Państwo i społeczeństwo

 0    233 schede    kubi20004
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wykazywać zainteresowanie czymś
inizia ad imparare
show concern
zadowolić się czymś
inizia ad imparare
settle for something
szukać czegoś
inizia ad imparare
search for something
rozwiązać konflikt
inizia ad imparare
resolve conflict
uczestniczyć
inizia ad imparare
to participate
cel
inizia ad imparare
objective
zamiar
inizia ad imparare
intention
radzić sobie z konfliktem
inizia ad imparare
handle a conflict
obywatelski
inizia ad imparare
grassroots
rząd
inizia ad imparare
the government
upamiętniać
inizia ad imparare
commemorate
świętować
inizia ad imparare
to celebrate
zapewniać coś komuś
inizia ad imparare
provide something to someone
szerzyć wartości i szczytne cele
inizia ad imparare
propagate values and worthy causes
spotkać osoby o podobnych poglądach
inizia ad imparare
meet like-minded people
być częścią zżytego sąsiedztwa
inizia ad imparare
live in community-minded neighbourhoods
podać komuś pomocną dłoń
inizia ad imparare
lend a hand to sb
być skrytym
inizia ad imparare
keep oneself to oneself
skoczyć komuś na ratunek
inizia ad imparare
jump to sb's rescue
zwalczać obojętność społeczną
inizia ad imparare
fight social indifference
stworzyć lepszą społeczność
inizia ad imparare
create a better community
słusznie pochwalić
inizia ad imparare
give praise where it's due
mieć w czymś zaległości
inizia ad imparare
get behind with sth
wrócić do gry
inizia ad imparare
get back on track
załatwić sprawę, wystarczyć
inizia ad imparare
do the job
stać się drugą naturą
inizia ad imparare
become a second nature
ubiegać się o kolejną kadencję
inizia ad imparare
stand for re-election
wyburzyć coś
inizia ad imparare
pull down sth
iść zgodnie z planem
inizia ad imparare
go ahead
popędzić do wejścia
inizia ad imparare
dash in
wystąpić o ubezpieczenie
inizia ad imparare
claim on the insurance
krach giełdowy
inizia ad imparare
stock market crash
perspektywy na coś
inizia ad imparare
outlook for sth
grać na giełdzie
inizia ad imparare
invest in the stock market
stopa procentowa
inizia ad imparare
interest rate
inflacja
inizia ad imparare
inflation
pogrążyć się w recesji
inizia ad imparare
go into a recession
rynki finansowe
inizia ad imparare
financial markets
kurs wymiany
inizia ad imparare
exchange rate
spadek wartości
inizia ad imparare
drop in value
spadek koniunktury
inizia ad imparare
downturn in the economy
waluta
inizia ad imparare
currency
wziąć pożyczkę z banku
inizia ad imparare
take out a bank loan
dług publiczny
inizia ad imparare
national debt
ograniczony budżet
inizia ad imparare
live on a budget
dochód
inizia ad imparare
income
zbankrutować
inizia ad imparare
go bankrupt
gospodarka wolnorynkowa
inizia ad imparare
free market economy
sytuacja finansowa
inizia ad imparare
financial situation
sytuacja gospodarcza
inizia ad imparare
economic situation
spać na ulicy
inizia ad imparare
sleep rough
obóz dla uchodźców
inizia ad imparare
refugee camp
nierówność płac
inizia ad imparare
pay inequality
żyć poniżej granicy ubóstwa
inizia ad imparare
live below the breadline
ujść na sucho
inizia ad imparare
go unpunished
być maltretowanym
inizia ad imparare
get battered
być na zasiłku
inizia ad imparare
to be on the dole
bezrobocie
inizia ad imparare
unemployment
wykluczenie osób niepełnosprawncyh
inizia ad imparare
social exclusion of the disabled
rasizm
inizia ad imparare
racism
ubóstwo
inizia ad imparare
poverty
nielegalna imigracja
inizia ad imparare
illegal immigration
bezdomność
inizia ad imparare
homelessness
nienawiść
inizia ad imparare
hate
dyskryminacja ze względu na płeć
inizia ad imparare
gender discrimination
zażywanie narkotyków
inizia ad imparare
drug abuse
przemoc domowa
inizia ad imparare
domestic violence
zastraszanie
inizia ad imparare
bullying
pogwałcenie praw człowieka
inizia ad imparare
breach of human rights
alkoholizm
inizia ad imparare
alcohol abuse
zeznawać w sądzie
inizia ad imparare
to testify in court
unikanie płacenia podatków
inizia ad imparare
tax evasion
brać zakładników
inizia ad imparare
take hostages
spisać zeznania
inizia ad imparare
take a statement
prześladować kogoś
inizia ad imparare
stalk sb
zabójstwo na tle politycznym
inizia ad imparare
political assassination
nie przyznawać się do winy
inizia ad imparare
plead no guilty
pranie pieniędzy
inizia ad imparare
money laundering
nieumyślne spowodowanie śmierci
inizia ad imparare
manslaughter
wszczynać śledztwo
inizia ad imparare
launch an investigation
trzymać w areszcie
inizia ad imparare
keep in custody
handel ludźmi
inizia ad imparare
human trafficking
handlarz ludźmi
inizia ad imparare
human trafficker
dostać dożywocie
inizia ad imparare
get life sentence
zbierać dowody
inizia ad imparare
gather evidence
wyjawić coś
inizia ad imparare
expose something
handel narkotykami
inizia ad imparare
drug-pushing
prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu
inizia ad imparare
drink-driving
żądać okupu
inizia ad imparare
demand a ransom
przekupstwo, łapówkarstwo
inizia ad imparare
bribery
list z pogróżkami
inizia ad imparare
blackmailing letter
być sądzonym za napad
inizia ad imparare
to be tried for assault
wandalizm
inizia ad imparare
vandalism
wandal
inizia ad imparare
vandal
zabrać kogoś na komisariat
inizia ad imparare
take sb to the police station
pozwać kogoś
inizia ad imparare
take sb to court
ukraść coś z czyjejś kieszeni
inizia ad imparare
steal something from sb's pocket
kradzież w sklepie
inizia ad imparare
shoplifting
złodziej kradnący towar w sklepie
inizia ad imparare
shoplifter
skazać kogoś na coś
inizia ad imparare
sentence someone for something
złodziej, rabuś
inizia ad imparare
robber
okraść kogoś z czegoś
inizia ad imparare
rob sb of sth
zgłaszać coś na policję
inizia ad imparare
report something to the police
gwałciciel
inizia ad imparare
a rapist
oskarżyciel, prokurator
inizia ad imparare
prosecutor
kradzież kieszonkowa
inizia ad imparare
pickpocketing
kieszonkowiec
inizia ad imparare
a pickpocket
sprawca
inizia ad imparare
offender
morderca
inizia ad imparare
a murderer
morderstwo
inizia ad imparare
murder
napaść na ulicy
inizia ad imparare
mugging
napastnik
inizia ad imparare
mugger
ława przysięgłych
inizia ad imparare
a jury
sędzia
inizia ad imparare
a judge
hakerstwo
inizia ad imparare
hacking
haker
inizia ad imparare
hacker
pójść do więzienia
inizia ad imparare
go to prison
być sądzonym
inizia ad imparare
go on trial
karać kogoś karą grzywny za coś
inizia ad imparare
fine sb for sth
uznawać kogoś za winnego czegoś
inizia ad imparare
fine sb guilty of sth
świadek
inizia ad imparare
a witness
handel narkotykami
inizia ad imparare
drug dealing
handlarz narkotykami
inizia ad imparare
drug dealer
adwokat
inizia ad imparare
defence lawyer
przestępca
inizia ad imparare
a criminal
wymyślić alibi
inizia ad imparare
come up with an alibi
oskarżyć kogoś o coś
inizia ad imparare
charge sb with sth
kara śmierci
inizia ad imparare
capital punishment
włamanie
inizia ad imparare
a burglary
włamywacz
inizia ad imparare
a burglar
coś jest niezgodne z prawem
inizia ad imparare
be against the law
napad na bank
inizia ad imparare
bank robbery
podpalacz
inizia ad imparare
an arsonist
podpalać
inizia ad imparare
arson
zatrzymać kogoś za coś
inizia ad imparare
arrest sb for sth
pochwalać coś
inizia ad imparare
approve of something
wycofać wojska
inizia ad imparare
withdraw troops
broń masowego rażenia
inizia ad imparare
weapons of mass destruction
podpisać traktat
inizia ad imparare
sign treaty
uciekać się do czegoś
inizia ad imparare
resort to something
znaleźć się w martwym punkcie
inizia ad imparare
reach deadlock
utrzymywać pokój
inizia ad imparare
preserve the peace
negocjacje pokojowe
inizia ad imparare
peace talks
negocjacje
inizia ad imparare
negotiations
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
inizia ad imparare
Ministry of Foreign Affairs
nałożyć sankcje
inizia ad imparare
impose sanctions
rozproszyć tłum
inizia ad imparare
disperse the crowd
protestować przeciwko niesprawiedliwości
inizia ad imparare
demonstrate against injustice
ogłosić zawieszenie broni
inizia ad imparare
declare a ceasefire
wejść w życie
inizia ad imparare
come into force
siły zbrojne
inizia ad imparare
armed forces
strefa działań wojennych
inizia ad imparare
a war zone
terrorysta
inizia ad imparare
a terrorist
podejrzewać kogoś o coś
inizia ad imparare
suspect somebody of something
zołnierz
inizia ad imparare
soldier
zamieszki
inizia ad imparare
riot
bunt
inizia ad imparare
rebellion
marsz protestacyjny
inizia ad imparare
protest march
oddziały pokojowe
inizia ad imparare
peacekeeping troops
interwencja wojskowa
inizia ad imparare
military intervention
konflikt międzynarodowy
inizia ad imparare
international conflict
walki
inizia ad imparare
fighting
nasilać się
inizia ad imparare
escalate
konflikt o terytorium
inizia ad imparare
dispute over territory
obowiązkowa służba wojskowa
inizia ad imparare
compulsory military service
cywil
inizia ad imparare
civilian
wojna domowa
inizia ad imparare
civil war
przeprowadzić atak
inizia ad imparare
carry out an attack
wybuchnąć (o wojnie)
inizia ad imparare
break out
granica
inizia ad imparare
border
bomba
inizia ad imparare
bomb
wybuchnąć
inizia ad imparare
blow up/ explode
akt terroryzmu
inizia ad imparare
act of terrorism
program szczepień
inizia ad imparare
vaccination programme
wywodzić się z czegoś
inizia ad imparare
originate from something
organizacja
inizia ad imparare
organisation
główna siedziba
inizia ad imparare
headquarters
powstanie
inizia ad imparare
formation
stabilność finansowa
inizia ad imparare
financial stability
wzrost gospodarczy
inizia ad imparare
economic growth
znacząco
inizia ad imparare
considerably
choroba zakaźna
inizia ad imparare
communicable disease
ubiegać się o urząd
inizia ad imparare
stand for an election
rzecznik prasowy partii, specjalista od PR-u
inizia ad imparare
spin doctor
ubiegać się o urząd
inizia ad imparare
run for office
burmistrz, prezydent miasta
inizia ad imparare
mayor
elektorat
inizia ad imparare
electorate
okręg wyborczy
inizia ad imparare
a constituency
urzędnik państwowy
inizia ad imparare
civil servant
wygrać wybory
inizia ad imparare
win an election
głosować na kogoś
inizia ad imparare
vote for somebody
Republikanie
inizia ad imparare
the Republicans
Demokraci
inizia ad imparare
the Democrats
kandydować w wyborach
inizia ad imparare
stand for an election
poglądy socjalistyczne
inizia ad imparare
socialist views
pełnić czteroletnią kadencję
inizia ad imparare
serve a four-year term
Senat
inizia ad imparare
Senate
ponownie kogoś wybrać
inizia ad imparare
re-elect sb
premier
inizia ad imparare
prime minister
wybory prezydenckie
inizia ad imparare
presidential election
prezydent
inizia ad imparare
president
lokal wyborczy
inizia ad imparare
polling station
polityk
inizia ad imparare
a politician
skandal polityczny
inizia ad imparare
political scandal
partia polityczna
inizia ad imparare
a political party
ustanowić prawo
inizia ad imparare
pass a law
demokracja parlamentarna
inizia ad imparare
parliamentary democracy
parlament
inizia ad imparare
parliament
hymn narodowy
inizia ad imparare
a national anthem
poseł do parlamentu
inizia ad imparare
Member of Parliament
król/królowa
inizia ad imparare
King / Queen
Izby Kongresu
inizia ad imparare
Houses of Congress
Izba Reprezentantów
inizia ad imparare
House of Representatives
Izba Lordów
inizia ad imparare
House of Lords
Izba Gmin
inizia ad imparare
House of Commons
głowa państwa
inizia ad imparare
head of state
rządzić krajem
inizia ad imparare
govern the country
zorganizować konferencję prasową
inizia ad imparare
give a press conference
dojść do władzy
inizia ad imparare
get into power
wybory powszechne
inizia ad imparare
general election
stworzyć koalicję
inizia ad imparare
form a coalition
federacja
inizia ad imparare
federation
demokratyczne państwo
inizia ad imparare
democratic country
debatować
inizia ad imparare
to debate
prawa konstytucyjne
inizia ad imparare
constitutional rights
reżim komunistyczny
inizia ad imparare
communist regime
wprowadzić nową politykę
inizia ad imparare
come up with policy
izba
inizia ad imparare
chamber
oddawać głos
inizia ad imparare
cast a vote
gospodarka kapitalistyczna
inizia ad imparare
capitalist economy
prowadzić kampanię wyborczą
inizia ad imparare
campaign
gabinet, rząd
inizia ad imparare
cabinet
mieć prawo do głosowania
inizia ad imparare
be eligible to vote

Devi essere accedere per pubblicare un commento.