LTP paremie z łacińskiego na polski NSP UAM

 0    27 schede    adamaszekn
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat.
inizia ad imparare
Ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, nie na tym kto zaprzecza.
Res iudicata pro veritate accipitur.
inizia ad imparare
Rzecz osądzona traktowana jest jako prawdziwa.
Ius civile vigilantibus scriptum est.
inizia ad imparare
Prawo cywilne pisane jest dla osób starannych.
Error communis facit ius.
inizia ad imparare
Powszechny błąd kreuje prawo.
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur.
inizia ad imparare
Dziecko poczęte traktuje się jak już narodzone, ilekroś chodzi o jego korzyść.
Regula est quae rem, quae est breviter enarrat.
inizia ad imparare
Reguła jest tym, co krótko opisuje nam istniejący stan rzeczy.
Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat.
inizia ad imparare
Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.
In contractibus tacite insunt, quae sunt moris it consuetudinis.
inizia ad imparare
W umowach w sposób milczący zawarte jest to, co odpowiada zwyczajom i obyczajom.
Nemo iudex idoneus in propria causa.
inizia ad imparare
Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.
Iudex inhabilis.
inizia ad imparare
Sędzia wyłączony ze sprawy z mocy ustawy.
Iudex suspectus.
inizia ad imparare
Sędzia wyłączony z uwagi na możliwość wystąpienia braku bezstronności.
Reformatio in peius iudici appellato non licit.
inizia ad imparare
Apelacja wniesiona przez skarżącego nie może mu szkodzić.
Forum rei sitae.
inizia ad imparare
Sąd właściwy według miejsca położenia przedmiotu sporu.
Lex rei sitae.
inizia ad imparare
Prawo właściwe według miejsca położenia rzeczy.
Prorogatio fori.
inizia ad imparare
Sąd właściwy, wybrany w drodze porozumienia stron.
Lex fori.
inizia ad imparare
Prawo właściwe według miejsca organu orzekającego.
Compensatio est debiti et crediti inter se contributio.
inizia ad imparare
Potrącenie jest wzajemnym zaliczeniem długów i wierzytelności.
Ne eat iudex ultra petita partium.
inizia ad imparare
Sędziemu nie wolno wychodzić ponad żądanie.
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest.
inizia ad imparare
Prywatne umowy nie mogą zmieniać prawa publicznego.
Utile per inutile non vitiatur.
inizia ad imparare
=to co użyteczne nie doznaje uszczerbku ze strony tego, co nieużyteczne.
In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt.
inizia ad imparare
W umowach bardziej uwzględnia się zamiar stron, niż dosłowne brzmienie.
In dubio contra proferentem.
inizia ad imparare
W razie wątpliwości przeciwko temu, kto przygotowywał umowę.
Ultra vires.
inizia ad imparare
Poza zakresem kompetencji.
Quod ab initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere.
inizia ad imparare
Co od początku jest wadliwe, przez upływ nie może być uzdrowione.
Negotium claudicans.
inizia ad imparare
Czynność prawna "kulejąca". (W zawieszeniu)
In integrum restituio.
inizia ad imparare
Przywrócenie do stanu poprzedniego.
Negotorium gestio.
inizia ad imparare
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.