I. Rachunek zdań (definicje)

 0    29 schede    pptaks
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Zdanie w sensie logicznym
inizia ad imparare
wyrażenie, które jest prawdziwe albo fałszywe
Zmienna zdaniowa
inizia ad imparare
jest to takie wyrażenie, za które wolno wstawić dowolne zdanie w sensie logicznym.
Spójniki logiczne
inizia ad imparare
to wyrażenia posiadające tę właściwość, że po dodaniu do nich zdania bądź zdań otrzymuje się nowe zdanie, którego wartość logiczna zależy wyłącznie od wartości logicznej zdania dołączonego.
Spójnik jednoargumentowy
inizia ad imparare
jest to takie wyrażenie, które po dołączeniu do niego jednego zdania jako argumentu daje nowe zdanie o wartości logicznej wyznaczonej - w szczególny sposób - przez wartość logiczną zdania dołączonego.
Spójnik dwuargumentowy
inizia ad imparare
jest to takie wyrażenie, które po dołączeniu do niego dwóch zdań jako jego argumentów daje nowe zdanie, którego wartość logiczna jest wyznaczona - w szczególny sposób - przez wartości logiczne zdań dołączonych.
Spójnik n-argumentowy
inizia ad imparare
jest to wyrażenie, które po dołączeniu do niego n zdań jako jego argumentów daje nowe zdanie, którego wartość logiczna jest wyznaczona - w szczególny sposób - przez wartość logiczną zdań dołączonych.
Negacja
inizia ad imparare
jest to zdanie powstałe przez zanegowanie określonego zdania. Innymi słowy jest to zdanie zbudowane ze spójnika negacji i jego argumentu.
Zdanie zanegowane
inizia ad imparare
jest to zdanie dołączone do spójnika negacji jako jego argument.
Zdania wzajem sprzeczne
inizia ad imparare
to zdanie zanegowane i powstała z niego negacja
Koniunkcja
inizia ad imparare
jest to zdanie zbudowane ze spójnika koniunkcji oraz jego argumentów(czynników)
Czynniki
inizia ad imparare
zdania dołączone do spójnika koniunkcji jako argumenty
Alternatywa
inizia ad imparare
zdanie zbudowane ze spójnika alternatywy oraz jego argumentów (składników)
Składniki
inizia ad imparare
Składniki in polacco
zdania dołączone do spójnika alternatywy jako argumenty
Implikacja
inizia ad imparare
zdanie zbudowane ze spójnika implikacji oraz jego argumentów (poprzednika i następnika
Poprzednik
inizia ad imparare
pierwsze zdanie dołączone do spójnika implikacji jako argument
Następnik
inizia ad imparare
drugie zdanie dołączone do spójnika implikacji jako argument
Równoważność
inizia ad imparare
zdanie zbudowane ze spójnika równoważności oraz jego argumentów (członów)
Człony
inizia ad imparare
zdania dołączone do spójnika równoważności jako argumenty
Zdanie proste
inizia ad imparare
jest to zdanie, w którym nie występują spójniki
Zdanie złożone
inizia ad imparare
zdanie, w którym występuje co najmniej jeden spójnik.
Wyrażenia rachunku zdań
inizia ad imparare
1. Każda zmienna zdaniowa jest wrz, 2. Jeżeli sekwencja postaci A jest wrz, to także sekwencja postaci ~(A) jest wrz. 3. Jeżeli sekwencje postaci A oraz B są wrz, to wrz są również sekwencje postaci A^B, AvB, A->B i A⇔ B
Teza rachunku zdań
inizia ad imparare
wyrażenie, które przy wszelkich wstawieniach za występujące w nim zmienne zdaniowe przekształca się w zdanie prawdziwe
Formalizacja rachunku zdań
inizia ad imparare
operacja polegająca na wyborze pewnych tez rachunku zdań jako aksjomatów i podaniu reguł wyprowadzania z jednych tez innych tez, przy czym reguły winny umożliwiać wyprowadzenie z aksjomatów wszystkich i tylko tez rachunku zdań
Aksjomatyzacja
inizia ad imparare
pierwszy etap formalizacji rachunku zdań polegający na wyborze pewnych tez rachunku zdań jako aksjomatów
(A1) (A2) (A3)
inizia ad imparare
(A1) (p->q)-> [(q->r) -> (p->r)] (A2) (~p->p) -> p (A3) p > (~p->q)
reguła podstawiania
inizia ad imparare
Jeżeli wyrażenie postaci A jest tezą rachunku zdań, to trz jest również wyrażenie postaci B powstałe z tezy A przez konsekwentne podstawianie za występującą w nim zmienną zdaniową dowolnego wyrażenia rachunku zdań
reguła odrywania
inizia ad imparare
jeżeli wyrażenie postaci A → B jest tezą rachunku zdań i wyrażenie postaci A jest tezą rachunku zdań, to także wyrażenie postaci B jest tezą rachunku zdań
Reguła zastępowania
inizia ad imparare
jeżeli wyr. postaciA jest TRZ, to TRZ jest także wyrażenie postaci B powstałe z A przez zastąpienie występującego w A wyrażenia rachunku zdań innym w na podstawie następujących definicji (D1): C^D df ~(C→~D) (D2) CvD df ~C→D (D3) C<-> D df ~[(C→D)→~(D→C)]
Dowód (ogólna)
inizia ad imparare
D. wyr. W na gruncie aks. tworzących zb. A, w oparciu o reguły tworzące zb. R jest taki ciąg wyr., ze każde wyr. tego ciągu jest albo jednym z aksj.zb. A albo powstaje z wcześniejszych wyr. tego ciągu przez zastosowanie jednej z reguł ze zb. R,

Devi essere accedere per pubblicare un commento.