Moje słówka:)

 0    415 schede    kacpermargul
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przycinać
używamy, jeśli chodzi o rośliny, np. drzewa, krzewy, kwiaty itp.
inizia ad imparare
prune
ględzić; gofr
inizia ad imparare
waffle
zaraz, zaraz zobaczmy
Niech no się temu przyjrzę...
inizia ad imparare
let me see
powszechnie, popularnie; prostacko
Powszechnie znany jako...
inizia ad imparare
commonly
Commonly known as...
poważny, ciężki; surowy
np. poważna choroba
surowa kara, surowy nauczyciel
inizia ad imparare
severe
a severe punishment, a severe teacher
niepokojąco
inizia ad imparare
disturbingly
przeliterować
Czy możesz przeliterować swoje nazwisko?
inizia ad imparare
spell - spelt - spelt
Could you spell your surname please?
bezpieczne
inizia ad imparare
safe, secure
1. szkolna kara (przepisywanie) 2. rola, tekst, kwestia 3. świadectwo ślubu
1. Kazała mi przepisać tę linijkę 200 razy. 2. Nie wiem jak aktorzy zapamiętują wszystkie swoje kwestie.
inizia ad imparare
lines
3. British English 🇬🇧
1. She gave me 200 lines. 2. I don't know how actors remember all their lines.
docierać do kogoś
inizia ad imparare
sink in
w głębi duszy/serca
W głębi duszy wiedziałem, że miałem rację.
inizia ad imparare
in the depths of soul / heart
Deep down, I knew that I was right.
nuda
inizia ad imparare
boredom
niegrzeczny, nieuprzejmy
inizia ad imparare
rude
cholera jasna
inizia ad imparare
bloody hell
złośliwość, mściwość
inizia ad imparare
spite
tajemniczy
inizia ad imparare
mysterious
przerywać komuś
Przerwała mi w środku naszej konwersacji.
inizia ad imparare
cut somebody off
She cut me off in the middle of our conversation.
przepisywać, nakazywać
przepisywać często o doktorze
1. Duomox to tabletki przepisywane przez doktorów. 2. przepisy nakazywane przez prawo
inizia ad imparare
prescribe
1. Duomox are drugs prescribed by doctors. 2. rules prescribed by law
dobudówka; przedłużenie; numer wewnętrzny
1. Mógłbyś wybudować dobudówkę z tyłu domu. 2. Mógłbyś dostać przedłużenie swojej wizy. 3. Zadzwoń do mnie na numer wewnętrzny 213.
inizia ad imparare
extension
1. You could build an extension onto the back of the house. 2. You might be able to get an extension on your visa. 3. Call me on extension 213.
obawiać się
1. Policja obawia się, że para mogła zatonąć. 2. Większość starszych pracowników obawia się bezrobocia.
inizia ad imparare
fear
1. Police fear that the couple may have drowned. 2. Most older employees fear unemployment.
przewidywać
1. Firmy przewidują ogromny zysk. 2. Przewidywali, że temperatura może dzisiaj sięgnąć 80 stopni.
inizia ad imparare
predict
1. Companies are predicting massive profits. 2. They predicted that the temperature would reach 80 degrees today.
tyci, malusi
inizia ad imparare
teensy
Szkoda, że...; litość, współczucie
1. Szkoda, że nie zostajesz dłużej. 2. Miałem nadzieję, że ktoś zlitowałby się nade mną i dał mi dom.
inizia ad imparare
It's a pity; pity
1. It's a pity you're not staying longer. 2. I was hoping someone would take pity on me and give me home.
grób
inizia ad imparare
a grave
eskorta; osoba towarzysząca, partner
1. Została przewieziona do więzienia pod eskortą policji.
inizia ad imparare
escort
1. She was driven to court under police escort.
wypędzić, wygnać, zsyłać; odpędzać
1. Został wygnany na odległą wyspę Alaski. 2. Odpędź zimowe bluzy z wakacjami w słońce.
inizia ad imparare
banish
1. He was banished to a remote Alaskan island. 2. Banish winter blues with a holiday in the sun!
obrzydliwy, cuchnący, paskudny (pogoda)
1. wstrętny zapach psującej się ryby 2. Ona jest w paskudnym nastroju.
inizia ad imparare
foul
1. the foul smell of rotting fish 2. She's in a foul mood.
cały
Ona spędza swoje całe życie na czułości dla innych ludzi.
inizia ad imparare
entire
She spent her entire life caring for other people.
przekonujący
Argument prawnika był tak przekonujący, że od razu przekonał wszystkich przysięgłych.
inizia ad imparare
convincing
The lawyer's argument was so convencing, the jury were all convinced by it immediately.
walka
zwłaszcza podczas wojny, między oddziałami, żołnierzami
Samolot strzelał w dół podczas walki.
inizia ad imparare
combat
The aircraft was shot down in combat.
gromadzić (się), zbierać (się); montować, składać
Zebrali się w pokoju spotkań po lunchu.
inizia ad imparare
assemble
They assembled in the meeting room after lunch.
ropucha
inizia ad imparare
toad
właściwy, odpowiedni; porządany, prawdziwy; stosowny; sam
1. Proszę odłożyć te książki z powrotem na właściwe miejsce. 2. Powinieneś zjeść trochę prawdziwego jedzenia zamiast zamiast słodyczy. 3. To jest niestosowne przerywać komuś kiedy oni rozmawiają.
inizia ad imparare
proper
1. Please put those books back in the proper place. 2. You should eat some proper food instead of just sweets. 3. It's not proper to interrupt someone when they're speaking.
dowód
Oto dowód jego niewinności.
inizia ad imparare
proof
Here's the proof of his innocence.
wyrzucać niepotrzebne rzeczy
inizia ad imparare
clear sth out
szpada, miecz
inizia ad imparare
sword
skromny
Bądź skromny i pokorny.
inizia ad imparare
modest
Be modest and humble.
rozwiązywać (się)
chodzi najczęściej o grupę ludzi
inizia ad imparare
disband
wymaganie
wymagania do przyjęcia do gimnazjum
inizia ad imparare
requirement
college entrance requirements
beznadziejny; bezradny
1. Jestem beznadziejny w sportach. 2. Miała depresję and czuła się totalnie bezradna w związku z przyszłością.
inizia ad imparare
hopeless
1. I'm hopeless at sports. 2. She was depressed and felt totally hopeless about the future.
zatwierdzać; (pochwalać)
1. Rada zatwierdziła plany na nowe centrum handlowe. 2. Nie pochwalam palenia papierosów.
inizia ad imparare
approve (of)
1. The council has approved plans for a new shopping centre. 2. I don't approve of smoking.
oszałamiający
zapierający dech w piersiach
Ona jest oszałamiająca.
inizia ad imparare
stunning
She's stunning.
maniery; obyczaje, zwyczaje
Już ja cię nauczę dobrych manier. Lubię oglądać komedie obyczajowe.
inizia ad imparare
manners
I’ll teach you some manners. I like watching comedies of manners.
celowy, zamierzony
Przepraszam jeśli powiedziałem coś, co cię obraziło. To nie było naprawdę celowe.
inizia ad imparare
intentional
I'm sorry if I said something that offended you. It really wasn't intentional.
składać; poddać się
poddać się w znaczeniu zaakceptować czyjąś kontrolę (to nie to samo, co give up)
1. Podanie musi być złożone przed 31 stycznia. 2. Był zmuszony do poddania się przeszukania całego ciała.
inizia ad imparare
submit
1. Application must be submitted before 31 January. 2. He was forced to submit to a full body search.
zaczynać
chodzi tu szczególnie o początki pracy
Mój tata zaczynał jako asystent sprzedaży w sklepie.
inizia ad imparare
start out
My dad started out as a sales assistant in a shop.
poślizgnąć się; wysunąć się;
wysunąć się z właściwego miejsca, np. zdjęcie z ramki
1. Poślizgnęła się na lodzie i złamała sobie kostkę. 2. Zdjęcie wysunęło się z ramki.
inizia ad imparare
slip
1. She slipped on the ice and broke her ankle. 2. The photo had slipped from the frame.
wyślizgnąć się
Wyślizgnę się z pokoju, jeśli będę się nudzić.
inizia ad imparare
slip out
I'll slip out of the room if I get bored.
prześlizgnąć się
inizia ad imparare
slip away
przemknąć przez
inizia ad imparare
slip through
wsuwać coś do
Wsunęła list to koperty i zakleiła go.
inizia ad imparare
slip sth into
She slipped the letter into an envelope and sealed it.
wsuwać coś komuś
zazwyczaj sekretnie, np. pieniądze
Wsunąłem jej banknot 5 euro.
inizia ad imparare
slip
I slipped her a five euro note.
pogarszać się, obniżać się
najczęściej chodzi o poziom lub jakość
Jego oceny szkolne pogorszyły się ostatnio.
inizia ad imparare
slip
His school grades have slipped recently.
wygadywać coś
inizia ad imparare
let sth slip
sprawiedliwość, wymiar sprawiedliwości
Ona próbowała powodować sprawiedliwość i wymiar sprawiedliwości dla wszystkich.
inizia ad imparare
justice
She tried to bring about fairness and justice for all.
ze względu na coś/kogoś
1. Ze względu na wygodę, oni połączyli dwa departamenty. 2. On błagał ją, żeby zostać ze względu na dzieci.
inizia ad imparare
for the sake of
1. For the sake of convenience, they combined the two departments. 2. He begged her to stay for the sake of the children.
ranga, stopień
On zajmuje stopień pułkownika.
inizia ad imparare
rank
He holds the rank of colonel.
ufać
Zaufaj mi.
inizia ad imparare
trust
Trust me.
ufać/wierzyć, że ktoś coś zrobi
Wierzę im, że podejmą dobrą decyzję.
inizia ad imparare
trust sb to do sth
I trust them to make the right decision.
powierzyć komuś kogoś/coś
Nie powierzyłbym mu mojego samochodu.
inizia ad imparare
trust sb with sb/sth
I wouldn't trust him with my car.
można się było (czegoś po kimś) spodziewać
Można się było spodziewać po Chrisie, że zostawi bilety w domu.
inizia ad imparare
trust sb (to do sth)
Trust Chris to leave the tickets at home!
niebo, raj
To ciasto to istny raj.
inizia ad imparare
heaven
This cake is absolute heaven.
Wielkie nieba!
inizia ad imparare
Good heavens!
blady, mizerny
w sytuacjach gdy ktoś wygląda "nie za bardzo"
Wyglądasz trochę mizernie, kochany, wszystko w porządku?
inizia ad imparare
peaky
You look a bit peaky, love, are you all right?
szkoda
1. Naprawdę szkoda marnować tego całego jedzenia. 2. Co za szkoda, że oni zniszczyli tak piękną budowlę.
inizia ad imparare
shame
1. It's a real shame to waste all this food. 2. What a shame that they had to destroy such a beautiful building.
szumowiny, kożuch, piana; łajdak, kanalia
inizia ad imparare
scum
podsłuchać
Podsłuchałem go mówiącego jej, że wyjeżdżał.
inizia ad imparare
overhear
I overheard him telling her he was leaving.
oburzający, skandaliczny; ekstrawagancki, szokujący (np. osoba, sukienka)
Ceny w tamtej restauracji były przerażające.
inizia ad imparare
outrageous
The prices in that restaurant were outrageous.
mieć coś zrobić, powinno się coś zrobić
1. Te tabletki mają zredukować ból. 2. On miał być tutaj o dziewiątej. 3. Powinieneś zapłacić pod koniec miesiąca.
inizia ad imparare
be supposed to do sth
1. These drugs are supposed to reduce the pain. 2. He was supposed to be here by nine. 3. You're supposed to pay by the end of the month.
podobno być jakaś
Sceneria podobno ma być fantastyczna.
inizia ad imparare
be supposed to be
The scenery is supposed to be fantastic.
zaniepokojony
inizia ad imparare
bothered
bothered = concerned
tabletka, pigułka
inizia ad imparare
pill
okazja; porozumienie
Ten zestaw w cenie 20 dolarów to prawdziwa okazja.
inizia ad imparare
bargain
At $20, this set is a real bargain.
przyrzekać, przysięgać
Hamish przyrzekł, że nigdy więcej nie zrani uczuć Franceski.
inizia ad imparare
vow
Hamish vowed never to hurt Francesca's feelings again.
prać brudne pieniądze
inizia ad imparare
to launder money
zatrudniać, wynajmować
inizia ad imparare
hire
proszę pani
inizia ad imparare
Ma'am
chorowity
inizia ad imparare
sickly
rak
Patryk Swayze zmarł na raka trzustki.
inizia ad imparare
cancer
Patrick Swayze died of pancreas cancer.
leczenie
Opracowano nową metodę leczenia raka.
inizia ad imparare
treatment
New treatment for cancer has been devised.
zaniedbany
inizia ad imparare
neglected
puenta
inizia ad imparare
punch line
w razie konieczności
inizia ad imparare
in a pinch
schronienie
inizia ad imparare
refuge
przyjemność
Cała przyjemność po mojej stronie.
inizia ad imparare
pleasure
The pleasure is all mine.
odwzajemniona miłość
inizia ad imparare
requited love
wymóg, warunek
Aby tu pracować musisz spełnić nasze wymogi.
inizia ad imparare
requirement
In order to work here you need to meet our requirements.
przyjemność, radość
czerbać z czegoś radość
inizia ad imparare
enjoyment
get enjoyment from doing sth
opuncja
inizia ad imparare
prickly pear
hrabstwo
Nasze hrabstwo składa się z kilku miasteczek i wiosek.
inizia ad imparare
a county
Our county consists of several towns and villages.
równina
inizia ad imparare
plain
traktować, obchodzić się
inizia ad imparare
handle
samodzielnie
inizia ad imparare
by myself
tona; stówka
inizia ad imparare
ton
barki
inizia ad imparare
shoulders
opadać
gwałtownie
inizia ad imparare
slump
wyprostowany
inizia ad imparare
straightened
przelać; przesiedlić
inizia ad imparare
decant
stroić, ogarnąć
inizia ad imparare
spruce up
liczyć
Nauczyłem się liczyć w wieku trzech lat.
inizia ad imparare
to count
I learnt to count at the age of three.
język
inizia ad imparare
tongue
ognisko
inizia ad imparare
a bonfire
rozbłysk
inizia ad imparare
blaze
przeszkadzać, dokuczyć
inizia ad imparare
bother
obicie; tapicerka; tapicerstwo
inizia ad imparare
upholstery
zdjąć; wystartować; przedrzeźniać
Zdejmij kurtkę, w środku jest gorąco.
inizia ad imparare
take off
Take off your jacket, it's hot inside.
ganek
inizia ad imparare
porch
plecy
mam brzydkie plecy
inizia ad imparare
back
I have ugly back
cel, przeznaczenie
Cel naszego spotkania jest jasny.
inizia ad imparare
purpose
The purpose of our meeting is clear.
rozstrzygać; skolonizować
inizia ad imparare
settle
odbyt, dupek
inizia ad imparare
asshole
ludobójstwo
inizia ad imparare
genocide
wówczas, w tamtym momencie, w tamtym czasie
inizia ad imparare
at the time
przewidywanie po fakcie, spóźniony refleks
inizia ad imparare
hindsight
duchowy, religijny
inizia ad imparare
spiritual
dolegliwość, schorzenie; nieszczęście
inizia ad imparare
affliction
przeszkadzać, krępować, trudzić się
inizia ad imparare
trouble
uzależniać się
inizia ad imparare
get hooked
chory, szaleńczy, nienormalny
inizia ad imparare
insane
rechotać, chrypieć, zdychać
inizia ad imparare
croak
papużka
inizia ad imparare
parakeet
pisklę
inizia ad imparare
chick
wyjechać
inizia ad imparare
come out
załatwić kogoś
zabić
inizia ad imparare
bump off
upał
inizia ad imparare
heat
rozdzielić (się)
inizia ad imparare
split
wyznanie
inizia ad imparare
confession
życzliwy, troskliwy
inizia ad imparare
thoughtful
naczynie żaroodporne; mięso wolno duszone
inizia ad imparare
caserole
zaspać
inizia ad imparare
oversleep
specjalnie, celowo
inizia ad imparare
purposely
podpłynąć, podjechać
inizia ad imparare
come up
rozebrać się
inizia ad imparare
strip down
żałobny
inizia ad imparare
funeral
nie uiścić należności, nie uregulować płatności, nie wywiązać się, zalegać
inizia ad imparare
default
strzec, pilnować
inizia ad imparare
watch over
hołd, danina
inizia ad imparare
tribute
stypendium, poczet
inizia ad imparare
fellowship
więź
inizia ad imparare
togetherness
zasilić
inizia ad imparare
replenish
kredens
inizia ad imparare
sideboard
materiał, towar, rzeczy
inizia ad imparare
stuff
strach, lęk, obawa; bać się, obawiać się
Ona żyje w ciągłym strachu.
inizia ad imparare
fear
She lives in a constant fear.
jakoś
inizia ad imparare
somehow
wizyta, spotkanie
inizia ad imparare
appointment
obrażenie, uraz, rana
inizia ad imparare
injury
zrozpaczony
Moja mama była zupełnie zrozpaczona, gdy zmarł mój brat. Płakała miesiącami.
inizia ad imparare
distraught
My mother was totally distraught when my brother died. She cried for months.
pogrzeb
Pogrzeb zabitego żołnierza odbędzie się w piątek.
inizia ad imparare
a funeral
The funeral of the killed soldier will take place on Friday.
niepokój, troska, przejęcie
inizia ad imparare
concern
zawiesić, doczepić, przyłączyć (się)
inizia ad imparare
hook up
wściekły
Tomek wściekł się na Piotra i uderzył go.
inizia ad imparare
mad
Tom got mad at Peter and hit him.
złośliwość, mściwość
inizia ad imparare
spite
rozczarować kogoś
inizia ad imparare
let sb down
grzebień
inizia ad imparare
comb
eksponować
inizia ad imparare
exhibit
ciężar, obciążenie
inizia ad imparare
burden
walczyć, siłować się
inizia ad imparare
struggle
węzeł, supeł; wiązać, supłać
inizia ad imparare
knot
własne ja
inizia ad imparare
the self
wyrafinowany / wyszukany
inizia ad imparare
sophisticated
młody, przedwczesny
inizia ad imparare
precocious
bronić
Uczęszczała na lekcje karate, żeby nauczyć się samoobrony na wypadek napaści.
inizia ad imparare
to defend
She went to karate lessons to learn how to defend herself in case of an assault.
inaczej
inizia ad imparare
differently
opuścić
inizia ad imparare
forsake
forsake - forsook - forsaken
odpowiedzialność
Praca jest wymagająca i wymaga wiele odpowiedzialności.
inizia ad imparare
responsibility
The job is challenging and requires a lot of responsibility.
obowiązki
Co należy do obowiązków recepcjonisty?
inizia ad imparare
responsibilities
What are the responsibilities of the receptionist?
okres dojrzewania
inizia ad imparare
puberty
lec w gruzach
inizia ad imparare
fall apart
przeraźliwy
inizia ad imparare
shrill
obłęd
inizia ad imparare
insanity
wiarygodność
inizia ad imparare
credibility
zadufany w sobie
inizia ad imparare
self-righteous
należeć się
inizia ad imparare
be due
odrobina
inizia ad imparare
smidge
oburzenie
inizia ad imparare
indignation
popijawa, chlanie
inizia ad imparare
bender
skrytka bankowa
inizia ad imparare
safety deposit box
porozumienie, układ
inizia ad imparare
arrangement
wypadek, incydent
inizia ad imparare
incident
sprowokowany
inizia ad imparare
triggered
ocenić, oszacować
inizia ad imparare
appraise
okoliczność, fakt
Zważywszy na okoliczności, to nie było tak źle.
inizia ad imparare
circumstance
Given the circumstances, it wasn't that bad.
omasta
inizia ad imparare
gravy
udawać, stwarzać pozory
inizia ad imparare
pretend
równie, jednakowo
inizia ad imparare
equally
możliwość, okazja, przypadek
inizia ad imparare
opportunity
błogosławieństwo
inizia ad imparare
blessing
osiadły, zasiedlony
inizia ad imparare
settled
krzyczeć na
inizia ad imparare
yell at
sterować
inizia ad imparare
steer
miejsce, punkt
inizia ad imparare
spot
brzeg, wybrzeże
inizia ad imparare
shore
Żartujesz.
inizia ad imparare
You're kidding.
przyznać się, wyznać, zwierzyć się
inizia ad imparare
confess
kaplica
Każdej niedzieli chodzą do kaplicy.
inizia ad imparare
chapel
They go to chapel every Sunday.
nie spać, nie kłaść się
inizia ad imparare
stay up
dbać, troszczyć się, obchodzić
inizia ad imparare
care
zawalić coś
Zawaliłem mój egzamin.
inizia ad imparare
screw up
I screwed up my exam.
przeżyć, dotrwać
inizia ad imparare
survive
w ciąży
inizia ad imparare
pregnant
żałosny, beznadziejny
inizia ad imparare
pathetic
niewinny
Oskarżony nie przyznał się do winy (dosł. utrzymywał, że jest niewinny).
inizia ad imparare
innocent
The defendant pleaded innocent.
dołożyć się do
w snesie zacząc robić coś intensywniej, zależeć na tym
inizia ad imparare
kick in
intensywnie
inizia ad imparare
intensively
zdradzać kogoś
Basia zdradzała swojego chłopaka z kolegą z pracy.
inizia ad imparare
cheat on somebody
Barbara cheated on her boyfriend with her colleague.
regulacja, poprawka
inizia ad imparare
adjustment
myśliciel
inizia ad imparare
thinker
tonąć
inizia ad imparare
drown
priorytety
inizia ad imparare
priorities
a surprising or important ending to something
informal American English 🇺🇸
inizia ad imparare
kicker
bydło
inizia ad imparare
cattle
przetwarzanie
inizia ad imparare
processing
rzeźnia
inizia ad imparare
slaughterhouse
garnek, słoik, marihuana
inizia ad imparare
pot
odlotowy
inizia ad imparare
dope
American English 🇺🇸
zachować, dochować; konserwować
inizia ad imparare
preserve
seksapil
inizia ad imparare
sex appeal
talia
inizia ad imparare
waist
utrzymać
Tim chciał utrzymać samochód w dobrym stanie, więc pojechał na regularny przegląd.
inizia ad imparare
maintain
Tim wanted to maintain the good condition of his car, so he took it for a regular service.
Duży dom jest bardzo drogi do utrzymania.
inizia ad imparare
The large house is very expensive to maintain.
zmordowany, zmęczony
inizia ad imparare
weary
męskość
inizia ad imparare
masculinity
starzeć się
Wiele kobiet nie może pogodzić się z tym, że się starzeją.
inizia ad imparare
get old
Many women can't accept the fact that they are getting old.
pochować, grzebać
inizia ad imparare
bury
głupek
inizia ad imparare
dummy
zatwierdzenie, zgoda
inizia ad imparare
approval
rozprzestrzeniać się; podróżować
1. znaczenie np. o plotce
inizia ad imparare
get around
szczegół
inizia ad imparare
particular
odbudowany, odrestaurowany
inizia ad imparare
restored
ksiądz, pastor
Nie możemy zlekceważyć szczodrości księdza, który pozwolił ukryć im się w kościele.
inizia ad imparare
reverend
We can't ignore the generosity of the reverend who let them use the church.
udowodnić, okazać się
1. Musisz to udowodnić. 2. Jestem pewny, że on okaże się wspaniałym przyjacielem.
inizia ad imparare
prove
1. You have to prove it. 2. I'm sure he will prove to be a great friend.
przeprowadzać, wykonywać; działać funkcjonować; występować
Jak się sprawuje nowy komputer?
inizia ad imparare
perform
How is the new computer performing?
cierpieć na
Susan przez całe życie chorowała na cukrzycę.
inizia ad imparare
to suffer from
Susan suffered from diabetes for all her life.
szukać pomocy
inizia ad imparare
seek help
wpadająca w ucho piosenka
inizia ad imparare
catchy song
pączek
On jadł pączka i jadł z pełnymi ustami.
inizia ad imparare
a doughnut
He was eating a doughnut and spoke with his mouth full.
zafundować sobie coś
inizia ad imparare
treat yourself to something
mól książkowy
On czyta dwie książki tygodniowo - jest prawdziwym molem książkowym.
inizia ad imparare
bookworm
He reads two books every week - he's a real bookworm.
gwizdać, gwizdek
również jeśli chodzi o czajnik
Moja siostrzenica bawi się gwizdkiem.
inizia ad imparare
whistle
My niece is playing with a whistle.
kostka do gry
inizia ad imparare
dice
wspierać, wsparcie
Czy zawsze wspierasz swoją drużynę narodową?
inizia ad imparare
support
Do you always support your national team?
mieć ochotę
Masz ochotę wyjść gdzieś dziś wieczorem?
inizia ad imparare
fancy
Do you fancy going out tonight?
głaskać
Koty lubią być głaskane.
inizia ad imparare
to stroke
Cats like to be stroked.
unikać, omijać
Unikałem myślenia o tym.
inizia ad imparare
avoid
I avoided thinking about it.
pióro
Pawie mają piękne pióra.
inizia ad imparare
feather
Peacocks have beautiful feathers.
skowyt, jęk; jęczeć, marudzić
inizia ad imparare
whine
przeklinać; przysięgać
1. Przestań przeklinać! Dookoła nas są dzieci! 2. Przysięgam, że to jest prawda!
inizia ad imparare
swear
1. Stop swearing! There are children around us! 2. I swear that's the truth.
mumia
inizia ad imparare
mummy
kolec
Kolec to ostry wyrostek na roślinach, np. na róży.
inizia ad imparare
a thorn
A thorn is a sharp structure on plants, e.g. on a rose.
tulipan
inizia ad imparare
tulip
cytować
W waszym wypracowaniu możecie cytować z podręcznika.
inizia ad imparare
to quote
In your
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
inizia ad imparare
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
Jak się mówi po angielsku...?
inizia ad imparare
How do you say ... in English?
Jak jest po polsku...?
inizia ad imparare
What's the Polish for...?
Przepraszam, nie dosłyszałem...
inizia ad imparare
Sorry, I didn't catch...
Co masz na myśli?/O co Ci chodzi?
inizia ad imparare
What do you mean?
stromy, prowadzący w górę; uciążliwy, żmudny
inizia ad imparare
uphill
podkładka pod myszkę
Kupiłem wczoraj śliczną podkładkę pod myszkę.
inizia ad imparare
mouse pad
I bought a lovely mouse pad yesterday.
koszty utrzymania (życia)
Jak zarabiasz na życie?
inizia ad imparare
living
What do you do for a living?
ogrodnictwo partyzanckie
ludzie obsadzają miejsca publiczne roślinami, do których nie mają w pełni praw
inizia ad imparare
guerrilla gardening
poza (czymś), pomijając (coś)
Poza baletem, ona interesuje się matematyką.
inizia ad imparare
apart from sth
Apart from ballet, she's interested in Maths.
uczęszczać, uczestniczyć
1. Ilu ludzi uczestniczyło w spotkaniu? 2. On nie uczęszcza regularnie do szkoły.
inizia ad imparare
attend
1. How many people attended the meeting? 2. He doesn't attend school regularly.
kok
Jej czarne włosy są upięte w kok.
inizia ad imparare
a bun
Her black hair is in a bun.
ziemniak
ziemniaki
inizia ad imparare
potato
potatoES
pomidor
pomidory
inizia ad imparare
a tomato
tomatoES
pianino
pianina
Dolores gra na pianinie naprawdę dobrze.
inizia ad imparare
the piano
pianoS
Dolores can play the piano really well.
quiz, quizy
inizia ad imparare
quiz, quizzes
elf, elfy
inizia ad imparare
elf, elves
nóż, noże
inizia ad imparare
knife, knives
półka, półki
inizia ad imparare
shelf, shelves
żona, żony
inizia ad imparare
wife, wives
połówka, połówki
inizia ad imparare
half, halves
bochenek, bochenki
inizia ad imparare
loaf, loaves
złodziej, złodzieje
inizia ad imparare
thief, thieves
karzeł, karły
inizia ad imparare
dwarf, dwarfs / dwarves
szalik, szaliki
inizia ad imparare
scarf, scarves / scarfs
samolot, samoloty
inizia ad imparare
aircraft
bizon, bizony
inizia ad imparare
bison
bawół, bawoły
inizia ad imparare
buffalo
dorsz, dorsze
inizia ad imparare
cod
jeleń, jelenie
inizia ad imparare
deer
łoś, łosie
inizia ad imparare
moose
łosoś, łososie
inizia ad imparare
salmon
owca, owce
inizia ad imparare
sheep
pstrąg, pstrągi
inizia ad imparare
trout
tuńczyk, tuńczyki
inizia ad imparare
tuna
ryba, ryby
ogółem
inizia ad imparare
fish, fish
gdy chcemy powiedzieć o dwóch gatunkach ryb, wtedy liczba mnoga będzie fishES
gatunek, gatunki
inizia ad imparare
species, species
inna wymowa w l.mn. /z/
seria, serie
inizia ad imparare
series, series
inna wymowa w l.mn. /z/
bracia zakonni
inizia ad imparare
brethren
wół, woły
inizia ad imparare
ox, oxen
stopa, stopy
inizia ad imparare
foot, feet
mysz, myszy
inizia ad imparare
mouse, mice
ząb, zęby
inizia ad imparare
tooth, teeth
wesz / wszy
inizia ad imparare
louse / lice
gęś, gęsi
inizia ad imparare
goose, geese
kostka, kostki
inizia ad imparare
die, dice
kaktus, kaktusy
inizia ad imparare
cactus, cacti
bakteria, bakterie
inizia ad imparare
bacterium, bacteria
analiza, analizy
inizia ad imparare
analysis, analyses
grzyb, grzyby
rodzaj organizmu
inizia ad imparare
fungus, fungi
dana, dane
inizia ad imparare
datum, data
oś, osie
inizia ad imparare
axis, axes
bodziec, bodźce
inizia ad imparare
stimulus, stimuli
medium, media
inizia ad imparare
medium, media
podstawa, podstawy
inizia ad imparare
basis, bases
kryterium, kryteria
inizia ad imparare
criterion, criteria
kryzys, kryzysy
inizia ad imparare
crisis, crises
zjawisko, zjawiska
inizia ad imparare
phenomenon, phenomena
teza, tezy
inizia ad imparare
thesis theses
owca, owce
inizia ad imparare
sheep
piec
inizia ad imparare
a stove
miękki, kruchy
dobrze ugotowany
Możesz sprawdzić czy mięso jest ugotowane?
inizia ad imparare
tender
Can you check if the meat is tender?
wczesne stadium rozwoju
inizia ad imparare
early stage of development
jelito
inizia ad imparare
intestine
organy wewnętrzne
inizia ad imparare
internal organs
trawić
Mój żołądek nie trawi mleka.
inizia ad imparare
to digest
My stomach doesn't digest milk.
usuwać, zdejmować
To może pomóc usunąć plamy z wina twojego ubrania.
inizia ad imparare
remove
It can help you remove wine stains from your clothing.
niewybaczalny
inizia ad imparare
inexcusable
nauczanie, szkolenie
Większość studentów wyciąga korzyści z nauczania prywatnego.
inizia ad imparare
tuition
Most students benefit from private tuition.
lęk, obawa; aresztowanie, zatrzymanie
inizia ad imparare
apprehension
dojrzewanie
Dojrzewanie jest okresem przejścia od dzieciństwa do dorosłości.
inizia ad imparare
adolesence
Adolescence is a period of transition between childhood and adulthood.
waluta
inizia ad imparare
currency
przewodnik wycieczki
inizia ad imparare
tour guide
zalany wodą
inizia ad imparare
flooded
mierzyć
również w znaczeniu, że coś mierzy ileś metrów
Niektóre wyniki ciężko zmierzyć.
inizia ad imparare
measure
Some results are hard to measure.
oddzielać
inizia ad imparare
separate
kilka, parę
Byłem chory przez kilka dni.
inizia ad imparare
several
I was ill for several days.
płótno
inizia ad imparare
canvas
gigantyczny, olbrzymi
inizia ad imparare
giant
tożsamość
inizia ad imparare
identity
być warty swojej ceny
inizia ad imparare
be worth the money
poświęcenie dla
Podziwiam jego poświęcenie dla kariery.
inizia ad imparare
dedication to
I admire his dedication to his career.
pistolet na wodę
W Lany Poniedziałek zazwyczaj używamy naszych pistoletów wodnych.
inizia ad imparare
water gun
On the Wet Monday we usually use our water guns.
wąż ogrodowy
Podlewam moje rośliny, używając węża ogrodowego.
inizia ad imparare
garden hose
I'm watering my plants using the garden hose.
podrywać dziewczyny
Na imprezie chłopaki chcieli poderwać dziewczyny.
inizia ad imparare
make a move on girls
At the party boys wanted to make a move on girls.
informować, powiadamiać
inizia ad imparare
inform
nóżka z kurczaka
inizia ad imparare
chicken leg
udko z kurczaka
inizia ad imparare
chicken thigh
kurza łapka
inizia ad imparare
chicken foot
sposób przyrządzenia
inizia ad imparare
the way of preparation
różnica
To robi różnicę.
inizia ad imparare
difference
It makes a difference.
frytki (US)
inizia ad imparare
French fries
apetyczny
inizia ad imparare
appetizing
sprzedaż (gdy sprzedajemy coś komuś); wyprzedaż; aukcja
Czy kupiłeś to na wyprzedaży?
inizia ad imparare
sale
Did you buy it in the sale?
upust, zniżka
inizia ad imparare
discount
wieszak
inizia ad imparare
1. hanger 2. coat hanger 3. clothes hanger
3. British English
konstrukcja do podtrzymywania czegoś (np. butelek z winem, wieszaków na ubrania), półka (na bagaż), regał (na książki)
inizia ad imparare
rack
przymierzalnia
inizia ad imparare
1. fitting room 2. changing room 3. dressing room
1 i 2 = British English 3. American English
1. wyczyścić kartę kredytową 2. wyczerpać 3. osiągnąć limit 3. 3.
1. = American English
inizia ad imparare
max out (1. a credit card)
podatek
inizia ad imparare
tax
odzież
inizia ad imparare
clothing
przyjeżdżać przylatywać (o autobusie, samolocie), być sprzedawanym (produkowanym w określonej formie)
Przepraszam, czy te buty są sprzedawane w większych rozmiarach?
inizia ad imparare
come in
Excuse me, do those shoes come in bigger sizes?
przeglądać, rozglądać się, kartkować (np. książkę)
Nie, dziękuję, tylko się rozglądam.
inizia ad imparare
browse
No, thanks, I'm just browsing.
Chorwacja
inizia ad imparare
Croatia
oglądanie wystaw sklepowych
Jedyny rodzaj zakupów na jakie mnie teraz stać to oglądanie wystaw sklepowych.
inizia ad imparare
window shopping
The only kind of shopping I can afford right now is window shopping.
kasjer (w sklepie)
inizia ad imparare
cashier
nabywać, kupować
inizia ad imparare
purchase
napój alkoholowy
inizia ad imparare
liquor
napój
Czy już zamówiłeś napoje?
inizia ad imparare
beverage
Have you ordered the beverages yet?
trzeźwy; poważny, stateczny
inizia ad imparare
sober
barman
inizia ad imparare
1. bartender 2. barman
1. American English 2. British English
browar, piwo
inizia ad imparare
brewski = brewsky = cold one
American English slang
dzbanek
inizia ad imparare
1. jug 2. pitcher
1. British English 2. American English
kufel
Przyniosłeś swój własny kufel do pubu?
inizia ad imparare
mug = pint
You brought your own mug to the pub?
osoba pijąca duże ilości alkoholu
inizia ad imparare
heavy drinker
osoba pijąca alkohol tylko dla towarzystwa
inizia ad imparare
social drinker
alkohol wysokoprocentowy
inizia ad imparare
hard liquor
bezalkoholowy koktajl
inizia ad imparare
mocktail
z kostkami lodu
inizia ad imparare
on the rocks
czysty (o alkoholu)
inizia ad imparare
neat
podchmielony, wstawiony, podpity
inizia ad imparare
tipsy
święty, święcony
Chciałbyś być święty?
inizia ad imparare
holy
Would you like to be holy?
1. imponujący 2. olśniewający
Budowla, którą zwiedziłem w Grecji, była olśniewająca.
inizia ad imparare
imposing
The building, that I visited in Greece, was imposing.
1. skalisty, kamienisty 2. chybotliwy 3. chwiejny, niepewny (np. relacje, praca)
1. Auto trzęsie się z powodu kamienistej drogi. 2. Napraw tę chybotliwą szafę - zaraz się wywróci. 3. Gdybym był na twoim miejscu, nie aplikowałbym do tej pracy - to niepewna robota.
inizia ad imparare
rocky
1. The car is shaking because of this rocky road. 2. Fix this rocky wardrobe - it's going to fall. 3. If I were you, I wouldn't apply for this job - it's a rocky business.
klasztorny, zakonny
Bracia zakonni żyją w domu zakonnym.
inizia ad imparare
monastic
The brethren live in a monastic house.
1. równina 2. prosty, zwyczajny, niewyszukany 3. gładki 4. nieładny, pospolity 5. wyraźny 6. jasny, oczywisty 7. szczery, prosty 8. zwykły, po prostu 9. naturalny, łagodny w smaku
1. Mój dom jest otoczony przez równiny. 2. Wolę nosić proste ubrania niż te wyszukane. 3. Kupiła gładką, niebieską koszulę dla jej męża. 4. Ta dziewczyna jest raczej brzydka. 5. Poprosił mnie o mój wyraźny podpis.
inizia ad imparare
plain
1. My house is surrounded by plains. 2. I prefer wearing plain clothes than sophisticated ones. 3. She has bought a plain, blue shirt for her husband. 4. This girl is rather plain. 5. He asked me about my plain signature.
1. zawieszony (np. w powietrzu) 2. zawieszony, zatrzymany (np. w czynnościach)
inizia ad imparare
suspended
wspaniałość, majestatyczność
Uśmiechnęła się do mnie z całą jej wspaniałością.
inizia ad imparare
grandeur
She smiled to me with all her grandeur.
majestat
Jego majestatyczność była naprawdę olśniewająca.
inizia ad imparare
majesty
His majesty was really stunning.
1. dziewiczy, nietknięty ludzką stopą 2. niewydeptany
Wspięliśmy się na dziewiczy szczyt.
inizia ad imparare
untrodden
We climbed the untrodden peak.
1. stromy, urwisty 2. pośpieszny, nagły, pochopny
1Nasza wycieczka była naprawdę niebezpieczna - wspinaliśmy się na strome wzgórza. 2. Powinieneś się trochę dłużej zastanowić - to była pochopna decyzja.
inizia ad imparare
precipitous
1. Our trip was really dangerous - we climbed the precipitous hills. 2. You should wondera bit longer - that was a precipitous decision.
1. niegościnny (o osobie) 2. surowy (np. o klimacie)
Przewędrował trochę z najbardziej surowych obszarów na Ziemi.
inizia ad imparare
inhospitable
He trekked across some of the most inhospitable terrain in the world.
1. półgruba czcionka, tłusty druk 2. śmiały odważny 3. zuchwały, bezczelny 4. niegrzeczny, nieznośny
4. American English
1. Ten dokument został wydrukowany pogrubioną czcionką. 2. Moja ciocia Flo była odważną, zdeterminowaną kobietą. 3. Przeklinanie kogoś jest oznaką bezczelnego zachowania. 4. Tom jest bardzo niegrzeczny.
inizia ad imparare
bold
1. This document was printed in bold. 2. My aunt Flo was a bold determained woman. 3. Swearing somebody is the sign of a bold behaviour. 4. Tom's so bold.
mnich, zakonnik
inizia ad imparare
monk
1. arena (jako budynek) 2. arena (w przenośni)
1. W Warszawie znajduje się arena sportowa używana do meczy piłki nożnej. 2. Kobiety wchodzą na arenę polityczną w większych liczbach.
inizia ad imparare
arena
1. In Warsaw there is a sport arena used to football matches. 2. Women are entering the political arena in larger numbers.
1. niedający się ugasić (ogień, pragnienie) 2. nienasycony, niezaspokojony
1. Palący się dom był niedający się ugasić - strażacy nie zdołali go ugasić. 2. Był niezaspokojony informacjami, które powiedział mu klient.
inizia ad imparare
unquenchable
1. The burning house was unquenchable - the firemen didn't manage to put it out. 2. He was unquenchable with informations that the customer told him.
1. tęsknota (za kimś/czymś) 2. ochota (na coś) 3. pragnienie (czegoś)
1. Tęskniła za swoim chłopakiem. 2. Masz ochotę na lody? 3. W dzieciństwie miał pragnienie bycia gwiazdą pop.
inizia ad imparare
longing (for sb/sth)
1. She had a longing for her boyfriend. 2. Do you have a longing for ice-cream? 3. In the childhood he had a longing for being a pop-star.
prowadzić, zaprowadzić
Moja mama zwykła zaprowadzać mnie do szkoły kiedy byłem młodszy.
inizia ad imparare
lead
My mum used to lead me to the school when I was younger.
1. zasięg 2. dotrzeć (w sensie fizycznym) 3. osiągnąć (wiek, szczyt) 4. sięgnąć po (coś) 5. dodzwonić się do kogoś 6. dotrzeć do kogoś (w sensie psychicznym) 7. zdobyć, osiągnąć 8. dosięgnąć do (czegoś) 9. sięgnąć (do) (czegoś)
inizia ad imparare
reach
całość
Możesz oglądnąć całość tego filmu.
inizia ad imparare
entirety
You can watch the entirety of this film.
1. stanowić 2. ustanowić, utworzyć 3. powołać
1. To stanowi dla mnie wyzwanie. 2. Rząd właśnie ustanowił nowe prawo. 3. Powołali mnie na prezydenta USA.
inizia ad imparare
constitute
1. This constitutes a challange for me. 2. The government has just constituted the new law. 3. They constituted me for the president of the USA.
1. jednostka 2. istota
Dobry projekt zawiera dom i ogród razem jako oddzielne jednostki.
inizia ad imparare
entity
Good design brings a house and garden together as a separate entity.
1. ślad 2. cień (np. ironii), odrobina, ślad 3. wyśledzić, znaleźć, zlokalizować 4. prześledzić przebieg (np. historii) 5. wywodzić się (od kogoś/czegoś)
5. Ten zwyczaj wywodzi się od mojej mamy.
1. Nie znaleźli po nim ani śladu. 2. Na miejscu wypadku był ślad krwi. 3. Chłopiec, który zaginął w zeszłym tygodniu, został właśnie znaleziony. 4. Moja książka prześledza okres historii, który jest bliski mojej rodzinie.
inizia ad imparare
trace (to sb/sth)
1. They found no trace of him. 2. At the place of accident there was a trace of blood. 3. The boy, who disappeard last week, has just been traced. 4. My book traces the period of time which is close to my family. 5. This habit traces to my mom.
1. niezrównany, niebywały, niespotykany 2. niesłychany, niespotykany
1. W moim miasteczku znajduje się niebywały widok na góry. 2. Niesłychane wydarzenie miało miejsce w zeszłym roku.
inizia ad imparare
unparalleled
1. In my town there is an unparalleled view on the mountains. 2. The unparalleled event took place last year.
1. odwrotność 2. wzajemny, dwustronny
Pomiędzy mną i moim kolegą są wzajemne relacje.
inizia ad imparare
reciprocal
Between me and my friend there are reciprocal relationships.
źródło, przyczyna
Źródłem tej choroby jest niezdrowy tryb życia.
inizia ad imparare
source
The source of this illness is an unhealthy lifestyle.
ludzkość
Od najwcześniejszych czasów ludzkość była zafascynowana ogniem.
inizia ad imparare
mankind
Since earliest times mankind has been fascinated by fire.
pozostać, zostać
1. Boi się ciemności, więc został w domu. 2. Pozostał cicho przez całe przedstawienie.
inizia ad imparare
remain
1. He's scared of the dark so he remained at home. 2. He remained silent for the entire performance.
nienaruszalny, nietykalny, święty
Amerykańskie prawo jest naprawdę surowe i nienaruszalne.
inizia ad imparare
inviolable
The American law is so strict and inviolable.
tak, w ten sposób
ARCHAIZM
Pokazała mi to w ten sposób.
inizia ad imparare
thus
ARCHAISM
She's shown it to me thus.
1. zapewnić, zagwarantować 2. upewnić się
ARCHAIZM
1. Ten pracodawca gwarantuje 15$ na godzinę. 2. Upewnij się proszę, że wszystkie światła są wyłączone.
inizia ad imparare
ensure
ARCHAISM, CONTEMPORARY= MAKE/BE SURE
1. This employer ensures 15$ per hour. 2. Please ensure thet all the lights are switched off.
1. konwencjonalny, tradycjonalistyczny 2. ortodoksyjny
W moim domu są tradycjonalistyczne zwyczeje.
inizia ad imparare
orthodox
There are the orthodox habits at my home.
autentyczność, oryginalność
Autentyczność jego obrazu jest fałszywa.
inizia ad imparare
authenticity
The authenticity of this picture is faked.
1. spełnić, zrealizować, zaspokoić 2. pozwolić realizować się (komuś), mieć satysfakcję (z czegoś) 3. wywiązać się (z czegoś)
1. Jeśli jesteś odpowiedzialny, musisz spełnić wszystkie obietnice. 2. Mam satysfakcję z mojej pracy. 3. Wywiązałem się z przysięgi danej mojemu tacie.
inizia ad imparare
fulfil(l)
fulfil - British English fulfill - American English
1. If you are responsible, you have to fulfil all promises. 2. I'm fulfil in my job. 3. I fulfilled the pledge with my father.
święty (dla kogoś)
W opinii mojej mamy je zasady są święte.
inizia ad imparare
sacred (to sb)
In my mother's opinion her rules are sacred.
1. strażnik 2. opiekun
1. Strażnicy stojący obok drzwi byli osobami w średnim wieku. 2. Moja babcia jest obecnie opiekunką mojego brata.
inizia ad imparare
guardian
1. The guardians standing next to the door were middle-aged men. 2. My grandmother is a guardian of my brother currently.
1. pojazd 2. narzędzie (w przenośni)
1. Najpopularniejszym pojazdem w antyku był koń. 2. W sowieckiej Rosji rząd używał sztuki jako narzędzia propagandy.
inizia ad imparare
vehicle
1. The most popular vehicle in the antic was a horse. 2. In soviet Russia the government used the art as a vehicle for propaganda.
oddany (komuś/czemuś), wierny, zażyły
Są oddani dla siebie nawzajem.
inizia ad imparare
devoted (to sb/sth)
They are devoted each other.
wiara (w kogoś/coś, również jako system religii)
Papież podróżuje po całym świecie i odwiedza ludzi wszystkich wyznań.
inizia ad imparare
faith (in sb/sth)
The Pope travels all over the world and visits people of all faiths.
nietknięty, nienaruszony
Wyszedł z wypadku bez szwanku.
inizia ad imparare
intact
After the accident he survived intact.
1. przekazać (komuś) 2. oddać, wyrażać (np. słowa, humor) 3. przewieźć, dostarczyć, doprowadzić
1. Właśnie przekazałem 100$ do twojej skrytki bankowej. 2. Czasami słowa nie wyrażają całej właściwej myśli. 3. Ten bus ma zawieźć nas do Krakowa. 4. Nasza ciężarówka dostarczy twoje rzeczy. 5. Woda będzie doprowadzona wkrótce.
inizia ad imparare
convey
1. I've just conveyed 100$ into your safety deposit box. 2. Sometimes words don't convey the whole proper idea. 3. This bus is supposed to convey us to Cracow. 4. Our truck will convey your stuff. 5. Water will be conveyed soon.
1. zrealizować, spieniężyć 2. wykupić, spłacić 3. uratować, zrekompensować 4. wypełnić (np. obietnicę) 5. odkupić (Rel.)
5. Jezus Chrystus odkupił ludzkość przez śmierć na krzyżu.
1. Już zrealizowałem swój bon i teraz mam 100$. 2. Właśnie spłaciłem kredyt na mój samochód i teraz jestem posiadaczem tego pojazdu. 3. Zrekompensował wybicie szyby daniem pieniędzy. 4. Wypełniłem obietnicę i pomogłem mu.
inizia ad imparare
redeem
5. Jesus Christ redeemed the mankind by the death on the cross.
1. I've already redeemed my voucher and now I have 100$. 2. I've just redeemed a credit for my car and now I'm the owner of this vehicle. 3. He redeemed breaking a window by giving money. 4. I redeemed a promise and helped him.
1. w kierunku, w stronę (kogoś/czegoś) 2. około czegoś, jakiegoś miejsca 3. wobec, względem (kogoś/czegoś) 4. na (coś), na rzecz (czegoś)
1. Poszli w stronę kościoła. 2. Zaparkował koło stacji benzynowej i wszedł do środka. 3. Nauczyciel jest bardzo surowy względem jego uczniów. 4. Ta organizacja istnieje na rzecz chorych dzieci.
inizia ad imparare
towards
1. They went towards a church. 2. He parked towards the oil station and got in. 3. The teacher is very strict towards his students. 4. This organisation exists towards ill children.
1. zbawienie 2. ocalenie
1. Bóg obiecał zbawienie dla każdego. 2. Byłem blisko ocalenia, ale ostatecznie zmarłem.
inizia ad imparare
salvation
1. The God promised salvation for everyone. 2. I was close to the salvation but finally I dead.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.