Łacina lista A UAM/ prawo nst

 0    39 schede    maciejso
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne(sprawiedliwe)
inizia ad imparare
Ius est ars boni et aequi
prawo (ustawa) nie działa wstecz
inizia ad imparare
Lex retro non agit
Rzecz osądzona
inizia ad imparare
Res iudicata
Umów należy dotrzymywać
inizia ad imparare
Pacta sunt servanda
Ciężar dowodu
inizia ad imparare
Onus probandi
Potrącenie
inizia ad imparare
Compensatio
Dziecko poczęte, lecz jeszcze nienarodzone
inizia ad imparare
Nasciturus
Wychodząc z przeciwnego założenia
inizia ad imparare
A contrario
Wyjątek "potwierdza" regułę.
inizia ad imparare
Exceptio probat regulam
przedmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej
inizia ad imparare
Essentialia negotii
Regulacja (ustawa) szczegółowa uchyla/znosi regulację (ustawę) ogólną.
inizia ad imparare
Lex specialis derogat legi generali
Ustawa późniejsza uchyla (znosi) ustawę wcześniejszą
inizia ad imparare
Lex posterior derogat legi priori.
Sąd zna prawo
inizia ad imparare
Iura novit curia
Daj mi fakty, a dam ci prawo (=sąd zna prawo)
inizia ad imparare
Da mihi factum dabo tibi ius
Niech będzie wysłuchana i druga strona
inizia ad imparare
Audiatur et altera pars
Ciężar dowodu spoczywa na powodzie
inizia ad imparare
Actor incumbit onus probandi
Pozwany w zakresie zarzutu staje się powodem
inizia ad imparare
Reus in excipiendo fit actor
Rzecz osądzona - nie orzeka się o niej ponownie
inizia ad imparare
Res iudicata est, ne bis in idem
Powód podąża za sądem pozwanego
inizia ad imparare
Actor sequitur forum rei
Norma bezwzględnie wiążąca
inizia ad imparare
Ius cogens
Norma względnie wiążąca
inizia ad imparare
Ius dispositivum
Pod rygorem nieważności
inizia ad imparare
Ad solemnitatem
Zobowiązanie do świadczenia niemożliwego nie wiąże (jest nieważne)
inizia ad imparare
Impossibilitum nulla obligatio est
Od (samego) początku
inizia ad imparare
Ex tunc
Od danego momentu
inizia ad imparare
Ex nunc
Rzekomy pełnomocnik
inizia ad imparare
Falsus procurator
Dosłownie: "tak jak się rzeczy mają" / umowa wiąże w danym kształcie, o ile nie nastąpi nadzwyczajna zmiana stosunków
inizia ad imparare
(Klauzula) rebus sic stantibus
Nadmierne pokrzywdzenie (nadmierne odstępstwo od ekwiwalentości świadczeń w umowie wzajemnej)
inizia ad imparare
Laesio enormis
Szkoda
inizia ad imparare
Damnum
Szkoda (strata) rzeczywista
inizia ad imparare
Damnum emergens
Utracone korzyści
inizia ad imparare
Lucrum cessans
Warunek konieczny
inizia ad imparare
sine qua non
z deliktu (odpowiedzialność deliktowa)
inizia ad imparare
ex delicto
z kontraktu (odpowiedzialność kontraktowa)
inizia ad imparare
ex contractu
jakby z deliktu (odpowiedzialność quasi deliktowa)
inizia ad imparare
quasi ex delicto
jakby z kontraktu (odpowiedzialność quasi kontraktowa)
inizia ad imparare
quasi ex contractu
wina
inizia ad imparare
culpa
odpowiedzialność przedkontraktowa (=wina w kontraktowaniu)
inizia ad imparare
culpa in contrahendo
wina w nadzorze
inizia ad imparare
culpa in eligendo

Devi essere accedere per pubblicare un commento.