Smart time 3 Unit 7

 0    232 schede    tanowo
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pozwalać
inizia ad imparare
allow
bestia
inizia ad imparare
beast
żarówka
inizia ad imparare
bulb
akumulator samochodowy
inizia ad imparare
car battery
bydło
inizia ad imparare
cattle
naładować
inizia ad imparare
charge
społeczność
inizia ad imparare
community
konferencja
inizia ad imparare
conference
atakować
inizia ad imparare
attack
połączyć
inizia ad imparare
connect
zależeć
inizia ad imparare
depend
zyskać uznanie
inizia ad imparare
earn praise
zagrożony
inizia ad imparare
endangered
wróg
inizia ad imparare
enemy
szacować
inizia ad imparare
estimate
żywić
inizia ad imparare
feed
alarm przeciwpożarowy
inizia ad imparare
fire alarm system
migotać
inizia ad imparare
flicker
wygłosić przemowę
inizia ad imparare
give a speech
dorastać
inizia ad imparare
grow up
mieć swietlną przyszłość
inizia ad imparare
have a bright future
niesamowity
inizia ad imparare
incredible
zamontować
inizia ad imparare
install
wynalazek
inizia ad imparare
invention
wydaje się, że
inizia ad imparare
it seems like
żywy inwentarz
inizia ad imparare
livestock
lokalni mieszkancy
inizia ad imparare
locals
członkowie plemienia Masajów
inizia ad imparare
maasai tribesman
nocny obowiązek
inizia ad imparare
Nightly task
pokój
inizia ad imparare
peace
równina
inizia ad imparare
plain
chronić
inizia ad imparare
protect
wyczerpac się
inizia ad imparare
run out of battery
stypendium
inizia ad imparare
scholarship
kolektor słoneczny
inizia ad imparare
solar panel
włócznia
inizia ad imparare
spear
sukces
inizia ad imparare
success
umiejętność przetrwania
inizia ad imparare
survival skill
przezyc, przetrwac
inizia ad imparare
survive
system
inizia ad imparare
system
podnosić
inizia ad imparare
take up
zagrożenie
inizia ad imparare
threat
latarka
inizia ad imparare
torch
oszukac
inizia ad imparare
trick
porzucic
inizia ad imparare
abandon
zanieczyszczenie powietrza
inizia ad imparare
air pollution
na początku
inizia ad imparare
at the beginning of
chodzic do szkoly
inizia ad imparare
attend school
ucierpieć z powodu
inizia ad imparare
be affected
wybuchnąć
inizia ad imparare
break out
rozstać sie
inizia ad imparare
break up
spowodować
inizia ad imparare
bring about
kontynuować
inizia ad imparare
carry on
przeprowadzić
inizia ad imparare
carry out
koedukacyjny
inizia ad imparare
co-educational
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
konflikt
inizia ad imparare
conflict
stworzyć
inizia ad imparare
create
wylesienie
inizia ad imparare
deforestation
zniszczenie
inizia ad imparare
destruction
kraj rozwijający się
inizia ad imparare
developing country
dyskryminacja
inizia ad imparare
discrimination
choroba
inizia ad imparare
disease
uzyskać dobry wynik testu
inizia ad imparare
do well in a test
wydzielać
inizia ad imparare
emit
zwierzę zagrożone wyginięciem
inizia ad imparare
endangered animal
gatunek zagrożony wyginięciem
inizia ad imparare
endangered species
unikać
inizia ad imparare
escape
wymarcie, wyginięcie
inizia ad imparare
extinction
nie zdać egzaminu
inizia ad imparare
fail an exam
zwalczać
inizia ad imparare
fight
globalne ocieplenie
inizia ad imparare
global warming
świat
inizia ad imparare
globe
skończyć studia
inizia ad imparare
graduate form university
wręczyć arkusz egzaminacyjny
inizia ad imparare
hand in my exam paper
bezdomność
inizia ad imparare
homelessness
analfabetyzm
inizia ad imparare
illiteracy
polepszyć
inizia ad imparare
improve
w środowisku naturalnym
inizia ad imparare
to the wild
wysypisko śmieci
inizia ad imparare
landfill site
ludzkość
inizia ad imparare
mankind
pomoc medyczna
inizia ad imparare
medical help
świat przyrody
inizia ad imparare
natural world
organizacja o charakterze niezarobkowym
inizia ad imparare
non-profit organization
wyciek ropy
inizia ad imparare
oil spill
sierota
inizia ad imparare
orphan
zdać egzamin
inizia ad imparare
pass an exam
zanieczyszczać
inizia ad imparare
pollute
bieda
inizia ad imparare
poverty
powstrzymać
inizia ad imparare
prevent
dostarczać, zapewniać
inizia ad imparare
provide
wyjaśnić
inizia ad imparare
put across
przedstawić, zaprezentować
inizia ad imparare
put forward
kształcenie na wysokim poziomie
inizia ad imparare
quality education
rasizm
inizia ad imparare
racism
zwiększać
inizia ad imparare
raise
uchodźca
inizia ad imparare
refugee
powtarzać, poprawiać
inizia ad imparare
resit
śmieci
inizia ad imparare
rubbish
wyczerpać się
inizia ad imparare
run out of
powtórzyć
inizia ad imparare
run over
ocalić (od)
inizia ad imparare
save (from)
wyruszyć
inizia ad imparare
set off
założyć
inizia ad imparare
set up
niekoedukacyjny (wyłącznie dladziewcząt lub chłopców)
inizia ad imparare
single-sex
cierpieć (z powodu)
inizia ad imparare
suffer from)
przystąpić do egzaminu na prawo jazdy
inizia ad imparare
take a driving test
wykwalifikowany specjalista
inizia ad imparare
trained professional
wirus
inizia ad imparare
virus
pracować jako wolontariusz
inizia ad imparare
volunteer
wojna
inizia ad imparare
war
strefa wojny
inizia ad imparare
war zone
przyjść (z kimś)
inizia ad imparare
be accompanied (by sb)
datek
inizia ad imparare
donation
śmiecić
inizia ad imparare
litter
odra
inizia ad imparare
measles
peryferie, obrzeża
inizia ad imparare
outskirts
przenieść
inizia ad imparare
postpone
solidny
inizia ad imparare
sturdy
cel
inizia ad imparare
aim
ogłoszenie
inizia ad imparare
announcement
pomoc
inizia ad imparare
assistance
być zaangażowanym (w coś)
inizia ad imparare
be involved (in something)
centrum konferencyjne
inizia ad imparare
conference center
plon
inizia ad imparare
crop
zależeć (od)
inizia ad imparare
depend (on)
szczegóły
inizia ad imparare
details
niepełnosprawny
inizia ad imparare
disabled
susza
inizia ad imparare
drought
zachęcić
inizia ad imparare
encourage
gatunek zagrozony
inizia ad imparare
endangered species
głód
inizia ad imparare
famine
skupiać się (na)
inizia ad imparare
focus (on)
założyć
inizia ad imparare
found
zbiórka charytatywna
inizia ad imparare
fundraising event
zdobyć środki finansowe
inizia ad imparare
get funds
głód
inizia ad imparare
hunger
w odpowiedzi na
inizia ad imparare
in response to
naturalne środowisko
inizia ad imparare
natural habitat
organizacja pozarządowa
inizia ad imparare
non-governmental organization (NGO)
oficjalny
inizia ad imparare
official
zwolennik, osoba wspierająca
inizia ad imparare
official supporter
osoby u władzy
inizia ad imparare
people in authority
ochrona
inizia ad imparare
protection
prowadzić program
inizia ad imparare
run a program
założyć
inizia ad imparare
set up
zarejstrować się
inizia ad imparare
sign up
pieniądze od sponsorów
inizia ad imparare
sponsorship money
usiłować
inizia ad imparare
struggle
wsparcie
inizia ad imparare
support
umiejętność przetwarzania
inizia ad imparare
survival skill
program wolontariacki
inizia ad imparare
volunteering program
warunki pogodowe
inizia ad imparare
weather conditions
zaskoczenie
inizia ad imparare
amazement
aspekt
inizia ad imparare
aspect
zmieszanie
inizia ad imparare
confusion
zachwyt, radość
inizia ad imparare
delight
przestępca
inizia ad imparare
offender
ulga
inizia ad imparare
relief
część zapasowa
inizia ad imparare
spare part
przerażony
inizia ad imparare
appalied
zakazać
inizia ad imparare
ban
mienie publiczne
inizia ad imparare
public property
obywatel
inizia ad imparare
citizen
dojeżdżać do pracy
inizia ad imparare
commute
przekonać
inizia ad imparare
convince
radzić sobie
inizia ad imparare
cope (with)
opóźnienie
inizia ad imparare
delay
obniżka
inizia ad imparare
discount
obiekty (np usługowe)
inizia ad imparare
facilities
opłata za przejazd
inizia ad imparare
fare
otyłość
inizia ad imparare
obesity
nagle, z dnia na dzień
inizia ad imparare
overnihgt
ostatni
inizia ad imparare
recent
oddzielny, osobny
inizia ad imparare
separate
dostep (do)
inizia ad imparare
access (to sth)
powiększać (coś)
inizia ad imparare
add (to sth)
ilość
inizia ad imparare
amount
zły nawyk
inizia ad imparare
bad habit
zdać sobie sprawę z
inizia ad imparare
be aware of
miliard
inizia ad imparare
billion
obliczyć
inizia ad imparare
calculate
spożywać
inizia ad imparare
consume
dzienny
inizia ad imparare
daily
zużycie
inizia ad imparare
footprint
rosnąca populacja
inizia ad imparare
growing population
mieć znaczenie, odnieść skutek
inizia ad imparare
make a difference
produkty
inizia ad imparare
products
obnizyć, zmniejszyć
inizia ad imparare
reduce
wymagać
inizia ad imparare
require
niewystarczający, niedostateczny
inizia ad imparare
scarce
mądry
inizia ad imparare
smart
zapas
inizia ad imparare
supply
wyłączyć
inizia ad imparare
turn off
być zużywanym w nadmiarze
inizia ad imparare
under pressure
marnowanie
inizia ad imparare
waste
niedobór wody
inizia ad imparare
water shortage
za granicą
inizia ad imparare
abroad
z wyrazami szacunku
inizia ad imparare
best regards
kolega/koleżanka z pracy
inizia ad imparare
colleague
Nie ma za co.
inizia ad imparare
Don't mention it.
wyrazić wdzięczność
inizia ad imparare
express my gratitude
poradzić sobie
inizia ad imparare
manage
katastrofa naturalna
inizia ad imparare
natural disaster
potencjalny, przyszły
inizia ad imparare
potential
cel
inizia ad imparare
purpose
nadający się do powtórnego ładowania
inizia ad imparare
rechargeable
wymieniać
inizia ad imparare
replace
reprezentować
inizia ad imparare
represent
porzucony
inizia ad imparare
abandoned
aktywny
inizia ad imparare
active
podanie
inizia ad imparare
application
podjąć się pracy na stanowisku
inizia ad imparare
commit to a position
skontaktować się
inizia ad imparare
contact
wylesienie
inizia ad imparare
deforestation
powiększyć się
inizia ad imparare
expand
organizacja humanitarna
inizia ad imparare
humanitarian organization
ignorować
inizia ad imparare
ignore
opieka medyczna
inizia ad imparare
medical care
potrzebny
inizia ad imparare
necessary
sierociniec
inizia ad imparare
orphanage
wykwalifikowany
inizia ad imparare
qualified
szybki, gwałtowny
inizia ad imparare
rapid
kurort
inizia ad imparare
resort
rezerwat
inizia ad imparare
sanctuary
kadra
inizia ad imparare
staff
brać udział w
inizia ad imparare
take part in
zajmować
inizia ad imparare
take up
opalenizna
inizia ad imparare
tan
dzieci z upośledzonych środowisk
inizia ad imparare
underprivilegedchildren
weterynarz
inizia ad imparare
vet
podjąć wysiłek
inizia ad imparare
make an effort

Devi essere accedere per pubblicare un commento.