LT czaszka łacina

 0    102 schede    ania10022
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Czaszka
inizia ad imparare
cranium
Blaszki istoty zbitej, zewnętrznej
inizia ad imparare
lamina externa
Kość czołowa
inizia ad imparare
os frontale
Kość ciemieniowa (2)
inizia ad imparare
os parietale
Kość potyliczna
inizia ad imparare
os occipitale
Kość klinowa
inizia ad imparare
os sphenoidale
Kość skroniowa (2)
inizia ad imparare
os temporale
Kość nosowa (2)
inizia ad imparare
os nasale
Kość jarzmowa (2)
inizia ad imparare
os zygomaticum
Kość łzowa (2)
inizia ad imparare
os lacrimiale
Małżowina nosowa dolna (2)
inizia ad imparare
concha nasalis inferior
Szczęka (2)
inizia ad imparare
maxilla
Kość podniebienna (2)
inizia ad imparare
os palantium
Kość sitowa
inizia ad imparare
os ethmoidale
Lemiesz
inizia ad imparare
vomer
Żuchwa
inizia ad imparare
mandibula
Kosteczki słuchowe (6)
inizia ad imparare
ossicula auditus
Moteczek (2)
inizia ad imparare
malleus
Kowadełko (x2)
inizia ad imparare
incus
Strzemiączko (x2)
inizia ad imparare
stapes
Sklepienie
inizia ad imparare
calvaria
Czoło
inizia ad imparare
frons
Potylica
inizia ad imparare
occiput
Kresy skroniowe
inizia ad imparare
linea temporales
Kresa karkowa górna
inizia ad imparare
linea nuchae superior
Szczyt
inizia ad imparare
vertex
Szew strzałkowy
inizia ad imparare
sutura sagittalis
Szew wieńcowy
inizia ad imparare
sutura coronalis
Szew węgłowy
inizia ad imparare
sutura lambdoidea
Gładzizna
inizia ad imparare
glabella
Guzy ciemieniowe
inizia ad imparare
tubera arietalia
Wejście do oczodołu
inizia ad imparare
aditus orbitae
Otwór gruszkowaty
inizia ad imparare
apertura piriformis
Dół nadkłowy
inizia ad imparare
fossa canina
Oczodół
inizia ad imparare
orbita
Kanał wzrokowy
inizia ad imparare
canalis opticus
Jama nosowa
inizia ad imparare
cavum nasi
Przegroda kostna nosa
inizia ad imparare
septum nasi osseum
Nozdrza tylne
inizia ad imparare
choanae
Zatoka czołowa
inizia ad imparare
sinus frontalis
Zatoka szczękowa
inizia ad imparare
sinus maxillaris
Zatoka klinowa
inizia ad imparare
sinus sphenoidalis
Komórki sitowe
inizia ad imparare
celulae ethmoidales
Guzowatość potyliczna zew
inizia ad imparare
protubarantia occipitalis externa
Tył głowy
inizia ad imparare
inion
Grzebień potyliczny zew
inizia ad imparare
crista occiptalis externa
Łuk jarzmowy
inizia ad imparare
arcus zgomaticus
Kresa skroniowa
inizia ad imparare
linea temporalis
Dół skroniowy
inizia ad imparare
fossa temporalis
Dół podskroniowy
inizia ad imparare
fossa infratemporalis
Dół żuchwowy
inizia ad imparare
fossa mandibularis
Otwór słuchowy zew
inizia ad imparare
porus acusticus eccternus
Wyrostki zębodołowe
inizia ad imparare
prcessus alveolares maxillare
Podniebienie kostne
inizia ad imparare
palatum osseum
Wyrostki podniebne szczęk
inizia ad imparare
processus palatyni
Blaszki poziome kści podniebnych
inizia ad imparare
laminae horizontales ossis palatyni
Wyrostki skzydłowe
inizia ad imparare
processus ptergoidei
Skrzydła większe
inizia ad imparare
alae majoris
Kłykcie potyliczne
inizia ad imparare
condyli occipitales
Jama czaszki
inizia ad imparare
cavum crani
Pow. Zew. Podstay czaszki
inizia ad imparare
basis cranii interna
Szew wieńcowy
inizia ad imparare
sutura coronalis
Szew węgłowy
inizia ad imparare
sutura lambdoidea
Ciemiączka
inizia ad imparare
fonticuli
Ciemiączko czołowe
inizia ad imparare
fonticuls anterior, frontalis
Ciemiączko potyliczne
inizia ad imparare
fonticuluc psterior, occipitalis
Ciemiączko klinowe
inizia ad imparare
fonticulus sphenoidalis
Ciemiączko sutkowe
inizia ad imparare
fonticulus mastoideus
Chrząstkozrost skalisto potyliczny
inizia ad imparare
synchondrosis petroocicipitalis
Chrząstkozrost klinowo skalisty
inizia ad imparare
synchondrosis sphenopetrosa
Chrząstkozrost klinowo-potyliczny
inizia ad imparare
synchondrosis sphenooccipitalis
Kość podstawowa czaszko
inizia ad imparare
os basilare
Korpus zuchwy
inizia ad imparare
corpus mandibulae
Gałąź żuchwy
inizia ad imparare
rami mandibulae
Częśc zębodołowa
inizia ad imparare
pars alveolaris
Guzowatośc pródkowa
inizia ad imparare
protuberantia mentalis
Kolce bródkowe
inizia ad imparare
spinae mentales
Kość gnykowa
inizia ad imparare
os hyoideum
Rogi mniejsza/ większe
inizia ad imparare
cornua majora / minora
Staw skroniowo- żuchwowy
inizia ad imparare
articulatio temporomadndibularais
Więzadło klinowo- żuchwowe
inizia ad imparare
ligamentum sphenomandibulare
Więzadło rylcowo-żuchwowe
inizia ad imparare
ligamentm tylomandibulare
Mięsień skroniowy
inizia ad imparare
musuclus temporalis
Mięsień żwacz
inizia ad imparare
musulus masseter
Mięsień skrzydłowy przyśrodkowy
inizia ad imparare
musculus pterygoideus medialis
Mięsie skrzydłowy boczny
inizia ad imparare
muculus pterygoiudeus lateralis
Mięsień rylcowato gnykowy
inizia ad imparare
musculus stylohyoideus
Mięsień żuchwowo- gnykowy
inizia ad imparare
musculus mulohyoideus
Mięsień bródkowo gnykowy
inizia ad imparare
musculus geniohyoideus
Mięsień mostkowo-gnykowy
inizia ad imparare
musculus sternohyoideus
Mięsień łopatkowo-gnykowy
inizia ad imparare
musculus omohyoideus
Mięsień mostkowo- tarczowy
inizia ad imparare
musculus sternothyreoideus
Mięsień tarczowo- gnykowy
inizia ad imparare
musculus thyreohyoideus
Mięśniówka skórna szyi
inizia ad imparare
musculus platysma colli
Mięsień okrężny ust
inizia ad imparare
musculus orbiculis oris
Mięsień korężny oka
inizia ad imparare
muaculus orbiculis oculi
Mięsień dźwiegacz wargo górnej
inizia ad imparare
musculus levator labii superior
Mięsień dźwigacz kata ust
inizia ad imparare
muscular levator anguli oris
Mięsień obniżający wargę dolną
inizia ad imparare
musculus depressor labii inferioris
Mięsień obniżający kąt ust
inizia ad imparare
musculus depressor anguli oris
Mięsień marszczący brwi
inizia ad imparare
muscilus corrugator supercilli
Mięsień śmiechowy
inizia ad imparare
musculus risorius

Devi essere accedere per pubblicare un commento.