kolos 2 skrot

 0    55 schede    kazmierczak98jagoda
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
niskie podatki
inizia ad imparare
low taxes
niskie stopy procentowe
inizia ad imparare
low interest rates
stabilna gospodarka
inizia ad imparare
stable economy
wysokie bezrobocie
inizia ad imparare
high unemployment
silna waluta
inizia ad imparare
strong currency
dotacje rządowe
inizia ad imparare
government grants
oprocentowanie
inizia ad imparare
interes rate
kurs wymiany
inizia ad imparare
exchange rate
inflacja
inizia ad imparare
inflation rate
siła robocza
inizia ad imparare
workforce, labour force
zachęty podatkowe
inizia ad imparare
Tax incentives
biurokracja rządowa
inizia ad imparare
government bureaucracy
pkb
inizia ad imparare
gdp (gross domestic product)
stopa bezrobocia
inizia ad imparare
unemployment rate
zagraniczna inwestycja
inizia ad imparare
foreign investment
równowaga handlu
inizia ad imparare
balance of trade
całkowita wartość towarów i uslug
inizia ad imparare
total value of goods and services
ogólny wzrost cen
inizia ad imparare
general increase in prices
koszt pozyczenia pieniedzy
inizia ad imparare
the cost of borrowing money
odicjalne zasady przepisy dokumenty
inizia ad imparare
official rules, regulation, paperwork
polityka pieniężna
inizia ad imparare
monetary policy
atrakcyjne możliwości inwestycyjne
inizia ad imparare
attractive investment opportunities
obrót handlowy
inizia ad imparare
turnover
dobranie odpowiedniego zespołu
inizia ad imparare
getting the right team
znając swoje mocne i słabe strony
inizia ad imparare
knowing your strengths and weaknesses
ksiegowa
inizia ad imparare
Accounting
wrażenia klienta
inizia ad imparare
customer experience
wrażdenia z produktu
inizia ad imparare
product experience
zdobyć niezbędne umiejętności i doświadczenia
inizia ad imparare
gain the necessary skills and experience
przedsiębiorca
inizia ad imparare
entrepreneur
przepływ gotówki
inizia ad imparare
cash flow
rozwój ekonomiczny
inizia ad imparare
economic growth
obniżka stóp procentowych
inizia ad imparare
interest rate reduction
bilans
inizia ad imparare
balance sheet
aktywa obrotowe
inizia ad imparare
current assets
środki trwałe
inizia ad imparare
fixed assets
papiery wartościowe
inizia ad imparare
securities
udziałowiec
inizia ad imparare
stockholder
wierzyciel
inizia ad imparare
creditor
saldo
inizia ad imparare
a balance
majątek
inizia ad imparare
assets
zobowiązanie
inizia ad imparare
commitment
pożyczki
inizia ad imparare
loans
udzielić kredyt
inizia ad imparare
grant credit
kapitał zakładowy
inizia ad imparare
share capital
akcje
inizia ad imparare
shares
aktywa netto
inizia ad imparare
net assets
sprawozdanie finansowe
inizia ad imparare
financial statement
rachunek zysków i strat
inizia ad imparare
profit-and-loss account
dochód firmy
inizia ad imparare
revenue of the company
aktywa trwałe
inizia ad imparare
non-current assets
inwestycje długoterminowe
inizia ad imparare
long-term investments
dłużnicy
inizia ad imparare
debtors
dług
inizia ad imparare
debt
zobowiązania
inizia ad imparare
liabilities/ obligations

Devi essere accedere per pubblicare un commento.