Moja pierwsza lekcja

 0    188 schede    katarzynasamborska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
panele słoneczne
inizia ad imparare
solar panels
kara śmierci
inizia ad imparare
capital punishment
egzekucja
inizia ad imparare
execution
skazać
inizia ad imparare
convict
znieść
inizia ad imparare
abolish
ścięcie głowy
inizia ad imparare
decapitation
porażenie prądem
inizia ad imparare
electrocution
powieszenie
inizia ad imparare
hanging
śmiertelny zastrzyk
inizia ad imparare
lethal injection
ukamienowanie
inizia ad imparare
stoning
zasztyletowanie
inizia ad imparare
stabbing
Komora gazowa
inizia ad imparare
gas chamber
pluton egzekucyjny
inizia ad imparare
firing squad
obywatelstwo
inizia ad imparare
citizenship
posiadanie
inizia ad imparare
tenure
organ gminy
inizia ad imparare
authority of a commune
pełna zdolność do czynności prawnych
inizia ad imparare
full capacity to perform acts in law
uprawniony
inizia ad imparare
eligible
zobowiązany
inizia ad imparare
obliged
wydanie dowodu osobistego
inizia ad imparare
issuance of identity card
posiadacz dowodu osobistego
inizia ad imparare
holder of identity card
swoboda przepływu osób
inizia ad imparare
freedom of movment
gmina wiejska
inizia ad imparare
rural commune
województwo wielkopolskie
inizia ad imparare
great poland
Rada Gminy
inizia ad imparare
commune council
tajne głosowanie
inizia ad imparare
secret ballot
przesłanka
inizia ad imparare
premise
wynagrodzenie
inizia ad imparare
remuneration
skarbnik gminy
inizia ad imparare
municipal treasurer
Wójt
inizia ad imparare
commune head
projekty uchwał
inizia ad imparare
draft resolutions
jednostki organizacyjne
inizia ad imparare
organisational units
gminny ośrodek pomocy społecznej
inizia ad imparare
community social welfare centre
niezbywalne
inizia ad imparare
inalienable
niepodzielne
inizia ad imparare
indivisible
powiązane za sobą
inizia ad imparare
interrelated
odpowiedzialność
inizia ad imparare
accountability
godność
inizia ad imparare
dignity
Naruszenia
inizia ad imparare
violations
zaniechania
inizia ad imparare
omissions
ochrona
inizia ad imparare
protection
naruszać prawo
inizia ad imparare
infringe
gwarancje
inizia ad imparare
guarantees
Uprawnienia
inizia ad imparare
entitlements
dyrektywa
inizia ad imparare
guideline
pozbawiać
inizia ad imparare
deprive
traktat
inizia ad imparare
treaty
suwerenny
inizia ad imparare
sovereign
zamiennie
inizia ad imparare
interchangeably
zatrzymać
inizia ad imparare
detain
przepełniony
inizia ad imparare
overcrowded
więzień
inizia ad imparare
inmate
onz
inizia ad imparare
united nations
Pisma święte
inizia ad imparare
scriptures
dosłownie
inizia ad imparare
verbatim
prawoznawstwo
inizia ad imparare
jurisprudence
podkreślać
inizia ad imparare
emphasize
potępiać
inizia ad imparare
condemn
małżonkowie
inizia ad imparare
spouses
być posłusznym
inizia ad imparare
obey
dziedziczyć
inizia ad imparare
inherit
cudzołóstwo
inizia ad imparare
adultery
prorok
inizia ad imparare
prophet
obrona kolektywna
inizia ad imparare
collective defence
sojusz
inizia ad imparare
alliance
Siedziba główna
inizia ad imparare
headquaters
dowódca
inizia ad imparare
commander
Produkt krajowy brutto
inizia ad imparare
gross domestic product
minister spraw zagranicznych
inizia ad imparare
minister of foreign affairs
zapobiegać
inizia ad imparare
prevent
stabilność
inizia ad imparare
stability
strategia
inizia ad imparare
strategy
skarga konstytucyjna
inizia ad imparare
constitutional complaint
praca licencjacka
inizia ad imparare
bachelor’s thesis
Trybunał Konstytucyjny
inizia ad imparare
constitutional court
szeroki zakres podmiotowy i przedmiotowy
inizia ad imparare
wide range of subject and object
wąski zakres przedmiotowy
inizia ad imparare
narrow subject range
ombudsmam
inizia ad imparare
ombudsmam
ogólne zasady
inizia ad imparare
general principles
Prokurator Generalny
inizia ad imparare
attorney general
środek prawny
inizia ad imparare
legal measure
niekonstytucyjny
inizia ad imparare
unconstitutional
przesłanka materialna
inizia ad imparare
material premise
przesłanka formalna
inizia ad imparare
formal premise
etap
inizia ad imparare
stage
założenie
inizia ad imparare
assumption
świadomość
inizia ad imparare
awareness
ankieta
inizia ad imparare
survey
ocena
inizia ad imparare
assessment
informacja zwrotna
inizia ad imparare
feedback
interesariusz
inizia ad imparare
stakeholder
wysiłek
inizia ad imparare
effort
rozwój
inizia ad imparare
development
dowód
inizia ad imparare
proof
usługi
inizia ad imparare
services
uznanie
inizia ad imparare
discretion
decyzja
inizia ad imparare
decision
organ
inizia ad imparare
authority
uzasadnienie
inizia ad imparare
argumentation
sprawa
inizia ad imparare
case
parametr
inizia ad imparare
parameter
wniosek
inizia ad imparare
motion
podatek
inizia ad imparare
tax
odmowa
inizia ad imparare
refusal
zgoda
inizia ad imparare
consent
marszałek sejmu
inizia ad imparare
speaker
sondaż
inizia ad imparare
opinion poll
urna do głosowania
inizia ad imparare
ballot box
premier
inizia ad imparare
prime minister
rada ministrów
inizia ad imparare
the Cabinet
podatek dochodowy
inizia ad imparare
income tax
Karta do głosowania
inizia ad imparare
ballot paper
w imieniu/ za pośrednictwem
inizia ad imparare
on behalf of
budka do głosowania
inizia ad imparare
booth
lokal wyborczy
inizia ad imparare
polling station
są bardzo zróżnicowane
inizia ad imparare
vary widely
spadek, dziedziczenie
inizia ad imparare
inheritance
mennica
inizia ad imparare
mint
kryptowaluta
inizia ad imparare
cryptocurrency
spłata
inizia ad imparare
repayment
prawny środek płatniczy
inizia ad imparare
legal tender
jęczmień
inizia ad imparare
barley
rozpiętość
inizia ad imparare
spread
kunszt
inizia ad imparare
craftsmanship
pośrednik
inizia ad imparare
intermediary
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
inizia ad imparare
social insurance institution
urząd skarbowy
inizia ad imparare
revenue office
pieczątka
inizia ad imparare
stamp
koncesja
inizia ad imparare
concession
licencja
inizia ad imparare
licence
zgoda / pozwolenie
inizia ad imparare
permission
nieograniczony czas pracy
inizia ad imparare
unlimited uptime
celowy
inizia ad imparare
intentional
pozbawiony skrupułów
inizia ad imparare
indiscriminate
ustępstwo
inizia ad imparare
concession
zamierzać
inizia ad imparare
intend
uzyskiwać
inizia ad imparare
obtain
unicestwić
inizia ad imparare
annihilate
sprzyjać
inizia ad imparare
foster
zagrożenie
inizia ad imparare
threat
sprawność
inizia ad imparare
efficiency
zasady społeczne
inizia ad imparare
social rules
grupy społeczne
inizia ad imparare
social groups
grupy pierwotne
inizia ad imparare
primary groups
grupy wtórne
inizia ad imparare
secondary groups
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
dochód
inizia ad imparare
revenue
pieniężny
inizia ad imparare
pecuniary
stawka opodatkowania
inizia ad imparare
tax rate
kwota podatku
inizia ad imparare
amount tax
progresywny
inizia ad imparare
progressive
wynagrodzenie
inizia ad imparare
salary
fakultatywny
inizia ad imparare
facultative
opodatkowanie
inizia ad imparare
taxation
expertyza kryminalistyczna
inizia ad imparare
criminalistic expertise
biegły kryministyczny
inizia ad imparare
criminalistic expert
sprawca przestępstwa
inizia ad imparare
perpetrator
ślad czerwieni wargowej
inizia ad imparare
lips print
układ linii warg
inizia ad imparare
system of lips lines
ujawnienie
inizia ad imparare
uncovering
zabezpieczanie
inizia ad imparare
securing
protokół oględzin
inizia ad imparare
inspection report
porównanie
inizia ad imparare
comparison
odciskać ślad
inizia ad imparare
impress
dalekosiężne skutki
inizia ad imparare
far-reaching impacts
zagrożony wyginięciem
inizia ad imparare
in danger of extinction
zagrożone gatunki
inizia ad imparare
endangered species
utylizacja odpadów
inizia ad imparare
waste disposal
udar
inizia ad imparare
stroke
wycinanie lasów
inizia ad imparare
deforestation
wyczerpywanie zasobów naturalnych
inizia ad imparare
natural resource depletion
energia odnawialna
inizia ad imparare
renewable energy
elektrownia wiatrowa
inizia ad imparare
wind power plant
areszt śledczy
inizia ad imparare
remand centre
recydywista penitencjarny
inizia ad imparare
penitentiary recidivist
gwara więzienna
inizia ad imparare
prison slang
kodeks karny wykonawczy
inizia ad imparare
executive penal code
dyrektor generalny służby więziennej
inizia ad imparare
general director of prison service
Młody przestępca
inizia ad imparare
young offender
izolacja
inizia ad imparare
isolation
więzień
inizia ad imparare
inmate
prawa obywatelskie
inizia ad imparare
civil rights
umyślne przestępstwo
inizia ad imparare
intentional crime
bezzwłocznie
inizia ad imparare
forthwith
uniewinnienie
inizia ad imparare
acquittal
apelacja
inizia ad imparare
appeal
postawienie w stan oskarżenia
inizia ad imparare
arraignment
wyrok skazujący
inizia ad imparare
conviction

Devi essere accedere per pubblicare un commento.