معدات المكتب بالاسبانية

 0    19 schede    ultimate.ar.es
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
شريط
inizia ad imparare
cinta adhesiva (f.)
مشبك ورق
inizia ad imparare
clip (m.)
مسطرة
inizia ad imparare
regla (f.)
قلم رصاص
inizia ad imparare
lápiz (m.)
مقص
inizia ad imparare
tijeras (f.pl.)
ممحاة
inizia ad imparare
goma (f.)
قلم تمييز
inizia ad imparare
subrayador (m.)
ثاقبة الأوراق
inizia ad imparare
perforadora de papel (f.)
دباسة
inizia ad imparare
grapadora (f.)
طابعة
inizia ad imparare
impresora (f.)
مبراة
inizia ad imparare
sacapuntas (m.)
آلة حاسبة
inizia ad imparare
calculadora (f.)
سبورة
inizia ad imparare
pizarra (f.)
تقويم
inizia ad imparare
calendario (m.)
حاسوب
inizia ad imparare
ordenador (m.)
صمغ
inizia ad imparare
pegamento (m.)
ظرف
inizia ad imparare
sobre (m.)
آلة الطباعة
inizia ad imparare
fotocopiadora (f.)
كرسي دوار
inizia ad imparare
silla giratoria (f.)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.