project management terms 2

 0    10 schede    tjfudakowski3
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
monitor performance
They regularly monitor the performance of the control rods in the nuclear plant.
inizia ad imparare
Monitorować wydajność
Regularnie monitorują wydajność prętów kontrolnych w elektrowni jądrowej.
to conduct an appraisal
She conducted an appraisal to improve the team's dynamics.
inizia ad imparare
przeprowadzić ocenę
Przeprowadziła ocenę, aby poprawić dynamikę zespołu.
to give constructive feedback
They were given constructive feedback about their performance during and after the project.
inizia ad imparare
dać konstruktywną informację zwrotną
Otrzymali konstruktywną informację zwrotną na temat swoich osiągnięć podczas i po zakończeniu projektu.
to address issues
The HR director finally began to address the issue of employee absenteeism.
inizia ad imparare
w celu rozwiązania problemów
Dyrektor HR wreszcie zaczął zajmować się kwestią absencji pracowników
to express views
The robber expressed controversial views about how how profit should be distributed.
inizia ad imparare
wyrażać poglądy
Rabuś wyraził kontrowersyjne poglądy na temat podziału zysku.
to rate objectives on a scale
The marketing director rated the objectives of the ad campaign on a scale of 1 to 10.
inizia ad imparare
oceniać cele na skali
Dyrektor marketingu ocenił cele kampanii reklamowej w skali od 1 do 10.
to agree to the objectives
The generals agreed to the military objectives set in the offensive campaign.
inizia ad imparare
zgodzić się na cele
Generałowie zgodzili się na cele wojskowe ustalone w kampanii ofensywnej.
to allocate funds
The funds were allocated to various departments working on the Thames River project.
inizia ad imparare
przeznaczyć środki
Środki zostały przydzielone różnym departamentom pracującym nad projektem Tamizy
resolve conflicts
An arbitrator was called in to resolve the legal conflict between both parties.
inizia ad imparare
rozwiązywania konfliktów
Wezwano arbitra, aby rozwiązać konflikt prawny między obiema stronami.
to prioritize the tasks
We prioritized the work tasks in order to make the project more efficient.
inizia ad imparare
priorytetyzować zadania
Nadaliśmy priorytet zadaniom roboczym, aby uczynić projekt bardziej wydajnym.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.