L'ETAT ET LA SOCIETE - fiszki!!!

 0    136 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dojść do porozumienia
inizia ad imparare
aboutir à un accord
przyspieszyć wzrost gospodarczy
inizia ad imparare
accélérer la croissance
przyznać immunitet
inizia ad imparare
accorder l'immunité
przyjąć ustawę
inizia ad imparare
adopter une loi
ogłosić zwycięstwo/przegraną kandydata
inizia ad imparare
annoncer la victoire / la defaite d'un candidat
należeć do jakiejś partii
inizia ad imparare
appartenir à un parti
należeć do związku zawodowego
inizia ad imparare
appartenir à un syndicat
złapać kogoś na gorącym uczynku
inizia ad imparare
arreter qqn en flagrant delit
zapewnić wykonalność prawa
inizia ad imparare
assurer l'execution des lois
przyznać tekę (ministerialną)
inizia ad imparare
attribuer un portefeuille a qqn
mieć do czynienia z wymiarem sprawiedliwości
inizia ad imparare
avoir affaire avec la justice
korzystać z zasiłku
inizia ad imparare
bénéficier d'une allocation
zmniejszyć deficyt budżetowy
inizia ad imparare
combler le déficit du budget
popełnić zbrodnię
inizia ad imparare
commettre un crime
zawrzeć z kimś sojusz
inizia ad imparare
conclure une alliance avec quelqu'un
skazać kogoś na karę dożywocia
inizia ad imparare
condamner quelqu'un à la reclusion criminelle à perpétuité
skazać kogoś na X lat więzienia
inizia ad imparare
condamner quelqu'un à X ans de prison
powierzyć komuś władzę
inizia ad imparare
conferer des pouvoirs à qqn
przekazać pełnię władzy Prezydentowi (w stanie nadzwyczajnym)
inizia ad imparare
conferer les pleins pouvoirs au président (en cas de crise)
notować akcje na giełdzie
inizia ad imparare
coter des valeurs en Bourse
wydać nakaz aresztowania
inizia ad imparare
décerner un mandat d'arrêt
zdecydować o interwencji zbrojnej
inizia ad imparare
décider d'une intervention militaire
wypowiedzieć wojnę
inizia ad imparare
déclarer la guerre
ogłosić zawieszenie broni
inizia ad imparare
déclarer un cessez-le-feu
znaleźć poszlakę (na miejscu zbrodni)
inizia ad imparare
découvrir un indice (sur le lieu du crime)
bronić praw obywateli
inizia ad imparare
défendre les interets des citoyens
obradować nad propozycjami ustaw
inizia ad imparare
délibérer sur les propositions de lois
ujawnić spisek
inizia ad imparare
dénoncer un complot
złożyć sprawozdanie
inizia ad imparare
déposer le bilan
sprawować władzę
inizia ad imparare
détenir de pouvoir
zdefraudować fundusze
inizia ad imparare
détourner des fonds
kierować pracą Rady Ministrów
inizia ad imparare
diriger le conseil des ministres
dysponować szerokim zakresem władzy
inizia ad imparare
disposer de pouvoirs etendus
złożyć dymisję
inizia ad imparare
donner sa démission
skrócić kadencję (mandat)
inizia ad imparare
ecourter un mandat
wykonać operacje/transakcje giełdowe
inizia ad imparare
effectuer des transactions boursières
dokonać prywatyzacji
inizia ad imparare
effectuer une privatisation
sporządzić portret pamięciowy
inizia ad imparare
élaborer un portrait-robot
wybrać prezydenta Republiki
inizia ad imparare
élire le président de la République
wypowiedzieć przychylne / nieprzychylne zdanie
inizia ad imparare
prononcer une jugement favorable / défavorable
zahamować wzrost gospodarczy
inizia ad imparare
entraver la croissance
wejść w konflikt zbrojny z jakimś krajem
inizia ad imparare
entrer en conflit armé avec un pays
najechać na jakiś kraj
inizia ad imparare
envahir un pays
sporządzić protokół
inizia ad imparare
établir un proces verbal
zostać wybranym na pięcioletnią kadencję
inizia ad imparare
être élu pour un mandat de cinq ans
być w spadku
inizia ad imparare
être en baisse
być w stanie wojny
inizia ad imparare
être en guerre
być w zwyżce
inizia ad imparare
être en hausse
zostać przesłuchanym przez policję
inizia ad imparare
être interrogé par la police
być poszukiwanym przez policję
inizia ad imparare
être recherché par la police
zostać ofiarą napadu, kradzieży
inizia ad imparare
être une victime d-une agression, d'un vol
wykonać misję
inizia ad imparare
accomplir une mission
sprawować funkcję (polityczną, społeczną)
inizia ad imparare
exercer un mandat
sprawować władzę wykonawczą, ustawodawczą, sądowniczą
inizia ad imparare
exercer le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire
wywrzeć wpływ no kogoś, na coś
inizia ad imparare
exercer l'influence de quelqu'un sur quelque chose
strajkować
inizia ad imparare
faire la grève
ustanowić/rozwiązać prawo
inizia ad imparare
faire/défaire une loi
mieć dochody
inizia ad imparare
faire des benefices
zastosować szantaż
inizia ad imparare
faire du chantage
zmierzyć się z trudną sytuacją
inizia ad imparare
faire face à une situation difficile
przeprowadzić kampanię wyborczą
inizia ad imparare
faire une campagne électorale
wygłosić przemowę
inizia ad imparare
faire un discours
utworzyć rząd
inizia ad imparare
former un gouvernement
knuć spisek
inizia ad imparare
former un complot
wygrać/przegrać wojnę
inizia ad imparare
gagner / perdre la guerre
odzyskać niepodległość
inizia ad imparare
gagner son indépendance
wygrać wybory (prezydenckie, parlamentarne)
inizia ad imparare
gagner les élections (présidentielles, parlementaires)
zagwarantować wykonalność prawa
inizia ad imparare
garantir l'execution des lois
kierować firmą
inizia ad imparare
gérer une entreprise
zagwarantować niezależność prasy/sądów
inizia ad imparare
garantir l'indépendance de la presse / de la justice
rządzić krajem
inizia ad imparare
gouverner le pays
rozpoznać winnego
inizia ad imparare
identifier le coupable
ulokować się na rynku
inizia ad imparare
s'implanter sur le marché
wcielić do armii
inizia ad imparare
incorporer dans l'armée
wpoić komuś ideologię
inizia ad imparare
inculquer une idéologie
zakazać palenia w miejscach publicznych
inizia ad imparare
interdire de fumer dans les lieux publics
zrzucić bomby na jakieś miasto
inizia ad imparare
jeter des bombes sur une ville
wystosować apel
inizia ad imparare
lancer un appel
przeczytać sondaże opinii publicznej
inizia ad imparare
lire des sondages d'opinion
walczyć z terroryzmem
inizia ad imparare
lutter contre le terrorisme
walczyć o poszanowanie praw człowieka
inizia ad imparare
lutter pour le respect des droits de l'homme
nie spełnić obietnicy
inizia ad imparare
manquer a sa promesse
rozpocząć strajk
inizia ad imparare
mettre en grève
wsadzić kogoś do więzienia
inizia ad imparare
mettre quelqu'un en prison
upaństwowić spółkę prywatną
inizia ad imparare
nationaliser une entreprise privée
mianować ministrów, ambasadorów
inizia ad imparare
nommer des ministres et des ambassadeurs
nawiązać z kimś dialog
inizia ad imparare
nouer le dialogue avec quelqu'un
uknuć intrygę
inizia ad imparare
nouer une intrigue
otrzymać wsparcie
inizia ad imparare
obtenir un soutien
otrzymać X% głosów
inizia ad imparare
recevoir X% des voix
zapłacić podatki
inizia ad imparare
payer des impôts
postawić kogoś przed wymiarem sprawiedliwości
inizia ad imparare
poursuivre qqn en justice
nałożyć embargo na jakieś państwo
inizia ad imparare
pratiquer un embargo contre un état
podjąć odpowiednie środki. kroki
inizia ad imparare
prendre les mesures/dispositions.
podjąć środki ostrożności
inizia ad imparare
prendre des précautions
obrać stanowisko
inizia ad imparare
prendre position
wziąć kogoś na zakładnika
inizia ad imparare
prendre quelqu'un en otage
przewodniczyć Radzie Ministrów
inizia ad imparare
présider le Conseil des ministres
sprywatyzować spółkę państwowę
inizia ad imparare
privatiser l'entreprise publique
promulgować ustawę
inizia ad imparare
promulguer une loi
przedstawić program wyborczy
inizia ad imparare
proposer le programme électoral
obstawać przy swojej niewinności
inizia ad imparare
protester de son innocence
wywołać reakcje
inizia ad imparare
provoquer des réactions
prowadzić politykę
inizia ad imparare
realiser une politique
otrzymać subwencje
inizia ad imparare
recevoir des subventions
przyznać się do zbrodni
inizia ad imparare
reconnaitre son crime
rekrutować zwolenników
inizia ad imparare
recruter des adherents
zgromadzić głosy
inizia ad imparare
recueillir des voix
zmniejszyć deficyt publiczny
inizia ad imparare
réduire le déficit public
resocjalizować kogoś
inizia ad imparare
reinserer quelqu'un dans la societe
przestrzegać Konstytucji
inizia ad imparare
respecter la Constitution
pozostać przy władzy przez X lat
inizia ad imparare
rester au pouvoir pendant X ans
przywrócić porządek
inizia ad imparare
rétablir l'ordre
zerwać stosunki dyplomatyczne z jakimś państwem
inizia ad imparare
rompre ses relations diplomatiques avec un etat
podpisać traktat pokojowy
inizia ad imparare
signer un traité de paix
wywołać protesty
inizia ad imparare
soulever des protestations
nałożyć dodatkowy podatek na jakiś produkt
inizia ad imparare
soumettre un prduit a une taxe supplementaire
przedłożyć raport Radzie Ministrów
inizia ad imparare
soumettre un rapport au Conseil des ministres
zlikwidować nadużycia
inizia ad imparare
supprimer les abus
wezwać kogoś przed oblicza sądu
inizia ad imparare
appeler quelqu'un devant le tribunal
złamać/pogwałcić prawo
inizia ad imparare
violer/bafouer la loi
głosować w wyborach
inizia ad imparare
voter aux élections
głosować nad ustawami
inizia ad imparare
vote des lois
głosować na kandydata (prawicowego, lewicowego)
inizia ad imparare
voter pour un candidat (de droite, de gauche)
dać zielone światło
inizia ad imparare
donner le feu vert
dać komuś łapówkę
inizia ad imparare
donner un pot-de-vin à quelqu'un
być na świeczniku
inizia ad imparare
être sur la sellette
przyznać się do popełnionych błędów
inizia ad imparare
faire amende honorable
być adwokatem diabła
inizia ad imparare
être un avocat du diable
przekupić kogoś
inizia ad imparare
graisser la patte de qqn
oskarżyć kogoś
inizia ad imparare
jeter la pierre a qqn
wmawiać coś komuś
inizia ad imparare
mener qqn en bateau
płacić za czyjeś błędy
inizia ad imparare
payer pour les pots casses
obiecywać złote gory
inizia ad imparare
promettre monts et merveilles
zmieszać kogoś z błotem
inizia ad imparare
trainer qqn dans la boue
znieważyć kogoś publicznie
inizia ad imparare
vouer qqn aux gemonies

Devi essere accedere per pubblicare un commento.