Huawei and the world economy. Trade without trust

 0    18 schede    przemyslawkrolpk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zaczęli się ubiegać o
Dziewiętnaście lat temu nieznana chińska firma założyła swoje pierwsze europejskie biura sprzedaży (...) i zaczęła ubiegać się o budowę sieci telekomunikacyjnych.
inizia ad imparare
started bidding to
Nineteen years ago an unknown Chinese company set up its first European sales offices (...) and started bidding to build telecoms networks.
zniechęcający
Dzisiaj Huawei symbolizuje zniechęcający rozwój Chin i globalny system handlu, do którego drastycznie spadło zaufanie
inizia ad imparare
daunting
discouraging
Today Huawei symbolises the daunting rise of China Inc—and a global trading system in which trust has collapsed.
napaść
Ameryka poddała go prawnej napaści, co czyni go punktem zapalnym w wojnie handlowej
inizia ad imparare
assault
America has subjected it to a legal assault, making it a flashpoint in the trade war.
1. zejście do czegoś 2. popaść w coś
Jeśli otwarte społeczeństwa i autorytarne Chiny mają zachować swoje powiązania gospodarcze i uniknąć popadnięcia w anarchię, potrzebna jest nowa architektura handlu
inizia ad imparare
descent into/to sth
If open societies and authoritarian China are to keep their economic links and avoid a descent into anarchy, a new trade architecture is needed.
1. pomoc 2. zasiłek
Amerykańscy szefowie bezpieczeństwa zawsze martwili się, że sprzęt Huawei został zaprojektowany do pomocy w szpiegowaniu i uzależniłby jego klientów od subsydiowanej chińskiej technologii.
inizia ad imparare
aid
America’s security chiefs have always worried that Huawei’s equipment was designed to aid spying and would make its customers dependent on subsidised Chinese technology.
ograniczone do
Wielka Brytania, która ściśle współpracuje z Ameryką w zakresie wywiadu, w 2010 roku utworzyła „komórkę” ekspertów ds. Cyberbezpieczeństwa do monitorowania sprzętu Huawei, a później ograniczyła go do mniej wrażliwych części sieci.
inizia ad imparare
confined to
Britain, which works closely with America on intelligence, created a “cell” of cyber-experts to monitor Huawei’s gear in 2010 and, later, confined it to less sensitive parts of the network.
nie do obrony
Taki doskonale wyważony osąd okazał się nie do utrzymania.
inizia ad imparare
untenable
Such a finely balanced judgment has proved untenable.
1. egzekwować 2. nakładać
Administracja Trumpa wezwała świat do porzucenia Huawei i nałożyła jednostronne embargo na swoich dostawców, zapobiegając sprzedaży niektórych komponentów, a także chipów wyprodukowanych za granicą przy użyciu amerykańskich narzędzi.
inizia ad imparare
enforce
The Trump administration has urged the world to ditch Huawei and enforced a unilateral embargo on its suppliers, preventing sales of some components as well as chips made abroad using American tools.
okaleczyć kogoś,
Robienie interesów z firmą, którą wujek Sam chce sparaliżować, stało się bardziej ryzykowne.
inizia ad imparare
to cripple sb,
It has become riskier for anyone to do business with a firm Uncle Sam wants to cripple.
1. został rozbity 2. zostały rozwiane
Wszelkie pozostałe złudzenia, że ​​przywódcy Chin szanują praworządność, gdy jest to naprawdę ważne, zostały zniszczone przez wydarzenia w Hongkongu.
inizia ad imparare
has been shattered
Any remaining illusions that China’s leaders respect the rule of law when it really matters have been shattered by events in Hong Kong.
próchnieć (o zębach), rozkładać się
Prawdziwe obciążenie nie ma nic wspólnego z antenami, ale wynika z rozkładu światowego systemu handlowego.
inizia ad imparare
decay
The true burden has nothing to do with antennae but stems from the decay of the world’s trading system
pośród gąszczu
Handel opiera się na wspólnych zasadach, ale decyzja Wielkiej Brytanii zapadła w gąszczu lobbingu i gróźb.
inizia ad imparare
amid a swirl of
Trade relies on common rules but Britain’s decision has been made amid a swirl of lobbying and threats.
nałożyć (np. podatek, sankcje)
Chiny planują nałożyć sankcje na Lockheed Martin za sprzedaż broni na Tajwan.
inizia ad imparare
to impose
China plans to impose sanctions on Lockheed Martin for selling arms to Taiwan.
jednostronnie
Rozczarowani przez wto negocjatorzy administracji Trumpa próbowali jednostronnie zmusić Chiny do liberalizacji gospodarki i cięcia subsydiów, korzystając z groźby ceł i embarga.
inizia ad imparare
unilaterally
Disillusioned with the wto, the Trump administration’s negotiators unilaterally tried to wrestle China into liberalising its economy and cutting subsidies, using the threat of tariffs and embargoes.
odgradzać się
Oznacza to odgrodzenie od punktów zapalnych, takich jak technologia, które generują wiele napięć, ale stanowią mniejszość handlu: być może jedna trzecia sprzedaży zachodnich firm do Chin na przykład na podstawie naszej analizy danych Morgan Stanley.
inizia ad imparare
fencing off
That means fencing off flashpoints, such as tech, that generate lots of tension but a minority of trade: perhaps a third of Western firms’ sales to China based on our analysis of Morgan Stanley’s data, for example.
ulec pokusie
Europa może ulec pokusie, by iść sama, kończąc dziesięciolecia współpracy transatlantyckiej.
inizia ad imparare
temped to
Europe may be tempted to go it alone, ending decades of transatlantic co-operation.
ożywić
Jednak w pewnym momencie, jeśli Trumpowi nie uda się wygrać drugiej kadencji, Ameryka ożywi swoje sojusze, ponieważ bez nich była mniej skuteczna.
inizia ad imparare
reinvigorate
Yet at some point, soon if Mr Trump fails to win a second term, America will reinvigorate its alliances because it has been less effective without them.
rozczarowany
Rozczarowany przez wto
inizia ad imparare
disillusioned
Disillusioned with the wto

Devi essere accedere per pubblicare un commento.