LTP paremie pol.-łac. i łac.-pol. NSP UAM

 0    38 schede    adamaszekn
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne.
inizia ad imparare
Ius est ars boni et aequi.
Prawo nie działa wstecz.
inizia ad imparare
Lex retro non agit.
Rzecz osądzona.
inizia ad imparare
Res iudicata.
Umów należy dotrzymywać.
inizia ad imparare
Pacta sunt servanda.
Ciężar dowodu.
inizia ad imparare
Onus probandi.
Potrącenie.
inizia ad imparare
Compensatio.
Dzięcko poczęte, lecz jeszcze nienarodzone.
inizia ad imparare
Nasciturus.
Wychodząc z przeciwnego założenia.
inizia ad imparare
A contrario.
Wyjątek potwierdza regułę.
inizia ad imparare
Exceptio probat regulam.
Przedmiotowo isotne składniki czynności prawnej.
inizia ad imparare
Essentialia negotii.
Regulacja szczegółowa uchyla/znosi regulację ogólną.
inizia ad imparare
Lex specialis derogat legi generali.
Ustawa późniejsza uchyla/znosi ustawę wcześniejszą.
inizia ad imparare
Lex posterior derogat legi priori.
Sąd zna prawo.
inizia ad imparare
Iura novit curia.
Daj mi fakty, a dam Ci prawo.
inizia ad imparare
Da mihi factum, dabu tibi ius.
Niech będzie wysłuchana i druga strona.
inizia ad imparare
Audiatur et altera pars.
Ciężar dowodu spoczywa na powodzie.
inizia ad imparare
Actor incumbit onus probandi.
Pozwany w zakresie zarzutu staje się powodem.
inizia ad imparare
Reus in excipiendo fit actor.
Rzecz osądzona - nie orzeka się o niej ponownie.
inizia ad imparare
Res iudicata - ne bis in idem.
Powód podąża za sądem pozwanego.
inizia ad imparare
Actor sequitur forum rei.
Norma bezwzględnie wiążąca.
inizia ad imparare
Ius cogens.
Norma względnie wiążąca.
inizia ad imparare
Ius dispositivum.
Pod rygorem nieważności.
inizia ad imparare
Ad solemnitatem.
Zobowiązanie do świadczenia niemożliwego nie wiąże.
inizia ad imparare
Impossibilium nulla obligatio est.
Od (samego) początku.
inizia ad imparare
Ex tunc.
Od danego momentu.
inizia ad imparare
Ex nunc.
Rzekomy pełnomocnik.
inizia ad imparare
Falsus procurator.
"Tak jak się rzeczy mają".
inizia ad imparare
Rebus sic stantibus.
Nadmierne pokrzywdzenie.
inizia ad imparare
Laesio enormis.
Szkoda.
inizia ad imparare
Damnum.
Szkoda (strata) rzeczywista.
inizia ad imparare
Damnum emergens.
Utracone korzyści.
inizia ad imparare
Lucrum cessans.
Warunek konieczny.
inizia ad imparare
Sine que non.
Z deliktu.
inizia ad imparare
Ex delicto.
Z kontraktu.
inizia ad imparare
Ex contractu.
Jakby z deliktu.
inizia ad imparare
Quasi ex delicto.
Jakby z kontraktu.
inizia ad imparare
Quasi ex contractu.
Wina.
inizia ad imparare
Culpa.
Odpowiedzialność przedkontraktowa.
inizia ad imparare
Culpa in contrahendo.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.