rozmowa z kamieniem

 0    28 schede    zuzamazur
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Chcę wejść do twego wnętrza
inizia ad imparare
Rozejrzeć się dokoła, nabrać ciebie jak tchu
-Odejdź- mówi kamień.- jestem szczelnie zamknięty
inizia ad imparare
Nawet rozbite na części będziemy szczelnie zamknięte
Nawet starte na piasek
inizia ad imparare
Nie wpuścimy nikogo
Przychodzę z ciekawości czystej
inizia ad imparare
Życie jest dla niej jedyną okazją
Za­mie­rzam przejść się po two­im pa­ła­cu,
inizia ad imparare
a po­tem jesz­cze zwie­dzić liść i kro­plę wody.
Nie­wie­le cza­su na to wszyst­ko mam.
inizia ad imparare
Moja śmier­tel­ność po­win­na cię wzru­szyć.
- Je­stem z ka­mie­nia - mówi ka­mień -
inizia ad imparare
i z ko­niecz­no­ści mu­szę za­cho­wać po­wa­gę.
Odejdź stąd.
inizia ad imparare
Nie mam mię­śni śmie­chu.
Sły­sza­łąm, że są w to­bie wiel­kie pu­ste sale,
inizia ad imparare
nie oglą­da­ne, pięk­ne nada­rem­nie,
głu­che, bez echa czy­ich­kol­wiek kro­ków.
inizia ad imparare
Przy­znaj, że sam nie­du­żo o tym wiesz.
- Wiel­kie i pu­ste sale - mówi ka­mień -
inizia ad imparare
ale w nich miej­sca nie ma.
Pięk­ne, byc może,
inizia ad imparare
ale poza gu­stem two­ich ubo­gich zmy­słów.
Mo­żesz mnie po­znać,
inizia ad imparare
nie za­znasz mnie ni­g­dy.
Całą po­wierzch­nią zwra­cam się ku to­bie,
inizia ad imparare
a ca­łym wnę­trzem leżę od­wró­co­ny.
Nie szu­kam w to­bie przy­tuł­ku na wiecz­ność.
inizia ad imparare
Nie je­stem nie­szczę­śli­wa.
Nie je­stem bez­dom­na.
inizia ad imparare
Mój świat jest wart po­wro­tu.
Wej­dę i wyj­dę z pu­sty­mi rę­ka­mi.
inizia ad imparare
A na do­wód, że by­łam praw­dzi­wie obec­na,
nie przed­sta­wię ni­cze­go prócz słów,
inizia ad imparare
któ­rym nikt nie da wia­ry.
- Nie wej­dziesz - mówi ka­mień. -
inizia ad imparare
Brak ci zmy­słu udzia­łu.
Żadem zmysł nie za­stą­pi ci zmy­słu udzia­łu.
inizia ad imparare
Na­wet wzrok wy­ostrzo­ny aż do wszech­wi­dze­nia
pukam do drzwi kamienia
inizia ad imparare
to ja wpusc mnie
nie przy­da ci się na nic bez zmy­słu udzia­łu.
inizia ad imparare
Nie wej­dziesz, masz za­le­d­wie za­mysł tgo zmy­słu,
le­d­wie jego zawiazek
inizia ad imparare
wy­obraź­nię
Nie mogę cze­kać dwóch ty­się­cy wie­ków
inizia ad imparare
na wej­ście pod twój dach.
- Je­że­li mi nie wie­rzysz - mówi ka­mień -
inizia ad imparare
zwróć się do li­ścia, po­wie to, co ja.
Do kro­pli wody, po­wie to, co liść.
inizia ad imparare
Na ko­niec spy­taj wło­sa z wła­snej gło­wy.
Śmiech mnie roz­pie­ra, śmiech, ol­brzy­mi śmiech,
inizia ad imparare
któ­rym śmiać się nie umiem.
nie mam drzwi
inizia ad imparare
mowi kamien

Devi essere accedere per pubblicare un commento.