Łacina lista B UAM/ prawo nst

 0    27 schede    martynawewior
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat.
inizia ad imparare
Ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, nie na tym kto zaprzecza.
Res iudicata pro veritate accipitur
inizia ad imparare
Rzecz osądzona traktowana jest jako prawdziwa.
Ius civile vigilantibus scriptum est
inizia ad imparare
Prawo cywilne pisane jest dla osób starannych
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
inizia ad imparare
Dziecko poczęte traktuje się jako już narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyść.
Error communis facit ius.
inizia ad imparare
Powszechny błąd kreuje prawo (=powszechny błąd - w szczególnych przypadkach - może kreować prawo)
Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat.
inizia ad imparare
Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.
Regula est quae rem, quae est breviter enarrat.
inizia ad imparare
Reguła jest tym, co krótko opisuje nam istniejący stan rzeczy.
In contractibus tacite insunt, quae sunt moris et consuetudinis.
inizia ad imparare
W umowach w sposób milczący zawarte jest to, co odpowiada zwyczajom i obyczajom.
Nemo iudex idoneus in propria causa
inizia ad imparare
Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.
Iudex inhabilis
inizia ad imparare
Sędzia wyłączony ze sprawy z mocy ustawy (np. ze względu na pokrewieństwo)
Iudex suspectus
inizia ad imparare
Sędzia wyłączany z uwagi na możliwość wystąpienia braku bezstronności.
Reformatio in peius iudici appellato non licet
inizia ad imparare
Apelacja wniesiona jedynie przez skarżącego nie może mu szkodzić.
Forum rei sitae
inizia ad imparare
Sąd właściwy według miejsca położenia przedmiotu sporu.
Lex rei sitae
inizia ad imparare
Prawo właściwe według miejsca położenia rzeczy
Prorogatio fori
inizia ad imparare
Sąd właściwy, wybrany w drodze porozumienia stron (tzw. umowa propogacyjna).
Lex fori
inizia ad imparare
Prawo właściwe według miejsca organu orzekającego (sądu).
Compensatio est debiti et crediti inter se contributio
inizia ad imparare
Potrącenie jest wzajemnym zaliczeniem długu i wierzytelności.
Ne eat iudex ultra petita partium
inizia ad imparare
Sędziemu nie wolno wychodzić ponad żądanie.
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest.
inizia ad imparare
Prywatne umowy nie mogą zmieniać prawa publicznego.
Utile per inutile non vitiatur.
inizia ad imparare
= to, co użyteczne nie doznaje uszczerbku ze strony tego, co nieużyteczne (w odniesieniu do prawa umów - częściowa wadliwość umowy nie pociąga za sobą wadliwości całej umowy).
In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt
inizia ad imparare
W umowach bardziej uwzględnia się zamiar stron, niż dosłowne brzmienie.
In dubio contra proferentem.
inizia ad imparare
W razie wątpliwości (interpretuj) przeciwko temu, kto przygotowywał umowę.
Ultra vires.
inizia ad imparare
Poza zakresem (z prekroczeniem) kompetencji.
Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere.
inizia ad imparare
Co od początku jest wadliwe, przez (sam) upływ nie może być uzdrowione.
Negotium claudicans
inizia ad imparare
Tzw. czynność prawna "kulejąca" (czynność, której ważność pozostaje "w zawieszeniu")
In integrum restitutio
inizia ad imparare
Przywrócenie do stanu poprzedniego.
Negotiorum gestio
inizia ad imparare
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.