Lekcja 2021-09-20

 0    70 schede    zruta
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
according to
According to the rules it is strictly forbidden.
inizia ad imparare
zgodnie z
Zgodnie z zasadami to jest surowo zakazane.
amazed
She was amazed that he never heard about this band.
inizia ad imparare
zadziwiony
Ona była zdumiona, że on nigdy nie słyszał o tym zespole.
announcement
Quiet please. I have an announcement.
inizia ad imparare
ogłoszenie
Proszę o ciszę. Mam ogłoszenie.
apologize to / for
I apologize for keeping you waiting so long in the cold.
inizia ad imparare
przeproszać za
Przepraszam, że tak długo kazałem wam czekać na chłodzie.
apparently
Apparently, the rest of the world is about to find out.
inizia ad imparare
widocznie / najwyraźniej
Najwyraźniej reszta świata wkrótce się o tym dowie.
appear
He appeared out of nowhere.
inizia ad imparare
zjawić się
On pojawił się znikąd.
approve of
I don't approve of aggression.
inizia ad imparare
aprobować coś, zgadzać się na coś
Nie pochwalam agresji.
assume
We may assume that he will cooperate with us.
inizia ad imparare
przyjąć
Możemy założyć, że on będzie z nami współpracował.
astonished
inizia ad imparare
zdumiony
average
The average cost of a two bedroom house has risen by a third.
inizia ad imparare
średnia
Przeciętny koszt domu z dwiema sypialniami wzrósł o jedną trzecią.
avoid
In order to avoid any misunderstanding we have to communicate.
inizia ad imparare
uniknąć
Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień musimy się porozumiewać.
basically
Basically, this phone is useless.
inizia ad imparare
w zasadzie, zasadniczo
W zasadzie ten telefon jest bezużyteczny.
cause
What was the cause of the accident?
inizia ad imparare
przyczyna / powód
Co było przyczyną wypadku?
claim
He claimed he wasn't there last night.
inizia ad imparare
twierdzić, utrzymywać
On utrzymywał, że nie było go tam zeszłej nocy.
confident
Jack is confident and intelligent.
inizia ad imparare
pewny siebie
Jack jest pewny siebie i inteligentny.
confused
inizia ad imparare
zmieszany
consolation
inizia ad imparare
pocieszenie
convenient
Is this date convenient for you?
inizia ad imparare
dogodny
Czy ta data jest odpowiednia dla ciebie?
convince
She convinced me to go on a vegetarian diet.
inizia ad imparare
przekonać
Ona przekonała mnie, abym przeszedł na dietę wegetariańską.
damage
The ship sustained a significant damage to the hull, which needs a bigger repair.
inizia ad imparare
szkoda / krzywda
Statek doznał znacznego uszkodzenia kadłuba, co wymaga większej naprawy.
deal with
inizia ad imparare
radzić sobie z
definitely
I definitely need a holiday.
inizia ad imparare
zdecydowanie, na pewno
Zdecydowanie potrzebuję wakacji.
delight
inizia ad imparare
rozkosz
destroy
inizia ad imparare
zniszczyć
develop
inizia ad imparare
rozwijać
discriminate between
inizia ad imparare
rozróżniać między
do harm to
inizia ad imparare
wyrządzić krzywdę
effort
Learning a language requires a lot of effort.
inizia ad imparare
wysiłek
Nauka języka wymaga dużo wysiłku.
exaggerate
She definitely exaggerates her make-up.
inizia ad imparare
przesadzać, popadać w przesadę, wyolbrzymiać, przejaskrawiać, przekoloryzować
Ona zdecydowanie przesadza ze swoim makijażem.
facilitate
We facilitated our studies to the society.
inizia ad imparare
udostępniać / ułatwiać, umożliwiać
Udostępniliśmy nasze badania społeczeństwu.
faulty
inizia ad imparare
wadliwy
forecast
inizia ad imparare
prognoza
generation gap
What does the generation gap mean to you personally?
inizia ad imparare
różnica pokoleń
Jakie znaczenie ma dla ciebie różnica pokoleń?
gradually
The change should be made gradually.
inizia ad imparare
stopniowo
Zmiana powinna się dokonać stopniowo.
guilty
He was found guilty of the crime.
inizia ad imparare
winny
Uznano go za winnego zbrodni.
ideally
inizia ad imparare
idealnie
inflate
We bought a mini pool and we have to inflate it.
inizia ad imparare
nadmuchiwać
Kupiliśmy mały basen i musimy go nadmuchać.
injury
He sustained severe injuries while trying to untangle a fishing net from the propeller.
inizia ad imparare
uszkodzenie / kontuzja
Odniósł poważne obrażenia, próbując rozplątać śrubę z sieci rybackiej.
insult
He insulted me and my family!
inizia ad imparare
znieważać, obrażać
On znieważył mnie i moją rodzinę!
intend
inizia ad imparare
zamierzać
mention
Don't mention it.
inizia ad imparare
wspominać
Nie wspominaj o tym.
occur
This problem may occur anytime.
inizia ad imparare
zdarzyć się
Ten problem może się zdarzyć w każdej chwili.
out of date
inizia ad imparare
przeterminowany
overcome
inizia ad imparare
przezwyciężać
particular
inizia ad imparare
szczególny
previous
His previous book was much better than this one.
inizia ad imparare
poprzedni
Jego wcześniejsza książka była znacznie lepsza od tej.
realize
I realized I had left my keys inside.
inizia ad imparare
uświadamiać sobie (coś), zdawać sobie sprawę (z czegoś)
Zdałem sobie sprawę, że zostawiłem klucze w środku.
recent
The recent events have changed my life.
inizia ad imparare
niedawny
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
refer to
inizia ad imparare
odnosić się do
related to
inizia ad imparare
związany z
reluctant
Doris seemed reluctant to join the discussion.
inizia ad imparare
niechętny, oporny, nieochoczy, nieskory
Doris wydawała się niechętna, żeby przyłączyć się do dyskusji.
remind
inizia ad imparare
przypominać
remove
inizia ad imparare
usunąć
request
We'll send you the information upon your written request.
inizia ad imparare
żądanie
Wyślemy informacje na żądanie złożone na piśmie.
reusable
It is reusable and designed to last for up to 10 years.
inizia ad imparare
wielokrotnego użytku
To jest rzecz wielokrotnego użytku i jest zaprojektowana aby wytrzymała 10 lat.
reveal
Last month revealed all our weak points.
inizia ad imparare
odsłonić
Zeszły miesiąc odsłonił nasze słabe strony.
revenge
It is not a matter of revenge, but justice must be done.
inizia ad imparare
zemsta, rewanż
Nie chodzi tu o zemstę, ale o konieczność wymierzenia sprawiedliwości.
self-defence
A self-defence course will boost your confidence.
inizia ad imparare
samoobrona
Kurs samoobrony podniesie twoją pewność siebie.
shortage
There is a shortage of vaccinations in Africa.
inizia ad imparare
brak
W Afryce jest deficyt szczepionek.
smuggle
If you smuggle goods, it is illegal.
inizia ad imparare
przemycać
Jeśli przemycasz towary, jest to nielegalne.
soar
Sometimes I wish I could fly and soar up in the sky with the birds.
inizia ad imparare
wznosić się do góry
Czasem chciałbym móc latać i wznieść się w powietrze razem z ptakami.
social
Mary is a very social person.
inizia ad imparare
społeczny / towarzyski (lubiący spotykać ludzi)
Mary jest bardzo towarzyską osobą.
survey
The survey was carried out in January.
inizia ad imparare
badanie, ankieta
Badanie zostało przeprowadzone w styczniu.
survive
It's hard to survive alone in the wild.
inizia ad imparare
przetrwać
Trudno jest samemu przetrwać w dziczy.
take advantage of
We ought to take advantage of the opportunity.
inizia ad imparare
skorzystać z czegoś, wykorzystać coś (np. sytuację)
Powinniśmy skorzystać z okazji.
take into account
inizia ad imparare
wziąć pod uwagę
target
The pilot shot down the target.
inizia ad imparare
cel
Pilot zestrzelił swój cel.
victim
inizia ad imparare
ofiara
warm spell
inizia ad imparare
ciepłe zaklęcie
worst-case scenario
inizia ad imparare
Najgorszy scenariusz

Devi essere accedere per pubblicare un commento.