PL my logistics book

 0    466 schede    lantczak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zarządzanie
inizia ad imparare
management
przepływ towarów
inizia ad imparare
flow of goods
przepływ ludzi
inizia ad imparare
flow of people
miejsce pochodzenia
inizia ad imparare
point of origin
miejsce konsumpcji
inizia ad imparare
point of consumption
miejsce przeznaczenia
inizia ad imparare
point of destination
dostarczać
inizia ad imparare
to supply
właściwy produkt
inizia ad imparare
right product
właściwa ilość
inizia ad imparare
right quantity
właściwy stan
inizia ad imparare
right value
właściwe miejsce
inizia ad imparare
right place
właściwy czas
inizia ad imparare
right time
właściwy klient
inizia ad imparare
right customer
właściwy koszt
inizia ad imparare
right price
obejmować
inizia ad imparare
to include
działania wspomagające
inizia ad imparare
supporting activities
osiągać
inizia ad imparare
to achieve
7 W (zasada 7W)
inizia ad imparare
7 Rs
zarządzanie logistyczne
inizia ad imparare
logistics management
łańcuch dostaw
inizia ad imparare
supply chain
zarządzanie łańcuchem dostaw
inizia ad imparare
supply chain management
wdrażać
inizia ad imparare
to implement
kontrolować
inizia ad imparare
to control
sprawny, sprawnie działający
inizia ad imparare
efficient
skuteczny, efektywny
inizia ad imparare
effective
dwukierunkowy przepływ
inizia ad imparare
forward and reverse flow
przechowanie towarów
inizia ad imparare
storage of goods
przepływ usług
inizia ad imparare
flow of services
sprostać wymaganiom
inizia ad imparare
to meet the requirements
działanie
inizia ad imparare
activity
zarządzanie flotą
inizia ad imparare
fleet management
realizacja zamówienia
inizia ad imparare
order fulfillment
sieć logistyczna
inizia ad imparare
logistics network
zarządzanie stanami magazynowymi, zarządzanie zapasami
inizia ad imparare
inventory management
planowanie podaży/popytu
inizia ad imparare
supply/demand planning
strona trzecia
inizia ad imparare
third-party
dostawcy usług logistycznych
inizia ad imparare
logistics service providers
w różnym stopniu
inizia ad imparare
to varying degrees
funkcja, zadanie
inizia ad imparare
function
wyszukiwanie źródeł zaopatrzenia
inizia ad imparare
sourcing
zaopatrzenie, zaopatrywanie
inizia ad imparare
procurement
planowanie produkcji
inizia ad imparare
production planning
planowanie, sporządzanie planów
inizia ad imparare
scheduling
pakowanie
inizia ad imparare
packaging
montaż
inizia ad imparare
assembly
obsługa klienta
inizia ad imparare
customer service
na wszystkich poziomach
inizia ad imparare
at all levels
planowanie
inizia ad imparare
planning
wykonanie
inizia ad imparare
execution
strategiczny
inizia ad imparare
strategie
operacyjny
inizia ad imparare
operational
taktyczny
inizia ad imparare
tactical
zadanie integrujące, funkcja integracyjna
inizia ad imparare
integrating function
koordynować
inizia ad imparare
to coordinate
optymalizować
inizia ad imparare
to optimize
działanie logistyczne
inizia ad imparare
logistics activity
integrować
inizia ad imparare
to integrate
sprzedaż
inizia ad imparare
sales
produkcja
inizia ad imparare
manufacturing
informatyka
inizia ad imparare
information technology
pracować dla
inizia ad imparare
work for sb
pracować nad czymś
inizia ad imparare
work on sth
podlegać komuś, pracować dla kogoś
inizia ad imparare
to work under sb
kierować czymś, być szefem czegoś
inizia ad imparare
to run
być odpowiedzialnym za
inizia ad imparare
to be responsible for sth
firma logistyczna, spółka logistyczna
inizia ad imparare
a logistics company
doświadczenie w czymś
inizia ad imparare
experience in sth
dział transportu
inizia ad imparare
Transportation Department
przygotowywać
inizia ad imparare
to prepare
harmonogram
inizia ad imparare
schedule
dostawa
inizia ad imparare
delivery
tu: odbiór
inizia ad imparare
pick up
tu: odbiór i dostawa
inizia ad imparare
pickup and delivery
samochód ciężarowy
inizia ad imparare
truck
średnio, przeciętnie
inizia ad imparare
on average
skrót foot (stopa) lub feet (stopy), jedn. długości - 30 cm
inizia ad imparare
ft
na miesiąc
inizia ad imparare
per month
odbierać, pobierać
inizia ad imparare
to pick
magazyn
inizia ad imparare
warehouse
dostarczać
inizia ad imparare
to deliver
odbiorca
inizia ad imparare
consignee
specjalista ds. logistyki
inizia ad imparare
logisticsspecialist
kierować, zarządzać
inizia ad imparare
to manage
transportować, przewozić
inizia ad imparare
to transport
przewoźnik
inizia ad imparare
carrier
przewoźnik kolejowy
inizia ad imparare
rail carrier
przewoźnik drogowy
inizia ad imparare
road carrier
przychodzący
inizia ad imparare
incoming
składnik
inizia ad imparare
ingredient
produkcja
inizia ad imparare
production
kupować, nabywać
inizia ad imparare
to purchase
czas dostawy
inizia ad imparare
time of delivery
przesyłka ekspresowa
inizia ad imparare
express
przesyłka priorytetowa
inizia ad imparare
priority
cena dostawy
inizia ad imparare
delivery price
biuro
inizia ad imparare
office
odbiór
inizia ad imparare
pick up
opłata
inizia ad imparare
charge
przesyłka, wysyłka
inizia ad imparare
dispatch
dodatkowy
inizia ad imparare
additional
kurier
inizia ad imparare
courier
dostawa pocztą
inizia ad imparare
post delivery
dodatkowa opłata paliwowa
inizia ad imparare
fuel surplus charge
dodawać
inizia ad imparare
to add
koszty transportu
inizia ad imparare
transport costs
z wyłączeniem, wyłączając
inizia ad imparare
excluding
usługi pocztowe
inizia ad imparare
mailing services
opłata
inizia ad imparare
fee
paczka
inizia ad imparare
parcel
przesyłka złożona z kilku paczek
inizia ad imparare
multiple package dispatch
objętość, rozmiar
inizia ad imparare
volume
waga
inizia ad imparare
weight
dodatkowy
inizia ad imparare
extra
fracht
inizia ad imparare
freight
spedycja
inizia ad imparare
forwarding, freight forwarding
zarządzanie łańcuchem dostaw
inizia ad imparare
supply chain management
ładunki całopojazdowe
inizia ad imparare
full truck loads /FTL/
dystrybucja
inizia ad imparare
distribution
logistyka zwrotna
inizia ad imparare
reverse logistics
nadzorca
inizia ad imparare
overseer
organizator
inizia ad imparare
organizer
wdrożenie
inizia ad imparare
implementation
być zaangażowanym w coś
inizia ad imparare
to engage in sth
koordynować
inizia ad imparare
to coordinate
dziedzina biznesu
inizia ad imparare
business line
związany z
inizia ad imparare
related to
satysfakcja, zadowolenie
inizia ad imparare
satisfaction
klient
inizia ad imparare
customer
optymalizacja
inizia ad imparare
optimisation
przepływ
inizia ad imparare
flow
przesyłka zbiorowa
inizia ad imparare
groupage parcel
ładunek zbiorowy
inizia ad imparare
groupage
paczka, przesyłka
inizia ad imparare
parcel
krajowy
inizia ad imparare
domestic
międzynarodowy
inizia ad imparare
international
produkt nieprzeterminowany
inizia ad imparare
current product
produkt przeterminowujący się lub przeterminowany
inizia ad imparare
end-of-life product
magazynowanie
inizia ad imparare
warehousing
zarządzanie zapasami
inizia ad imparare
stock management
dodatkowe usługi
inizia ad imparare
value added services
ładunek częściowy
inizia ad imparare
part load
ładunek całopojazdowy
inizia ad imparare
full load
międzykontynentalny
inizia ad imparare
intercontinental
transport multimodalny (transport za pomocą różnych środków transportu)
inizia ad imparare
multimodaltransport
fabryka, zakład przemysłowy
inizia ad imparare
factory, plant
magazyn
inizia ad imparare
warehouse
uzgodnić coś, ustalić coś
inizia ad imparare
to agree upon something
w uzgodnionym terminie
inizia ad imparare
on the date agreed upon
płacić
inizia ad imparare
to pay
koszty transportu
inizia ad imparare
transportation costs
ponosić ryzyko
inizia ad imparare
to bear the risk
miejsce przeznaczenia
inizia ad imparare
final destination
ładować, załadować
inizia ad imparare
to load
pojazd
inizia ad imparare
vehiele
odbierać
inizia ad imparare
to collect
odprawić
inizia ad imparare
to elear
eksport
inizia ad imparare
export
odjazd
inizia ad imparare
departure
jasno wyrazić
inizia ad imparare
to make clear
dodać
inizia ad imparare
to add
wyraźny, bez niedomówień
inizia ad imparare
explicit
sformułowanie
inizia ad imparare
wording
o takim skutku
inizia ad imparare
to this effect
umowa
inizia ad imparare
contract
umowa sprzedaży
inizia ad imparare
contract of sale
wręczać, przekazywać
inizia ad imparare
to hand over something
towary
inizia ad imparare
goods
odprawiony
inizia ad imparare
eleared
pod czyjąś pieczą
inizia ad imparare
into the custody of someone
przewoźnik
inizia ad imparare
carrier
miejsce dostawy
inizia ad imparare
point of delivery
przechodzić
inizia ad imparare
to pass
ryzyko przechodzi na kogoś
inizia ad imparare
the risk passes on/onto somebody
odpowiednik czegoś
inizia ad imparare
equivalent of sth
punkt/miejsce przeznaczenia
inizia ad imparare
point of destination
ubezpieczenie
inizia ad imparare
insurance
punkt docelowy, punkt przeznaczenia
inizia ad imparare
destination point
terminal
inizia ad imparare
terminal
odprawa celna
inizia ad imparare
clearance
odprawa celna importowa
inizia ad imparare
import clearance
rozładować
inizia ad imparare
to unload
gotowy na
inizia ad imparare
ready for
cło
inizia ad imparare
duty
podatek
inizia ad imparare
tax
nałożyć na kogoś obowiązek
inizia ad imparare
to place obligations on somebody
umieścić coś
inizia ad imparare
to place sth
obok, wzdłuż
inizia ad imparare
alongside
odprawić
inizia ad imparare
to elear
transport morski
inizia ad imparare
maritime transport
multimodalny, intermodalny transport morski
inizia ad imparare
multimodal sea transport
kontener
inizia ad imparare
container
ładunek ciężki
inizia ad imparare
heavy-lift cargo, heavy cargo
ładunek masowy
inizia ad imparare
bulk cargo
załadować
inizia ad imparare
to load
na pokładzie statku
inizia ad imparare
on board the ship
wyznaczyć, wskazać
inizia ad imparare
to nominate
koszt
inizia ad imparare
cost
ryzyko
inizia ad imparare
risk
dzielić
inizia ad imparare
to divide
poinformować
inizia ad imparare
to instruct
statek
inizia ad imparare
vessel
brak informacji
inizia ad imparare
no reference
postanowienie, warunek, klauzula, świadczenie
inizia ad imparare
provision
umowa tego nie przewiduje/ nie precyzuje przewoźnik
inizia ad imparare
there's no provision for this in the contract
przewoźnik
inizia ad imparare
carrier
spedytor
inizia ad imparare
forwarder
fracht, opłata frachtowa
inizia ad imparare
freight
przywieźć, przynieść, dostarczyć
inizia ad imparare
to bring
port przeznaczenia
inizia ad imparare
port of destination
jednak, jednakże
inizia ad imparare
however
przenosić ryzyko na kogoś
inizia ad imparare
to transfer risk to sb
mieć zastosowanie
inizia ad imparare
to apply
wcześniej
inizia ad imparare
formerly
Koszt, ubezpieczenie i fracht (... określony port przeznaczenia)
inizia ad imparare
CIF - Cost, lnsurance and Freight (named destination port)
dokładnie to samo co...
inizia ad imparare
exactly the same as
z wyjątkiem
inizia ad imparare
except that
dodatkowo
inizia ad imparare
in addition
spedytor
inizia ad imparare
freight forwarder (forwarder)
dostawca usług logistycznych
inizia ad imparare
logistics provider
wysyłać
inizia ad imparare
to dispatch
przesyłka
inizia ad imparare
shipment
zabezpieczony aktywami
inizia ad imparare
asset-based
przewoźnik
inizia ad imparare
carrier
rezerwować
inizia ad imparare
to book
zorganizować
inizia ad imparare
to arrange
przewożony drogą morską
inizia ad imparare
waterborne
samolot
inizia ad imparare
airplane
samochód ciężarowy
inizia ad imparare
truck
linia kolejowa
inizia ad imparare
railroad
cargo
inizia ad imparare
cargo
ruch
inizia ad imparare
movement
miejsce przeznaczenia za granicą
inizia ad imparare
international destination
spedytor międzynarodowy
inizia ad imparare
international freight forwarder
wiedza fachowa, umiejętności specjalistyczne
inizia ad imparare
expertise
pozwalać komuś na zrobienie czegoś
inizia ad imparare
to allow somebody to do sth
przygotowywać
inizia ad imparare
to prepare
przetwarzać
inizia ad imparare
to process
dokumenty, dokumentacja
inizia ad imparare
documentation
wykonywać działania
inizia ad imparare
to perform activities
związany
inizia ad imparare
related
odnoszący się do
inizia ad imparare
pertaining
typowy dla czegoś
inizia ad imparare
typical of something
sprawdzać, przeglądać, kontrolować
inizia ad imparare
to review
faktura
inizia ad imparare
invoice
deklaracja eksportowa załadowcy
inizia ad imparare
shipper's export declaration
list przewozowy
inizia ad imparare
bill of loading
kraj eksportujący
inizia ad imparare
country of export
kraj importujący
inizia ad imparare
country of import
kraj przewozu
inizia ad imparare
country of transshipment
bez dokumentów w formie papierowej
inizia ad imparare
paperless
środowisko
inizia ad imparare
environment
wysyłka morska
inizia ad imparare
ocean shipping
być licencjonowanym, mieć licencję
inizia ad imparare
to be licensed
Federalna Komisja Morska
inizia ad imparare
Federal Maritime Commission
podobnie, w podobny sposób
inizia ad imparare
similarly
zajmować się
inizia ad imparare
to handle
spedycja lotnicza
inizia ad imparare
air freight
często
inizia ad imparare
frequently
być akredytowanym przez kogoś
inizia ad imparare
to be accredited with somebody
Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego
inizia ad imparare
International Air Transport Association (IATA)
agencja przewozowa
inizia ad imparare
cargo agent
prawie, praktycznie, niemalże
inizia ad imparare
virtually
wpływać na
inizia ad imparare
affect
zmienna
inizia ad imparare
variable
transport lądowy
inizia ad imparare
land shipping
ląd, lądowy
inizia ad imparare
ground
transport ciężarowy
inizia ad imparare
trucking transport
przystępny (kosztowo)
inizia ad imparare
affordable
dostawy „od drzwi do drzwi "
inizia ad imparare
door-to-door
luzem, bez opakowania
inizia ad imparare
in bulk
flota
inizia ad imparare
fleet
na pokładzie statków
inizia ad imparare
onboard ships
załoga
inizia ad imparare
crew
stanowić załogę
inizia ad imparare
to crew
żegluga handlowa
inizia ad imparare
merchant navy
zasadniczy, podstawowy
inizia ad imparare
essential
pochodzić od
inizia ad imparare
to originate with
żaglowiec
inizia ad imparare
wind power ship
ograniczenie
inizia ad imparare
restriction
ograniczający, restrykcyjny
inizia ad imparare
restrictive
przedział czasu
inizia ad imparare
time frame
termin (tu: dostawy)
inizia ad imparare
timeline
główny nurt, dominujący rodzaj
inizia ad imparare
mainstream
transport pasażerski
inizia ad imparare
passenger transport
transport publiczny
inizia ad imparare
public transport
transport prywatny
inizia ad imparare
private transport
usługi rejsowe, usług i figurujące w rozkładzie
inizia ad imparare
scheduled services
stałe trasy
inizia ad imparare
fixed routes
pojazd
inizia ad imparare
vehicle
transport kolejowy
inizia ad imparare
rail transport
pasażer
inizia ad imparare
passenger
towary
inizia ad imparare
goods
za pomocą czegoś
inizia ad imparare
by means of
pojazd kołowy
inizia ad imparare
wheeled vehicle
specjalnie zaprojektowany
inizia ad imparare
specially designed
jechać po
inizia ad imparare
to run along
linia kolejowa
inizia ad imparare
railway, railroad
łańcuch logistyczny
inizia ad imparare
logistics chain, logistic chain
ułatwiać
inizia ad imparare
to facilitate
handel międzynarodowy
inizia ad imparare
international trade
wzrost gospodarczy
inizia ad imparare
economic growth
tory kolejowe
inizia ad imparare
railway tracks
równoległy
inizia ad imparare
parallel
szyna
inizia ad imparare
raił
zazwyczaj
inizia ad imparare
normally
stal
inizia ad imparare
steel
przymocowany do
inizia ad imparare
secured to sth
podkład
inizia ad imparare
railroad tie
podzielić (na)
inizia ad imparare
to break down, broke down, broken down (into)
główny
inizia ad imparare
major
komponent, część składowa
inizia ad imparare
component
po pierwsze
inizia ad imparare
firstly
obiekt
inizia ad imparare
item
ruszać się
inizia ad imparare
to move
nazywany, o którym mowa
inizia ad imparare
referred to as
obejmować
inizia ad imparare
to include
lokomotywa
inizia ad imparare
locomotive
wagony pasażerskie
inizia ad imparare
passenger-carrying vehicles (or coaches)
wagony towarowe
inizia ad imparare
freight-carrying vehicles (or goods wagons)
po drugie
inizia ad imparare
secondly
stały
inizia ad imparare
fixed
infrastruktura kolejowa
inizia ad imparare
railway's infrastructure
budynek pomocniczy
inizia ad imparare
ancillary building
konieczny do
inizia ad imparare
necessary for
kolej
inizia ad imparare
railway
działać, funkcjonować
inizia ad imparare
to function
stacja kolejowa
inizia ad imparare
railway station
przejazd kolejowy
inizia ad imparare
level crossing/grade crossing
budka dróżnika
inizia ad imparare
gateman's lodge
dróżnik
inizia ad imparare
gateman
szlaban
inizia ad imparare
barrier
semafor
inizia ad imparare
signal
urządzenia sygnalizacyjne
inizia ad imparare
signalling equipment
pojazd
inizia ad imparare
vehicle
dostarczać
inizia ad imparare
to provide
moc napędowa
inizia ad imparare
motive power
pociąg
inizia ad imparare
train
ładowność użyteczna
inizia ad imparare
payload capacity
jedyny, wyłączny
inizia ad imparare
sole
cel
inizia ad imparare
purpose
poruszać
inizia ad imparare
to move
wzdłuż
inizia ad imparare
along
tradycyjnie
inizia ad imparare
traditionally
ciągnąć
inizia ad imparare
to pull
przód
inizia ad imparare
front
wagon
inizia ad imparare
railroad car
używać do
inizia ad imparare
to use for
ładunek
inizia ad imparare
freight
semafory kolejowe
inizia ad imparare
railway signalling
ruch kolejowy
inizia ad imparare
railway traffic
bezpiecznie
inizia ad imparare
safely
zapobiegać
inizia ad imparare
to prevent
zderzyć się, mieć kolizję
inizia ad imparare
to collide
podróżować
inizia ad imparare
to travel
z dużą prędkością
inizia ad imparare
at very high speed
jednakże
inizia ad imparare
however
ciężki
inizia ad imparare
heavy
niezdolny do
inizia ad imparare
unable to do sth
zjechać z torów
inizia ad imparare
to deviate from the track
wymagać
inizia ad imparare
to require
duża odległość
inizia ad imparare
a great distance
zatrzymać się
inizia ad imparare
to stop
chociaż, wprawdzie
inizia ad imparare
although
transport kolejowy
inizia ad imparare
rail transport
być uważanym za
inizia ad imparare
to be considered
jeden z najbezpieczniejszych
inizia ad imparare
one of the safest
forma
inizia ad imparare
form
podróż
inizia ad imparare
travel
możliwość
inizia ad imparare
possibility
wypadek
inizia ad imparare
accident
mieć miejsce
inizia ad imparare
to take place
wahać się, różnić się
inizia ad imparare
to vary
zderzenie czołowe
inizia ad imparare
head-on collision
kolizja z samochodem
inizia ad imparare
collision with an automobile
kolej przemysłowa
inizia ad imparare
industrial railway
prywatny
inizia ad imparare
private
wyłącznie
inizia ad imparare
exclusively
obsługiwać
inizia ad imparare
to serve
konkretny
inizia ad imparare
particular
przemysłowy
inizia ad imparare
industrial
miejsce
inizia ad imparare
site
albo ... albo...
inizia ad imparare
either ... or...
całkowicie
inizia ad imparare
entirely
kopalnia
inizia ad imparare
mine
fabryka
inizia ad imparare
factory
kompleks, teren
inizia ad imparare
compound
teren kopalni
inizia ad imparare
mine compound
teren fabryki
inizia ad imparare
factory compound
łączyć, połaczyć (cos z czyms)
inizia ad imparare
connect (sth to sth)
publiczna sieć transportowa
inizia ad imparare
public freight network
popularny
inizia ad imparare
common
transport drogowy
inizia ad imparare
road transport
liczba
inizia ad imparare
number
znacząco
inizia ad imparare
greatly
zmniejszać się
inizia ad imparare
to diminish
dzielić
inizia ad imparare
to divide
koszty transakcji
inizia ad imparare
transaction costs
obowiązki
inizia ad imparare
responsibilities
kupujący, kupiec
inizia ad imparare
buyer
sprzedający, sprzedawca
inizia ad imparare
seller
odzwierciedlać
inizia ad imparare
to reflect
najnowocześniejszy
inizia ad imparare
state-of-the-art
praktyki transportowe
inizia ad imparare
transportation practices
ściśle
inizia ad imparare
closely
pokrywać się z, zgadzać się z
inizia ad imparare
to correspond to something
Organizacja Narodów Zjednoczonych
inizia ad imparare
the U. N. (United Nations)
konwencja
inizia ad imparare
convention
sprzedaż towarów
inizia ad imparare
sale of goods
wersja
inizia ad imparare
version
być/zostać wprowadzonym
inizia ad imparare
to be introduced
zawierać
inizia ad imparare
to contain
reguła
inizia ad imparare
rule
środek transportu
inizia ad imparare
made of transport
kanał
inizia ad imparare
channel
przewóz
inizia ad imparare
carriage
transport skonteneryzowany
inizia ad imparare
containerised transport
transport intermodalny
inizia ad imparare
multi-modal transport
udostępniać coś
inizia ad imparare
to make something available
towary
inizia ad imparare
goods
kupujący
inizia ad imparare
buyer
sprzedający, sprzedawca
inizia ad imparare
seller
być odpowiedzialnym za
inizia ad imparare
to be responsible for
obowiązek
inizia ad imparare
obligation
opłaty
inizia ad imparare
charges
warunek
inizia ad imparare
term
początkowy, wstępny
inizia ad imparare
initial
wycena, podanie ceny
inizia ad imparare
quotation
bez uwzględniania jakichkolwiek kosztów, bez pokrywania jakichkolwiek kosztów
inizia ad imparare
without any cost included
odbiór
inizia ad imparare
collection
zakład
inizia ad imparare
works
ad hoc, doraźnie
inizia ad imparare
ad hoc
pragnienie (robienia czegoś)
inizia ad imparare
desire
oferować
inizia ad imparare
offer
elastyczność
inizia ad imparare
flexibility
ładowność, pojemność
inizia ad imparare
capacity
środowiskowy
inizia ad imparare
environmental
wpływ
inizia ad imparare
impact
wpływ na środowisko
inizia ad imparare
environmental impact
codzienny
inizia ad imparare
daily
dojeżdżanie do pracy
inizia ad imparare
commuting
osoba dojeżdżająca do pracy
inizia ad imparare
commuter
kolej związana z dojazdem do pracy, kolej w porannych godzinach szczytu
inizia ad imparare
commuter rail
wolny czas
inizia ad imparare
leisure
transport na krótki dystans
inizia ad imparare
short-haul transport
transport na długi dystans
inizia ad imparare
long-haul transport
dominować
inizia ad imparare
to dominate
tranzyt
inizia ad imparare
transit
składać się z
inizia ad imparare
to consist of
autobus
inizia ad imparare
bus
wiejski
inizia ad imparare
rural
miasto
inizia ad imparare
city
uzupełniać coś czymś
inizia ad imparare
to supplement something by/with something
tramwaj
inizia ad imparare
tram
szybki
inizia ad imparare
rapid
wymagać, pociągać za sobą
inizia ad imparare
to involve
pociąg
inizia ad imparare
train
autobus dalekobieżny
inizia ad imparare
coach
samolot
inizia ad imparare
aircraft
w przeważającej mierze, w przeważającej części, przeważnie
inizia ad imparare
predominantly
międzykontynentalny
inizia ad imparare
intercontinental
ograniczony
inizia ad imparare
restricted
osoba, jednostka
inizia ad imparare
individual
z powodu, ze względu na
inizia ad imparare
due to
ustawodawstwo
inizia ad imparare
legislation
Zaległy
inizia ad imparare
Overdue
Zaległy
inizia ad imparare
Overdue

Devi essere accedere per pubblicare un commento.