Samorząd województwa

 0    27 schede    mayaa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Na czym polega specyfika zadań województwa samorządowego?
inizia ad imparare
Specyfika zadań województwa samorządowego polega na tym, że na szczeblu woj. funkcjonuje również szeroko rozw. adm. rząd. Należało więc przyjąć komplementarny układ zadań. Przyjęto domn. komp. na rzecz sam. woj., pol. na tym,że zad. nie przyp. w ustaw.(dopow.)
Jak ustawa określa cele działania samorządu wojewódzkiego?
inizia ad imparare
W kwestii celów przyjęto rozwiązanie inne niż w gminach i powiataach ("zaspokajanie zbior. potrzeb wspólnoty"). Cele każdego wojew. są określane w odrębnych aktach.
Co to jest strategia rozwoju województwa?
inizia ad imparare
Strategia rozwoju województwa to dokument będący uchwałą sejmiku wojew. Określa cele województwa z zakresu rozwijania polskości, podnosz.świad. obyw., zwiększania konk. gospodarki, rozwoju kultury i in. Jest konkret. i real. w programach wojewódzkich.
Co to jest kontrakt wojewódzki?
inizia ad imparare
W celu realizacji programów wojewódzkich samorząd może ubiegać się o zawarcie kontraktu wojewódzkiego, na skutek czego zyska na te cele środki z budżetu państwa. Zasady zawierania kontraktów woj. sa opisane w Ustawie o Narodowym Planie Rozwoju.
Jaką działalnosc prowadzi samorząd województwa poza ustalaniem i relizacją strategii rozwoju województwa?
inizia ad imparare
Poza realizacją strategii rozwoju województwa samorząd prowadzi politykę rozwoju województwa. Zdania z zakresu tej polityki sa wymienione enumeratywnie w ustawie o sam. woj.
Czy województwo może tworzyć lub przystępować do spółek i spółdzielnii?
inizia ad imparare
Województwo może tworzyć spółki akcyjne i z ograniczoną odp., a także spółdzielnie jeżeli mają służyć użyteczności publ. Może też przystępować do takich podmiotów jeżeli prowadzą one dizałalność eduk., promocyjną czy wydawniczą służącą rozw. woj.
Czy samorząd wojewódzki sporządza strategię rozwoju województwa samodzielnie?
inizia ad imparare
Nie, samorząd sporządze staretegię rozwoju województwa we współpracy z innymi samorządami, adm. rządową, innymi, szczególnie granicznymi regionami innych państw, z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi.
Czy wojewódzwo może prowadzić działalnosc gospodarczą wykkraczającą poza sferę użyteczności publicznej?
inizia ad imparare
Województwo, podobnie jak powiat nie mozę prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej.
Jaki jest status prawny sejmiku województwa?
inizia ad imparare
Sejmik województwa jest organem kolegialnym działającym na zasadzie quorum, składającym się z radnych wybieranych w wyborach pwszechnych.
Z ilu radnych składa się sejmik województwa?
inizia ad imparare
Sejmik województwa składa się: z 30 radnych jeżeli woj. liczy do 2mln mieszkańcwó, na każde kolejne 500 tys. mieszk. przypada po 3 radnych.
Kiedy sejmik województwa może być rozwiązany przed upływem kadencji?
inizia ad imparare
Sejmik woj. może być rozwiązany przed upływem kadencji jeżeli: tak postanowi wspólnota w referendum, jeżeli nie zostanie odwołany wojewoda w ref. z jego inicjatywy, przez Sejm jeżeli postępuje niezgodnie z Konst. i ust., w sytuacji niewybr. zarządu-3mies.
Czy ustawa o samorządzie wojewódzkim zawiera zasadę domnienmania kompetencji organu stanowiącego i kontrolnego?
inizia ad imparare
Ustawa o samorządzie woj. nie zawiera takiej zasady, podobnie jak ustawa o sam. pow.
Omów charakter statutu województwa.
inizia ad imparare
Statut województwa jest uchwalany przez sejmik województwa w porozumieniu z Prezesem RM (osłabia to samodzielność jednostk sam.). Określa wewn. organ. województwa. Został zaliczony, tak jak statut powiatu do aktow prawa msc dlatego jest publ. w woj.dz. urz.
Jakie akty prawa miejscowego, poza statutem, uchwala sejmik województwa?
inizia ad imparare
Sejmik województwa uchwala akty ustanawiające zasady korzystania z mienia komunalnego.
Jaka jest różnica w kompetencjach w organu stanowiącego i kontrolnego w stosunku do zarządy między powiatem a województwem?
inizia ad imparare
W ustawie o samorządzie wojewódzkim nie nadano sejmikowi konpetencji do wyznaczania kierunków dzialania zarządu.
Jakie są kompetencje finansowo-majątkowe sejmiku województwa?
inizia ad imparare
Sejmik województwa uchwala budżet, rozpatruje sprawozdania z jego wykonania, wprowadza podatki i opłaty, udziela absolutorium.
Jakie sa kompetencje osobowe sejmiku województwa?
inizia ad imparare
Sejmik województwa ustala wysokość wynagrodzenia przewodniczącego sejmiku-marszałka, jak również wybiera skarbnika województwa.
Jakie sa kompetencje sejmiku o charakterze międzynarodowym?
inizia ad imparare
Sejmik może nawiązać współprace z regionami innych państw, podejmuje uchwały w sprawach uczestnictwa w międzynarodowych organizacjach regionalnych.
Jaką funkcję oprócz stanowienia pełni sejmik województwa?
inizia ad imparare
Sejmik jest też organem kontrolnym. Kontroluje zarząd i inne jednostki norganizacyjne województwa. Przeprowadza kontrolę przy pomocy komisji rewizyjnej.
Kto zwołuje pierwszą sesję sejmiku województwa?
inizia ad imparare
Pierwszą sesję sejmiku zwołuje KOMISARZ WYBORCZY.
Jaki jest status prawny zarządu województwa?
inizia ad imparare
Zarząd województwa jest organem kolegialnym, działającym zna zasadzie quorum, składający się z 5 członków, w tym przewodniczącego (marszałka), wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodzniczących oraz członków. Marszałek i członkowie są wybierani przez sejmik.
Omów zasadę domniemania kompetencji na trzech szczeblach samorządu.
inizia ad imparare
Na szczeblu sam.gm.-rada gminy, na szczeblu powiatowym nie wprowadzona, na szczeblu wojewódzkim-zarząd (chociaż zważając na wielość kompetencji sejmiku wym. w ustawie zarządowi nie pozostaje wiele kompet.)
Na czym polega zasada zespolenia w samorządzie wojewódzkim?
inizia ad imparare
Zasada zespolenia w samorządzie wojewódzkim polega na tym, że cała administracja samorządowa w województwie jest zespolona w jednym urzędzie - urzędzie marszałkowskim i pod jednym zwierzchnikiem-marszałkiem. W województwie zespolenie jest dwutor. (a. rzad)
Z jakimi funkcjami nie można łączyc członkostwa w zarządzie województwa?
inizia ad imparare
Członkostwa w zarządzie województwa nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządowej, administracji rządowej, mandatem posła i senatora. Można być zatem równocześnie radnym i członkiem zarządu.
Co dzieje sie jeżeli w głosowaniu nad uchwałą w zarządzie województwa padnie równa ilość głosów?
inizia ad imparare
Jeżeli padnie równa ilość głosów decydującym jesty głos marszałka.
Kto powołuje oi odwołuje skarbnika województwa?
inizia ad imparare
Skarbnika województwa powołuje i odwołuje sejmik województwa na wniosek marszałka.
Czy od decyzji indywidualnych marszałka przysługuje odowłanie?
inizia ad imparare
Od decyzji indywidualnych arszałka przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, a w sprawach powierzonych samorządowi na podstawie porozumienia z wojewodą - do właściwego ministra.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.