Let them learn

 0    21 schede    przemyslawkrolpk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
1. zrezygnować 2. złomować
Rząd Kenii zrezygnował z całego roku, pozostawiając swoje dzieci bezczynne do stycznia.
inizia ad imparare
to scrapp
Kenya’s government has scrapped the whole year, leaving its children idle until January.
1. ułamek 2. odrobinę
Republika Południowej Afryki ponownie otworzyła kasyna, ale tylko ułamek sal lekcyjnych.
inizia ad imparare
fraction
Africa has reopened casinos, but only a fraction of classrooms.
przeważać kogoś coś
Ale jak już wcześniej argumentowaliśmy, korzyści z ponownego otwarcia szkół zwykle przewyższają koszty.
inizia ad imparare
outweigh
But as we have argued before, the benefits of reopening schools usually outweigh the costs
przeciwciała
Nowe badanie z udziałem 1500 nastoletnich uczniów i 500 nauczycieli, którzy w maju wrócili do szkoły w Niemczech, wykazało, że tylko 0,6% miało przeciwciała przeciwko wirusowi, mniej niż połowę krajowego wskaźnika stwierdzonego w innych badaniach.
inizia ad imparare
antibodies
A new study of 1,500 teenage pupils and 500 teachers who had gone back to school in Germany in May found that only 0.6% had antibodies to the virus, less than half the national rate found in other studies.
mają trudność
Rodzice, którzy nie mają gdzie zostawić swoich dzieci, mają trudności z powrotem do pracy.
inizia ad imparare
to struggle
Parents who have nowhere to drop their children struggle to return to work.
znosić większy ciężar
Matki ponoszą większy ciężar, przez co cierpią z powodu większych niepowodzeń zawodowych.
inizia ad imparare
to bear the heavier burden
Mothers bear the heavier burden, and so suffer a bigger career setback.
komplikacja, pogorszenie, problem
Matki ponoszą większy ciężar, przez co cierpią z powodu większych niepowodzeń zawodowych.
inizia ad imparare
setback
Mothers bear the heavier burden, and so suffer a bigger career setback.
1. nadużycie 2. przemoc
Dzieci nieuczęszczające do szkoły są bardziej narażone na przemoc, niedożywienie i zły stan zdrowia psychicznego.
inizia ad imparare
abuse
Children out of school are more likely to suffer abuse, malnutrition and poor mental health.
niedożywienie
Dzieci nieuczęszczające do szkoły są bardziej narażone na przemoc, niedożywienie i zły stan zdrowia psychicznego.
inizia ad imparare
malnutrition
Children out of school are more likely to suffer abuse, malnutrition and poor mental health.
trudna sytuacja
W niektórych częściach Afryki i Azji Południowej rodziny znajdują się w tak trudnej sytuacji, że wielu rodziców namawia swoje dzieci do rezygnacji ze studiów i podjęcia pracy lub zawarcia małżeństwa
inizia ad imparare
dire straits
In parts of Africa and South Asia, families are in such dire straits that many parents are urging their children to give up their studies and start work or get married
fatalny
Im dłużej szkoła jest zamknięta, tym więcej osób obieże tą fatalną drogę.
inizia ad imparare
woeful
The longer school is shut, the more will make this woeful choice.
droga wyjścia z
Edukacja to najpewniejsza droga wyjścia z ubóstwa
inizia ad imparare
path out of
Education is the surest path out of poverty.
pozbawiać czegoś
Pozbawienie go dzieci skazuje je na biedniejsze, krótsze i mniej satysfakcjonujące życie.
inizia ad imparare
to deprive of something
Depriving children of it will doom them to poorer, shorter, less fulfilling lives.
stronniczy wybór
Nie powinno to być kwestią stronniczą, jak niestety stało się w Ameryce, gdzie niektórzy uważają, że to zły pomysł tylko dlatego, że proponuje to prezydent Donald Trump
inizia ad imparare
partisan issue
This should not be a partisan issue, as it has sadly become in America, where some people assume it is a bad idea simply because President Donald Trump proposes it.
1. trzeźwy (nie pijany) 2. poważny, stateczny
Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom wykorzystały je, aby opracować trzeźwe wytyczne, które obejmują takie środki, jak oddzielenie ławek na sześć stóp.
inizia ad imparare
sober
The Centres for Disease Control and Prevention has used these to draw up sober guidelines, which include measures such as separating desks by six feet.
rozpowszechniony, powszechny
Nie jest znane doświadczenie ponownego otwierania szkół w miejscach, w których wirus był tak rozpowszechniony, jak obecnie w Arizonie, Florydzie czy Teksasie.
inizia ad imparare
prevalent
There is no known experience of schools reopening in places where the virus was as prevalent as it is now in Arizona, Florida or Texas.
1. wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, dać se/ sobie z czymś spokój
I podobnie jak w Europie, szkoły mogą się bardziej otwierać w miarę zanikania COVID-19.
inizia ad imparare
to recede
And, as in Europe, schools can open up more as covid-19 recedes.
1. ostrożny 2. staranny 3. rozsądny
Dlatego rozsądnym sposobem postępowania dla rządów krajów biednych jest odważne działanie.
inizia ad imparare
prudent
The prudent course for poor-country governments is therefore to act boldly.
odważnie
Dlatego rozsądnym sposobem postępowania dla rządów krajów biednych jest odważne działanie.
inizia ad imparare
boldly
The prudent course for poor-country governments is therefore to act boldly.
środek do dezynfekcji dłoni
Oprócz miliardów butelek środka do dezynfekcji rąk będzie to wymagało starannej organizacji, elastycznych harmonogramów i pomocy osobom, które zostały w tyle, aby nadrobić zaległości.
inizia ad imparare
hand sanitizer
Besides billions of bottles of hand sanitiser, it will require careful organisation, flexible schedules and assistance for those who have fallen behind to catch up.
skazać na
Pozbawienie go dzieci skazuje je na biedniejsze, krótsze i mniej satysfakcjonujące życie.
inizia ad imparare
to doom to
Depriving children of it will doom them to poorer, shorter, less fulfilling lives.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.