach Zjednoczonych Dzień Matki obchodzony jest w drugą niedzielę maja.
mother-in-law
His mother-in-law promised to buy him a new driller.
inizia ad imparare
teściowa
Jego teściowa obiecała, że mu kupi nową wiertarkę.
nephew
Andrew's nephew is a promising tennis player.
inizia ad imparare
bratanek, siostrzeniec
Siostrzeniec Andrzeja jest obiecującym tenisistą.
niece
Ann is my favourite niece and I enjoy spending time with her.
inizia ad imparare
bratanica, siostrzenica
Anna jest moją ulubioną siostrzenicą. Lubię z nią spędzać czas.
parents
I love and respect my parents.
inizia ad imparare
rodzice
Kocham i szanuję swoich rodziców.
relationship
Our relationship from the very beginning wasn't easy.
inizia ad imparare
związek
Nasz związek od samego początku nie był łatwy.
sister
I'd like to introduce my younger sister, Susan.
inizia ad imparare
siostra
Chciałbym przedstawić swoją młodszą siostrę, Susan.
sister-in-law
I often have coffee with my sister-in-law.
inizia ad imparare
szwagierka
Często spotykam się na kawie z moją szwagierką.
son
Our son, Jimmy, wants to be a pilot in the future.
inizia ad imparare
syn
Nasz syn, Jimmy, chce zostać pilotem w przyszłości.
son-in-law
Their son-in-law has been unemployed for over five months.
inizia ad imparare
zięć
Ich zięć jest bezrobotny od ponad pięciu miesięcy.
stepbrother
I'm sharing my room with my stepbrother now.
inizia ad imparare
brat przyrodni
Teraz dzielę pokój z moim bratem przyrodnim.
stepdaughter
Elizabeth's stepdaughter calls her mummy.
inizia ad imparare
pasierbica
Pasierbica Elżbiety zwraca się do niej "mamusiu".
stepfather
My stepfather was a great guy who treated us as his own.
inizia ad imparare
ojczym
Nasz ojczym był wspaniałym facetem. Traktował nas jak swoje własne dzieci
stepmother
Most children do not accept their stepmothers.
inizia ad imparare
macocha
Większość dzieci nie akceptuje swoich macoch.
stepsister
His stepsister played football and loved computer games.
inizia ad imparare
siostra przyrodnia
Jego siostra przyrodnia grała w piłkę nożną i uwielbiała gry komputerowe.
stepson
I love my stepson as much as I love my own children.
inizia ad imparare
pasierb
Kocham pasierba tak mocno jak moje własne dzieci.
to divorce
Billy never wanted to divorce Amanda and always regretted doing so.
inizia ad imparare
rozwieść się
Billy nigdy nie chciał rozwieść się z Amandą i zawsze tego żałował.
to get married
We've decided to get married as soon as possible.
inizia ad imparare
ożenić się, wyjść za mąż
Postanowiliśmy wziąć ślub jak najszybciej.
to marry
I'm planning to marry Elizabeth in a small 17th century chapel.
inizia ad imparare
poślubić
Zamierzam poślubić Elżbietę w małej 17-wiecznej kaplicy.
uncle
Uncle David promised to mend our car.
inizia ad imparare
wuj
Wuj David obiecał naprawić nasz samochód.
wedding
Their wedding will take place in the Ice Chapel in Sweden.
inizia ad imparare
ślub
Ich ślub odbędzie się w Kaplicy Lodowej w Szwecji.
widow
The widows mourn their husbands.
inizia ad imparare
wdowa
Wdowy opłakują swoich mężów.
widower
The young widower couldn't cope with the loss of his wife.
inizia ad imparare
wdowiec
Młody wdowiec nie radził sobie z sytuacją, w której znalazł się po utracie żony.
wife
His wife left him for another man.
inizia ad imparare
żona
Żona zostawiła go dla innego mężczyzny.
grandparents
Tom's grandparents invited him for Christmas.
inizia ad imparare
dziadkowie
Dziadkowie Toma zaprosili go na Święta Bożego Narodzenia.
to give birth
Ann gave birth to triplets on the last day of December.
inizia ad imparare
urodzić
Ann urodziła trojaczki w ostatnim dniu grudnia.
to be pregnant
Susan is pregnant with her second child.
inizia ad imparare
być w ciąży
Susan jest w ciąży z drugim dzieckiem.
family
My family lives in the south of the country.
inizia ad imparare
rodzina
Moja rodzina mieszka na południu kraju.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.