Pytanie o drogę

 0    43 schede    angielskitablica
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Przepraszam (gdy kogoś zaczepiamy)
inizia ad imparare
Excuse me
Jak dojść do stacji metra?
inizia ad imparare
How do I get to the metro station?
Gdzie jest najbliższa stacja paliw?
inizia ad imparare
Where’s the nearest petrol station?
Jak znajdę pub ‘Zwariowany Koń?’
inizia ad imparare
How do I find the ‘Crazy Horse’ pub?
Czy może mi pan powiedzieć, jak trafić do restauracji ‘Żaby’?
inizia ad imparare
Can you tell me the way to the ‘Frogs’ restaurant?
Czy mógłbyś mi powiedzieć, gdzie znajduje się komisariat?
inizia ad imparare
Could you tell me where the police station is?
Szukam dobrego klubu nocnego
inizia ad imparare
I’m looking for a good nightclub
Czy zna pani drogę na rynek?
inizia ad imparare
Do you know the way to the market square?
Czy jestem na dobrej drodze do Zamku Borsuka?
inizia ad imparare
Am I on the right way to the Bagder Castle?
Przykro mi, nie jestem stąd
inizia ad imparare
I’m sorry I’m not from around here
Przejdź przez centrum miasta
inizia ad imparare
Go through the town centre
Idź dalej prosto
inizia ad imparare
Go straight on
Idź prosto przed siebie
inizia ad imparare
Go straight ahead
Skręć w lewo
inizia ad imparare
Turn left
Skręć w prawo przy hali sportowej
inizia ad imparare
Turn right at the sports centre
Przejdź obok centrum handlowego
inizia ad imparare
Go past the shopping mall
Przy rondzie skręć w lewo
inizia ad imparare
At the post office turn left
Aby dojść do dworca autobusów musić iść / jecvhać tą drogą
inizia ad imparare
To get to the bus station you have to follow that road
Jedź cały czas prosto aż zobaczysz rondo
inizia ad imparare
Go straight on until you get to the roundabout
Sugeruję żebyś pojechał / poszedł tamtą drogą
inizia ad imparare
I suggest you go that way
Obawiam się, że to w przeciwnym kierunku
inizia ad imparare
I am afraid it’s in the opposite direction
Jedź cały czas dopóki zobaczysz sygnalizację świetlną
inizia ad imparare
Keep driving until you see the traffic lights
Miń wielką katedrę
inizia ad imparare
Pass a big cathedral
Miń więzienie, a następnie skręć w prawo
inizia ad imparare
Go past the prison and then turn right
Lepiej żeby pan wziął taksówkę, to długa droga
inizia ad imparare
You’d better take a taxi, it’s a long way
Sugeruję wziąć autobus, będzie o wiele łatwiej
inizia ad imparare
Why don’t you take a bus, it’ll be much easier
Musisz kierować się na południe
inizia ad imparare
You have to head South
Zobaczysz znak ‘sprzątaj po swoim piesku’
inizia ad imparare
You’ll see a ‘scoop the poop’ sign
Czy masz nawigację GPS?
inizia ad imparare
Do you have a sat nav?
Czy to daleko?
inizia ad imparare
Is it far?
Jak daleko jest piechotą na dworzec autobusowy?
inizia ad imparare
How far is it to walk to the coach station?
Czy ma pan mapę?
inizia ad imparare
Do you have a map?
Czy mógłby pan pokazać mi drogę na mapie?
inizia ad imparare
Could you show me the way on the map?
Zobaczy pani przejazd kolejowy ze szlabanami
inizia ad imparare
You’ll see a level crossing with a barrier
Jak będzie pan jechał, proszę podążać za znakami na Hoorsetown
inizia ad imparare
As you drive, follow the signs for Horsetown
Proszę dalej jechać prosto wzdłuż parku miejskiego
inizia ad imparare
Continue straight on along the city park
Skręć w trzeci zjazd na rondzie
inizia ad imparare
Take the third exit at the roundabout
Jedź przez most
inizia ad imparare
Go over the bridge
Idź dalej przez następne trzysta metrów
inizia ad imparare
Keep walking for another three hundred metres
Przejdź na drugą stronę po przejsciu dla pieszych
inizia ad imparare
Walk across the zebra crossing
Galeria sztuki jest tuż za rogiem
inizia ad imparare
The art gallery is just around the corner
Zobaczysz przed sobą pomnik
inizia ad imparare
You’ll see the monument in front of you
Nie możesz tego nie zauważyć
inizia ad imparare
You can’t miss it

Devi essere accedere per pubblicare un commento.