From design to maintenance: installations (part I) (Inżynier Budownictwa 01/2016)

 0    26 schede    aquaplanbiuro
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
stan surowy
Instalacje niewidoczne montujemy już po zakończeniu stan surowego, ale jeszcze przed lub w trakcie wykonywania niektórych robót wykończeniowych (np. tynków, podkładów posadzkowych, ścianek z płyt g-k, sufitów podwieszanych).
inizia ad imparare
building shell
Hidden installations are performer once the building shell is complete, yet before or during some of the finishing works (i.e. plaster works, subfloors, drywalls, suspended ceilings).
prace / roboty wykończeniowe
Wszelkie widoczne instalacje wykonujemy już po zakończeniu robót wykończeniowych.
inizia ad imparare
finishing works
Any visible installations are done once the finishing works are complete.
instalacja wodno-kanalizacyjna
Roboty instalacyjne rozpoczynamy od rozprowadzenia instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
inizia ad imparare
plumbing (system / installation)
We should start the installation works by carrying out plumbing installation.
pralnia
Wykonuje się ją w takich pomieszczeniach, jak łazienki, kuchnie, pralnie czy kotłownie.
inizia ad imparare
laundry
It is doe in such areas as bathrooms, kitchens, laundries or boiler rooms.
sieć wodno-kanalizacyjna
Część prac należy przeprowadzić na etapie stanu surowego, np. wykonanie przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej.
inizia ad imparare
water supply and sewerage system / network
Some of the works should be performer already at the building shell stage, among them connecting to water supply and sewerage system.
ścieki
Sposób zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków powinien być określony w pozwoleniu na budowę.
inizia ad imparare
waste water (also sewage)
The type of water supply and waste water disposal shall be specified in the building permit.
urządzenia sanitarne
Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna są ze sobą związane. Czysta woda jest doprowadzana do domu do urządzeń sanitarnych.
inizia ad imparare
sanitary facilities
Water and sewage installations are related to each other. Clean water is brought to the house, to sanitary facilities.
umywalka
Czysta woda jest doprowadzana do domu do urządzeń sanitarnych takich jak umywalka, wanna, zlewozmywak czy prysznic a następnie odprowadzana z nich w postaci ścieków. Obie instalacje, chociaż wykonywane równocześnie, mają odrębne wymagania.
inizia ad imparare
a washbasin
Clean water is brought to the house, to sanitary facilities such as washbasins, bathtub, sink and shower, from which it is then disposed of as waste water. Both of them, though carried out at the same time, have to comply with individual requirements.
zlewozmywak
Czysta woda jest doprowadzana do domu do urządzeń sanitarnych takich jak umywalka, wanna, zlewozmywak czy prysznic a następnie odprowadzana z nich w postaci ścieków. Obie instalacje, chociaż wykonywane równocześnie, mają odrębne wymagania.
inizia ad imparare
sink
Clean water is brought to the house, to sanitary facilities such as washbasins, bathtub, sink and shower, from which it is then disposed of as waste water. Both of them, though carried out at the same time, have to comply with individual requirements.
kran, bateria
Aby woda popłynęła z kranu, powinniśmy doprowadzić ją najpierw do domu, czyli wykonać przyłącze poprzez włączenie do sieci wodociągowej lub własnej studni wierconej, a następnie poprowadzić rury do poszczególnych punktów czerpalnych (armatury i baterii).
inizia ad imparare
tap
For water to flow from a tap, we first need to supply it to the house, that is provide service connection by connecting to the water network or our own drilled well, and then lay pipes to carry water to particular draw off points (water fittings and taps)
studnia wiercona
Aby woda popłynęła z kranu, powinniśmy doprowadzić ją najpierw do domu, czyli wykonać przyłącze poprzez włączenie do sieci wodociągowej lub własnej studni wierconej, a następnie poprowadzić rury do poszczególnych punktów czerpalnych (armatury i baterii).
inizia ad imparare
drilled well
For water to flow from a tap, we first need to supply it to the house, that is provide service connection by connecting to the water network or our own drilled well, and then lay pipes to carry water to particular draw off points (water fittings and taps)
punkt czerpalny
Aby woda popłynęła z kranu, powinniśmy doprowadzić ją najpierw do domu, czyli wykonać przyłącze poprzez włączenie do sieci wodociągowej lub własnej studni wierconej, a następnie poprowadzić rury do poszczególnych punktów czerpalnych (armatury i baterii).
inizia ad imparare
draw off point
For water to flow from a tap, we first need to supply it to the house, that is provide service connection by connecting to the water network or our own drilled well, and then lay pipes to carry water to particular draw off points (water fittings and taps)
zbiornik hydroforowy
Czerpanie wody z własnej studni wymaga montażu pomp i zestawu hydroforowego. Instalacje wodociągowe w domach były kiedyś wykonywane ze stalowych rur ocynkowanych.
inizia ad imparare
pressure / accumulator tank
Drawing water from the private well involves installing a pump and a pressure tank. Houses used to be plumbed with galvanized steel pipes.
kanalizacja / system kanalizacyjny
Instalacja kanalizacyjna służy do odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej i dalej do oczyszczalni ścieków.
inizia ad imparare
sewage pipework / system
The function of sewage pipework is to carry wastewater to the sewage system and then to the sewage treatment plant.
oczyszczalnia miejska
Instalacja kanalizacyjna służy do odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej i dalej do oczyszczalni ścieków.
inizia ad imparare
sewage / wastewater treatment plant
The function of sewage pipework is to carry wastewater to the sewage system and then to the sewage treatment plant.
szambo
Gdy teren nie jest skanalizowany, należy wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków lub szambo.
inizia ad imparare
septic tank
If th earea is not sewered one should build an onsite wastewater treatment system or a septic tank.
pion kanalizacyjny
Instalacja kanalizacyjna składa się z pionów kanalizacyjnych, poziomów kanalizacyjnych, podejść kanalizacyjnych, wywiewek kanalizacyjnych, wpustów podłogowych, syfonów, a także rewizji.
inizia ad imparare
soil stack / soil pipe
The sewage installation includes soil stacks, horizontal drain lines, waste pipes, vents, floor drains, water traps, as well as cleanouts.
wywiewka kanalizacyjna
Instalacja kanalizacyjna składa się z pionów kanalizacyjnych, poziomów kanalizacyjnych, podejść kanalizacyjnych, wywiewek kanalizacyjnych, wpustów podłogowych, syfonów, a także rewizji.
inizia ad imparare
vent
The sewage installation includes soil stacks, horizontal drain lines, waste pipes, vents, floor drains, water traps, as well as cleanouts.
syfon
Instalacja kanalizacyjna składa się z pionów kanalizacyjnych, poziomów kanalizacyjnych, podejść kanalizacyjnych, wywiewek kanalizacyjnych, wpustów podłogowych, syfonów, a także rewizji.
inizia ad imparare
(water) trap
The sewage installation includes soil stacks, horizontal drain lines, waste pipes, vents, floor drains, water traps, as well as cleanouts.
rewizja, czyszczak
Instalacja kanalizacyjna składa się z pionów kanalizacyjnych, poziomów kanalizacyjnych, podejść kanalizacyjnych, wywiewek kanalizacyjnych, wpustów podłogowych, syfonów, a także rewizji.
inizia ad imparare
cleanout
The sewage installation includes soil stacks, horizontal drain lines, waste pipes, vents, floor drains, water traps, as well as cleanouts.
żeliwo
Wykonuje się ją z rur i kształtek z tworzyw sztucznych, takich jak polichlorek winylu (PVC), polipropylen (PP), polietylen (PE) oraz - choć już coraz rzadziej - z żeliwa.
inizia ad imparare
cast iron
It is carried out with the use of pipes and fittings made of plastics such as polyvinyl chloride (PVC), polypropylene (PP), polyethylene (PE), as well as of cast iron, though less and less often.
miska ustępowa
Większość urządzeń sanitarnych, takich jak wanna, brodzik, bidet, umywalka czy zlewozmywak powinna być przyłączona do podejść o długości do 3 m i średnicy 50 mm. Średnica podejść do miski ustępowej powinna wynosić 110 mm, a ich długość - 1 m.
inizia ad imparare
toilet bowl
Most sanitary facilities such as a bathtub, shower base, bidet, washbasin and sink should be connected to the waste pipes that are no longer than 3 m and 50 mm in diameter. Toilet bowl waste pipes should be 110 mm in diameter and 1 m in length.
instalacja centralnego ogrzewania
Oprócz instalacji wodno-kanalizacyjnej w domu montuje się instalację centralnego ogrzewania, instalację gazową i centralnej ciepłej wody.
inizia ad imparare
central heating system
Apart from the plumbing, we may install a central heating system, a gas system and a central hot water system in a house.
instalacja centralnej ciepłej wody
Oprócz instalacji wodno-kanalizacyjnej w domu montuje się instalację centralnego ogrzewania, instalację gazową i centralnej ciepłej wody.
inizia ad imparare
central hot water system
Apart from the plumbing, we may install a central heating system, a gas system and a central hot water system in a house.
instalacja podtynkowa
Zadaniem elektryka jest wykonanie instalacji podtynkowych i podposadzkowych (np. elektrycznych, telefonicznych, alarmowych i monitoringu). Wyżej wymienione rodzaje instalacji zostaną omówione w kolejnych numerach miesięcznika "Inżynier Budownictwa".
inizia ad imparare
flush-mounted installation
An electrician is to carry out flush-mounted and underslab installations (e.g. wiring, telephone, alarm and monitoring systems). The above-mentioned types of installations shall be covered in upcoming issues of "Inżynier Budownictwa" monthly.
polietylen sieciowany
Obecnie najczęściej stosuje się rury wykonane z miedzi, polietylenu sieciowanego (PE-X), polibutylenu (PB) - bez wkładki lub z wkładką aluminiową. Stosuje się też rury wielowarstwowe typu PE-X/Al/PE-X.
inizia ad imparare
cross-linked polyethylene
Currently, the most commonly used pipes are made from copper, cross-linked polyethylene (PEX), polybutylene (PB), either with or without aluminium reinforcement. PEX-Al-PEX multilayer pipes are also used.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.