Samorząd powiatowy

 0    37 schede    mayaa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Zadania własne powiatu.
inizia ad imparare
Zadania własne powiatu są wymienione w ustawie enumeratywnie (nie ma zwrotu "w szczególności"), rewszta zadań w poszczególnych ustawach. Nie ma wym. zad. obowiązkowych ponieważ wszytkie są obow.
Zadania powiatu a zadania gminy.
inizia ad imparare
Zadania powiatu i zadania gminy uzupełniają się celem realizacji całości zadań publicznych przydzielonych samorządom. Wyodrębnienie powiatów było przekazaniem części władzy administracji rządowej, nie władzy gminy, był to krok w stronę decentralizacji.
Czy powiat możę prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej?
inizia ad imparare
Powiat, w przeciwieństwie do gminy nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.
Zadania zlecone i zadania powierzone powiatowi.
inizia ad imparare
Powiatowi można powierzyć w drodze ustawowej zadania z zakresy działania adminstracji rządowej. Można także powierzyć powiatowi zadanie zorganizowania referendum lub wyborów powszechnych.
Czynności zlecone powiatowi.
inizia ad imparare
W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego i obronności organy administracji rządowej mogą zleciś powiatowi wykonanie jakichś czynności.
Jakie zadania wykonuje miasto na prawach powiatu?
inizia ad imparare
Miasto na prawach powiatu wykonuje równocześnie zadania gminy i zadania powiatu,
Status prawny rady powiatu.
inizia ad imparare
Rada powiatu składa się z radnych wybieranych w wyborach powszechnych. Działa na zasadzie quorum W powiatach do 40 tys. mieszkańców liczy 15 radnych, na każde rozpoczęte 20 tys. mieszk. przypada po dwóch radnych. Ich liczba nie może jednak przekroczyć 29.
Kiedy rada powiatu kończy swoje działanie?
inizia ad imparare
Rada powiatu przestaje funkcjonować w takich samych przypadkach jak opisane w ust. o sam.gm., a także ulega rozwiązaniu z mocy prawa jeżeli w ciągu 3mies. od dnia wyborów nie nie dokona wyboru zarządu.
Co dzieje się w przypadku, gdy rada powiatu zostanie rozwiązana z mocy prawa z powodu niewybrania zarządu?
inizia ad imparare
Jeżeli nie zostanie wybrany zarząd i rada powiatu zostaje rozwiązana, nowo wybranej rw przedterminowych wyborach radzie zostaje przydzielona przez Prezesa RM osoba do wykonywnia zadań zarządu. Jeżeli ponownie nie zostanie wybrany zarząd nie przeprowadza...
...
inizia ad imparare
... się nowych wyborów. Prezes RM na wniosek ministra właściwego do spraw administracji powołuje osobę, która do czasu terminowych wyborów wykonuje zadania rady gminy i zarządu.
Jakie są podobieństwa a jakie różnice w stawowym opisie kompetencji rady gminy i rady powiatu?
inizia ad imparare
Ustawa o samorządzie powiatowym nie zawiera tak jak ustawa osam.gm. domniemania kopetencji. Wylicza natomiast kompetencje, któe mogą być wykonywane tylko przez radę, a nie przez jakikolwiek inny organ.
Kto uchwala statut powiatu i co jest w nim zawarte?
inizia ad imparare
Statut powiatu uchwala rada powiatu. Jest w nim opisany ustrój wewn. powiatu, zasady działania rady, komisji, zarządu. Podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Kompetencje rady gminy w stosunku do zarządu
inizia ad imparare
Rada gminy wybiera i odwołuje zarząd, wyznacza kierunki jego działania i rozpatruje sprawozdania z jego działalności
Kompetencje finansowo-majątkowe rady gminy.
inizia ad imparare
|Uchwalanie budżetu, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania, udzielanie absolutorium, podatki i opłaty, wyznaczanie kwoty do jakiej zarząd może samozielnie zaciągać zobowiązania.
Kompetencje osobowe rady gminy.
inizia ad imparare
Wyznaczanie wysokości wynagrodzenia starosty, powoływanie skarbnika i sekretarza powiatu.
Kompetencje planistyczne rady powiatu.
inizia ad imparare
Plan zapobiegania przestępczości, zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, przeciwdziałąnia bezrobociu.
Organy rady powiatu, tryb jej obrad i radni.
inizia ad imparare
Tak jak w ustawie o samorządzie gminnym.
Skład zarządu powiatu.
inizia ad imparare
Zarząd powiatu składa się ze starosty, wicestraostów i członków. Liczy 3-5 członków włącznie ze starosta i wicest. Liczbę członków wyznacza status.
Kto wybiera starostę i członków zarządu?
inizia ad imparare
Starosta jest wybierany przez radę powiatu bezwzględną większością głosów. Wiceprzewodniczący i pozostai członkowie także są wybierani przez radę na wniosek starosty.
Co jest organem wykonawczym w mieście na prawach powiatu?
inizia ad imparare
W mieście na prawach powiatu organem wykonawczym jest prezydent.
Jak przebiega odwołanie zarządu powiatu w przypadku nieudzielenia absolutorium?
inizia ad imparare
Z wnioskiem o udzielenie absolutorium występuje do rady koisja rewizyjna. Nieudzielenie absolutorium jest równozn. ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. Wówczas rada może rozw. zarząd większością 3/5 ustawowego składu rady.
Odwołanie zarządu z powodu innego niż nieudzielenie absolutorium.
inizia ad imparare
Rada na wniosek 1/4 ustaowej liczby radnych może przeprowadzić głosowanie w sprawie odwołania starosty. Następuje to kiedy za takim rozwiązaniem opowie się 3/4 ustawowego składu rady. Odwołanie starosty oznacza odw. zarządu.
Czy starosta może zrezygnować z pełnionej funkcji?
inizia ad imparare
Starosta może zrezygnować z pełnionej funkcji. Jest to równoznaczne z odwołaniem caałego zarządu.
Jakie są zadania i kompetencje zarządu powiatu?
inizia ad imparare
Zad. i komp. są węższe niż w przypadku wójta ponieważ ich część została zarez. dla starosty. Zadania zarządu mają dualist. charak. Z jednej strony zarząd wykonuje uchwały rady, z drugiej spełnia zadania powiatu.
Jakie są podstawowe zadania zarządu powiatu?
inizia ad imparare
przygotowywanie projektów uchwał pod głosowanie rady, wykonywanie budżetu, zarządzanie mieniem komunalnym, wykonywanie uchwał rady
Pozostałe kompetencje zarządu powiatu.
inizia ad imparare
Zarząd powiatu może w sytuacjach niecierpiących zwłoki zarząd może wydawać przepisy porządkowe. Z. wykonuje swoje kompetencje wydając uchwały i zarządzenia. Zarząd wyznacza kierowników powiat. jednostek organizacyjnych.
Jakie są kompetencje starosty?
inizia ad imparare
Starosta kieruje bieżącymi sprawami powoiatu, reprezentuje go na zewnątrz, a także wydaje indywidualne decyzje administracyjne jeżeli w danej sprawie kompetencje te nie zostały zastrzeżone dla zarządu. Jest organem administracji publ., ale nie org. pow.
Kto może wydawać decyzje w imieniu starosty?
inizia ad imparare
Decyzje w imieniu starosty może wydawać wicestarosta, czlonek zarządu, pracownik starostwa, przewodniczący jednostki organizacyjnej powiatu, kierownik straży czy służb czy inspekcji. Decyzje wydawane sa na podstawie upowaznienia starosty.
Co należy do szczególnych kompetencji starosty/
inizia ad imparare
Do szczególnych kompetencji starosty należy powoływanie pogotowia przeciwpowodziowego i ogłszanie alarmu przeciwpow., a także wykonywanie zadań zarządu niecierpiących zwłoki ze względu na zagrożenie bezp. i porz. publ.
Kto jest zwietzchnikiem powiatowych słuzb, inspekcji i straży?
inizia ad imparare
Zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży jest starosta. Starosta jest więc zwierzchnikiem administracji zespolonej w powiecie.
Jakie podmioty tworzą administrację zespolona w powiecie?
inizia ad imparare
W powiecie administrację zespoloną tworzą podmioty administracji rządowej: jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników służb, inspekcji i straży oraz podmioty administracji samorządowej: starostwo powiatowe i powiatowy urząd pracy.
Jakie są jednostki administracji zespolonej w powiecie?
inizia ad imparare
Jakie są jednostki administracji zespolonej w powiecie? Do jednostek administracji zespolonej w powiecie należą: Policja Straż Pożarna, powiatowy inspektorat weterynarii oraz inspektorat nodzoru budowalanego.
Jakie są kompetencje starosty wobec administracji samorządowej?
inizia ad imparare
Sarosta jest zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa pow. i kierownikiem jednostek organizacyjnych powiatu.
Jakie są kompetencje starosty wobec administracji rządowej?
inizia ad imparare
Kompetencje starosty wobec adm. rząd. są mniejsze niż kompetencje wojewody. Sprowadzają się do kierownictwa: powoływania i odw. kierowników jednostek organiz. powiatu, zatwierdza programy ich działania, zleca przeprowadzenie kontroli, uzgadnia zad. wspólne.
Na czym polega zespolenie mieszane w powiecie?
inizia ad imparare
W powiecie duży wpływ w zakresie zwierzchnictwa nad organami administracji zespolonej ma wojewoda. Wojewoda decyduje o powołaniu, likwidacji, przekształceniu jednostek adm. rząd. ioraz powoływanie i odwoływanie, w porozumieniu ze star., kierown. tych jedn.
Jakie funkcje spełnia komisja bezpieczeństwa i porządku?
inizia ad imparare
Kom, isja bezpieczeństwa i porządku ma pomagać staroście w zakresie wykonywania zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa obywateli, a także w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami.
Jakie są organy i jednostki pomocnicze w starostwie?
inizia ad imparare
Starostwo powiatowe przydane zarządowi i staroście do pomocy w realizacji ich zadań, sekretarz i skarbnik powiatu, którzy uczestniczą w posiedzeniach zarządu i mogą uczestniczyć w sesjach rady jako głos doradczy.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.