The bathroom

 0    171 schede    katarzynakrason
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Po spacerze musimy umyć ręce w zlewie.
inizia ad imparare
We need to wash our hands in the sink after our walk.
Chcesz to wszystko zrobić sam, czy mam pomóc?
inizia ad imparare
Do you want to do it all by yourself, or should I help?
Wyciśnij trochę mydła w płynie na rączki.
inizia ad imparare
Pump some liquid soap onto your hands.
Jeden raz (pompka z dozownika) wystarczy.
inizia ad imparare
One pump is enough.
Nie rób zbyt dużej ilości piany.
inizia ad imparare
Don't lather up too much foam.
Może zatkać odpływ.
inizia ad imparare
It could clog the drain.
Będziemy musieli wezwać hydraulika.
inizia ad imparare
We will have to call the plumber.
Wolisz używać mydła w kostce lub mydła w płynie z dozownika?
inizia ad imparare
Do you prefer to use bar soap or liquid soap from the dispenser?
Najpierw zamocz ręce.
inizia ad imparare
First wet your hands.
Odkręć kran.
inizia ad imparare
Turn on the faucet.
Zakręć kran.
inizia ad imparare
Turn off the faucet.
Nałóż mydło na dłonie i pocieraj je, aby je spienić.
inizia ad imparare
Put some soap on your hands and rum them together to lather it up.
Dobrze jest wyszorować ręce, aby pozbyć się wszystkich zarazków.
inizia ad imparare
It's good to scrub your hands to get rid of all the germs.
Dlaczego kupujemy mydło w kostce?
inizia ad imparare
Why do we buy bar soap?
Jest w opakowaniu papierowym, dzięki czemu możemy zmniejszyć zużycie plastiku.
inizia ad imparare
It comes in paper packaging, so we can reduce plastic use.
Przetrzyj mydło w dłoniach, aby je namydlić.
inizia ad imparare
Rub the bar of soap between your hands to soap them up
Odłóż kostkę mydła z powrotem na mydelniczkę.
inizia ad imparare
Put the bar of soap back on the soap dish.
Zakręć wodę, nie chcemy jej marnować.
inizia ad imparare
Turn off the water, we don't want to waste it.
Nie zostawiaj włączonej wody.
inizia ad imparare
Don't leave the water running.
Dokładnie opłucz ręce pod bieżącą wodą i wytrzyj ręcznikiem.
inizia ad imparare
Carefully rinse your hands under running water and dry them with the towel.
Nie chłop proszę wodą po całej łazience.
inizia ad imparare
Please don't splash water all over the bathroom.
Czas na kąpiel!
inizia ad imparare
It's bath time!
Czas na kąpiel!
inizia ad imparare
Time for your bath!
Musisz wziąć prysznic.
inizia ad imparare
You have to take a shower.
Odkręć kran i napełnij wannę ciepłą wodą.
inizia ad imparare
Turn on the faucet and fill the bathtub with warm water.
Odkreciłeś za mocno.
inizia ad imparare
You turned it on too strong.
Ciśnienie wody jest za duże.
inizia ad imparare
The water pressure is to high.
Zmniejsz trochę, żeby woda wypływała wolniej.
inizia ad imparare
Turn it down a little, so the water comes out slower.
Zmniejsz strumień.
inizia ad imparare
Turn it down.
Zwiększ strumień.
inizia ad imparare
Turn it up.
Zakręć już wodę.
inizia ad imparare
Turn off the faucet now.
Tyle wody wystarczy.
inizia ad imparare
That's enough water.
Położę matę, żeby nie było tak ślisko.
inizia ad imparare
I'll put down a bathtub mat, so it's not so slippery.
Chcesz wlać do wody trochę płynu do kąpieli?
inizia ad imparare
Do you want to pour some bubble bath in the water?
Jest tyle piany, że ledwo cię widzę!
inizia ad imparare
There is so much foam, I can barley see you!
Bardzo się pieni.
inizia ad imparare
It's so bubbly.
Wszędzie są bańki! Przebijaj je!
inizia ad imparare
There are bubbles everywhere! Pop them!
Ten żel pod prysznic dobrze się pieni i łatwo spłukuje.
inizia ad imparare
This shower gel lathers well and rinses off easily.
Nie ciągnij zasłony prysznicowej, puść ją.
inizia ad imparare
Don't pull on the shower curtain, let go of it.
Nie wylewaj wody na podłogę!
inizia ad imparare
Don't splash the water out on the floor!
Chcesz swoją gumową kaczkę?
inizia ad imparare
Do you want your rubber duck?
Musisz pamiętać, aby umyć swoje miejsca intymne.
inizia ad imparare
You need to remember to wash your privates parts.
Musisz pamiętać o myciu części intymnych.
inizia ad imparare
You need to remember to wash your private parts.
Teraz dam Ci trochę szamponu na głowę i umyję ci włosy.
inizia ad imparare
Now I will put some shampoo on your head and wash your hair.
Odchyl głowę do tyłu, żebym mógł spłukać włosy słuchawką prysznicową.
inizia ad imparare
Tilt your head back so I can rinse your hair with a shower head.
Nie chcemy, aby szampon dostał się do twoich oczu.
inizia ad imparare
We don't want the shampoo to get into your eyes.
Czas wyjść z wanny i spuścić wodę.
inizia ad imparare
It's time to get out of the bathtub and drain it.
Po prostu wyjmij zatyczkę.
inizia ad imparare
Just take the plug out.
Nie ma już wody.
inizia ad imparare
The water is gone.
Stań na macie łazienkowej.
inizia ad imparare
Stand on the bath mat.
Wytrzyjmy cię ręcznikiem.
inizia ad imparare
Let's towel you off.
Wytrzyjmy cię ręcznikiem.
inizia ad imparare
Let's towel you dry.
Wytrzyjmy cię ręcznikiem.
inizia ad imparare
Let's towel you down.
Wytrzyjmy się ręcznikiem.
inizia ad imparare
Let's dry you off with a towel.
Wytrzyjmy ci włosy ręcznikiem.
inizia ad imparare
Let's towel your hair dry.
Wytrzyjmy ci włosy ręcznikiem.
inizia ad imparare
Let's dry your hair with a towel.
Twoje włosy są splątane.
inizia ad imparare
Your hair is tangled.
Rozczeszę je grzebieniem.
inizia ad imparare
I will comb it.
Rozczeszę je szczotką.
inizia ad imparare
I will brush it.
Ostatnim krokiem jest spłukanie mydlin.
inizia ad imparare
The last step is to rinse off the soapsuds.
Załóż piżamę.
inizia ad imparare
Get in your pajamas.
Tę w paski.
inizia ad imparare
Those striped ones.
Załóż szlafrok, żeby nie zmarznąć.
inizia ad imparare
Put on your bath robe so you don't get cold.
Na całym ciele masz gęsią skórkę i drżysz.
inizia ad imparare
You have goose pimples all over your body and you are shivering.
Masz gęsią skórkę na całym ciele i drżysz.
inizia ad imparare
You have goosebumps all over your body and you are shivering.
Opuszki Twoich palców są pomarszczone, ponieważ spędziłeś dużo czasu w wodzie.
inizia ad imparare
Your fingertips are wrinkled, because you spent a long time in water.
Bardzo ładnie pachniesz.
inizia ad imparare
You smell really nice.
Nie mogę przestać cię wąchać.
inizia ad imparare
I can't stop smelling you.
Nie mogę przestać cię wąchać.
inizia ad imparare
I can't stop sniffing you.
Nie mogę się powstrzymać, muszę zrobić ci pierdziuszki na brzuszku.
inizia ad imparare
I can't help but blow raspberries on your tummy.
Masz problem ze skórą, więc musisz nałożyć ten balsam.
inizia ad imparare
You have a skin problem, so you need to apply on this lotion.
Masz problem ze skórą, więc musisz nałożyć ten balsam.
inizia ad imparare
You have a skin problem, so you need to put on this lotion.
To dobry moment, aby obciąć paznokcie.
inizia ad imparare
It's good time to cut your nails.
To dobry moment, aby przyciąć ci paznokcie.
inizia ad imparare
It's good time to clip your nails.
Ruszaj, prosto do łóżka!
inizia ad imparare
Off you go, straight to bed!
Musisz umyć zęby.
inizia ad imparare
You need to clean your teeth.
Musisz umyć zęby.
inizia ad imparare
You need to brush your teeth.
Wyciśnij trochę pasty do zębów z tubki na szczoteczkę do zębów.
inizia ad imparare
Squeeze a little bit of toothpaste out of the tube onto your toothbrush.
Myj zęby małymi, okrężnymi ruchami.
inizia ad imparare
Brush your teeth using small, circular motions.
Możesz delikatnie umyć język.
inizia ad imparare
You can gently brush your tongue.
Nie szczotkuj dziąseł zbyt mocno.
inizia ad imparare
Don't brush your gums too hard.
Nie wbijaj szczoteczki zbyt głęboko w usta.
inizia ad imparare
Don't stick the toothbrush too deep into your mouth.
Teraz myjesz usta, a nie zęby.
inizia ad imparare
Now you're brushing your lips, not your teeth.
Twoje zęby trzonowe są głęboko w buzi.
inizia ad imparare
Your molars are in the back.
Pomogę ci je wyszczotkować.
inizia ad imparare
Let me help you brush them.
Teraz wypluj dodatkową pastę do zębów i przepłucz usta wodą.
inizia ad imparare
Now spit out the extra toothoaste and rinse your mouth with water.
Jesteś za mały, aby używać nici dentystycznej lub płynu do płukania ust.
inizia ad imparare
You are too small to use floss or mouthwash.
Twoje zęby są teraz czyste i lśniące.
inizia ad imparare
Your teeth are now clean and shiny.
Żadnych ubytków ani kamienia!
inizia ad imparare
No cavities or plaque for you!
Zrobiłeś siku?
inizia ad imparare
Have you just peed?
Masz mokro?
inizia ad imparare
Are you wet?
Zrobiłeś kupkę w pieluchy?
inizia ad imparare
Did you poop in your diaper?
Twoja pieluszka brzydko pachnie.
inizia ad imparare
Your diaper stinks.
Twoja pieluszka brzydko pachnie.
inizia ad imparare
Your diaper is stinky.
Twoja pielucha jest pełna.
inizia ad imparare
Your diaper is full.
Twoja pielucha jest mokra.
inizia ad imparare
Your diaper is wet.
W twojej pieluszce jest kupa.
inizia ad imparare
There's a poop in your diaper.
Twoja pielucha przeciekła.
inizia ad imparare
Your diaper leaked.
Twoja pieluszka przeciekła.
inizia ad imparare
Your diaper is soaked through.
Musimy cię przebrać.
inizia ad imparare
We need to change your clothes.
Nie kręć się.
inizia ad imparare
Don't wriggle.
Nie wierć się.
inizia ad imparare
Don't fidget.
Nie mogę zapiąć rzepów.
inizia ad imparare
I can't fasten the sticky tabs over your belly.
Nie mogę zapiąć rzepów.
inizia ad imparare
I can't close the sticky tabs over your tummy.
Nie ruszaj się.
inizia ad imparare
Please don't move.
Nie za ciasno?
inizia ad imparare
Not to tight?
Nie ciśnie w brzuszek?
inizia ad imparare
Is it squeezing your belly?
Nie ciśnie w brzuszek?
inizia ad imparare
Is it squeezing your tummy?
To pieluchomajtki, więc możesz je założyć samodzielnie.
inizia ad imparare
Those are pull-up pants, so you can put them on all on your own by yourself.
To pieluchomajtki, więc możesz je założyć samodzielnie.
inizia ad imparare
Those are pull-up pants, so you can put them on all on your all by yourself.
Zmieńmy pieluchę na stojąco.
inizia ad imparare
Let's change your diaper standing up.
Aby zdjąć pieluchomajtki, wystarczy rozerwać je po bokach.
inizia ad imparare
To take the pants off, just rip them open at the sides.
Musimy pozbyć się starej jednorazowej pieluchy.
inizia ad imparare
We have to get rid of the old disposable diaper.
Dobrze, że używamy pieluch wielokrotnego użytku.
inizia ad imparare
Good thing we use reusable cloth diapers.
Teraz wytrę cię wilgotnymi chusteczkami.
inizia ad imparare
Now I'll wipe you with wet wipes.
Teraz wytrę cię chusteczkami dla niemowląt.
inizia ad imparare
Now I'll wipe you with baby wipes.
Swędzi cię pupa?
inizia ad imparare
Is your bottom itchy?
Twoje pośladki są czerwone.
inizia ad imparare
Your bottom is red.
Twój tyłek jest czerwony.
inizia ad imparare
Your butt is red.
Musimy go przewietrzyć, aby Twoja skóra mogła pooddychać.
inizia ad imparare
We need to air it, so your skin can breathe.
To może być odparzenie.
inizia ad imparare
It might be a diaper rash.
Połóż swoją pupę na nocniku.
inizia ad imparare
Put your botty on the potty.
Chcesz siku?
inizia ad imparare
Do you need to pee?
Czy musisz siku?
inizia ad imparare
Do you need to tinkle?
Czy musisz iść siusiu?
inizia ad imparare
Do you need to go pee - pee?
Czy musisz zrobić kupkę?
inizia ad imparare
Do you need to poop?
Czy musisz iść zrobić kupę?
inizia ad imparare
Do you need to go poo-poo?
Chcesz iść na nocnik?
inizia ad imparare
Do you want to go potty?
Chcesz iść na nocnik?
inizia ad imparare
Do you want to go on the potty?
Musisz zrobić numer jeden czy numer dwa? (Chcesz siku czy kupę?)
inizia ad imparare
Do you need to do number one or number two?
Czy Twój pęcherz jest pełny?
inizia ad imparare
Is your bladder full?
Czy musisz iść do łazienki?
inizia ad imparare
Do you need to go to the bathroom?
Czy musisz iść do toalety?
inizia ad imparare
Do you need to go to the restroom?
Chcesz spróbować usiąść na toalecie?
inizia ad imparare
Do you want to try to sit on the toilet?
Czy powinienem założyć ci nakładkę na sedesie?
inizia ad imparare
Should I put a potty training seat on?
Obsikałeś całą deskę.
inizia ad imparare
You peed all over the toilet seat.
Musimy to zetrzeć.
inizia ad imparare
We have to wipe it off.
Ściągnij spodnie.
inizia ad imparare
Pull your pants down.
Zdejmij majtki.
inizia ad imparare
Take off your underpants.
Podciągnij spodnie.
inizia ad imparare
Pull up your pants.
Kiedy skończysz, spuść wodę.
inizia ad imparare
When you are done, flush the toilet.
Spłuczka nie działa.
inizia ad imparare
The flusher is not working.
Opróżnijmy nocnik.
inizia ad imparare
Let's empty the potty.
Muszla jest brudna.
inizia ad imparare
The toilet bowl is dirty.
Potrzebuję szczotki do toalety.
inizia ad imparare
I need a toilet brush.
Zrobiłeś kupkę na toaletę. Brawo.
inizia ad imparare
You pooped in the toilet. Well done.
Zsiusiałeś się?
inizia ad imparare
Did you wet yourself?
Czy zmoczyłeś łóżko?
inizia ad imparare
Did you wet your bed?
Czy miałeś mały wypadek?
inizia ad imparare
Did you have a little accident?
Jesteś gotowy na noszenie bielizny.
inizia ad imparare
You're ready for underwear.
Chcesz iść na zakupy, żeby wybrać jakieś majtki?
inizia ad imparare
Do you want to go shopping to pick out some knickers?
(girls)
Chcesz iść na zakupy, żeby wybrać jakieś majtki?
inizia ad imparare
Do you want to go shopping to pick out some panties?
(girls)
Chcesz majtki czy bokserki?
inizia ad imparare
Do you want briefs or boxers?
(boys)
Kieruj siusiaka do dołu, gdy sikasz.
inizia ad imparare
Hold your weenie down while peeing.
Tak, to twój siusiak.
inizia ad imparare
Yes, that's your wee-wee.
Tak, to twój siusiak.
inizia ad imparare
Yes, that's your pee-pee.
Swędzą cię miejsca intymne?
inizia ad imparare
Are your girl parts itchy?
Boli cię tam na dole?
inizia ad imparare
Does it hurt down there?
Zawsze podcieraj się od przodu do tyłu, aby Twoje miejsca intymne pozostały czyste.
inizia ad imparare
Always wipe from the front to the back, so your private parts stay clean.
Ktoś musi wymienić papier toaletowy.
inizia ad imparare
Someone needs to replace the toilet paper.
Chcesz zważyć się na wadze łazienkowej?
inizia ad imparare
Do you want to weigh yourself on the bathroom scale?
To moja kosmetyczka.
inizia ad imparare
This is my make-up bag.
To moja kosmetyczka.
inizia ad imparare
This is my cosmetic bag.
Trzymam w niej kosmetyki do makijażu.
inizia ad imparare
I keep my make-up inside.
Na tamtych półkach trzymamy nasze kosmetyki.
inizia ad imparare
We keep our cosmetics on those shelves.
Nie używaj patyczków do uszu samodzielnie.
inizia ad imparare
Don't use these cotton swabs on your on.
Płatki kosmetyczne służą do demakijażu.
inizia ad imparare
Cotton pads are for removing make-up.
To podpaski higieniczne i wkładki higieniczne dla kobiet.
inizia ad imparare
These are sanitary napkins and panty liners for women.
To jest maszynka do golenia i golarka elektryczna tatusia.
inizia ad imparare
This is daddy's razor and electric shaver.
Proszę, przynieś moją suszarkę do włosów z szafki w łazience.
inizia ad imparare
Please fetch my hairdryer from the bathroom cabinet.
Muszę wysuszyć włosy, a następnie użyć prostownicy.
inizia ad imparare
I have to blow-dry my hair and then use the hair straightener.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.