kolejna porcja słownictwa

 0    316 schede    magdalenagolebiowska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pragnienie, żądza
inizia ad imparare
desire
istotny, niezbędny
inizia ad imparare
essential
pożądany
inizia ad imparare
desirable
kapitał, wartość
inizia ad imparare
asset
korzyść
inizia ad imparare
advantage
Pomiary, wymiary
inizia ad imparare
measurements
uczestniczyć
inizia ad imparare
participate
Udział
inizia ad imparare
participat
podejście
inizia ad imparare
approach
propozycja
inizia ad imparare
proposal
zaproponować
inizia ad imparare
propose
recenzja, przejrzyj
inizia ad imparare
review
odzyskiwanie danych z
inizia ad imparare
retreving data from
eskalować, zwiększenie
inizia ad imparare
escalate, increasing
odpowiedni / odpowiednia
inizia ad imparare
appropriate
podnieść, zgłosić, znieść
inizia ad imparare
raise
istotny / trafny
inizia ad imparare
relevant
korygować
inizia ad imparare
rectify
obie
inizia ad imparare
both of them
zatem
inizia ad imparare
therefore
żadne z nich
inizia ad imparare
neither of this
mimo
inizia ad imparare
despite
żadne z nich (więcej niż dwa)
inizia ad imparare
none of this
wsparcie
inizia ad imparare
support
angażować
inizia ad imparare
engage
odszkodowanie
inizia ad imparare
compensation
zwolnić
inizia ad imparare
make redundant
pozbyć się czegoś
inizia ad imparare
to get rid of sth
przypadkowy
inizia ad imparare
random
pozostawać
inizia ad imparare
remain
tak długo jak
inizia ad imparare
as long as
zrzec się
inizia ad imparare
waive
projekt
inizia ad imparare
design
bezpieczna praca
inizia ad imparare
secure job
absolwent uniwersytetu
inizia ad imparare
university graduate
czerpać
inizia ad imparare
draw
dział obsługi klienta
inizia ad imparare
customer service
spełnienie
inizia ad imparare
performance
określony
inizia ad imparare
specified
zgodne
inizia ad imparare
consistent
odłączyć
inizia ad imparare
disconnect
ograniczenie
inizia ad imparare
limit
dystrybucja
inizia ad imparare
distribution
zaprzestać
inizia ad imparare
cease
zapewnienie
inizia ad imparare
assurance
rozprowadzać
inizia ad imparare
distribute
czytelny
inizia ad imparare
readable
dotyczy
inizia ad imparare
concerns
z wdzięcznością
inizia ad imparare
gratefully
podpisać
inizia ad imparare
sign
specyficzny
inizia ad imparare
specific
jest niezgodny
inizia ad imparare
is not compatible
sprecyzować
inizia ad imparare
specify
dostosować się do czegoś
inizia ad imparare
to adjust to sth
zadanie
inizia ad imparare
assignment
przydzielony, wyznaczyć
inizia ad imparare
assigned
przenieść się, przeprowadzić się
inizia ad imparare
move
towarzyszyć komuś
inizia ad imparare
to accompany sb
weryfikować
inizia ad imparare
verify
gospodarz
inizia ad imparare
host
zakaz
inizia ad imparare
ban
pytanie uzupełniające
inizia ad imparare
a follow up question
prawdziwy
inizia ad imparare
true, real
główny
inizia ad imparare
main
pospolity, wspólny
inizia ad imparare
common
może
inizia ad imparare
perhaps / maybe
raczej
inizia ad imparare
rather
wzajemny
inizia ad imparare
mutual
trema
inizia ad imparare
stage fright
tylko kilka
inizia ad imparare
only few
ostatni, trwać
inizia ad imparare
last
wkrótce
inizia ad imparare
soon
jeszcze / już
inizia ad imparare
yet
niezdefiniowany
inizia ad imparare
undefined
aspekty
inizia ad imparare
aspects
dyskutować
inizia ad imparare
discuss
niezrozumiałe
inizia ad imparare
nonunderstandable
jakiś / jakieś, niektóre
inizia ad imparare
some
początek
inizia ad imparare
the opening
oczywiście / w oczywisty sposób
inizia ad imparare
obviously
słownik
inizia ad imparare
dictionary
słowniczek
inizia ad imparare
glossary
regularnie
inizia ad imparare
regularly
szansa
inizia ad imparare
chance
decyzja
inizia ad imparare
decision
różnica
inizia ad imparare
difference
wklepac, wbic na klawiaturze
inizia ad imparare
key in
reagować, rozpatrzyć
inizia ad imparare
response
żądanie, prośba
inizia ad imparare
request
Podróżuję do pracy
inizia ad imparare
I travel to work
odpowiedni, dogodny, wygodny
inizia ad imparare
suitable
pasować
inizia ad imparare
suit
od tego czasu, odkąd
inizia ad imparare
every since
zgromadzić się
inizia ad imparare
gather together
zbierzcie się wokół stołu
inizia ad imparare
get around table
za pomocą
inizia ad imparare
by means of
obok mnie
inizia ad imparare
next to me
męczący
inizia ad imparare
tiring
całkiem cicho
inizia ad imparare
quite quietly
zachować się
inizia ad imparare
behave
istnieje wolny stół tam
inizia ad imparare
there is a free table over there
są dwie strony tego
inizia ad imparare
there are two sides to this
Nie ma czasu do stracenia
inizia ad imparare
there is no time to lose
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
inizia ad imparare
polite
We only hire polite people.
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
inizia ad imparare
responsible
I'm responsible for the key clients.
uczciwy
inizia ad imparare
honest
pewny siebie
inizia ad imparare
self-confident
towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
inizia ad imparare
sociable
I'm sociable, but it doesn't mean I want to party all the time.
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
inizia ad imparare
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
cierpliwy
inizia ad imparare
patient
pracowity
inizia ad imparare
hard-working
nie ma miejsca na zmiany
inizia ad imparare
there is no room for changes
dotyk
inizia ad imparare
touch
podzielić na
inizia ad imparare
to divide into
podzielić pomiędzy
inizia ad imparare
to divide beetwen
uparty
Osły potrafią być bardzo uparte.
inizia ad imparare
stubborn
Donkeys can be very stubborn.
poszukiwanie, przeszukiwać
inizia ad imparare
search
szukać
inizia ad imparare
search for
zaskoczony przez
inizia ad imparare
suprised by
zadziwiony
inizia ad imparare
amazed
siebie
inizia ad imparare
each other
w jedną stronę
inizia ad imparare
each way
skromny
Bądź skromny i pokorny.
inizia ad imparare
modest
Be modest and humble.
wizualizację, zobrazować
inizia ad imparare
to visualise
poprosił, zapytał
inizia ad imparare
asked
rysować
inizia ad imparare
draw
niezależny, samodzielny
inizia ad imparare
independent
obecnie
inizia ad imparare
at present
faktycznie
inizia ad imparare
actually
ostatecznie / w końcu
inizia ad imparare
eventually
Poznaję ich
inizia ad imparare
I'm getting to know them
gwarancja, gwarancja, gwarancja
inizia ad imparare
guaranty, guarantee, waranty
Warunki
inizia ad imparare
terms, conditions
sztywny, sztywne
inizia ad imparare
stiff
podczas / w trakcie
inizia ad imparare
while
w tygodniu
inizia ad imparare
during the week
ostatnio
inizia ad imparare
lately
w czasie / podczas
inizia ad imparare
during
traktowanie, obchodzenie się
inizia ad imparare
treatment of
spotkanie dotyczy
inizia ad imparare
the meetings concern
kiedy to minęło
inizia ad imparare
when has past
z własnej inicjatywy
inizia ad imparare
their own initiative
zaczęli się kłócić
inizia ad imparare
they started to quarrel
wysiłek
Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.
inizia ad imparare
effort
I've put a lot of effort into this.
zaczęli rozmowę
inizia ad imparare
they started conversation
zapytać o drogę
inizia ad imparare
ask for directions
zaprosić kogoś na randkę
Maciek zaprosił mnie wczoraj na randkę.
inizia ad imparare
ask somebody out
Maciek asked me out yesterday.
pytać o drogę
inizia ad imparare
ask the way
odnowić
inizia ad imparare
renew
emerytura
inizia ad imparare
pension
pensja
Osoba, która w końcu dostała pracę, była bardzo zadowolona. W końcu jej roczna pensja opiewa na 25 000 funtów.
inizia ad imparare
a salary
The person who eventually got the job was very happy. After all, he would receive an annual salary of £25,000.
co jest z wynagrodzeniem?
inizia ad imparare
whats about salary?
kwalifikacje
Jej kwalifikacje są dość słabe.
inizia ad imparare
qualifications
Her qualifications are rather weak.
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
inizia ad imparare
unemployed
Tom is currently unemployed.
pracodawca
inizia ad imparare
an employer
miejsce pracy
inizia ad imparare
a workplace
kandydat
Nazwiska kandydatów, którym się powiodło, ogłosimy za dwa tygodnie.
inizia ad imparare
a candidate
The names of successful candidates will be announced in two weeks' time.
rekrutacja
Rekrutacja na Uniwersytet zaczyna się w czerwcu.
inizia ad imparare
recruitment
University recruitment starts in June.
premia
inizia ad imparare
bonus
premia
inizia ad imparare
bonus
połączenie
Mam szybkie połączenie internetowe.
inizia ad imparare
connection
I have a fast Internet connection.
dochód
Nasze wydatki przekraczają przychód.
inizia ad imparare
income
Our expenses exceed income.
okoliczności
inizia ad imparare
circumstances
praca zespołowa
inizia ad imparare
teamwork
punkcik, drobina, pyłek
inizia ad imparare
speck
proszek, sypkie
inizia ad imparare
powder
zbankrutować
inizia ad imparare
to go to the wall
stały
To może być trwałe uszkodzenie.
inizia ad imparare
permanent
It can be a permanent damage.
muszla, skorupa
inizia ad imparare
shell
znosić
inizia ad imparare
put up with
wystawić np. coś na zewnątrz
inizia ad imparare
put
pracować na zmiany
inizia ad imparare
to work shifts
podatek
inizia ad imparare
tax
zarobek
Nowa kampania marketingowa zwiększyła zyski firmy o 25%.
inizia ad imparare
earnings
The new marketing campaign increased the company earnings by 25 percent.
ja nie miałam
inizia ad imparare
I didn't have
praca sezonowa
Wielu studentów jest zainteresowanych pracą sezonową.
inizia ad imparare
seasonal work
A lot of students are interested in seasonal work.
księgowy
inizia ad imparare
an accountant
wysoka ochrona
inizia ad imparare
high filtres
powyżej / nad / u góry
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
inizia ad imparare
above
Our office is above the hairdresser’s.
przewodnik
inizia ad imparare
a tour guide
plaża żwirowa
inizia ad imparare
pebble beach
monotonny
inizia ad imparare
monotonous
rzadki (o gatunku)
inizia ad imparare
rare
chudy, cienki, rzadki
inizia ad imparare
thin
ciasto
inizia ad imparare
dough
promenada
inizia ad imparare
promenade
horyzont
inizia ad imparare
horizon
zawód
inizia ad imparare
profession
pionowy
inizia ad imparare
verticale
środek wsi
inizia ad imparare
middle of village
wiele (niepoliczalne)
inizia ad imparare
much
wiele (policzalne)
inizia ad imparare
many
zatłoczone
inizia ad imparare
crowded
zarabiać
W tym miesiącu zarobiłem trochę dodatkowych pieniędzy.
inizia ad imparare
to earn
I've earned some extra money this month.
Nie mogłem się bardziej zgodzić
inizia ad imparare
I could't agree more
zdanie
inizia ad imparare
sentence
wspaniały
inizia ad imparare
excellent
wymówka, pretekst
inizia ad imparare
reproach
pełen wyrzutu
inizia ad imparare
reproachful
śledzić
inizia ad imparare
follow
trasa
inizia ad imparare
route
oddział
inizia ad imparare
branch
sprawa
Zbadam pańską sprawę.
inizia ad imparare
case
I will look into your case.
organizować
Oni mogą to zorganizować za niewielką opłatą.
inizia ad imparare
to organise (BrE), to organize (AmE)
They can arrange it for a small charge.
przestraszyć
inizia ad imparare
to scare
parking
inizia ad imparare
car park
korzeń
inizia ad imparare
root
kroki
inizia ad imparare
steps
mierzyć, miara
inizia ad imparare
measure
dziwny
Marek jest bardzo dziwny.
inizia ad imparare
strange
Mark is very strange.
poważny
Przestań być taki poważny i uśmiechnij się!
inizia ad imparare
serious
Stop being so serious and smile!
tulić, przytulać się do kogoś
inizia ad imparare
nestle
wietrzny
Na zewnątrz jest wietrznie.
inizia ad imparare
windy
It's windy outside.
Chciałbym, gdybym mógł, ale nie mogę
inizia ad imparare
I would if I could but I can't
podziwiać
Podziwiam jej styl.
inizia ad imparare
to admire
I admire her style.
zmartwiony
Martwię się o moją przyszłość.
inizia ad imparare
worried
I'm worried about my future.
przerażony
inizia ad imparare
horrified
zadowolony
inizia ad imparare
1. glad 2. pleased
zachwycony
inizia ad imparare
delighted
rozpoznać
inizia ad imparare
recognize
podekscytowany
Jesteśmy podekscytowani wyjazdem do Australii.
inizia ad imparare
excited
We're so excited about going to Australia.
Zostałem popchnięty
inizia ad imparare
I WAS pushed
Została wynagrodzona
inizia ad imparare
She WAS rewarded
Ona jest przesłuchiwana
inizia ad imparare
She is being interviewed
rozczarowany
W ogóle nie podobał mi się film i byłam rozczarowana.
inizia ad imparare
disappointed
I didn't like the film at all and felt really disappointed.
zirytowany
inizia ad imparare
1. annoyed 2. irritated
gadatliwy
inizia ad imparare
talkative
Nasi kandydaci są zawsze przesłuchiwani
inizia ad imparare
Our candidates are always interviewed
gabinet, studiować
inizia ad imparare
study
bujny
inizia ad imparare
vivid
Jestem pomysłowy
inizia ad imparare
I'm imaginative
na korytarzu
inizia ad imparare
in the hall
za mało
inizia ad imparare
too little
tam będzie zmiana pogody
inizia ad imparare
there is going to be a change in the weather
kilka informacji
inizia ad imparare
a few pieces of information
Kilka rad
inizia ad imparare
a few pieces of advice
nieoczekiwany
inizia ad imparare
unexpected
podróż
inizia ad imparare
voyage
wycieczka
inizia ad imparare
1. tour 2. trip
peron
inizia ad imparare
railway platform
jazda na rowerze
inizia ad imparare
cycling
objęcie nowego stanowiska
inizia ad imparare
taking a new position
Jestem pewien, że będę w porządku
inizia ad imparare
I'm sure I will be fine
kasa biletowa
Udało nam się kupić bilety w kasie tuż przed pokazem.
inizia ad imparare
ticket office
We managed to buy the tickets at the ticket office just before the show.
Mam nadzieję, że się mylę.
inizia ad imparare
I hope I'm wrong.
Oczekuję zwrotu
inizia ad imparare
I expect a reimburse
Obiecuję, że już nigdy cię nie zawiodę.
inizia ad imparare
I promise I'll never let you down again.
Jest to związane ze zmianą
inizia ad imparare
It's connected with changing
uzupełniać, kompletować
inizia ad imparare
complete
wymagać
inizia ad imparare
require
skarżyć się
inizia ad imparare
complain
zawierać
Czy ta sałatka zawiera cebulę?
inizia ad imparare
to contain
Does this salad contain onions?
wymagania (w stosunku do kandydata)
inizia ad imparare
requirements
umieścić kogoś
inizia ad imparare
to place sb
co będziesz robił o 12:00?
inizia ad imparare
what will you be doing at 12:00?
duża litera
inizia ad imparare
capital letter
pomimo czegoś
inizia ad imparare
in spite of
dochód
Nasze wydatki przekraczają przychód.
inizia ad imparare
income
Our expenses exceed income.
na przedmieściach
inizia ad imparare
in the suburbs
w drzwiach, wewnątrz
inizia ad imparare
in door
cały
Zjadłeś całą pizze?
inizia ad imparare
whole
Did you eat the whole pizza?
na wolnym powietrzu, na zewnątrz
inizia ad imparare
outdoor
zwolnić
inizia ad imparare
sack
sieć
Internet to największa sieć komputerowa na świecie.
inizia ad imparare
a network
Internet is the biggest computer network in the world.
większość
inizia ad imparare
a majority
zwolnić
inizia ad imparare
fire
okres
Ceny prawie wszystkich materiałów wzrosły gwałtownie w bardzo krótkim okresie czasu.
inizia ad imparare
period
The prices of almost all materials shot up over a very short period of time.
zajęcie, działalność
inizia ad imparare
activity
Na koniec dnia
inizia ad imparare
at the end of the day
źródło
Chleb jest dobrym źródłem błonnika.
inizia ad imparare
source
Bread is a good source of fibre.
co ty kombinujesz?
inizia ad imparare
what are you up to?
zidentyfikować
inizia ad imparare
identify
co myślisz o
inizia ad imparare
what are you thinking of
oddychać
Wypuśćcie mnie, nie mogę oddychać!
inizia ad imparare
to breathe
Let me out, I can hardly breathe!
spotkanie, zebranie
inizia ad imparare
appointment
co to znaczy?
inizia ad imparare
what does it mean?
w ciągu
Będę tam w ciągu pół godziny.
inizia ad imparare
within
I'll be there within half an hour.
ignorować
Jeśli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować ten mail.
inizia ad imparare
to disregard
If you have already sent your payment, please disregard this e-mail.
przejść do
inizia ad imparare
go into
ostatecznie
inizia ad imparare
after all
on by otrzymał
inizia ad imparare
he would receive
ogłosić
inizia ad imparare
announce
szkoda / krzywda
inizia ad imparare
damage
przekraczać
inizia ad imparare
exceed
próba
inizia ad imparare
attempt
obowiązek
inizia ad imparare
duty
wybitny, znakomity
inizia ad imparare
outstanding
zidentyfikowane
inizia ad imparare
identified
Trudno mi w to uwierzyć
inizia ad imparare
I can hardly believe it
urządzenie
inizia ad imparare
device
Brak miejsca w urządzeniu
inizia ad imparare
no space left on device
zatrudniać
inizia ad imparare
hire
Zakładamy, przypuszczamy
inizia ad imparare
assume
otaczać
inizia ad imparare
surround
spojrzeć, zbadać
inizia ad imparare
look into
Jak Ci mija dzień?
inizia ad imparare
how's your day going?
sztuczny
Sztuczne barwniki i aromaty są w wielu napojach i są bardzo szkodliwe.
inizia ad imparare
artificial
Artificial colours and flavours are in many drinks and they are very bad for you.
Pułapki
inizia ad imparare
traps
praca jest wyzwaniem
inizia ad imparare
the work is challenging
tempo
inizia ad imparare
pace
radosny, pomyślny
inizia ad imparare
exhilarating
wykonać, przeprowadzić
inizia ad imparare
accomplish
związane z
inizia ad imparare
related to
przypominać
inizia ad imparare
to look like
wycofać
inizia ad imparare
retract
wygasać
Gwarancja wygasa w grudniu.
inizia ad imparare
expire
The guarantee expires in December.
zmiana, przesunięcie
inizia ad imparare
shift
wycofane, zamknięty w sobie
inizia ad imparare
withdrawn
Chce, żebyś do niej oddzwonił
inizia ad imparare
I want you to call her back
podnieść
Czy możesz podnieść swoje zabawki z podłogi?
inizia ad imparare
to pick sb/sth up
Could you pick up your toys from the floor?
rozwiązać
Nie dało się rozwiązać węzła, więc musieliśmy użyć nożyczek.
inizia ad imparare
to untie
We couldn't untie the knot, so we had to use scissors.
ciśnienie, presja
inizia ad imparare
pressure
wykonać, przeprowadzić
inizia ad imparare
execute
społeczeństwa, towarzystwa
inizia ad imparare
societies
zapewniać
inizia ad imparare
provide
wykonać
inizia ad imparare
perform

Devi essere accedere per pubblicare un commento.